Suomen Tasavallan hallituksen ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan hallituksen välinen yhteistyösopimus atomienergian rauhanomaisesta käytöstä

Laki Suomen Tasavallan hallituksen sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan hallituksen välisen atomienergian rauhanomaista käyttöä koskevan yhteistyösopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 27.12.1968/122 v. 1969 (SopS 15/1969)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä ja 69 §:n 1 momentissa määrätyllä tavalla, säädetään:

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1968 Suomen Tasavallan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan välillä atomienergian rauhanomaisesta käytöstä tehtyyn yhteistyösopimukseen sisältyvät määräykset ovat, mikäli ne kuuluvat lainsäädännön alaan, voimassa niin kuin niistä on sovittu.

Tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

Asetus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan kanssa tehdyn atomienergian rauhanomaista käyttöä koskevan yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta 31.1.1969/123 (SopS 16/1969)

Sitten kun Suomen Tasavallan hallituksen sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan hallituksen välillä atomienergian rauhanomaisesta käytöstä Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1968 allekirjoitetun yhteistyösopimuksen määräykset on 27 päivänä. joulukuuta 1968 annetulla lailla (122/69) hyväksytty, tasavallan presidentti hyväksynyt sopimuksen ja Suomen hallitus 21 päivänä tammikuuta 1969 ilmoittanut Yhdistyneen Kuningaskunnan hallitukselle sopimuksen voimaantulon edellyttämien valtiosäännön mukaisten vaatimusten täyttämisestä, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sanottu sopimus tulee voimaan 20 päivänä helmikuuta 1969 niin kuin siitä on sovittu.

Suomen Tasavallan hallituksen ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan hallituksen välinen yhteistyösopimus atomienergian rauhanomaisesta käytöstä

Suomen Tasavallan hallitus (josta jäljempänä käytetään nimitystä "Suomen hallitus") ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan hallitus (josta jäljempänä käytetään nimitystä "Yhdistyneen Kuningaskunnan hallitus");

Haluten olla yhteistoiminnassa atomienergian rauhanomaisen käytön edistämisessä ja kehittämisessä;

Haluten edistää yhteistyötä kummankin asianomaisten viranomaisten välillä;

Ovat sopineet seuraavasta:

I artikla

1. Ottaen huomioon tämän sopimuksen määräykset, materiaalin ja henkilökunnan saantimahdollisuuden, kolmansien henkilöiden oikeudet sekä Suomessa ja Yhdistyneessä Kuningaskunnassa voimassa olevat sovellettavat lait, säännökset ja erikoislupavaatimukset sopimuspuolet auttavat toisiaan atomienergian rauhanomaisen käytön edistämisessä ja kehittämisessä kummassakin maassa.

2. Sopimuspuolten asianomaiset viranomaiset toimivat yhteistyössä tavalla, josta voidaan sopia, atomienergian rauhanomaisessa käyttämisessä.

Ks. I artiklan voimassaolosta VIII artikla.

II artikla

Artiklan 1 mukaisesti ja sulkematta pois sanotun artiklan määräysten mukaisia muita avunanto- ja yhteistyömuotoja:

1. Viranomaisen tulee pyynnöstä ja sellaisin ehdoin, joista voidaan sopia:

a) toimittaa Suomen hallitukselle tai sen valtuuttamille sen lainkäyttövallan alaisille henkilöille tai auttaa näitä saamaan, kaupallisin ehdoin Yhdistyneestä Kuningaskunnasta atomienergian rauhanomaista käyttöä varten Suomessa, teho- ja tutkimusreaktoreita, laitteita ja materiaaleja sekä apua Yhdistyneessä Kuningaskunnassa kehitettyjen teho- ja tutkimusreaktorityyppien suunnittelussa, rakentamisessa ja käyttämisessä;

b) toimia yhteistyössä Suomen teollisuuden ja julkisten laitosten kanssa rakennettaessa Yhdistyneessä Kuningaskunnassa kehitettyjä teho- ja tutkimusreaktorityyppejä ja toimitettaessa niihin liittyviä laitteita;

c) myydä Suomen hallitukselle tai sen valtuuttamille sen lainkäyttövallan alaisille henkilöille, toimitettaviksi sellaisin ajanjaksoin kuin erityisissä sopimuksissa voidaan sopia, polttoainetta tai lähtöainetta tai erityistä halkeamiskelpoista ainetta sen laatuisena ja siinä määrin kuin saattaa olla tarpeen edellä a) tai b) kohdassa tarkoitettujen reaktoreiden tehokasta ja jatkuvaa käyttöä varten, tai suorittaa rikastamispalvelua siinä määrin kuin kunkin sellaisen reaktorin käyttöä varten on tarpeellista;

d) käsitellä käytön jälkeen edellä e) kohdan mukaisesti toimitettua tai rikastettua polttoainetta tai lähtöainetta tai erityistä halkeamiskelpoista ainetta; ja

e) auttaa Suomen hallitusta tai sen valtuuttamia sen lainkäyttövallan alaisia henkilöitä polttoaineenvalmistuslaitoksen suunnittelemisessa ja rakentamisessa Suomeen;

2. Suomen hallitus voi pyynnöstä ja siinä määrin kuin mahdollisesti sovitaan oikeuttaa tarpeen vaatiessa Suomen teollisuuden ja julkiset laitokset toimittamaan Viranomaiselle tai sen valtuuttamille Yhdistyneen Kuningaskunnan hallituksen lainkäyttövallan alaisille henkilöille sellaisin ehdoin, joista voidaan sopia erityisissä sopimuksissa, laitteita ja materiaaleja atomienergian rauhanomaista käyttöä varten Yhdistyneessä Kuningaskunnassa;

3. Lisäksi Viranomainen voi tehdä sopimuksia Suomen hallituksen tai sen valtuuttamien sen lainkäyttövallan alaisten henkilöiden kanssa siinä laajuudessa ja sellaisin ehdoin, joista voidaan sopia, polttoaineen, lähtöaineen tai erityisen halkeamiskelpoisen aineen myymisestä muiden kuin edellä 1 a) tai 1 b) kohdassa tarkoitettujen reaktoreiden käyttöä varten Suomessa sekä sopimuksia sellaisista reaktoreista peräisin olevan polttoaineen jälleenkäsittelemisestä samoin kuin muun materiaalin ja rikastamispalvelusten myymisestä atomienergian rauhanomaista käyttöä varten Suomessa.

Ks. II artiklan voimassaolosta VIII artikla.

III artikla

1. Sopimuspuolten asianomaiset viranomaiset ryhtyvät keskenään järjestelyihin kummankin maan atomienergian rauhanomaiseen käyttöön liittyvien tietojen vaihtamiseksi.

2. a) Tämän sopimuksen perusteella toimitettuja tietoja voidaan vapaasti käyttää vastaanottajan maassa ellei tietoja toimittava osapuoli jossakin erityisessä tapauksessa toisin vaadi; jos tiedot kuitenkin koskevat vastaanottajamaan patenttilakien perusteella suojattuja keksintöjä, sellaisten tietojen käytöstä, mukaan luettuna niiden luovuttaminen kolmannelle osapuolelle, on voimassa mitä kussakin tapauksessa erikseen sovitaan.

b) Sellaisten tietojen vaihdosta, joilla toimittava osapuoli katsoo olevan kaupallista arvoa, on voimassa mitä siitä mahdollisesti sovitaan.

3. Sopimuspuolten asianomaiset viranomaiset edistävät mahdollisuuksien mukaan tiedemiesten ja insinöörien välistä yhteydenpitoa ja auttavat toisen sopimuspuolen suosittelemia opiskelijoita ja harjoittelijoita saamaan koulutusta ja kokemusta ydintieteen ja ydintekniikan alalla sekä muilla vastaavilla aloilla, jotka liittyvät atomienergian rauhanomaiseen käyttöön.

Ks. III artiklan voimassaolosta VIII artikla.

IV artikla

Kumpikin sopimuspuoli varmistaa, että tämän sopimuksen mukaisesti sen lainkäyttövallan alaisuuteen siirrettyjä reaktoreita, reaktoreiden pääosia, polttoainetta ja muuta materiaalia sekä erityistä halkeamiskelpoista ainetta, joka on peräisin niiden käytöstä,

a) käytetään vain rauhanomaisiin tarkoituksiin;

b) siirretään sen lainkäyttövallan puitteissa vain sen valtuuttamille henkilöille; sekä

c) ei siirretä sen lainkäyttövallan ulkopuolelle ilman toisen sopimuspuolen edeltäkäsin antamaa suostumusta.

V artikla

1. Sopimuspuolet pitävät tärkeänä, että Kansainvälisen atomienergiajärjestön palveluksia käytetään hyväksi, ja ryhtyvät niin pian kuin mahdollista yhteisiin neuvotteluihin Järjestön kanssa tarkoituksena sopia siitä, että Järjestö ottaa niiden kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti suorittaakseen valvonnan, jotta IV artiklan a) kohdasta johtuvien velvoitusten täyttäminen varmistettaisiin.

2. Jos Suomen hallitus on, ennen kuin edellä olevan 1 kohdan määräykset on toteutettu, omasta pyynnöstään tehnyt sopimuksen Kansainvälisen atomienergiajärjestön perussäännön III artiklan A 5 mukaisesti, jonka nojalla Järjestön tällöin voimassa olevaa valvontajärjestelmää sovelletaan tai on sovellettava Suomen toimintoihin atomienergian alalla, Suomen hallitus voi, ilmoitettuaan Yhdistyneen Kuningaskunnan hallitukselle, että edellä mainittua sopimusta sovellettaisiin kaikkiin IV artiklan mukaisten Suomen hallituksen sitoumusten alaisiin kohteisiin., vaatia Yhdistyneen Kuningaskunnan hallitusta ryhtymään neuvotteluihin yllä mainitun 1 kohdan määräysten väliaikaiseksi lykkäämiseksi. Yhdistyneen Kuningaskunnan hallitus sitoutuu näissä olosuhteissa ryhtymään sopivana ajankohtana edellä 1 kohdassa esitetyn päämäärän mukaisiin järjestelyihin, jotka käsittävät yhteistyösopimuksen IV artiklassa mainittujen sanotun hallituksen sitoumusten alaisten kohteiden siirron Yhdistyneeseen Kuningaskuntaan. Tätä kohtaa sovelletaan tarpeellisin muutoksin myös mikäli Suomen hallitus tekee sellaisen sopimuksen, johon edellä on viitattu, sen jälkeen kuu edellä olevan 1 kohdan määräykset on toteutettu.

3. Mikäli valvontaa jonakin aikana ei suoritettaisi edellä olevan 1 tai 2 kohdan mukaisesti, kummallakin hallituksella on oikeus suorittaa samaa tarkoitusta varten valvontaa, joka perustuu Järjestön tällöin voimassa olevan valvontajärjestelmän mukaisiin menettelytapoihin. Molemmat hallitukset neuvottelevat keskenään ja auttavat toisiaan näiden valvontamääräysten soveltamisessa.

VI artikla

1. Tämän sopimuksen perusteella tehdyt sopimukset voivat sisältää sellaisia takuita kuin erityisissä tapauksissa sovitaan. Lukuunottamatta mitä mahdollisesti sellaisissa sopimuksissa määrätaan:

a) sopimuspuolet ja niiden asianomaiset viranomaiset sitoutuvat tekemään parhaansa varmistaakseen, että tämän sopimuksen mukaisesti välitetyt tiedot (mukaan luettua rakennepiirustukset ja erittelyt) ovat täsmällisiä ja täydellisiä, takaamatta kuitenkaan tällaisten tietojen täsmällisyyttä tai täydellisyyttä;

b) ottaen huomioon alla olevan 2 kohdan kumpikaan sopimuspuoli tai sen asianomaiset viranomaiset eivät ota vastuuta seurauksista, jotka aiheutuvat tämän sopimuksen mukaisesti toimitettujen tietojen, laitteiden tai materiaalin käyttämisestä vastaanottajan maassa;

c) kumpikaan sopimuspuoli tai sen asianomaiset viranomaiset eivät takaa tällaisten tietojen, materiaalin tai laitteiden sopivuutta johonkin erityiseen käyttöön tai sovellutukseen.

2. Sopimuspuolet pitävät toivottavana toteuttaa niin pian kuin mahdollista kansainvälisesti sovitut toimenpiteet korvauksen ja taloudellisen suojan järjestämisestä ydinenergian rauhanomaisesta käytöstä aiheutuvien vahinkojen varalta. Sopimuspuolet toteavat, että tällaiset toimenpiteet on toteutettu Yhdistyneessä Kuningaskunnassa 1965 annetulla ydinlaitoksia koskevalla lailla; kunnes Suomen hallitus on suorittanut sellaiset toimenpiteet:

a) Suomen hallitus turvaa ja vapauttaa Yhdistyneen Kuningaskunnan hallituksen kaikesta vahingonvastuusta ja korvausvelvollisuudesta (mukaan luettuna kolmannen osapuolen vastuu), joka saattaa kohdistua Yhdistyneen Kuningaskunnan hallitukseen tai sen lainkäyttövallan alaiseen henkilöön ydinvahinkotapahtumien osalta, joihin liittyy tämän sopimuksen mukaisesti hankittua materiaalia, taikka kokonaan tai osittain tämän sopimuksen mukaisesti hankittuja reaktoreita sen jälkeen kun Suomen hallitus tai sen hallituksen valtuuttamat sen lainkäyttövallan alaiset henkilöt ovat ottaneet sellaisen materiaalin tai sellaiset reaktorit haltuunsa tai ne on otettu haltuun niiden puolesta; tai samanlaisesta vastuusta sellaisen materiaalin tai sellaisten reaktorien käytöstä peräisin olevan erityisen halkeamiskelpoisen aineen osalta;

b) Yhdistyneen Kuningaskunnan hallitus turvaa ja vapauttaa Suonien hallituksen kaikesta vahingonvastuusta ja korvausvelvollisuudesta (mukaan luettuna kolmannen osapuolen vastuu), joka saattaa kohdistua Suomen hallitukseen tai sen lainkäyttövallan alaiseen henkilöön ydinvahinkotapahtumien osalta joihin liittyy tämän sopimuksen mukaista materiaalia, sen jälkeen kun Viranomainen tai Yhdistyneen Kuningaskunnan hallituksen valtuuttama sen lainkäyttövallan alainen muu henkilö on sen ottanut haltuunsa tai se on otettu haltuun niiden puolesta, sellaisiin tapahtumiin nähden, Joiden osalta korvausta ei ole saatavissa Yhdistyneen Kuningaskunnan edellämainitun lainsäädännön mukaan;

c) Edellä a) ja b) kohdassa tarkoitetut vahingonkorvaukset eivät saa minkään vahinkotapahtuman osalta ylittää 120 miljoonan maksuyksikön määrää.

VII artikla

Tässä sopimuksessa:

"Järjestö" tarkoittaa Kansainvälistä atomienergiajärjestöä;

"Viranomainen" tarkoittaa Yhdistyneen Kuningaskunnan atomienergiaviranomaista;

"asianomainen viranomainen" tarkoittaa Suomen osalta Kauppa- ja teollisuusministeriötä tai sen valtuutettua edustajaa, ja Yhdistyneen Kuningaskunnan osalta Viranomaista, sekä kummankin osalta sellaisia muita elimiä, joita kysymyksessä oleva sopimuspuoli saattaa aika ajoin nimittää;

"Peräisin oleva" tarkoittaa yhdestä tai useammasta prosessista peräisin olevaa;

"Laitteet" tarkoittaa koneistojen, laitosten tai instrumentiston pääkohtia tai niiden pääosia, jotka ovat erityisen sopivia käytettäviksi atomienergiaohjelmassa;

"Polttoaine" tarkoittaa ainetta tai aineyhdistelmää, jota valmistetaan käytettäväksi reaktorissa itsensä ylläpitävän hajoamisketjureaktion aloittamiseksi ja käynnissäpitämiseksi;

"Materiaali" tarkoittaa polttoainetta, lähtöainetta, erityistä halkeamiskelpoista ainetta, raskasta vettä, reaktoripuhdasta grafiittia ja kaikkea muuta ainetta, mikä laadultaan tai puhtaudeltaan on erityisen sopivaa käytettäväksi atomienergiaohjelmassa;

"Ydinvahinkotapahtumalla" on sama merkitys, joka sille on annettu kansainvälisesti sovituissa toimenpiteissä korvauksen ja taloudellisen suojan järjestämiseksi ydinenergian rauhanomaisesta käytöstä aiheutuvien vahinkojen varalta;

"Henkilö" tarkoittaa luonnollista tai juridista henkilöä, muuta yhteenliittymää, julkista tai yksityistä laitosta, valtion laitosta tai -yhtiötä;

"Tehoreaktori" tarkoittaa ydinreaktoria, joka on suunniteltu tai sovellettu sähkö- tai muun energian tuotantoa varten;

"Tutkimusreaktori" tarkoittaa ydinreaktoria, joka on suunniteltu käytettäväksi tieteellisissä tai teknillisissä kokeissa, mukaanluettuna materiaalien koestus, ja jota ei ole sovellettu sähkö- tai muun energian tuotantoon;

"Lähtöaineella" ja "erityisellä halkeamiskelpoisella aineella" on sama merkitys kuin niille on annettu Kansainvälisen atomienergiajärjestön perussäännössä;

"Maksuyksikkö" vastaa 0,88867088 grammaa hienoa kultaa;

"Käytetty polttoaine" tarkoittaa polttoainetta, jota on säteilytetty reaktorissa.

VIII artikla

1. Tämä sopimus tulee voimaan kolmekymmentä päivää siitä päivästä, jolloin Yhdistyneen Kuningaskunnan hallitus on vastaanottanut kirjallisen ilmoituksen, että Suomen hallitus on täyttänyt voimaantulon edellyttämät valtiosäännön mukaiset vaatimukset.

2. Tämän sopimuksen I, II, III ja X artikla lakkaavat olemasta voimassa kun kolmekymmentä vuotta on kulunut sen voimaantulosta, ellei niitä sopimuspuolten välisellä sopimuksella uusita. Muut artiklat jäävät voimaan tämän jälkeen kaikkien tämän sopimuksen mukaisesti ennen sanottua päivämäärää tehtyjen sopimusten voimassaoloajaksi ja ovat sen jälkeen voimassa, kunnes ne sopimuspuolten välisellä sopimuksella kumotaan, mitä tulee:

a) erityiseen halkeamiskelpoiseen aineeseen, joka on peräisin tämän sopimuksen mukaisesti toimitetun reaktorin, reaktorin pääosan, polttoaineen tai muun materiaalin käytöstä tämän sopimuksen voimassaoloaikana, ja

b) polttoaineeseen ja muuhun lähtöaineeseen tai erityiseen halkeamiskelpoiseen aineeseen, joka on toimitettu tämän sopimuksen mukaisesti.

IX artikla

1. Lukuunottamatta niitä aikoja, Jolloin valvontaa suoritetaan tämän sopimuksen V artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti kummallakin sopimuspuolella on oikeus siinä tapauksessa, että jokin laiminlyönti tapahtuu toisen sopimuspuolten taholta sen IV tai V artiklassa mainittujen sitoumusten täyttämisessä, vaatia toista sopimuspuolta ryhtymään toimenpiteisiin laiminlyöntinsä oikaisemiseksi. Jos tällaiseen oikaisuun ei ole ryhdytty kohtuullisen ajan kuluessa, on sellaista oikaisua vaativalla sopimuspuolella oikeus päättää tämä sopimus toiselle sopimuspuolelle osoitetulla kirjallisella ilmoituksella.

2. Päättäessään tämän sopimuksen tähän artiklaan perustuvalla ilmoituksella kummallakin sopimuspuolella on oikeus vaatia kaikkien sen nojalla tehtyjen sopimusten päättämistä ja kaiken sen lähtöaineen ja erityisen halkeamiskelpoisen aineen siirtämistä lainkäyttövaltaansa, jotka aineet ovat toisen sopimuspuolten IV artiklan sitoumusten alaista irtisanomispäivänä, maksamalla niistä sen päivän käypä hinta.

X artikla

1. Sopimuspuolten edustajat tapaavat aika ajoin neuvotellakseen keskenään tämän sopimuksen soveltamisesta johtuvista kysymyksistä.

2. Sopimuspuolet tai tarvittaessa niiden asianomaiset viranomaiset voivat sopia muista kuin tämän sopimuksen II ja III artiklassa luetelluista avunanto- ja yhteistyömuodoista atomienergian rauhanomaisen käytön kehittämisessä.

Ks. X artiklan voimassaolosta VIII artikla.

Tehty Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1968 kahtena suomen- ja englanninkielisenä kappaleena, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Noottienvaihto

1. Yhdistyneen Kuningaskunnan suurlähettiläs Sir David Scott Fox ulkoasiainministeri Ahti Karjalaiselle.

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1968.

Herra Ministeri,

Minulla on kunnia viitata Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan hallituksen ja Suomen Tasavallan hallituksen välillä tänä päivänä allekirjoitettuun yhteistyösopimukseen atomienergian rauhanomaisesta käytöstä (josta jäljempänä käytetään nimitystä "yhteistyösopimus").

Kuten Te, Herra Ministeri, tiedätte, Hänen Majesteettinsa hallitus yhtyy Suomen hallituksen toivomukseen ydinaseiden leviämisen ehkäisemistä tarkoittavan sopimuksen pikaisesta solmimisesta. Te tietänette myös, että Yhdistynyt Kuningaskunta on anonut Euroopan atomienergiayhteisön jäsenyyttä yhteisön perustamista koskevan sopimuksen 205 artiklan määräysten mukaisesti.

Näihin seikkoihin viitaten ehdotan, Hänen Majesteettinsa ulkoasiainministeriltä saamieni ohjeiden mukaisesti, että hallitustemme välillä solmittaisiin sopimus seuraavin ehdoin:

Sopimuspuolet neuvottelevat keskenään jommankumman valtion tultua ydinaseiden leviämisen ehkäisemistä tarkoittavan sopimuksen osapuoleksi, ja yhteistyösopimusta tulee, mikäli tarpeellista, muuttaa niin että se olisi yhdenmukainen sellaisen sopimuksen kanssa.

Siinä tapauksessa, että Yhdistynyt Kuningaskunta liittyy 25 päivänä maaliskuuta 1957 Roomassa allekirjoitettuun Euroopan atomienergiayhteisön perustamista koskevaan sopimukseen tai muuhun sopimukseen, joka saattaisi tulla sen tilalle, jompikumpi osapuoli voi, Jos katsoo sen tarpeelliseksi, vaatia toista osapuolta ryhtymään neuvotteluihin yhteistyösopimuksesta aiheutuvien velvoitusten jatkuvuuden turvaamiseksi. Osapuolet ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että sanotuilla neuvotteluilla ei tule olemaan mitään vaikutusta yhteistyösopimuksen mukaisesti aikaisemmin tehtyihin sopimuksiin.

Mikäli Suomen hallitus hyväksyy tämän sopimuksen, minulla on kunnia ehdottaa, että tämän nootin yhdessä Teidän samansisältöisen vastauksenne kanssa katsottaisiin muodostavan molempien hallitusten välisen sopimuksen asiassa edellä mainituin ehdoin. Sopimus tulee yhteistyösopimuksen VIII artiklan 1 kohdan mukaisesti voimaan yhteistyösopimuksen voimaantulopäivänä.

2. Osastopäällikkö Paul Gustafsson Yhdistyneen Kuningaskunnan suurlähettiläälle Sir David Scott Fozille.

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1968.

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia tunnustaa vastaanottaneeni Teidän 24 päivänä toukokuuta 1968 päivätty noottinne, joka koskee eräitä Suomen Tasavallan hallituksen ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan hallituksen välillä tänään allekirjoitettuun atomienergian rauhanomaista käyttöä koskevaan yhteistyösopimukseen liittyviä kysymyksiä, joka nootti on seuraavansisältöinen:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vastauksena minulla on kunnia vahvistaa että Suomen hallitus hyväksyy Teidän nootissanne tehdyt ehdotukset ja sen, että Teidän noottinne ja tämä vastaus muodostavat molempien hallituksen välisen sopimuksen asiassa edellä mainituin ehdoin.