Sopimus pohjoismaiden välisestä keskinäisestä hätäavusta säteilyvahinkotapauksissa

Laki pohjoismaiden välisen keskinäistä hätäapua säteilyvahinkotapauksissa koskevan sopimuksen eräiden säännösten hyväksymisestä 11.6.1965/385 (SopS 39/1965)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Suomen, Norjan, Ruotsin, Tanskan ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön välillä 17 päivänä lokakuuta 1963 allekirjoitetun pohjoismaiden välisen keskinäistä hätäapua säteilyvahinkotapauksissa koskevan sopimuksen säännökset ja määräykset olkoot, mikäli ne kuuluvat lainsäädännön alaan, voimassa niin kuin niistä on sovittu. Mainittujen säännösten ja määräysten täytäntöönpanemiseksi tarvittavat tarkemmat määräykset annetaan asetuksella.

Asetus pohjoismaiden välisen keskinäistä hätäapua säteilyvahinkotapauksissa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta 23.6.1965/386 (SopS 40/1965)

Sitten kun Suomen, Norjan, Ruotsin, Tanskan sekä Kansainvälisen atomienergiajärjestön välillä Wienissä 17 päivänä lokakuuta 1963 allekirjoitetun pohjoismaiden välisen keskinäistä hätäapua säteilyvahinkotapauksissa koskevan sopimuksen eräät määräykset on 11 päivänä kesäkuuta 1965 annetulla lailla (385/65) hyväksytty, tasavallan presidentti ratifioinut sopimuksen ja ratifioimiskirja talletettu 16 päivänä kesäkuuta 1965 Kansainvälisen atomienergiajärjestön pääjohtajan huostaan, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että mainittu sopimus on Suomen osalta voimassa niin kuin siitä on sovittu.

Sopimus pohjoismaiden välisestä keskinäisestä hätäavusta säteilyvahinkotapauksissa

Sopimuspuolet, haluten auttaa toisiaan mahdollisuuksien mukaan tapauksissa, joissa ionisoiva säteily aiheuttaa vahinkoa, ja haluten etukäteen määrätä ehdot, joilla apua pyytävä sopimusvaltio (jota jäljempänä nimitetään "pyytäväksi valtioksi") voi käyttää toisen sopimusvaltion tai Kansainvälisen atomienergiajärjestön (joita jäljempänä nimitetään "avustavaksi sopimuspuoleksi") antamaa apua, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Yleiset avunantoehdot

1. Pyytävä valtio on täysin vastuussa tämän sopimuksen mukaisesti annettavan avun käyttämisestä, ja koko avustavan sopimuspuolen käytettäväksi asettama henkilökunta on pyytävän valtion johdon ja valvonnan alainen suorittaessaan tehtäviään pyytävän valtion alueella.

2. Varusteet tai tarvikkeet pysyvät, ellei toisin sovita, avustavan sopimuspuolen omistuksessa ja on ne pyynnöstä palautettava.

3. Pyytävän valtion tulee käyttää apua yksinomaan siihen tarkoitukseen, mihin kysymyksessä oleva apu on annettu, ja sen tulee itse mahdollisuuksiensa mukaan antaa käytettäviksi kaikki avun asianmukaiseksi ja tehokkaaksi järjestämiseksi sekä henkilökunnan, varusteiden tai tarvikkeiden suojaamiseksi tarvittavat paikalliset laitteet ja palvelukset.

4. Apua ei saa käyttää sotilaallisen tarkoituksen edistämiseen.

2 artikla

Järjestön erikoistehtävät

1. Kansainvälisen atomienergiajärjestön tulee pyytävän valtion pyynnöstä ja sen kanssa neuvotellen:

a) antaa neuvoja tarvittavasta avusta ja niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä;

b) avustaa sellaisen avun hankkimisessa, jota muut sopimuspuolet eivät helposti voi antaa, niiltä jäsenvaltioiltaan, jotka eivät ole tämän sopimuksen sopimuspuolia;

c) koordinoida avun toimittaminen.

2. Järjestön pääjohtaja voi milloin tahansa saatuaan sopimusvaltiolta ilmoituksen siitä, että sen alueella vallitsee hätätila, määrätä asianomaisen valtion kanssa neuvotellen huomioitsijan, jolla on oikeus tulla tuon valtion alueelle tutkimaan hätätilan laatua ja laajuutta sekä oikeus antaa niistä hänelle selontekonsa. Pääjohtaja voi lisäksi valtuuttaa sanotun henkilön toimimaan edustajanaan.

3 artikla

Raha-asioita koskevat määräykset

1. Pyytävän valtion tulee suorittaa kaikki avunantoon liittyvät maksut alueellaan sekä myös maksaa avustushenkilökunnalle kohtuullinen päiväraha paikallisessa valuutassa.

2. Avustavan sopimuspuolen tulee suorittaa sellaiset sen toimittamaan apuun liittyvät menot, jotka on suoritettava pyytävän valtion ulkopuolella, mukaan luettuina seuraavat:

a) henkilökunnan palkat;

b) varusteiden, välineiden tai tarvikkeiden hankintahinta tai kustannukset niiden käyttämisestä;

c) henkilökunnan, varusteiden tai tarvikkeiden kuljetuskustannukset pyytävän valtion alueen ulkopuolella, mukaan luettuna henkilökunnan päiväraha.

3. Ellei toisin sovita, tulee pyytävän valtion korvata avustavalle sopimuspuolelle kaikki 2 kohdan mukaisesti aiheutuneet kustannukset. Tämän korvauksen tulee vastata palveluksista, varusteista, tarvikkeista tai välineistä avustavalle sopimuspuolelle aiheutuneita kohtuullisia kustannuksia sinä ajankohtana, jolloin ne asetettiin käytettäviksi. Korvaus on suoritettava viimeistään 60 päivän kuluessa siitä, jolloin avustava sopimuspuoli on ilmoittanut pyytävälle valtiolle korvausvaatimuksestaan.

4 artikla

Vastuuvelvollisuus

1. Pyytävän valtion tulee kantaa vahingonvaara ja vastata kaikista vaateista, jotka johtuvat sen alueella tämän sopimuksen mukaisesti annetusta tai annettavasta avusta tai kaikesta, mikä liittyy avun antamiseen. Erityisesti pyytävä valtio on vastuussa sellaisten vaatimusten käsittelemisestä, jotka mahdollisesti kolmas osapuoli esittää avustavaa sopimuspuolta tai sen henkilökuntaa vastaan. Lukuunottamatta yksityisten henkilöiden tahallisuuteen tai törkeään tuottamukseen perustuvaa vastuuvelvollisuutta, on pyytävän valtion vastattava avustavaan sopimuspuoleen tai sen henkilökuntaan kohdistuvista avustukseen liittyvistä vaatimuksista.

2. Pyytävän valtion tulee korvata avustavalle sopimuspuolelle alueellaan avustustoiminnan yhteydessä tapahtunut henkilökuntaan kuuluvan kuolema tai tilapäinen tai pysyvä vamma samoin kuin kestävien varusteiden tai tarvikkeiden menetys tai vahingoittuminen.

3. Avustavan sopimuspuolen tulee kantaa vahingonvaara ja vastata kaikista vaateista, jotka johtuvat sen omalla alueella sattuneista vahingoista tai loukkaantumisista.

4. Pyytävä ja avustava valtio vapautetaan 1–3 kohtien mukaisista velvoituksistaan niiltä osin, kuin vahingosta vastaa ydinlaitoksen käyttäjä, joka on vastuussa ydinvahingosta tapaukseen soveltuvan kansallisen lainsäädännön mukaan.

5. Tämän artiklan määräykset eivät estä takautuvien korvausvaatimusten esittämistä asianomaisen kansallisen lainsäädännön mukaan, kuitenkin niin, että korvausvaatimuksia voidaan esittää avustustoimintaa suorittavan henkilökunnan jäsenille ainoastaan vahingosta, jonka he ovat aiheuttaneet tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella.

5 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten nimeäminen

1. Toimivaltaiset viranomaiset, jotka sopimuspuolet ovat valtuuttaneet vastaanottamaan avunantopyyntöjä ja hyväksymään avuntarjouksia sekä vastaanottamaan niitä koskevia tiedonantoja, on lueteltu tämän sopimuksen liitteessä.

2. Sopimuspuolten tulee tiedottaa toisilleen kyseisten toimivaltaisten viranomaisten muutoksista.

6 artikla

Helpotukset, erioikeudet ja -vapaudet

Pyytävän valtion tulee avunantoon nähden suoda tämän sopimuksen mukaisten toimenpiteiden nopeuttamiseksi tarpeelliset helpotukset, erioikeudet ja -vapaudet. Kansainvälisen atomienergiajärjestön antamaan apuun nähden tulee pyytävän valtion soveltaa järjestön erioikeuksia ja -vapauksia koskevaa sopimusta.

7 artikla

Tietojen käyttö

Avustava sopimuspuoli ei saa ilman pyytävän valtion suostumusta antaa minkäänlaisia tapahtumaa koskevia julkisia lausuntoja eikä levittää mitään tämän sopimuksen puitteissa saamiaan tietoja.

8 artikla

Erityisehdot

Avustava sopimuspuoli tai pyytävä valtio voi liittää erityisehtoja avunantopyyntöönsä, avunantotarjoukseensa tai sen hyväksymiseen. Tällaiset erityisehdot tulevat sitoviksi heti kun asianomainen toinen sopimuspuoli tai asianomaiset toiset sopimuspuolet ovat ne hyväksyneet.

9 artikla

Riitojen ratkaiseminen

Jokainen tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskeva riita, jota ei ole ratkaistu neuvotteluteitse, tulee ratkaista minkä tahansa riitapuolen pyynnöstä välitysmenettelyllä tai, elleivät osapuolet sovi välitysoikeuden asettamisesta 3 kuukauden kuluessa välitysmenettelyä koskevan pyynnön tekemisestä, Kansainvälisessä tuomioistuimessa.

10 artikla

Avunannon lopettaminen

1. Pyytävä valtio voi milloin tahansa kirjallisesti pyytää tässä sopimuksessa tarkoitetun avunannon lopettamista.

2. Avustava sopimuspuoli voi siitä kirjallisesti ilmoitettuaan lopettaa avunantonsa, jos:

a) sen mielestä pyytävä valtio ei enää ole kysymyksessä olevan avunannon tarpeessa;

b) sen omat tarpeet niin vaativat;

c) pyytävä valtio ei noudata tämän sopimuksen määräyksiä.

3. Sen jälkeen kun tällainen lopettamista koskeva pyyntö tai ilmoitus on tehty, tulee pyytävän valtion ja avustavan sopimuspuolen neuvotella keskenään lopettamisajankohtana käynnissä olevien toimenpiteiden päättämisestä ja avunannon lopettamisesta johtuvien seurausten lieventämisestä.

11 artikla

Voimaantulo

Tämä sopimus tulee voimaan sen jälkeen kun se on kahden sopimusvaltion ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön puolesta

a) allekirjoitettu ilman ratifiointivaraumaa tai

b) allekirjoitettu ratifiointivaraumin, ja sen jälkeen ratifioitu. Ratifioimiskirjat talletetaan järjestön pääjohtajan huostaan.

12 artikla

Sopimuksen irtisanominen

Jokainen sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti muille sopimuspuolille. Irtisanominen tulee voimaan 12 kuukauden kuluttua irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta lukien. Irtisanominen ei kuitenkaan keskeytä tämän sopimuksen soveltamista mihinkään sellaiseen avunantoon, joka on aloitettu ennen irtisanomisen voimaantuloa.

Tehty Wienissä 17 päivänä lokakuuta 1963 yhtenä englanninkielisenä kappaleena, joka on talletettava Kansainvälisen atomienergiajärjestön arkistoon. Järjestön pääjohtajan tulee lähettää oikeaksi todistettu jäljennös siitä kaikille sopimusvaltioille.

Liite

Toimivaltaiset viranomaiset

Tämän sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti sopimuspuolet ovat valtuuttaneet seuraavat toimivaltaiset viranomaiset vastaanottamaan avunantopyyntöjä ja hyväksymään avunantotarjouksia sekä vastaanottamaan näitä koskevia tiedonantoja:

Kansainvälisen Atomienergiajärjestön puolesta:

Pääjohtaja,

Kansainvälinen Atomienergiajärjestö,

Wien

Suomen hallituksen puolesta:

Valtioneuvosto,

Kauppa- ja teollisuusministeriö,

Teollisuusosasto,

Helsinki

Norjan hallituksen puolesta:

Institutt for Atomenergi,

Lilleström

Ruotsin hallituksen puolesta:

A/B Atomenergi,

Tukholma

Tanskan hallituksen puolesta:

Atomenergikommisjonen,

Kööpenhamina