Sisällysluettelo

Siirry

EPNAs (EU) 2021/821 kaksikäyttötuotteiden vientiä, välitystä, teknistä apua, kauttakulkua ja siirtoa koskevan unionin valvontajärjestelmän perustamisesta 20.5.2021

EUVL L 206 11.6.2021

(uudelleenlaadittu)

Muutettu säädöksillä:

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 25. maaliskuuta 2021 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 10. toukokuuta 2021.),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Neuvoston asetusta (EY) N:o 428/2009 (Neuvoston asetus (EY) N:o 428/2009, annettu 5 päivänä toukokuuta 2009, kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta (EUVL L 134, 29.5.2009, s. 1).) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osin. Koska siihen on määrä tehdä uusia muutoksia, mainittu asetus olisi selkeyden, vaikuttavuuden ja tehokkuuden vuoksi uudelleenlaadittava.

(2) Tällä asetuksella pyritään varmistamaan, että kaksikäyttötuotteiden alalla unioni ja sen jäsenvaltiot ottavat täysin huomioon kaikki asian kannalta merkitykselliset näkökohdat. Asian kannalta merkityksellisiä näkökohtia ovat kansainväliset velvoitteet ja sitoumukset, asiaankuuluviin pakotteisiin perustuvat velvoitteet, kansallisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan näkökohdat, mukaan lukien neuvoston yhteisessä kannassa 2008/944/YUTP (Neuvoston yhteinen kanta 2008/944/YUTP, vahvistettu 8 päivänä joulukuuta 2008, sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä (EUVL L 335, 13.12.2008, s. 99).) esitetyt näkökohdat, kuten ihmisoikeudet, sekä aiottuun loppukäyttöön ja sen kiertämisvaaraan liittyvät näkökohdat. Unioni osoittaa tällä asetuksella olevansa sitoutunut pitämään voimassa kaksikäyttötuotteita koskevat tiukat oikeudelliset vaatimukset sekä vahvistamaan asiaankuuluvien tietojen vaihtoa ja lisäämään avoimuutta. Verkkovalvontatuotteiden osalta jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi otettava erityisesti huomioon riski siitä, että niitä käytetään kansallisiin tukahduttamistoimiin tai ihmisoikeuksia koskevan oikeuden ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vakaviin loukkauksiin.

(3) Tällä asetuksella pyritään myös tehostamaan viejille, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, jäljempänä ’pk-yritykset’, annettavia ohjeita vastuullisista käytännöistä heikentämättä kuitenkaan kaksikäyttötuotteiden viejien, joilla on asuinpaikka jäsenvaltiossa tai jotka ovat sijoittautuneet jäsenvaltioon, taikka kaksikäyttötuotteisiin liittyvän teollisuuden tai tiede- ja tutkimusyhteisön maailmanlaajuista kilpailukykyä.

(4) Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1540 (2004), joka annettiin 28 päivänä huhtikuuta 2004, päätettiin, että kaikkien valtioiden on määrä toteuttaa tehokkaita toimenpiteitä kansallisen valvonnan käyttöönottamiseksi sekä valvottava näiden toimenpiteiden täytäntöönpanoa ydinaseiden, kemiallisten aseiden tai biologisten aseiden sekä niiden maaliinsaattamisjärjestelmien leviämisen estämiseksi, muun muassa ottamalla käyttöön asiaan liittyvien materiaalien, laitteiden ja teknologian asianmukaisen valvonnan. Valvontaa edellytetään myös asiaan liittyvissä kansainvälisissä sopimuksissa, kuten kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevassa yleissopimuksessa, jäljempänä ’kemiallisten aseiden kieltosopimus’, ja bakteriologisten (biologisten) ja toksiiniaseiden kehittämisen, tuottamisen ja varastoimisen kieltämiseksi ja niiden hävittämiseksi tehdyssä yleissopimuksessa, jäljempänä ’biologisten aseiden kieltosopimus’, sekä monenvälisissä vientivalvontajärjestelyissä sovituissa sitoumuksissa.

(5) Näin ollen tarvitaan tehokas yhteinen kaksikäyttötuotteiden vientivalvontajärjestelmä sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioiden ja unionin erityisesti asesulkua, alueellista rauhaa, turvallisuutta ja vakautta sekä ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden kunnioittamista koskevia kansainvälisiä sitoumuksia ja vastuita noudatetaan.

(6) Joulukuun 12 päivänä 2003 hyväksytyssä joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisessa EU:n strategiassa, jäljempänä ’ EU:n joukkotuhoasestrategia’, korostetaan unionin sitoutumista vahvaan kansalliseen ja kansainvälisesti koordinoituun vientivalvontaan.

(7) On ratkaisevan tärkeää, että viejät, välittäjät, teknisen avun toimittajat tai muut asiaankuuluvat sidosryhmät edistävät yleistä kaupan valvonnan tavoitetta. Jotta ne voivat toimia tämän asetuksen mukaisesti, tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien liiketapahtumien riskit on arvioitava toteuttamalla sisäiseen vaatimustenmukaisuusohjelmaan kuuluvia liiketapahtumien seurantatoimenpiteitä niin kutsutun huolellisuusperiaatteen (due diligence) mukaisesti. Sisäisiä vaatimustenmukaisuusohjelmia kehitettäessä ja täytäntöön pantaessa on tässä yhteydessä otettava huomioon erityisesti viejän koko ja organisaatiorakenne.

(8) Jotta voidaan ehkäistä riskiä siitä, että vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin osallisina olevat tai tällaisten loukkausten määräämisestä tai toteuttamisesta vastuussa olevat henkilöt saattavat käyttää väärin tiettyjä valvontaluetteloon sisältymättömiä unionin tullialueelta vietyjä verkkovalvontatuotteita, on aiheellista valvoa tällaisten tuotteiden vientiä. Tähän liittyviä riskejä esiintyy etenkin tapauksissa, joissa verkkovalvontatuotteet on erityisesti suunniteltu mahdollistamaan tieto- ja televiestintäjärjestelmiin tunkeutuminen tai pakettien syvätarkastus (DPI-tekniikka) luonnollisten henkilöiden salaa tarkkailemiseksi seuraamalla, poimimalla, keräämällä tai analysoimalla näistä järjestelmistä saatuja tietoja, biometriset tiedot mukaan lukien. Tuotteisiin, joita käytetään puhtaasti kaupallisiin sovelluksiin, kuten laskutus, markkinointi, laatupalvelut, käyttäjätyytyväisyys tai verkkoturvallisuus, ei yleisesti ottaen katsota liittyvän tällaisia riskejä.

(9) Jotta voidaan edelleen tehostaa valvontaluetteloon sisältymättömien verkkovalvontatuotteiden viennin valvontaa, on olennaisen tärkeää yhdenmukaistaa entisestään valvontaluetteloon sisältymättömien tuotteiden valvontatoimia tällä alalla. Tätä varten jäsenvaltiot ovat sitoutuneet tukemaan tällaista valvontaa vaihtamalla tietoja keskenään ja komission kanssa erityisesti verkkovalvontatuotteiden teknologian kehityksestä ja seuraamalla valppaasti tällaisen valvonnan toteuttamista edistääkseen tietojenvaihtoa unionin tasolla.

(10) Jotta unioni voisi reagoida nopeasti olemassa olevan teknologian vakavaan väärinkäyttöön tai nousevaan teknologiaan liittyviin uusiin riskeihin, olisi otettava käyttöön mekanismi, jonka avulla jäsenvaltiot voivat koordinoida toimiaan, kun havaitaan uusi riski. Tällaisen koordinoinnin jälkeen olisi tehtävä aloitteita vastaavan valvonnan käyttöönottamiseksi monenvälisellä tasolla, jotta havaittuun riskiin voidaan vastata laajemmin.

(11) Myös sähköisillä viestimillä, telekopiolaitteella tai puhelimella tapahtuvaa kaksikäyttöohjelmistojen ja -teknologian siirtämistä unionin tullialueen ulkopuolelle olisi valvottava. Viejiin ja jäsenvaltioiden toimivaltaisiin viranomaisiin kohdistuvan hallinnollisen rasitteen rajoittamiseksi olisi säädettävä yleisluvista tai koontiluvista taikka säännösten yhdenmukaisista tulkinnoista tiettyjen siirtojen, kuten pilvipalveluun tapahtuvien siirtojen, osalta.

(12) Koska tulliviranomaisilla on tärkeä rooli vientivalvonnan täytäntöönpanon valvonnassa, tässä asetuksessa käytettyjen termien olisi mahdollisuuksien mukaan oltava yhdenmukaisia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 952/2013 (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).), jäljempänä ’unionin tullikoodeksi’, vahvistettujen määritelmien kanssa.

(13) Kaksikäyttötuotteiden vientiin voi osallistua monia eri henkilöryhmiä, myös luonnollisia henkilöitä, kuten palveluntarjoajat, tutkijat, konsultit ja kaksikäyttötuotteita sähköisesti siirtävät henkilöt. On olennaisen tärkeää, että kaikki tällaiset henkilöt ovat tietoisia arkaluonteisten tuotteiden vientiin ja niitä koskevan teknisen avun toimittamiseen liittyvistä riskeistä. Erityisesti akateemiset laitokset ja tutkimuslaitokset kohtaavat erityisiä haasteita vientivalvonnassa, mikä johtuu muun muassa niiden yleisestä sitoutumisesta vapaaseen ajatustenvaihtoon, siitä, että niiden tutkimustyössä hyödynnetään usein huipputeknologiaa, niiden organisaatiorakenteista ja niiden tieteellisen tietojenvaihdon kansainvälisestä luonteesta. Jäsenvaltioiden ja komission olisi tarvittaessa lisättävä akateemisen yhteisön ja tutkimusyhteisön tietoisuutta ja annettava sille räätälöityjä ohjeita, jotta kyseisiin erilaisiin haasteisiin voidaan vastata. Monenvälisten vientivalvontajärjestelyjen mukaisesti valvonnan täytäntöönpanossa olisi mahdollisuuksien mukaan vahvistettava yhteinen lähestymistapa tiettyihin säännöksiin, erityisesti tiede- ja tutkimusyhteisöön liittyviin huomautuksiin ”tieteellinen perustutkimus” ja ”julkinen”, jotka eivät ole valvonnan alaisia.

(14) Termin ”välittäjä” määritelmää olisi tarkistettava siten, että se kattaa oikeushenkilöt ja yhteenliittymät, joiden asuinpaikka ei ole jäsenvaltiossa tai jotka eivät ole sijoittautuneet jäsenvaltioon ja jotka tarjoavat välityspalveluja unionin tullialueelta.

(15) Lissabonin sopimuksessa selvennetään, että rajatylittävän siirron sisältävä teknisen avun toimittaminen kuuluu unionin toimivaltaan. Sen vuoksi on aiheellista ottaa käyttöön teknisen avun määritelmä ja täsmentää, miten sen toimittamista valvotaan. Tehokkuuden ja johdonmukaisuuden vuoksi teknisen avun toimittamisen valvontaa olisi lisäksi yhdenmukaistettava.

(16) Kuten asetuksessa (EY) N:o 428/2009, jäsenvaltioiden viranomaisten olisi voitava kieltää muiden kuin unionin kaksikäyttötuotteiden kauttakulku tietyissä olosuhteissa, jos niillä on tiedustelutietojen tai muiden lähteiden perusteella perusteltu syy epäillä, että tuotteet on tai on mahdollisesti tarkoitettu kokonaan tai osittain sotilaalliseen loppukäyttöön maassa, jota koskee aseidenvientikielto, tai joukkotuhoaseiden tai niiden maaliinsaattamisjärjestelmien levittämiseen.

(17) Lupia koskevia ehtoja ja vaatimuksia olisi tarvittaessa yhdenmukaistettava, jotta vältetään kilpailun vääristyminen ja varmistetaan yhdenmukainen ja tehokas valvonta kaikkialla unionin tullialueella. Tätä varten on myös tarpeen yksilöidä selvästi jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset kaikkia valvontatilanteita varten. Kansallisten viranomaisten tehtävänä on päättää yksittäisluvista, koontiluvista tai kansallisista yleisluvista, välityspalvelujen tarjoamista ja teknisen avun toimittamista koskevista luvista, muiden kuin unionin kaksikäyttötuotteiden kauttakulusta sekä luvista, jotka koskevat liitteeseen IV sisältyvien kaksikäyttötuotteiden siirtoa unionin tullialueella.

(18) Olisi otettava käyttöön sisäisiä vaatimustenmukaisuusohjelmia koskevia suuntaviivoja, jotta voidaan edistää viejien tasapuolisten toimintaedellytysten toteutumista ja edelleen tehostaa valvonnan toteutumista. Tällaisissa suuntaviivoissa olisi otettava huomioon erot viejien ja niiden tytäryhtiöiden koossa, resursseissa, toiminta-aloissa ja muissa ominaisuuksissa ja olosuhteissa, kuten konsernin sisäisissä vaatimustenmukaisuusrakenteissa ja -standardeissa, jotta kaikkiin ei sovellettaisi samaa kaavaa vaan kutakin viejää autettaisiin löytämään omat ratkaisunsa vaatimusten noudattamisen ja kilpailukykynsä turvaamiseksi. Koontilupia käyttävien viejien olisi pantava täytäntöön sisäinen vaatimustenmukaisuusohjelma, jollei toimivaltainen viranomainen pidä sitä tarpeettomana sellaisten muiden olosuhteiden vuoksi, jotka se on ottanut huomioon käsitellessään viejän esittämää koontilupahakemusta.

(19) Lisäksi olisi otettava käyttöön uusia unionin yleislupia, jotta yrityksille, erityisesti pk-yrityksille, ja viranomaisille koituvaa hallinnollista rasitetta voidaan vähentää, varmistaen kuitenkin, että asiaankuuluvia tuotteita ja asiaankuuluvia määräpaikkoja valvotaan asianmukaisesti. Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa antaa viejille ohjeita yleislupien soveltamisesta. Jäsenvaltiot voivat myös ottaa käyttöön kansallisia yleislupia vähäriskistä vientiä varten, jos ne katsovat sen tarpeelliseksi. Lupaehtojen mukauttamiseksi teollisuuden erityistarpeisiin olisi myös otettava käyttöön suurten hankkeiden lupa.

(20) Komission olisi laadittava tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa suuntaviivoja ja/tai suosituksia parhaista käytännöistä, joilla tuetaan valvonnan käytännön toteuttamista. Komission olisi suuntaviivoja ja/tai suosituksia laatiessaan otettava asianmukaisesti huomioon pk-yritysten tiedontarpeet.

(21) Yhteiset kaksikäyttötuotteiden, määräpaikkojen ja suuntaviivojen luettelot ovat tehokkaan vientivalvontajärjestelmän olennainen osa.

(22) Niiden jäsenvaltioiden, jotka laativat kansallisia valvontaluetteloita tämän asetuksen nojalla, olisi ilmoitettava tällaisista luetteloista komissiolle ja muille jäsenvaltioille. Jäsenvaltioiden olisi myös ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikista päätöksistä evätä lupa vientitoimeen, johon vaaditaan lupa kansallisen valvontaluettelon perusteella.

(23) Jotta unioni voisi unionin yleislupien nojalla tapahtuvan viennin arkaluonteisuutta arvioidessaan nopeasti reagoida muuttuviin olosuhteisiin sekä teknologian ja kaupan kehitykseen, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tämän asetuksen liitteiden I, II ja IV muuttamista. Liitteessä I vahvistetun vientivalvonnan alaisten kaksikäyttötuotteiden yhteisen luettelon ajantasaistamista koskevien päätösten olisi oltava niiden velvoitteiden ja sitoumusten mukaisia, jotka jäsenvaltiot tai unioni ovat hyväksyneet asiaankuuluvien kansainvälisten asesulkusopimusten osapuolina ja monenvälisten vientivalvontajärjestelyjen osapuolina tai ratifioimalla asiaa koskevia kansainvälisiä sopimuksia. Kun liitteen I muutos koskee kaksikäyttötuotteita, jotka sisältyvät myös liitteeseen II tai IV, kyseiset liitteet olisi muutettava vastaavasti. Liitteessä II olevissa A–H osassa vahvistettujen tuotteiden ja määräpaikkojen yhteisten luetteloiden ajantasaistamista koskevat päätökset olisi tehtävä ottaen huomioon tässä asetuksessa vahvistetut arviointiperusteet. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa (EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(24) Komission olisi julkaistava liitteen I ajantasaistukset delegoiduilla säädöksillä kaikilla unionin virallisilla kielillä.

(25) Komission olisi julkaistava kooste jäsenvaltioissa voimassa olevista kansallisista valvontaluetteloista kaikilla unionin virallisilla kielillä ja pidettävä se ajan tasalla.

(26) Kaksikäyttötuotteiden vientiin vaikuttavat kansalliset säännökset olisi annettava ja päätökset tehtävä yhteisen kauppapolitiikan ja erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/479 (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/479, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2015, yhteisen vientimenettelyn käyttöönotosta (EUVL L 83, 27.3.2015, s. 34).) puitteissa. Kansallisia säännöksiä ja päätöksiä koskevalla asianmukaisella tietojenvaihdolla ja neuvotteluilla on määrä varmistaa valvonnan tehokas ja yhdenmukainen soveltaminen kaikkialla unionin tullialueella.

(27) Yhteinen valvontajärjestelmä on edellytys kaksikäyttötuotteiden vapaan liikkuvuuden toteuttamiselle unionin tullialueella.

(28) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 36 artiklan nojalla ja mainitussa artiklassa määrätyissä rajoissa sekä tehtyjen kansainvälisten sitoumusten mukaisesti jäsenvaltioilla säilyy oikeus valvoa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden siirtoa unionin tullialueella yleisen järjestyksen ja turvallisuuden varmistamiseksi. Liitteessä IV vahvistettua luetteloa tuotteista, joiden unionin sisäiset siirrot ovat valvonnan alaisia, olisi tarkasteltava määräajoin uudelleen siirtojen arkaluonteisuuden arvioinnin osalta ottaen huomioon taustalla vaikuttavien kansainvälisten velvoitteiden kehittyminen sekä teknologian ja kaupan kehitys. Liitteessä IV vahvistetun vientivalvonnan alaisten kaksikäyttötuotteiden yhteisen luettelon ajantasaistamista koskevat päätökset olisi tehtävä ottaen huomioon yleistä järjestystä ja turvallisuutta koskevat jäsenvaltioiden edut Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 36 artiklan mukaisesti.

(29) Jäsenvaltiot ja komissio allekirjoittivat 22 päivänä syyskuuta 1998 jäsenvaltioiden, Euroopan atomienergiayhteisön ja kansainvälisen atomienergiajärjestön ydinmateriaalivalvontaa koskevien sopimusten lisäpöytäkirjat, joissa muun muassa velvoitetaan jäsenvaltiot toimittamaan tietoja erityislaitteiden ja muiden kuin ydinaineiden siirroista. Unionin sisäisten siirtojen valvonnan avulla unionin ja sen jäsenvaltioiden olisi voitava täyttää kyseisten sopimusten mukaiset velvoitteensa.

(30) Jotta valvonnan toteutus olisi yhtenäistä ja yhdenmukaista kaikkialla unionissa, on aiheellista laajentaa jäsenvaltioiden ja komission keskinäisten neuvottelujen ja tietojenvaihdon soveltamisalaa ja ottaa käyttöön välineitä, kuten sähköiset lupamenettelyt, tekniset asiantuntijaryhmät ja täytäntöönpanon valvonnan koordinointimekanismin perustaminen, joilla tuetaan yhteisen vientivalvontaverkoston kehittämistä koko unionissa. On erityisen tärkeää varmistaa, että kaksikäyttötuotteiden koordinointiryhmä ja tekniset asiantuntijaryhmät kuulevat tapauksen mukaan viejiä, välittäjiä, teknisen avun toimittajia ja muita asiaankuuluvia sidosryhmiä, joita tämä asetus koskee, mukaan lukien teollisuus ja kansalaisyhteiskunnan järjestöt.

(31) Vaikka tulliviranomaiset jakavat tiettyjä tietoja muiden tulliviranomaisten kanssa käyttäen riskinhallintajärjestelmää unionin tullisäännösten mukaisesti, on aiheellista varmistaa myös lupa- ja tulliviranomaisten tiivis yhteistyö.

(32) On aiheellista selventää, että siltä osin kuin kyse on henkilötiedoista, tietojen käsittelyn ja vaihdon yhteydessä olisi noudatettava luonnollisten henkilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaata liikkuvuutta koskevia sovellettavia sääntöjä, jotka vahvistetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa (EU) 2016/679 (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).) ja (EU)2018/1725 (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).).

(33) Jäsenvaltioiden ja komission olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet luottamuksellisten tietojen suojan varmistamiseksi erityisesti komission päätösten (EU, Euratom) 2015/443 (Komission päätös (EU, Euratom) 2015/443, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, turvallisuudesta komissiossa (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 41).) ja (EU, Euratom) 2015/444 (Komission päätös (EU, Euratom) 2015/444, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista säännöistä (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 53).) sekä Euroopan unionin edun vuoksi vaihdettujen turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta tehdyn neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisen sopimuksen (EUVL C 202, 8.7.2011, s. 13.) mukaisesti. Tähän sisältyy erityisesti velvollisuus olla alentamatta tai poistamatta turvallisuusluokiteltujen tietojen turvallisuusluokkaa ilman niiden luovuttajan kirjallista ennakkosuostumusta. Viranomaisten olisi käsiteltävä luottamuksellisina kaikkia arkaluonteisia turvallisuusluokittelemattomia tietoja tai tietoja, jotka annetaan luottamuksellisesti.

(34) Tiedotus yksityissektorille, erityisesti pk-yrityksille, ja avoimuus ovat tehokkaan vientivalvontajärjestelmän olennaisia osia. Siksi on aiheellista säätää sellaisten suuntaviivojen jatkuvasta kehittämisestä tarvittaessa, joilla tuetaan tämän asetuksen soveltamista, sekä valvonnan täytäntöönpanoa koskevan unionin vuosikertomuksen julkaisemisesta.

(35) Valvonnan täytäntöönpanoa koskevaan unionin vuosikertomukseen olisi sisällyttävä asiaankuuluvat tiedot tämän asetuksen mukaisesta lupien myöntämisestä ja valvontatoimien täytäntöönpanon valvonnasta, ja siinä olisi otettava asianmukaisesti huomioon tarve varmistaa tiettyjen tietojen luottamuksellisuuden suoja erityisesti silloin, kun lupatietojen julkistaminen voisi vaikuttaa jäsenvaltioiden esiin tuomiin kansallisen turvallisuuden huolenaiheisiin tai vaarantaa kaupallisten tietojen luottamuksellisuuden ja antaa unionin ulkopuolisille toimittajille mahdollisuuden hyödyntää jäsenvaltioiden antamien rajoittavien lupapäätösten synnyttämää tilannetta.

(36) Tämän asetuksen oikean soveltamisen varmistamiseksi kunkin jäsenvaltion olisi toteutettava toimenpiteet asianmukaisten valtuuksien antamiseksi toimivaltaisille viranomaisille.

(37) EU:n joukkotuhoasestrategian mukaisesti kunkin jäsenvaltion olisi määritettävä tämän asetuksen säännösten rikkomisiin sovellettavat tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset. Lisäksi on aiheellista antaa säännöksiä, joilla tuetaan tehokasta valvontatoimien täytäntöönpanon valvontaa muun muassa täytäntöönpanon valvonnan koordinointimekanismin avulla.

(38) Unionin tullikoodeksissa säädetään muun muassa tavaroiden viennistä ja jälleenviennistä. Tässä asetuksessa ei millään tavoin rajoiteta voimassa olevassa unionin tullikoodeksissa ja sen soveltamissäännöksissä säädettyjä ja niistä johtuvia valtuuksia.

(39) Vientivalvonta edistää kansainvälistä turvallisuutta ja vaikuttaa kolmansien maiden kanssa käytävään kauppaan. Sen vuoksi on aiheellista kehittää vuoropuhelua ja yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, jotta voidaan tukea maailmanlaajuisesti tasapuolisia toimintaedellytyksiä ja parantaa kansainvälistä turvallisuutta. Jäsenvaltioiden ja komission olisi erityisesti lisättävä osallistumistaan monenvälisten vientivalvontajärjestelyjen toimintaan. Jäsenvaltioiden ja komission olisi myös tuettava näitä järjestelyjä sellaisen tiukan vientivalvonnan kehittämisessä, joka tarjoaa maailmanlaajuisen perustan ja esikuvan kansainvälisille parhaille käytännöille ja toimii tärkeänä keinona varmistaa kansainvälinen rauha ja vakaus. Osallistuminen olisi tarpeen silloin, kun kaikki jäsenvaltiot ovat havainneet uuden riskin verkkovalvontatuotteiden alalla, jotta voidaan varmistaa monenvälisesti tasapuoliset toimintaedellytykset.

(40) Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1104/2011/EU (Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1104/2011/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, julkisesti säännellyn palvelun käyttöehdoista Galileo-ohjelman mukaisesti perustetussa maailmanlaajuisessa satelliittinavigointijärjestelmässä (EUVL L 287, 4.11.2011, s. 1).) täydentämisestä 15 päivänä syyskuuta 2015 annetun komission delegoidun päätöksen soveltamista, jossa vahvistetaan erityiset säännöt Galileo-ohjelman piiriin kuuluvien julkisesti säänneltyyn palveluun (PRS) tarkoitettujen tuotteiden vientivalvontaa varten.

(41) Tässä asetuksessa kunnioitetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja perusoikeuksia ja noudatetaan siinä tunnustettuja periaatteita,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I luku Kohde ja määritelmät

1 artikla

Tällä asetuksella perustetaan kaksikäyttötuotteiden vientiä, välitystä, teknistä apua, kauttakulkua ja siirtoa koskeva unionin valvontajärjestelmä.

2 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ’kaksikäyttötuotteilla’ tuotteita, myös ohjelmistoja ja teknologiaa, joita voidaan käyttää sekä siviili- että sotilastarkoituksiin ja joihin kuuluvat tuotteet, joita voidaan käyttää ydinaseiden, kemiallisten aseiden tai biologisten aseiden tai niiden maaliinsaattamisjärjestelmien suunnitteluun, kehittämiseen, tuotantoon tai käyttöön, mukaan lukien kaikki tuotteet, joita voidaan käyttää sekä muihin kuin räjähdystarkoituksiin että millä hyvänsä tavoin apuna ydinaseiden tai muiden ydinräjähteiden valmistamisessa;

2) ’viennillä’

a) unionin tullikoodeksin 269 artiklassa tarkoitettua vientimenettelyä;

b) unionin tullikoodeksin 270 artiklassa tarkoitettua jälleenvientiä; jälleenviennistä on kyse myös, jos unionin tullialueen läpi tapahtuvan tämän artiklan 11 alakohdan mukaisen kauttakulun aikana on annettava poistumisen yleisilmoitus siksi, että tuotteiden lopullinen määräpaikka on muuttunut;

c) unionin tullikoodeksin 259 artiklassa tarkoitettua ulkoista jalostusmenettelyä; tai

d) ohjelmistojen tai teknologian siirtoa unionin tullialueen ulkopuoliseen määräpaikkaan sähköisellä viestimellä, kuten telekopiolaitteella, puhelimella, sähköpostilla tai muulla sähköisellä keinolla; tähän sisältyy tällaisten ohjelmistojen ja teknologian asettaminen sähköisessä muodossa unionin tullialueen ulkopuolisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden taikka yhteenliittymien saataville; tähän kuuluu myös teknologian suullinen siirto, kun teknologiaa kuvataan puheensiirtovälineen välityksellä;

3) ’viejällä’

a) luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä taikka yhteenliittymää, jolla vienti-ilmoituksen tai jälleenvientiilmoituksen tai poistumisen yleisilmoituksen vastaanottamisen ajankohtana on sopimus kolmannessa maassa olevan vastaanottajan kanssa ja jolla on valtuudet päättää tuotteiden lähettämisestä unionin tullialueelta; jos vientisopimusta ei ole tehty tai jos sopimuksen haltija ei toimi omaan lukuunsa, viejällä tarkoitetaan henkilöä, jolla on valtuudet päättää tuotteiden lähettämisestä unionin tullialueelta; tai

b) luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä taikka yhteenliittymää, joka päättää siirtää ohjelmistoja tai teknologiaa sähköisellä viestimellä, kuten telekopiolaitteella, puhelimella, sähköpostilla tai muulla sähköisellä keinolla, unionin tullialueen ulkopuoliseen määräpaikkaan tai joka päättää asettaa tällaisia ohjelmistoja ja teknologiaa sähköisessä muodossa unionin tullialueen ulkopuolisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden taikka yhteenliittymien saataville.

Jos oikeus määrätä kaksikäyttötuotteesta kuuluu viennin perusteena olevan sopimuksen mukaisesti henkilölle, jolla on asuinpaikka unionin tullialueen ulkopuolella tai joka on sijoittautunut sen ulkopuolelle, viejää pidetään sopimuspuolena, jolla on asuinpaikka unionin tullialueella tai joka on sijoittautunut unionin tullialueelle;

c) jos a tai b alakohtaa ei sovelleta, komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 (Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä tiettyjä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 1).) 1 artiklan 19 alakohdan a alakohdassa tarkoitettua luonnollista henkilöä, joka kantaa vietäviksi tarkoitetut kaksikäyttötuotteet, kun nämä kaksikäyttötuotteet sisältyvät henkilön henkilökohtaisiin matkatavaroihin;

4) ’vienti-ilmoituksella’ tointa, jolla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö taikka yhteenliittymä ilmoittaa määrämuodossa ja säädetyllä tavalla haluavansa asettaa 1 alakohdassa tarkoitetut kaksikäyttötuotteet vientimenettelyyn;

5) ’jälleenvienti-ilmoituksella’ unionin tullikoodeksin 5 artiklan 13 alakohdassa tarkoitettua tointa;

6) ’poistumisen yleisilmoituksella’ unionin tullikoodeksin 5 artiklan 10 alakohdassa tarkoitettua tointa;

7) ’välityspalveluilla’

a) sellaisista liiketapahtumista neuvottelemista tai sellaisten liiketapahtumien järjestelemistä, joiden tavoitteena on kaksikäyttötuotteiden osto, myynti tai toimitus kolmannesta maasta toiseen kolmanteen maahan; tai

b) kolmansissa maissa sijaitsevien kaksikäyttötuotteiden myyntiä tai ostoa niiden siirtämiseksi johonkin toiseen kolmanteen maahan.

Tätä asetusta sovellettaessa pelkkä liitännäispalvelujen tarjoaminen ei kuulu tämän määritelmän alaan. Liitännäispalveluja ovat kuljetus-, rahoitus-, vakuutus- ja jälleenvakuutuspalvelut sekä yleinen mainonta ja myynninedistäminen;

8) ’välittäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä taikka yhteenliittymää, joka tarjoaa välityspalveluja unionin tullialueelta kolmannen maan alueelle;

9) ’teknisellä avulla’ teknistä tukea, joka liittyy korjaamiseen, kehittämiseen, valmistukseen, kokoamiseen, testaamiseen, ylläpitoon tai muuhun tekniseen palveluun ja joka voi olla esimerkiksi ohjausta, neuvontaa, koulutusta, käytännön tietojen tai taitojen välittämistä tai konsulttipalveluja, myös sähköisellä keinolla ja puhelimitse toimitettuna, tai muuta avun antamista suullisesti;

10) ’teknisen avun toimittajalla’

a) luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä taikka yhteenliittymää, joka toimittaa teknistä apua unionin tullialueelta kolmannen maan alueelle;

b) luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä taikka yhteenliittymää, jolla on asuinpaikka jäsenvaltiossa tai joka on sijoittautunut jäsenvaltioon ja joka toimittaa teknistä apua kolmannen maan alueella; tai

c) luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä taikka yhteenliittymää, jolla on asuinpaikka jäsenvaltiossa tai joka on sijoittautunut jäsenvaltioon ja joka toimittaa teknistä apua unionin tullialueella tilapäisesti olevalle kolmannen maan asukkaalle;

11) ’kauttakululla’ unionin tullialueelle saapuvien ja sen läpi kulkevien muiden kuin unionin kaksikäyttötuotteiden kuljettamista unionin tullialueen ulkopuoliseen määräpaikkaan, kun kyseiset tuotteet

a) on asetettu ulkoiseen passitusmenettelyyn unionin tullikoodeksin 226 artiklan mukaisesti ja ne ainoastaan kulkevat unionin tullialueen läpi;

b) lastataan uudelleen vapaa-alueella tai jälleenviedään sieltä suoraan;

c) ovat väliaikaisesti varastoituina ja jälleenviedään suoraan väliaikaisesta varastosta; tai

d) on tuotu unionin tullialueelle samalla aluksella tai ilma-aluksella, jolla ne viedään kyseiseltä alueelta lastia purkamatta;

12) ’yksittäisluvalla’ yhdelle tietylle viejälle myönnettyä lupaa, joka kattaa yhden tai useamman kaksikäyttötuotteen viennin yhdelle loppukäyttäjälle tai vastaanottajalle kolmannessa maassa;

13) ’koontiluvalla’ yhdelle tietylle viejälle tietyn kaksikäyttötuotteiden lajin tai ryhmän osalta myönnettyä lupaa, joka voi kattaa viennin yhdelle tai useammalle määritetylle loppukäyttäjälle ja/tai yhdessä tai useammassa määritetyssä kolmannessa maassa;

14) ’suurten hankkeiden luvalla’ yhdelle tietylle viejälle tietyn kaksikäyttötuotteiden lajin tai ryhmän osalta myönnettyä yksittäislupaa tai vientiä koskevaa koontilupaa, joka voi kattaa viennin yhdelle tai useammalle määritetylle loppukäyttäjälle yhdessä tai useammassa määritetyssä kolmannessa maassa määritettyä suurta hanketta varten;

15) ’unionin yleisluvalla’ vientilupaa, joka kattaa viennin tiettyihin määrämaihin ja jota voivat käyttää kaikki viejät, jotka noudattavat liitteessä II olevissa A–H osassa lueteltuja ehtoja ja vaatimuksia;

16) ’kansallisella yleisluvalla’ vientilupaa, joka määritellään kansallisessa lainsäädännössä 12 artiklan 6 kohdan ja liitteessä III olevan C osan mukaisesti;

17) ’unionin tullialueella’ unionin tullikoodeksin 4 artiklassa tarkoitettua unionin tullialuetta;

18) ’muilla kuin unionin kaksikäyttötuotteilla’ tuotteita, joilla on unionin tullikoodeksin 5 artiklan 24 alakohdassa tarkoitettujen muiden kuin unionitavaroiden asema;

19) ’aseidenvientikiellolla’ neuvoston päätöksellä tai yhteisellä kannalla taikka Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) päätöksellä määrättyä aseidenvientikieltoa tai Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston sitovalla päätöslauselmalla määrättyä aseidenvientikieltoa;

20) ’verkkovalvontatuotteilla’ kaksikäyttötuotteita, jotka on erityisesti suunniteltu mahdollistamaan luonnollisten henkilöiden salaa tarkkailun seuraamalla, poimimalla, keräämällä tai analysoimalla tietoja tieto- ja televiestintäjärjestelmistä;

21) ’sisäisellä vaatimustenmukaisuusohjelmalla’ jatkuvia vaikuttavia, asianmukaisia ja oikeasuhteisia toimintatapoja ja menettelyjä, joita viejät ovat ottaneet käyttöön helpottaakseen tämän asetuksen säännösten ja tavoitteiden sekä tämän asetuksen nojalla täytäntöönpantujen lupien ehtojen noudattamista ja joihin kuuluvat muun muassa huolellisuusperiaatteen mukaiset toimenpiteet, joilla arvioidaan riskejä, jotka liittyvät tuotteiden vientiin loppukäyttäjille ja tuotteiden loppukäyttöön;

22) ’olennaisesti samanlaisella liiketapahtumalla’ liiketapahtumaa, joka koskee tuotteita, joilla on olennaisesti samat parametrit tai tekniset ominaisuudet ja jossa on osapuolena sama loppukäyttäjä tai vastaanottaja kuin toisessa liiketapahtumassa.

II luku Soveltamisala

3 artikla

1. Liitteeseen I sisältyvien kaksikäyttötuotteiden vientiin vaaditaan lupa.

2. Myös tiettyjen liitteeseen I sisältymättömien kaksikäyttötuotteiden vientiin kaikkiin tai tiettyihin määräpaikkoihin voidaan edellyttää lupaa 4, 5, 9 tai 10 artiklan mukaisesti.

4 artikla

1. Liitteeseen I sisältymättömien kaksikäyttötuotteiden vientiin vaaditaan lupa, jos viejä on saanut toimivaltaiselta viranomaiselta tiedon, että kyseiset tuotteet on tai on mahdollisesti tarkoitettu kokonaan tai osittain

a) käyttöön, joka liittyy kemiallisten, biologisten tai ydinaseiden taikka muiden ydinräjähteiden kehittämiseen, tuotantoon, käsittelyyn, käyttöön, ylläpitoon, varastointiin, havaitsemiseen, tunnistamiseen tai levittämiseen taikka tällaisten aseiden maaliin saattamiseen soveltuvien ohjusten kehittämiseen, tuotantoon, ylläpitoon tai varastointiin;

b) sotilaalliseen loppukäyttöön, jos ostajamaata tai määrämaata koskee aseidenvientikielto; tätä alakohtaa sovellettaessa sotilaallisella loppukäytöllä tarkoitetaan

i) sisällyttämistä jäsenvaltioiden puolustustarvikeluettelossa lueteltuihin puolustustarvikkeisiin;

ii) tuotanto-, testaus- tai analysointilaitteiden ja niiden komponenttien käyttöä jäsenvaltioiden puolustustarvikeluettelossa lueteltujen puolustustarvikkeiden kehittämiseen, tuotantoon tai ylläpitoon; tai

iii) valmiiksi jalostamattomien tuotteiden käyttöä jäsenvaltioiden puolustustarvikeluettelossa lueteltujen puolustustarvikkeiden tuotantoon tarkoitetussa laitoksessa;

c) käytettäviksi kansallisessa puolustustarvikeluettelossa lueteltujen sellaisten puolustustarvikkeiden osina tai komponentteina, jotka on viety jäsenvaltion alueelta ilman lupaa tai kyseisen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä säädetyn luvan vastaisesti.

2. Jos viejä tietää, että liitteeseen I sisältymättömät kaksikäyttötuotteet, jotka se aikoo viedä, on tarkoitettu kokonaan tai osittain johonkin tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön, viejän on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle. Kyseinen toimivaltainen viranomainen päättää, määrätäänkö kyseinen vienti luvanvaraiseksi.

3. Jäsenvaltio voi antaa tai pitää voimassa kansallista lainsäädäntöä, jossa asetetaan lupavaatimus liitteeseen I sisältymättömien kaksikäyttötuotteiden viennille, jos viejällä on syytä epäillä, että kyseiset tuotteet on tai on mahdollisesti tarkoitettu kokonaan tai osittain johonkin tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

4. Jäsenvaltion, joka asettaa lupavaatimuksen 1, 2 tai 3 kohdan nojalla, on välittömästi ilmoitettava asiasta tulliviranomaisilleen ja muille asiaankuuluville kansallisille viranomaisille ja toimitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle asiaankuuluvat tiedot kyseisestä lupavaatimuksesta ja etenkin siitä, mitä tuotteita ja loppukäyttäjiä se koskee, paitsi jos se katsoo, että tämä ei tule kysymykseen liiketapahtuman luonteen tai kyseisten tietojen arkaluonteisuuden vuoksi.

5. Jäsenvaltioiden on otettava 4 kohdan mukaisesti saadut tiedot asianmukaisesti huomioon ja ilmoitettava asiasta tulliviranomaisilleen ja muille asiaankuuluville kansallisille viranomaisille.

6. Jotta jäsenvaltiot voivat tutkia kaikki voimassa olevat epäämispäätökset, sovelletaan 16 artiklan 1, 2 ja 5–7 kohtaa, kun kyse on liitteeseen I sisältymättömistä kaksikäyttötuotteista.

7. Kaikessa tämän artiklan nojalla vaadittavien tietojen vaihdossa on noudatettava oikeudellisia vaatimuksia, jotka koskevat henkilötietojen, kaupallisesti arkaluonteisten tietojen tai suojattujen puolustusta, ulkopolitiikkaa tai kansallista turvallisuutta koskevien tietojen suojaa. Tällaiseen tietojenvaihtoon on käytettävä suojattuja sähköisiä keinoja, mukaan lukien 23 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu järjestelmä.

8. Tällä asetuksella ei rajoiteta jäsenvaltioiden oikeutta toteuttaa kansallisia toimenpiteitä asetuksen (EU) 2015/479 10 artiklan nojalla.

5 artikla

1. Liitteeseen I sisältymättömien verkkovalvontatuotteiden vientiin vaaditaan lupa, jos viejä on saanut toimivaltaiselta viranomaiselta tiedon, että kyseiset tuotteet on tai on mahdollisesti tarkoitettu kokonaan tai osittain käyttöön, joka liittyy kansallisiin tukahduttamistoimiin ja/tai ihmisoikeuksia koskevan oikeuden ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vakaviin loukkauksiin.

2. Jos viejä tietää huolellisuusperiaatteen mukaisesti tehtyjen selvitystensä mukaan, että liitteeseen I sisältymättömät verkkovalvontatuotteet, jotka viejä aikoo viedä, on tarkoitettu kokonaan tai osittain johonkin tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön, viejän on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle. Kyseinen toimivaltainen viranomainen päättää, onko aiheellista määrätä kyseinen vienti luvanvaraiseksi. Komissio ja neuvosto asettavat viejien saataville suuntaviivoja 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

3. Jäsenvaltio voi antaa tai pitää voimassa kansallista lainsäädäntöä, jossa asetetaan lupavaatimus liitteeseen I sisältymättömien verkkovalvontatuotteiden viennille, jos viejällä on syytä epäillä, että kyseiset tuotteet on tai on mahdollisesti tarkoitettu kokonaan tai osittain johonkin tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

4. Jäsenvaltion, joka asettaa lupavaatimuksen 1, 2 tai 3 kohdan nojalla, on välittömästi ilmoitettava asiasta tulliviranomaisilleen ja muille asiaankuuluville kansallisille viranomaisille ja toimitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle asiaankuuluvat tiedot kyseisestä lupavaatimuksesta ja etenkin siitä, mitä tuotteita ja yhteisöjä se koskee, paitsi jos se katsoo, että tämä ei tule kysymykseen liiketapahtuman luonteen tai kyseisten tietojen arkaluonteisuuden vuoksi.

5. Jäsenvaltioiden on otettava 4 kohdan mukaisesti saadut tiedot asianmukaisesti huomioon ja tarkasteltava niitä 1 kohdassa vahvistettujen perusteiden mukaisesti 30 työpäivän kuluessa. Niiden on ilmoitettava asiasta tulliviranomaisilleen ja muille asiaankuuluville kansallisille viranomaisille. Poikkeustapauksissa mikä tahansa jäsenvaltio voi pyytää kyseisen 30 työpäivän määräajan pidentämistä. Määräaikaa voidaan kuitenkin pidentää enintään 30 työpäivällä.

6. Jos kaikki jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen ja komissiolle, että olisi asetettava lupavaatimus olennaisesti samanlaisille liiketapahtumille, komissio julkaisee Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa tiedot verkkovalvontatuotteista sekä tarvittaessa määräpaikoista, joita lupavaatimukset koskevat ja jotka jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet tätä tarkoitusta varten.

7. Jäsenvaltioiden on tarkasteltava 6 kohdan mukaisesti julkaistuja tietoja uudelleen vähintään kerran vuodessa komission toimittamien asiaankuuluvien tietojen ja analyysien perusteella. Jos kaikki jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen ja komissiolle, että olisi muutettava lupavaatimuksen julkaisemista tai uusittava se, komissio muuttaa viipymättä vastaavasti Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa 6 kohdan mukaisesti julkaistuja tietoja tai julkaisee ne uudelleen.

8. Jotta jäsenvaltiot voivat tutkia kaikki voimassa olevat epäämispäätökset, 16 artiklan 1, 2 ja 5–7 kohtaa sovelletaan, kun kyse on liitteeseen I sisältymättömistä verkkovalvontatuotteista.

9. Kaikessa tämän artiklan nojalla vaadittavien tietojen vaihdossa on noudatettava oikeudellisia vaatimuksia, jotka koskevat henkilötietojen, kaupallisesti arkaluonteisten tietojen tai suojattujen puolustusta, ulkopolitiikkaa tai kansallista turvallisuutta koskevien tietojen suojaa. Tällaiseen tietojenvaihtoon on käytettävä suojattuja sähköisiä keinoja, mukaan lukien 23 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu järjestelmä.

10. Jäsenvaltioiden on harkittava mahdollisuutta tukea tämän artiklan 6 kohdan mukaisesti julkaistujen tuotteiden sisällyttämistä asianmukaisiin kansainvälisiin asesulkujärjestelmiin tai vientivalvontajärjestelyihin valvonnan laajentamiseksi. Komissio toimittaa analyyseja 23 artiklan 2 kohdan ja 26 artiklan 2 kohdan mukaisesti kerätyistä asiaankuuluvista tiedoista.

11. Tällä asetuksella ei rajoiteta jäsenvaltioiden oikeutta toteuttaa kansallisia toimenpiteitä asetuksen (EU) 2015/479 10 artiklan nojalla.

6 artikla

1. Liitteeseen I sisältyvien kaksikäyttötuotteiden välityspalvelujen tarjoamiseen vaaditaan lupa, jos välittäjä on saanut toimivaltaiselta viranomaiselta tiedon, että kyseiset tuotteet on tai on mahdollisesti tarkoitettu kokonaan tai osittain johonkin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

2. Jos välittäjä aikoo tarjota liitteeseen I sisältyvien kaksikäyttötuotteiden välityspalveluja ja tietää, että kyseiset tuotteet on tarkoitettu kokonaan tai osittain johonkin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön, välittäjän on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle. Kyseinen toimivaltainen viranomainen päättää, määrätäänkö tällaiset välityspalvelut luvanvaraisiksi.

3. Jäsenvaltio voi ulottaa 1 kohdan soveltamisen valvontaluetteloon sisältymättömiin kaksikäyttötuotteisiin.

4. Jäsenvaltio voi antaa tai pitää voimassa kansallista lainsäädäntöä, jossa asetetaan lupavaatimus kaksikäyttötuotteiden välityspalvelujen tarjoamiselle, jos välittäjällä on syytä epäillä, että kyseiset tuotteet on tai on mahdollisesti tarkoitettu johonkin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

5. Jäljempänä olevaa 9 artiklan 2, 3 ja 4 kohtaa sovelletaan tämän artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuihin kansallisiin toimenpiteisiin.

7 artikla

1. Sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa liitteeseen I sisältyvät muut kuin unionin kaksikäyttötuotteet sijaitsevat, voi milloin tahansa kieltää kyseisten tuotteiden kauttakulun, jos tuotteet on tai on mahdollisesti tarkoitettu kokonaan tai osittain johonkin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

2. Ennen kuin toimivaltainen viranomainen tekee päätöksen siitä, kielletäänkö kauttakulku, se voi yksittäisissä tapauksissa asettaa lupavaatimuksen liitteeseen I sisältyvien kaksikäyttötuotteiden tietylle kauttakululle, jos tuotteet on tai on mahdollisesti tarkoitettu kokonaan tai osittain johonkin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön. Jos kauttakulku tapahtuu usean jäsenvaltion alueen läpi, kunkin asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on voitava kieltää tällainen kauttakulku maansa alueen läpi.

Toimivaltainen viranomainen voi asettaa lupavaatimuksen luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle taikka yhteenliittymälle, jolla on sopimus kolmannessa maassa olevan vastaanottajan kanssa ja jolla on valtuudet päättää unionin tullialueen läpi kulkevien tuotteiden lähettämisestä.

Jos luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön taikka yhteenliittymän asuinpaikka tai sijoittautumispaikka ei ole unionin tullialueella, toimivaltainen viranomainen voi asettaa lupavaatimuksen

a) unionin tullikoodeksin 5 artiklan 15 alakohdassa tarkoitetulle ilmoittajalle;

b) unionin tullikoodeksin 5 artiklan 40 alakohdassa tarkoitetulle liikenteenharjoittajalle; tai

c) luonnolliselle henkilölle, joka kantaa kauttakuljetettavat kaksikäyttötuotteet, kun kyseiset kaksikäyttötuotteet sisältyvät kyseisen henkilön henkilökohtaisiin matkatavaroihin.

3. Jäsenvaltio voi ulottaa 1 kohdan soveltamisen valvontaluetteloon sisältymättömiin kaksikäyttötuotteisiin.

4. Jäljempänä olevaa 9 artiklan 2, 3 ja 4 kohtaa sovelletaan tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin kansallisiin toimenpiteisiin.

8 artikla

1. Liitteeseen I sisältyviin kaksikäyttötuotteisiin liittyvän teknisen avun toimittamiseen vaaditaan lupa, jos teknisen avun toimittaja on saanut toimivaltaiselta viranomaiselta tiedon, että kyseiset tuotteet on tai on mahdollisesti tarkoitettu kokonaan tai osittain johonkin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

2. Jos teknisen avun toimittaja tietää, että liitteeseen I sisältyvät kaksikäyttötuotteet, joihin liittyvää teknistä apua hän aikoo toimittaa, on tarkoitettu kokonaan tai osittain johonkin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön, teknisen avun toimittajan on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle. Kyseinen toimivaltainen viranomainen päättää, määrätäänkö tällainen tekninen apu luvanvaraiseksi.

3. Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta, jos

a) tekninen apu toimitetaan liitteessä II olevan A osan 2 osassa luetellun maan alueella tai alueelle taikka liitteessä II olevan A osan 2 osassa luetellun maan asukkaalle;

b) tekninen apu on muodoltaan liitteessä I vahvistetussa yleisessä teknologiahuomautuksessa tai ydinteknologiahuomautuksessa tarkoitetun julkisen tiedon tai tieteellisen perustutkimuksen siirtämistä;

c) teknisen avun toimittavat jäsenvaltion viranomaiset tai virastot virallisten tehtäviensä yhteydessä;

d) tekninen apu toimitetaan jäsenvaltion asevoimille niille osoitettujen tehtävien perusteella;

e) tekninen apu toimitetaan tarkoitukseen, joka mainitaan liitteessä IV ohjusteknologian valvontajärjestelyyn kuuluvia tuotteita (MTCR-tekniikkaa) koskevissa poikkeuksissa; tai

f) tekninen apu on ehdottoman välttämätöntä vientiluvan saaneiden tuotteiden käyttöönottoa, toimintaa, ylläpitoa (tarkastusta) tai korjausta varten.

4. Jäsenvaltio voi ulottaa 1 kohdan soveltamisen valvontaluetteloon sisältymättömiin kaksikäyttötuotteisiin.

5. Jäsenvaltio voi antaa tai pitää voimassa kansallista lainsäädäntöä, jossa asetetaan lupavaatimus teknisen avun toimittamiselle, jos teknisen avun toimittajalla, joka aikoo toimittaa kaksikäyttötuotteisiin liittyvää teknistä apua, on syytä epäillä, että kyseiset tuotteet on tai on mahdollisesti tarkoitettu johonkin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

6. Jäljempänä olevaa 9 artiklan 2, 3 ja 4 kohtaa sovelletaan tämän artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuihin kansallisiin toimenpiteisiin.

9 artikla

1. Jäsenvaltio voi yleiseen turvallisuuteen, terroritekojen ehkäiseminen mukaan lukien, tai ihmisoikeuksiin liittyvistä syistä kieltää liitteeseen I sisältymättömien kaksikäyttötuotteiden viennin tai asettaa tällaiselle viennille lupavaatimuksen.

2. Jäsenvaltion on ilmoitettava 1 kohdan nojalla hyväksytyistä toimenpiteistä komissiolle ja muille jäsenvaltioille viipymättä sekä ilmoitettava toimenpiteiden täsmälliset perusteet. Jos toimenpiteenä on kansallisen valvontaluettelon laatiminen, jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille myös valvottavien tuotteiden kuvaus.

3. Jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikista muutoksista 1 kohdan nojalla hyväksyttyihin toimenpiteisiin, sen kansalliseen valvontaluetteloon tehdyt muutokset mukaan lukien.

4. Komissio julkaisee sille 2 ja 3 kohdan mukaisesti ilmoitetut toimenpiteet Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa. Komissio julkaisee erikseen viipymättä ja kaikilla unionin virallisilla kielillä koosteen jäsenvaltioissa voimassa olevista kansallisista valvontaluetteloista. Jäsenvaltion ilmoitettua kansalliseen valvontaluetteloonsa tehdyistä muutoksista komissio julkaisee viipymättä ja kaikilla unionin virallisilla kielillä ajantasaistetun koosteen jäsenvaltioissa voimassa olevista kansallisista valvontaluetteloista.

10 artikla

1. Liitteeseen I sisältymättömien kaksikäyttötuotteiden vientiin vaaditaan lupa, jos toinen jäsenvaltio asettaa kyseisten tuotteiden viennille lupavaatimuksen 9 artiklan nojalla hyväksymänsä ja komission 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti julkaiseman kansallisen valvontaluettelon perusteella ja jos viejä on saanut toimivaltaiselta viranomaiselta tiedon, että kyseiset tuotteet on tai on mahdollisesti tarkoitettu kokonaan tai osittain käyttöön, joka aiheuttaa huolta yleiseen turvallisuuteen, terroritekojen ehkäiseminen mukaan lukien, tai ihmisoikeuksiin liittyvistä syistä.

2. Jäsenvaltion, joka epää 1 kohdan mukaisesti vaaditun luvan, on myös ilmoitettava tällaisesta päätöksestä komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

3. Jäsenvaltion, joka asettaa liitteeseen I sisältymättömän kaksikäyttötuotteen viennille lupavaatimuksen tämän artiklan 1 kohdan nojalla, on viipymättä ilmoitettava lupavaatimuksesta tulliviranomaisilleen ja muille asiaankuuluville kansallisille viranomaisille ja tarvittaessa toimitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle asiaankuuluvat tiedot etenkin siitä, mitä tuotteita ja loppukäyttäjiä lupavaatimus koskee. Muiden jäsenvaltioiden on otettava kyseiset tiedot asianmukaisesti huomioon ja ilmoitettava asiasta tulliviranomaisilleen ja muille asiaankuuluville kansallisille viranomaisille.

11 artikla

1. Liitteeseen IV sisältyvien kaksikäyttötuotteiden unionin sisäisiin siirtoihin vaaditaan lupa. Yleislupa ei kata liitteessä IV olevaan 2 osaan sisältyviä kaksikäyttötuotteita.

2. Jäsenvaltio voi asettaa muiden kaksikäyttötuotteiden siirrolle alueeltaan toiseen jäsenvaltioon lupavaatimuksen, jos siirron ajankohtana

a) toimija tai toimivaltainen viranomainen tietää, että kyseisten tuotteiden lopullinen määräpaikka on unionin tullialueen ulkopuolella;

b) näiden tuotteiden vientiä kyseiseen lopulliseen määräpaikkaan koskee 3, 4, 5, 9 tai 10 artiklan nojalla lupavaatimus siinä jäsenvaltiossa, josta tuotteet on määrä siirtää, eikä tällainen vienti suoraan sen alueelta ole sallittua yleisluvan tai koontiluvan perusteella; ja

c) tuotteille ei ole tarkoitus suorittaa unionin tullikoodeksin 60 artiklan 2 kohdassa määriteltyä jalostusta tai käsittelyä siinä jäsenvaltiossa, johon ne on määrä siirtää.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua siirtolupaa on haettava siinä jäsenvaltiossa, josta kaksikäyttötuotteet on määrä siirtää.

4. Siinä tapauksessa, että jäsenvaltio, josta kaksikäyttötuotteet on määrä siirtää, on jo hyväksynyt tuotteiden edelleen viennin 14 artiklassa vahvistetuissa neuvottelumenettelyissä, siirtolupa on myönnettävä toimijalle välittömästi, elleivät olosuhteet ole olennaisesti muuttuneet.

5. Jäsenvaltion, joka antaa lainsäädäntöä, jossa asetetaan 2 kohdassa tarkoitettu lupavaatimus, on viipymättä ilmoitettava toteuttamistaan toimenpiteistä komissiolle ja muille jäsenvaltioille. Komissio julkaisee nämä tiedot Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

6. Edellä olevien 1 ja 2 kohdan mukaisesti toteutettujen toimenpiteiden soveltaminen ei saa käsittää sisärajoilla tapahtuvia tarkastuksia unionin tullialueella vaan se saa käsittää yksinomaan tarkastuksia, jotka toteutetaan osana tavanomaisia, kaikkialla unionin tullialueella syrjimättömästi sovellettavia valvontamenettelyjä.

7. Edellä olevien 1 ja 2 kohdan mukaisesti toteutettujen toimenpiteiden soveltaminen ei saa johtaa siihen, että tuotteiden siirroille jäsenvaltiosta toiseen asetetaan tiukempia ehtoja kuin samojen tuotteiden viennille kolmansiin maihin.

8. Jäsenvaltio voi kansallisessa lainsäädännössä edellyttää, että liitteessä I olevan 5 ryhmän 2 osaan sisältyvien tuotteiden, jotka eivät sisälly liitteeseen IV, kyseisestä jäsenvaltiosta tapahtuvista unionin sisäisistä siirroista on toimitettava kyseisiä tuotteita koskevia lisätietoja sen toimivaltaiselle viranomaiselle.

9. Liitteeseen I sisältyvien kaksikäyttötuotteiden unionin sisäisiin siirtoihin liittyvissä asiaankuuluvissa kaupallisissa asiakirjoissa on ilmoitettava selkeästi, että kyseisten tuotteiden vienti unionin tullialueelta on valvonnan alaista. Tällaisia asiakirjoja ovat erityisesti kauppasopimus, tilausvahvistus, kauppalasku tai lähetysluettelo.

III luku Vientilupa sekä välityspalveluja ja teknistä apua koskeva lupa

12 artikla

1. Tämän asetuksen nojalla voidaan myöntää tai otetaan käyttöön seuraavan tyyppisiä vientilupia:

a) yksittäislupa;

b) koontilupa;

c) kansallinen yleislupa;

d) unionin yleislupa tiettyjen tuotteiden vientiin tiettyihin määräpaikkoihin liitteessä II olevissa A–H osassa vahvistettujen käytön ehtojen ja vaatimusten mukaisesti.

Tämän asetuksen nojalla myönnetyt tai käyttöön otetut luvat ovat voimassa kaikkialla unionin tullialueella.

2. Tämän asetuksen mukaiset yksittäisluvat ja koontiluvat myöntää sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa viejällä on asuinpaikka tai johon tämä on sijoittautunut.

Kun viejän asuinpaikka ei ole unionin tullialueella tai se ei ole sijoittautunut unionin tullialueelle, tämän asetuksen mukaiset yksittäisluvat myöntää sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa kaksikäyttötuotteet sijaitsevat, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 artiklan 3 alakohdan soveltamista.

Kaikki yksittäisluvat ja koontiluvat on myönnettävä mahdollisuuksien mukaan sähköisellä keinolla lomakkeilla, jotka sisältävät ainakin kaikki liitteessä III olevassa A osassa vahvistettujen mallien mukaiset tiedot niissä annetussa järjestyksessä.

3. Yksittäisluvat ja koontiluvat ovat voimassa enintään kaksi vuotta, jollei toimivaltainen viranomainen toisin päätä.

Suurten hankkeiden luvat ovat voimassa toimivaltaisen viranomaisen määrittämän ajan, kuitenkin enintään neljä vuotta, paitsi hankkeen kestosta johtuvissa asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa.

4. Viejien on annettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki asiaankuuluvat yksittäislupia ja koontilupia koskevia hakemuksiaan varten edellytettävät tiedot, jotta toimivaltainen viranomainen saa täydelliset tiedot erityisesti loppukäyttäjästä, määrämaasta ja vietävän tuotteen loppukäytöstä.

Yksittäislupiin vaaditaan loppukäyttötodistus. Toimivaltainen viranomainen voi vapauttaa tietyt hakemukset vaatimuksesta antaa loppukäyttötodistus.

Koontilupiin voidaan tarvittaessa vaatia loppukäyttötodistus. Koontilupia käyttävien viejien on pantava täytäntöön sisäinen vaatimustenmukaisuusohjelma, jollei toimivaltainen viranomainen pidä sitä tarpeettomana sellaisten muiden tietojen vuoksi, jotka se on ottanut huomioon käsitellessään viejän esittämää vientiä koskevaa koontilupahakemusta.

Jäsenvaltioiden on määriteltävä koontilupien käyttöön liittyvät raportointivaatimukset ja sisäisiä vaatimustenmukaisuusohjelmia koskevat vaatimukset.

Koontiluvat, joihin sisältyy määrällisiä rajoituksia, on viejien pyynnöstä jaettava osiin.

5. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on käsiteltävä yksittäislupia ja koontilupia koskevat pyynnöt kansallisessa lainsäädännössä tai käytännössä määritettävässä määräajassa.

6. Kansallisia yleislupia koskevat seuraavat rajoitukset:

a) niihin ei saa sisällyttää liitteessä II olevassa I osassa lueteltuja tuotteita;

b) ne määritellään kansallisessa lainsäädännössä tai käytännössä; niitä voivat käyttää kaikki viejät, joilla on asuinpaikka kyseisiä lupia myöntävässä jäsenvaltiossa tai jotka ovat sijoittautuneet kyseiseen jäsenvaltioon, jos viejät täyttävät tässä asetuksessa ja täydentävässä kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut vaatimukset; niiden myöntämisessä on noudatettava liitteessä III olevassa C osassa vahvistettuja ohjeita;

c) niitä ei saa käyttää, jos viejä on saanut toimivaltaiselta viranomaiselta tiedon, että kyseiset tuotteet on tai on mahdollisesti tarkoitettu kokonaan tai osittain johonkin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön, tai jos viejä tietää, että tuotteet on tarkoitettu tällaiseen käyttöön.

Kansallisia yleislupia voidaan myös soveltaa liitteessä II olevissa A–H osassa lueteltuihin tuotteisiin ja määräpaikkoihin.

Jäsenvaltioiden on välittömästi ilmoitettava myönnetyistä tai muutetuista kansallisista yleisluvista komissiolle. Komissio julkaisee nämä ilmoitukset Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

7. Sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa viejällä on asuinpaikka tai johon tämä on sijoittautunut, voi kieltää viejää käyttämästä unionin yleislupia, jos on perusteltu syy epäillä viejän kykyä noudattaa tällaista lupaa tai vientivalvontalainsäädännön säännöstä.

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava tietoja viejistä, joita on kielletty käyttämästä unionin yleislupaa, paitsi jos sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa viejällä on asuinpaikka tai johon tämä on sijoittautunut, vahvistaa, että viejä ei yritä viedä kaksikäyttötuotteita toisen jäsenvaltion kautta. Tietojenvaihtoon on käytettävä 23 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua sähköistä järjestelmää.

13 artikla

1. Tämän asetuksen mukaiset välityspalvelujen tarjoamista ja teknisen avun toimittamista koskevat luvat myöntää sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa välittäjällä tai teknisen avun toimittajalla on asuinpaikka tai johon tämä on sijoittautunut. Kun välittäjän tai teknisen avun toimittajan asuinpaikka ei ole unionin tullialueella tai se ei ole sijoittautunut unionin tullialueelle, tämän asetuksen mukaiset välityspalvelujen tarjoamista ja teknisen avun toimittamista koskevat luvat myöntää sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, josta välityspalvelut tarjotaan tai tekninen apu toimitetaan.

2. Välityspalvelujen tarjoamista koskevat luvat myönnetään vahvistetulle määrälle tiettyjä tuotteita, ja niissä on ilmoitettava selvästi tuotteiden sijainti kolmannessa maassa, josta ne ovat peräisin, loppukäyttäjä ja loppukäyttäjän tarkka sijainti.

Teknistä apua koskevissa luvissa on ilmoitettava selvästi loppukäyttäjä ja loppukäyttäjän tarkka sijainti.

Luvat ovat voimassa kaikkialla unionin tullialueella.

3. Välittäjien ja teknisen avun toimittajien on annettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki asiaankuuluvat tämän asetuksen mukaista lupaa koskevia hakemuksiaan varten edellytettävät tiedot, erityisesti tiedot kaksikäyttötuotteiden sijainnista, selkeä kuvaus tuotteista ja niiden määrästä, liiketapahtumaan osallistuvat kolmannet osapuolet, määrämaa, loppukäyttäjä kyseisessä maassa ja loppukäyttäjän tarkka sijainti.

4. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on käsiteltävä välityspalvelujen tarjoamista ja teknisen avun toimittamista koskevia lupia koskevat pyynnöt kansallisessa lainsäädännössä tai käytännössä määritettävässä määräajassa.

5. Kaikki välityspalvelujen tarjoamista ja teknisen avun toimittamista koskevat luvat on myönnettävä mahdollisuuksien mukaan sähköisellä keinolla lomakkeilla, jotka sisältävät ainakin kaikki liitteessä III olevassa B osassa vahvistettujen mallien mukaiset tiedot niissä annetussa järjestyksessä.

14 artikla

1. Jos kaksikäyttötuotteet, joille on haettu yksittäislupaa liitteessä II olevan A osan 2 osaan sisältymättömään määräpaikkaan tai liitteeseen IV sisältyvien kaksikäyttötuotteiden tapauksessa mihin hyvänsä määräpaikkaan, sijaitsevat hakemusta tehtäessä tai myöhemmässä vaiheessa yhdessä tai useammassa muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa hakemus on tehty, se on mainittava hakemuksessa. Sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, jolle lupahakemus on tehty, on välittömästi neuvoteltava asiasta kyseisen yhden tai useamman jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja toimitettava näille asiaankuuluvat tiedot. Kyseiseen neuvotteluun voidaan käyttää 23 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua sähköistä järjestelmää. Jäsenvaltioiden, joiden kanssa neuvotellaan, on kymmenen työpäivän kuluessa esitettävä mahdolliset luvan myöntämistä koskevat vastalauseensa, jotka sitovat jäsenvaltiota, jossa hakemus on tehty.

Jos vastalauseita ei ole esitetty kymmenen työpäivän kuluessa, katsotaan, että jäsenvaltiot, joiden kanssa neuvotellaan, eivät vastusta luvan myöntämistä.

Poikkeustapauksissa jäsenvaltio, jonka kanssa neuvotellaan, voi pyytää kyseisen kymmenen päivän määräajan pidentämistä. Määräaikaa voidaan kuitenkin pidentää enintään 30 työpäivällä.

2. Jos vienti voi haitata jäsenvaltion olennaisia turvallisuusetuja, tämä voi pyytää toista jäsenvaltiota olemaan myöntämättä vientilupaa tai, jos lupa on myönnetty, mitätöimään luvan, keskeyttämään sen soveltamisen, muuttamaan lupaa tai peruuttamaan sen. Tällaisen pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion on välittömästi aloitettava pyynnön esittäneen jäsenvaltion kanssa neuvottelut, jotka eivät ole sitovia ja jotka on saatettava päätökseen kymmenen työpäivän kuluessa. Jos pyynnön vastaanottava jäsenvaltio päättää myöntää luvan, sen on ilmoitettava asiasta komissiolle ja muille jäsenvaltioille 23 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua sähköistä järjestelmää käyttäen.

15 artikla

1. Päättäessään, myönnetäänkö lupa tai kielletäänkö kauttakulku tämän asetuksen nojalla, jäsenvaltioiden on otettava huomioon kaikki asian kannalta merkitykselliset näkökohdat, mukaan lukien:

a) unionin ja jäsenvaltioiden kansainväliset velvoitteet ja sitoumukset, etenkin ne velvoitteet ja sitoumukset, jotka kukin niistä on hyväksynyt asiaankuuluvien kansainvälisten asesulkujärjestelmien ja vientivalvontajärjestelyjen osapuolena tai ratifioimalla asiaa koskevia kansainvälisiä sopimuksia;

b) unionin ja jäsenvaltioiden sellaisiin pakotteisiin perustuvat velvoitteet, joita on määrätty neuvoston päätöksellä tai yhteisellä kannalla taikka Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) päätöksellä tai Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston sitovalla päätöslauselmalla;

c) kansallisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan näkökohdat, mukaan lukien yhteisessä kannassa 2008/944/YUTP esitetyt näkökohdat;

d) aiottuun loppukäyttöön ja sen kiertämisvaaraan liittyvät näkökohdat.

2. Edellä 1 kohdassa vahvistettujen perusteiden lisäksi jäsenvaltioiden on vientiä koskevaa koontilupahakemusta arvioidessaan otettava huomioon se, onko viejä ottanut käyttöön sisäisen vaatimustenmukaisuusohjelman.

16 artikla

1. Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi tämän asetuksen mukaisesti toimiessaan evätä vientiluvan sekä mitätöidä jo myöntämänsä vientiluvan, keskeyttää sen soveltamisen, muuttaa lupaa tai peruuttaa sen. Jos toimivaltainen viranomainen epää tai mitätöi vientiluvan, keskeyttää sen soveltamisen, olennaisesti rajoittaa sitä tai peruuttaa sen tai jos toimivaltainen viranomainen on päättänyt, että aiotulle viennille ei pidä myöntää lupaa, sen on ilmoitettava asiasta muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle sekä vaihdettava niiden kanssa asiaankuuluvia tietoja. Jos jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on keskeyttänyt vientiluvan soveltamisen, lopullinen arvio on toimitettava muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle keskeytysjakson päättyessä.

2. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tarkasteltava 1 kohdan mukaisesti ilmoitettuja epäämispäätöksiä uudelleen kolmen vuoden kuluessa niiden ilmoittamisesta ja joko kumottava ne, muutettava niitä tai uusittava ne. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava uudelleentarkastelun tulokset muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle mahdollisimman pian. Epäämispäätökset ovat voimassa, kunnes ne kumotaan, ja niitä on tarkasteltava uudelleen kolmen vuoden välein. Asianomaisen jäsenvaltion on kolmannen uudelleentarkastelun yhteydessä esitettävä perustelut, jos se päättää edelleen pitää epäämispäätöksen voimassa.

3. Toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä ilmoitettava muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle 7 artiklan nojalla tekemistään päätöksistä kieltää kaksikäyttötuotteiden kauttakulku. Näissä ilmoituksissa on oltava kaikki asiaankuuluvat tiedot, mukaan lukien tuotteen luokitus, sen tekniset parametrit, määrämaa ja loppukäyttäjä.

4. Tämän artiklan 1 ja 2 kohtaa sovelletaan myös 13 artiklassa tarkoitettuihin välityspalvelujen tarjoamista ja teknisen avun toimittamista koskeviin lupiin.

5. Ennen kuin jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen päättää, myöntääkö se luvan tai kieltääkö se kauttakulun tämän asetuksen nojalla, sen on tarkasteltava kaikkia tämän asetuksen nojalla tehtyjä voimassa olevia epäämispäätöksiä tai päätöksiä kieltää liitteeseen I sisältyvien kaksikäyttötuotteiden kauttakulku selvittääkseen, ovatko toisen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset evänneet luvan tai kieltäneet kauttakulun olennaisesti samanlaisen liiketapahtuman tapauksessa. Sen on tämän jälkeen neuvoteltava tällaiset epäämispäätökset tai kauttakulun kieltämispäätökset tämän artiklan 1, 3 ja 4 kohdan mukaisesti tehneiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Jäsenvaltioiden, joiden kanssa neuvotellaan, toimivaltaisten viranomaisten on kymmenen työpäivän kuluessa ilmoitettava, pitävätkö ne kyseistä liiketapahtumaa olennaisesti samanlaisena liiketapahtumana. Jos vastausta ei ole saatu kymmenen työpäivän kuluessa, katsotaan, että jäsenvaltioiden, joiden kanssa neuvotellaan, toimivaltaiset viranomaiset eivät pidä kyseistä liiketapahtumaa olennaisesti samanlaisena liiketapahtumana.

Jos kyseisen liiketapahtuman arvioimiseksi asianmukaisesti tarvitaan enemmän tietoa, asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on sovittava kyseisen kymmenen päivän määräajan pidentämisestä. Määräaikaa voidaan kuitenkin pidentää enintään 30 työpäivällä.

Jos toimivaltainen viranomainen näiden neuvottelujen jälkeen päättää myöntää luvan tai sallia kauttakulun, sen on ilmoitettava asiasta muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle sekä toimitettava kaikki asiaankuuluvat tiedot päätöksen perusteista.

6. Kaikkien tämän artiklan nojalla edellytettävien ilmoitusten tekemiseen on käytettävä suojattuja sähköisiä keinoja, mukaan lukien 23 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu järjestelmä.

7. Kaikkien tämän artiklan nojalla annettavien tietojen on oltava niiden luottamuksellisuutta koskevan 23 artiklan 5 kohdan mukaisia.

IV luku Kaksikäyttötuotteiden ja määräpaikkojen luetteloiden muuttaminen

17 artikla

1. Siirretään komissiolle valta antaa 18 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteissä I ja IV olevia kaksikäyttötuotteiden luetteloita seuraavasti:

a) liitteessä I vahvistettua kaksikäyttötuotteiden luetteloa muutetaan niiden asiaa koskevien velvoitteiden ja sitoumusten sekä näihin mahdollisesti tehtyjen muutosten mukaisesti, jotka jäsenvaltiot ja tapauksen mukaan unioni ovat hyväksyneet kansainvälisten asesulkujärjestelmien ja vientivalvontajärjestelyjen osapuolina tai ratifioimalla asiaa koskevia kansainvälisiä sopimuksia;

b) jos liitteen I muuttaminen koskee kaksikäyttötuotteita, jotka sisältyvät myös liitteeseen II tai IV, kyseiset liitteet on muutettava tämän mukaisesti.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 18 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä liitteen II muuttamiseksi poistamalla tuotteita unionin yleislupien soveltamisalasta ja lisäämällä määräpaikkoja unionin yleislupien soveltamisalaan tai poistamalla niitä kyseisestä soveltamisalasta, yhteistyössä 24 artiklan mukaisesti perustetun kaksikäyttötuotteiden koordinointiryhmän kanssa ja ottaen huomioon asiaankuuluvien asesulkujärjestelmien ja vientivalvontajärjestelyjen mukaiset velvoitteet ja sitoumukset, kuten valvontaluetteloiden muutokset, sekä asian kannalta merkityksellisen geopoliittisen kehityksen. Tämän kohdan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 19 artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy tiettyjen määräpaikkojen poistamiseen unionin yleisluvan soveltamisalasta.

18 artikla

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle 9 syyskuuta 2021 viiden vuoden ajaksi 17 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 17 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 17 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

19 artikla

1. Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 18 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

20 artikla

Liitteessä IV vahvistettu kaksikäyttötuotteiden luettelo, joka on liitteen I osio, saatetaan ajan tasalle ottaen huomioon yleistä järjestystä ja turvallisuutta koskevat jäsenvaltioiden edut Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 36 artiklan mukaisesti.

V luku Tullimenettelyt

21 artikla

1. Suorittaessaan kaksikäyttötuotteiden vientimuodollisuuksia vienti-ilmoituksen käsittelevässä tullitoimipaikassa viejän on todistettava, että vientiin mahdollisesti tarvittava lupa on saatu.

2. Viejältä voidaan vaatia todisteeksi esitettyjen asiakirjojen käännös sen jäsenvaltion viralliselle kielelle, jossa vientiilmoitus annetaan.

3. Rajoittamatta jäsenvaltiolle unionin tullikoodeksissa ja sen nojalla annettuja valtuuksia jäsenvaltio voi myös enintään 4 kohdassa tarkoitetuiksi ajanjaksoiksi keskeyttää viennin alueeltaan tai tarvittaessa muutoin estää kaksikäyttötuotteiden, joilla on voimassa oleva vientilupa tai joilla ei ole tällaista lupaa, viennin unionista alueensa kautta, jos sillä on

a) syytä epäillä, että

i) lupaa myönnettäessä ei ole otettu huomioon asian kannalta merkityksellisiä tietoja; tai

ii) olosuhteet ovat muuttuneet olennaisesti luvan myöntämisen jälkeen; tai

b) merkityksellisiä tietoja toimenpiteiden mahdolliseksi soveltamiseksi 4 artiklan 1 kohdan nojalla.

4. Tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kyseisessä kohdassa tarkoitetun jäsenvaltion on viipymättä neuvoteltava sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen kanssa, joka on myöntänyt vientiluvan tai joka voi toteuttaa toimia 4 artiklan 1 kohdan nojalla, jotta kyseinen toimivaltainen viranomainen voi toteuttaa toimia 4 artiklan 1 kohdan tai 16 artiklan 1 kohdan nojalla. Jos kyseinen toimivaltainen viranomainen päättää pitää luvan voimassa tai olla toteuttamatta toimia 4 artiklan 1 kohdan nojalla, sen on annettava vastaus kymmenen työpäivän kuluessa, ja tätä määräaikaa voidaan poikkeusolosuhteissa sen pyynnöstä pidentää 30 työpäivään. Tällaisessa tapauksessa, tai jos vastausta ei ole saatu kymmenen tai 30 työpäivän kuluessa, kaksikäyttötuotteet on välittömästi luovutettava vietäviksi. Luvan myöntäneen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava asiasta muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle.

5. Komissio voi laatia yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ohjeita lupa- ja tulliviranomaisten yhteistyön tueksi.

22 artikla

1. Jäsenvaltiot voivat säätää, että kaksikäyttötuotteiden vientiä varten tarvittavat tullimuodollisuudet voidaan suorittaa vain tähän tarkoitukseen valtuutetuissa tullitoimipaikoissa.

2. Jäsenvaltioiden, jotka käyttävät 1 kohdassa vahvistettua mahdollisuutta, on ilmoitettava komissiolle asianmukaisesti valtuutetut tullitoimipaikat. Komissio julkaisee nämä tiedot Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

VI luku Hallinnollinen yhteistyö, täytäntöönpano ja täytäntöönpanon valvonta

23 artikla

1. Jäsenvaltioiden on viipymättä annettava komissiolle tiedoksi tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi annetut lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset, mukaan lukien

a) luettelo jäsenvaltioiden toimivaltaisista viranomaisista, joilla on valtuudet

— myöntää vientilupa kaksikäyttötuotteille,

— myöntää tämän asetuksen mukaisia lupia välityspalvelujen tarjoamista ja teknisen avun toimittamista varten, — kieltää muiden kuin unionin kaksikäyttötuotteiden kauttakulku tämän asetuksen nojalla;

b) edellä 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet.

Komissio toimittaa nämä tiedot edelleen muille jäsenvaltioille ja julkaisee nämä tiedot Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

2. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä komission kanssa toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet luodakseen toimivaltaisten viranomaisten välille suorat yhteistyö- ja tietojenvaihtoyhteydet unionin vientivalvontajärjestelmän tehostamiseksi ja sen varmistamiseksi, että valvonnan toteutus ja valvonnan täytäntöönpanon valvonta on yhdenmukaista ja tehokasta kaikkialla unionin tullialueella. Tietojenvaihto voi sisältää

a) asiaankuuluvat lupatiedot kustakin myönnetystä luvasta (esimerkiksi arvo, lupatyypit ja määräpaikat sekä yleisten lupien käyttäjien lukumäärä);

b) lisätiedot valvonnan toteuttamisesta, mukaan lukien tiedot 15 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen perusteiden soveltamisesta, niiden toimijoiden lukumäärä, joilla on käytössä sisäinen vaatimustenmukaisuusohjelma, sekä, jos ne ovat saatavilla, tiedot kaksikäyttötuotteiden viennistä muista jäsenvaltioista;

c) tiedot analyysista, johon kansallisiin valvontaluetteloihin 9 artiklan mukaisesti tehdyt tai suunnitellut lisäykset perustuvat;

d) tiedot valvontatoimien täytäntöönpanon valvonnasta, mukaan lukien riskiperusteiset tarkastukset, yksityiskohtaiset tiedot viejistä, joilta on evätty oikeus käyttää kansallisia tai unionin yleislupia, sekä, jos ne ovat saatavilla, tiedot rikkomusten, takavarikointien ja muiden seuraamusten soveltamisen lukumäärästä;

e) tiedot arkaluonteisista loppukäyttäjistä ja epäilyttäviin hankintatoimiin osallistuvista toimijoista sekä, jos ne ovat saatavilla, tiedot käytetyistä reiteistä.

3. Lupatietoja on vaihdettava vähintään vuosittain 24 artiklan mukaisesti perustetun kaksikäyttötuotteiden koordinointiryhmän laatimien suuntaviivojen mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon oikeudelliset vaatimukset henkilötietojen, kaupallisesti arkaluonteisten tietojen tai suojattujen puolustusta, ulkopolitiikkaa tai kansallista turvallisuutta koskevien tietojen suojasta.

4. Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelevat säännöllisesti 15 artiklan täytäntöönpanoa käyttäen perusteena tämän asetuksen mukaisesti toimitettuja tietoja ja niistä tehtyjä analyyseja. Kaikkien näihin keskusteluihin osallistuvien on pidettävä keskustelut luottamuksellisina.

5. Neuvoston asetusta (EY) N:o 515/97 (Neuvoston asetus (EY) N:o 515/97, annettu 13 päivänä maaliskuuta 1997, jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi (EYVL L 82, 22.3.1997, s. 1).) ja sen erityisesti tietojen luottamuksellisuutta koskevia säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin.

6. Komissio kehittää yhteistyössä 24 artiklan mukaisesti perustetun kaksikäyttötuotteiden koordinointiryhmän kanssa suojatun ja salatun järjestelmän, joka tukee jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja tarvittaessa komission suoraa yhteistyötä ja tietojenvaihtoa. Komissio yhdistää järjestelmän jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten sähköisiin lupajärjestelmiin, jos se on toteutettavissa ja siinä määrin kuin se on tarpeen suoran yhteistyön ja tietojenvaihdon helpottamiseksi. Euroopan parlamentille on tiedotettava järjestelmän talousarviosta, kehittämisestä ja toiminnasta.

7. Henkilötietoja käsitellään asetuksissa (EU) 2016/679 ja (EU)2018/1725 vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

24 artikla

1. Perustetaan kaksikäyttötuotteiden koordinointiryhmä, jonka puheenjohtajana on komission edustaja. Kukin jäsenvaltio nimeää edustajan tähän ryhmään. Koordinointiryhmä tutkii kaikki tämän asetuksen soveltamista koskevat asiat, jotka sen puheenjohtaja tai jäsenvaltion edustaja saattaa sen käsiteltäviksi.

2. Katsoessaan sen tarpeelliseksi kaksikäyttötuotteiden koordinointiryhmä kuulee viejiä, välittäjiä, teknisen avun toimittajia ja muita asianomaisia sidosryhmiä, joita tämä asetus koskee.

3. Kaksikäyttötuotteiden koordinointiryhmä perustaa tarvittaessa jäsenvaltioiden asiantuntijoista koostuvia teknisiä asiantuntijaryhmiä tarkastelemaan valvonnan täytäntöönpanoon liittyviä erityiskysymyksiä, mukaan lukien liitteessä I vahvistettujen unionin valvontaluetteloiden ajantasaistamista koskevat kysymykset. Teknisten asiantuntijaryhmien on tarvittaessa kuultava viejiä, välittäjiä, teknisen avun toimittajia ja muita asianomaisia sidosryhmiä, joita tämä asetus koskee.

4. Komissio tukee lupavalmiuksien ja täytäntöönpanon valvontavalmiuksien kehittämistä koskevaa unionin ohjelmaa muun muassa kehittämällä yhteistyössä kaksikäyttötuotteiden koordinointiryhmän kanssa yhteisiä koulutusohjelmia jäsenvaltioiden virkamiehille.

25 artikla

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava aiheelliset toimenpiteet varmistaakseen tämän asetuksen asianmukaisen täytäntöönpanon. Jäsenvaltion on erityisesti säädettävä tämän asetuksen säännösten tai sen täytäntöön panemiseksi annettujen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista. Kyseisten seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2. Kaksikäyttötuotteiden koordinointiryhmä perustaa täytäntöönpanon valvonnan koordinointimekanismin tukemaan tietojenvaihtoa ja suoraa yhteistyötä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja valvontaviranomaisten välillä, jäljempänä ’täytäntöönpanon valvonnan koordinointimekanismi’. Jäsenvaltiot ja komissio vaihtavat täytäntöönpanon valvonnan koordinointimekanismin puitteissa asiaankuuluvia tietoja, jos niitä on saatavilla, mukaan lukien tiedot 1 kohdan nojalla toteutettujen toimenpiteiden soveltamisesta, niiden luonteesta ja vaikutuksista, parhaiden käytäntöjen täytäntöönpanosta ja kaksikäyttötuotteiden luvattomasta viennistä ja/tai tämän asetuksen ja/tai asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön rikkomisesta.

Jäsenvaltiot ja komissio vaihtavat täytäntöönpanon valvonnan koordinointimekanismin puitteissa myös tietoja kansallisten valvontaviranomaisten parhaista käytännöistä, jotka koskevat riskiperusteisia tarkastuksia, kaksikäyttötuotteiden luvattoman viennin havaitsemista ja siihen liittyviä syytetoimia ja/tai tämän asetuksen ja/tai asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön mahdollista muuta rikkomista.

Täytäntöönpanon valvonnan koordinointimekanismin puitteissa tapahtuva tietojenvaihto on luottamuksellista.

VII luku Avoimuus, tiedotus, seuranta ja arviointi

26 artikla

1. Komissio ja neuvosto asettavat tarvittaessa saataville suuntaviivoja ja/tai suosituksia parhaista käytännöistä tässä asetuksessa tarkoitetuissa asioissa varmistaakseen unionin vientivalvontajärjestelmän tehokkuuden ja sen täytäntöönpanon yhdenmukaisuuden. Parhaita käytäntöjä koskevien suuntaviivojen ja/tai suositusten antamisesta viejille, välittäjille ja teknisen avun toimittajille vastaa se jäsenvaltio, jossa niillä on asuinpaikka tai johon ne ovat sijoittautuneet. Kyseisissä parhaita käytäntöjä koskevissa suuntaviivoissa ja/tai suosituksissa otetaan huomioon erityisesti pk-yritysten tiedontarpeet.

2. Komissio toimittaa yhteistyössä kaksikäyttötuotteiden koordinointiryhmän kanssa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta sekä kaksikäyttötuotteiden koordinointiryhmän toiminnasta, tutkimuksista ja kuulemisista. Kyseinen vuosikertomus on julkinen.

Vuosikertomuksessa on oltava tiedot tämän asetuksen mukaisista luvista (erityisesti niiden lukumäärästä ja arvosta eriteltyinä tuotelajin ja määräpaikan mukaan unionin ja kunkin jäsenvaltion tasolla) sekä epäämis- ja kieltämispäätöksistä. Vuosikertomuksessa on oltava myös tiedot hallinnosta (erityisesti henkilöstöstä, vaatimustenmukaisuus- ja tiedotustoimista, erityisistä lupa- tai luokitusvälineistä) sekä valvontatoimien täytäntöönpanon valvonnasta (etenkin rikkomisten ja seuraamusten lukumäärästä).

Verkkovalvontatuotteiden osalta vuosikertomuksessa on oltava erityiset tiedot luvista, erityisesti vastaanotettujen hakemusten lukumäärästä eriteltyinä tuotteiden mukaan, luvan myöntäneestä jäsenvaltiosta ja määräpaikoista, joita kyseiset hakemukset koskevat, sekä kyseisiä hakemuksia koskevista päätöksistä.

Vuosikertomukseen sisältyvät tiedot on esitettävä 3 kohdassa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

Komissio ja neuvosto asettavat saataville suuntaviivoja menetelmistä tietojen keräämiseksi ja käsittelemiseksi vuosikertomuksen laatimista varten, mukaan lukien tuotelajien määrittämisestä ja täytäntöönpanon valvontatietojen saatavuudesta.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kaikki aiheelliset tiedot tämän kertomuksen laatimista varten ottaen asianmukaisesti huomioon oikeudelliset vaatimukset henkilötietojen, kaupallisesti arkaluonteisten tietojen tai suojattujen puolustusta, ulkopolitiikkaa tai kansallista turvallisuutta koskevien tietojen suojasta. Euroopan tilastoista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 223/2009 (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan tilastoista sekä salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 89/382/ETY, Euratom kumoamisesta (EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164).) sovelletaan tämän artiklan nojalla vaihdettuihin tai julkaistuihin tietoihin.

4. Komissio arvioi tätä asetusta 10 päivän syyskuuta 2026 ja 10 päivän syyskuuta 2028 välisenä aikana ja esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tärkeimmistä havainnoista. Komissio arvioi 5 artiklaa 10 päivän syyskuuta 2024 jälkeen ja esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tärkeimmistä havainnoista.

Ks. KSuos (EU) 2024/214 suuntaviivoista, joissa vahvistetaan tietojen keräämistä ja käsittelyä koskevat menetelmät kaksikäyttötuotteiden viennin, välityksen, teknisen avun, kauttakulun ja siirron valvontaa koskevan vuosikertomuksen laatimista varten.

VIII luku Valvontatoimenpiteet

27 artikla

1. Kaksikäyttötuotteiden viejien on pidettävä yksityiskohtaisia rekistereitä tai luetteloita viennistään asianomaisessa jäsenvaltiossa voimassa olevan kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaisesti. Näihin rekistereihin tai luetteloihin on sisällyttävä erityisesti kaupalliset asiakirjat, kuten kauppalaskut, tavaraluettelot sekä kuljetusasiakirjat ja muut toimitusasiakirjat, jotka sisältävät riittävät tiedot seuraavien seikkojen toteamiseksi:

a) kaksikäyttötuotteiden kuvaus;

b) kaksikäyttötuotteiden määrä;

c) viejän ja vastaanottajan nimi ja osoite;

d) kaksikäyttötuotteiden loppukäyttö ja loppukäyttäjä, jos nämä ovat tiedossa.

2. Välittäjien ja teknisen avun toimittajien on pidettävä asianomaisessa jäsenvaltiossa voimassa olevan kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaisesti rekistereitä tai luetteloita välityspalveluista tai teknisestä avusta voidakseen pyynnöstä todistaa välityspalvelujen tai teknisen avun kohteena olleiden kaksikäyttötuotteiden kuvauksen, ajankohdan, jona tuotteet olivat tällaisten palvelujen kohteena, tällaisten tuotteiden ja palvelujen määräpaikan sekä maat, joita kyseiset palvelut koskivat.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut rekisterit tai luettelot ja asiakirjat on säilytettävä vähintään viiden vuoden ajan sen kalenterivuoden päättymisestä, jona vienti tapahtui tai jona välityspalvelut tarjottiin tai tekninen apu toimitettiin. Ne on esitettävä pyynnöstä toimivaltaiselle viranomaiselle.

4. Liitteeseen I sisältyvien kaksikäyttötuotteiden unionin sisäisiä siirtoja koskevat asiakirjat ja luettelot on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan sen kalenterivuoden päättymisestä, jona tuotteet siirrettiin, ja ne on esitettävä pyynnöstä sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, josta tuotteet siirrettiin.

28 artikla

Tämän asetuksen oikean soveltamisen varmistamiseksi kunkin jäsenvaltion on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta sen toimivaltaiset viranomaiset voivat

a) kerätä tietoja kaikista kaksikäyttötuotteita sisältävistä tilauksista ja liiketapahtumista;

b) todeta, sovelletaanko vientivalvontatoimenpiteitä asianmukaisesti, mikä voi erityisesti edellyttää valtuuksia päästä sellaisten henkilöiden tiloihin, joilla on vientitoimeen liittyvä intressi, tai välityspalvelujen tarjoamiseen osallistuvien välittäjien tiloihin 6 artiklassa vahvistetuissa olosuhteissa taikka teknisen avun toimittajien tiloihin 8 artiklassa vahvistetuissa olosuhteissa.

IX luku Yhteistyö kolmansien maiden kanssa

29 artikla

1. Komissio ja jäsenvaltiot käyvät tarvittaessa vuoropuhelua kolmansien maiden kanssa edistääkseen valvonnan lähentämistä maailmanlaajuisesti.

Vuoropuhelulla voidaan tukea säännöllistä ja vastavuoroista yhteistyötä, myös tietojenvaihtoa ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa, kolmansien maiden kanssa sekä valmiuksien kehittämistä ja tiedottamista kolmansille maille. Vuoropuhelulla voidaan myös kannustaa kolmansia maita sitoutumaan tiukkaan vientivalvontaan, jota kehitetään monenvälisissä vientivalvontajärjestelmissä kansainvälisten parhaiden käytäntöjen esikuvaksi.

2. Rajoittamatta unionin ja kolmansien maiden välillä tehtyjen keskinäistä hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskevien sopimusten tai pöytäkirjojen määräysten soveltamista neuvosto voi valtuuttaa komission neuvottelemaan kolmansien maiden kanssa sopimuksista, joissa määrätään tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnan vastavuoroisesta tunnustamisesta.

Kyseiset neuvottelut käydään tapauksen mukaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 3 kohdassa ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksessa vahvistettujen menettelyjen mukaisesti.

X luku Loppusäännökset

30 artikla

Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta päätöksen N:o 1104/2011/EU täydentämisestä 15 päivänä syyskuuta 2015 annetun komission delegoidun päätöksen soveltamista.

31 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 428/2009.

Ennen 9 päivää syyskuuta 2021 tehtyihin lupahakemuksiin sovelletaan kuitenkin edelleen asetuksen (EY) N:o 428/2009 asiaa koskevia säännöksiä.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä VI olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

32 artikla

Tämä asetus tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Liite I (2023/2616) Tämän asetuksen 3 artiklassa tarkoitettujen kaksikäyttötuotteiden luettelo

Liite II Unionin yleisluvat

Seuraavissa osissa vahvistetaan tietyissä vientitapahtumissa käytettävät unionin yleisluvat.

A. Vienti Australiaan, Kanadaan, Islantiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Norjaan, Sveitsiin, mukaan lukien Liechtenstein, Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdysvaltoihin

UNIONIN YLEISLUPA Nro EU001

(tämän asetuksen 12 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu)

Vienti Australiaan, Kanadaan, Islantiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Norjaan, Sveitsiin, mukaan lukien Liechtenstein, Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdysvaltoihin

Myöntävä viranomainen: Euroopan unioni

1 osa – Tuotteet

Tämä lupa kattaa kaikki liitteen I missä tahansa kohdassa mainitut kaksikäyttötuotteet, lukuun ottamatta tässä liitteessä olevassa I osassa lueteltuja tuotteita.

2 osa – Määräpaikat

Tämä lupa on voimassa kaikkialla unionin tullialueella seuraaviin määräpaikkoihin suuntautuvassa viennissä:

— Australia,

— Islanti,

— Japani,

— Kanada,

— Norja,

— Sveitsi, mukaan lukien Liechtenstein,

— Uusi-Seelanti,

— Yhdistynyt kuningaskunta (sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen soveltamista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa Pohjois-Irlannin osalta sopimukseen Ison-Britannian ja PohjoisIrlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä (Sopimus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä (EUVL L 29, 31.1.2020, s. 7).) liitetyn Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan, jäljempänä ’pöytäkirja’, liitteessä 2 olevan 47 kohdan mukaisesti, jossa luetellaan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut unionin oikeuden säännökset),

— Yhdysvallat.

3 osa – Käytön ehdot ja vaatimukset

1. Tämä lupa ei oikeuta tuotteiden vientiin, jos

a) viejä on saanut asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselta viranomaiselta tiedon, että kyseiset tuotteet on tai on mahdollisesti tarkoitettu kokonaan tai osittain

i) käyttöön, joka liittyy kemiallisten, biologisten tai ydinaseiden taikka muiden ydinräjähteiden kehittämiseen, tuotantoon, käsittelyyn, käyttöön, ylläpitoon, varastointiin, havaitsemiseen, tunnistamiseen tai levittämiseen taikka tällaisten aseiden maaliin saattamiseen soveltuvien ohjusten kehittämiseen, tuotantoon, ylläpitoon tai varastointiin;

ii) tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyyn sotilaalliseen loppukäyttöön maassa, jota koskee aseidenvientikielto; tai

iii) käytettäviksi kansallisessa puolustustarvikeluettelossa lueteltujen sellaisten puolustustarvikkeiden osina tai komponentteina, jotka on viety kyseisen jäsenvaltion alueelta ilman lupaa tai kyseisen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä säädetyn luvan vastaisesti;

b) viejä tietää, että kyseiset tuotteet on tarkoitettu kokonaan tai osittain johonkin a alakohdassa tarkoitettuun käyttöön; tai

c) asianomaiset tuotteet viedään tullivapaalle vapaa-alueelle tai vapaavarastoon, joka sijaitsee tämän luvan kattamassa määräpaikassa.

2. Viejän on ilmoitettava tulli-ilmoituksessa, että tuotteet viedään unionin yleisluvan Nro EU001 perusteella.

3. Tätä lupaa käyttävän viejän on ilmoitettava asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle tämän luvan ensimmäisestä käyttökerrasta 30 päivän kuluessa ensimmäisestä vientipäivämäärästä tai vaihtoehtoisesti ja viejän asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen vaatimuksesta ennen tämän luvan ensimmäistä käyttökertaa. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tätä lupaa varten valitusta ilmoitusmenettelystä. Komissio julkaisee sille ilmoitetut tiedot Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

Jäsenvaltioiden on määritettävä tämän luvan käyttöön liittyvät raportointivaatimukset sekä lisätiedot, jotka jäsenvaltio, josta vienti tapahtuu, saattaa vaatia tämän luvan perusteella viedyistä tuotteista.

Jäsenvaltio voi vaatia viejiä, joilla on asuinpaikka kyseisessä jäsenvaltiossa tai jotka ovat sijoittautuneet kyseiseen jäsenvaltioon, rekisteröitymään ennen tämän luvan ensimmäistä käyttökertaa. Rekisteröinnin on tapahduttava automaattisesti, ja toimivaltainen viranomainen ilmoittaa siitä viejälle viipymättä ja joka tapauksessa kymmenen työpäivän kuluessa rekisteröitymisen vastaanottamisesta, jollei tämän asetuksen 12 artiklan 7 kohdasta muuta johdu.

Toisessa ja kolmannessa alakohdassa esitettyjen vaatimusten on perustuttava tapauksen mukaan vaatimuksiin, jotka on määritetty sellaisissa jäsenvaltioissa myönnettyjen kansallisten yleislupien käyttöä varten, joissa tällaisista luvista on säädetty.

B. Tiettyjen kaksikäyttötuotteiden vienti tiettyihin määräpaikkoihin

UNIONIN YLEISLUPA NRO EU002

(tämän asetuksen 12 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu)

Tiettyjen kaksikäyttötuotteiden vienti tiettyihin määräpaikkoihin

Myöntävä viranomainen: Euroopan unioni

1 osa – Tuotteet

Tämä lupa kattaa seuraavat liitteessä I mainitut kaksikäyttötuotteet:

— 1A001,

— 1A003,

— 1A004,

— 1C003.b.,

— 1C003.c.,

— 1C004,

— 1C005,

— 1C006,

— 1C008,

— 1C009,

— 2B008,

— 3A001.a.3.,

— 3A001.a.6.,

— 3A001.a.7.,

— 3A001.a.9.,

— 3A001.a.10.,

— 3A001.a.11.,

— 3A001.a.12,

— 3A002.c.,

— 3A002.d.,

— 3A002.e.,

— 3A002.f.,

— 3C001,

— 3C002,

— 3C003,

— 3C004,

— 3C005,

— 3C006.

2 osa – Määräpaikat

Tämä lupa on voimassa kaikkialla unionin tullialueella seuraaviin määräpaikkoihin suuntautuvassa viennissä:

— Argentiina,

— Etelä-Afrikka,

— Etelä-Korea,

— Turkki.

3 osa – Käytön ehdot ja vaatimukset

1. Tämä lupa ei oikeuta tuotteiden vientiin, jos

a) viejä on saanut asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselta viranomaiselta tiedon, että kyseiset tuotteet on tai on mahdollisesti tarkoitettu kokonaan tai osittain

i) käyttöön, joka liittyy kemiallisten, biologisten tai ydinaseiden taikka muiden ydinräjähteiden kehittämiseen, tuotantoon, käsittelyyn, käyttöön, ylläpitoon, varastointiin, havaitsemiseen, tunnistamiseen tai levittämiseen taikka tällaisten aseiden maaliin saattamiseen soveltuvien ohjusten kehittämiseen, tuotantoon, ylläpitoon tai varastointiin;

ii) tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyyn sotilaalliseen loppukäyttöön maassa, jota koskee aseidenvientikielto; tai

iii) käytettäviksi kansallisissa puolustustarvikeluetteloissa lueteltujen sellaisten puolustustarvikkeiden osina tai komponentteina, jotka on viety kyseisen jäsenvaltion alueelta ilman lupaa tai kyseisen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä säädetyn luvan vastaisesti;

b) viejä tietää, että kyseiset tuotteet on tarkoitettu kokonaan tai osittain johonkin a alakohdassa tarkoitettuun käyttöön; tai

c) asianomaiset tuotteet viedään tullivapaalle vapaa-alueelle tai vapaavarastoon, joka sijaitsee tämän luvan kattamassa määräpaikassa.

2. Viejän on ilmoitettava tulli-ilmoituksessa, että tuotteet viedään unionin yleisluvan Nro EU002 perusteella.

3. Tätä lupaa käyttävän viejän on ilmoitettava asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle tämän luvan ensimmäisestä käyttökerrasta 30 päivän kuluessa ensimmäisestä vientipäivämäärästä tai vaihtoehtoisesti ja viejän asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen vaatimuksesta ennen tämän luvan ensimmäistä käyttökertaa. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tätä lupaa varten valitusta ilmoitusmenettelystä. Komissio julkaisee sille ilmoitetut tiedot Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

Jäsenvaltiot määrittävät tämän luvan käyttöön liittyvät raportointivaatimukset sekä lisätiedot, jotka jäsenvaltio, josta vienti tapahtuu, saattaa vaatia tämän luvan perusteella viedyistä tuotteista.

Jäsenvaltio voi vaatia viejiä, joilla on asuinpaikka kyseisessä jäsenvaltiossa tai jotka ovat sijoittautuneet kyseiseen jäsenvaltioon, rekisteröitymään ennen tämän luvan ensimmäistä käyttökertaa. Rekisteröinnin on tapahduttava automaattisesti, ja toimivaltainen viranomainen ilmoittaa siitä viejälle viipymättä ja joka tapauksessa kymmenen työpäivän kuluessa rekisteröitymisen vastaanottamisesta, jollei tämän asetuksen 12 artiklan 7 kohdasta muuta johdu.

Toisessa ja kolmannessa alakohdassa esitettyjen vaatimusten on perustuttava tapauksen mukaan vaatimuksiin, jotka on määritetty sellaisissa jäsenvaltioissa myönnettyjen kansallisten yleislupien käyttöä varten, joissa tällaisista luvista on säädetty.

C. Vienti korjauksen/vaihdon jälkeen

UNIONIN YLEISLUPA NRO EU003

(tämän asetuksen 12 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu)

Vienti korjauksen/vaihdon jälkeen

Myöntävä viranomainen: Euroopan unioni

1 osa – Tuotteet

1. Tämä lupa kattaa kaikki liitteen I missä tahansa kohdassa mainitut kaksikäyttötuotteet, lukuun ottamatta tämän osan 2 kohdassa lueteltuja tuotteita, jos

a) tuotteet on tuotu takaisin unionin tullialueelle ylläpitoa, korjausta tai vaihtoa varten eikä niiden alkuperäisiä ominaisuuksia ole millään tavalla muutettu ennen vientiä tai jälleenvientiä lähetysmaahan viiden vuoden kuluessa alkuperäisen vientiluvan myöntämispäivästä; tai

b) tuotteet viedään lähetysmaahan vastineeksi samasta lukumäärästä samanlaatuisia tuotteita, jotka on tuotu takaisin unionin tullialueelle ylläpitoa, korjausta tai vaihtoa varten viiden vuoden kuluessa alkuperäisen vientiluvan myöntämispäivästä.

2. Tuotteet, joita lupa ei koske:

a) kaikki tässä liitteessä olevassa I osassa luetellut tuotteet;

b) kaikki liitteessä I olevissa kunkin ryhmän D ja E osassa luetellut tuotteet;

c) seuraavat liitteessä I mainitut tuotteet:

— 1A002.a.,

— 1C012.a.,

— 1C227,

— 1C228,

— 1C229,

— 1C230,

— 1C231,

— 1C236,

— 1C237,

— 1C240,

— 1C350,

— 1C450,

— 5A001.b.5.,

— 5A002.c.,

— 5A002.d.,

— 5A002.e.,

— 5A003.a.,

— 5A003.b.,

— 6A001.a.2.a.1.,

— 6A001.a.2.a.5.,

— 6A002.a.1.c.,

— 8A001.b.,

— 8A001.c.1.,

— 9A011.

2 osa – Määräpaikat

Tämä lupa on voimassa kaikkialla unionin tullialueella seuraaviin määräpaikkoihin suuntautuvassa viennissä:

— Albania,

— Argentiina,

— Bosnia ja Hertsegovina,

— Brasilia,

— Chile,

— Etelä-Afrikka,

— Etelä-Korea,

— Intia,

— Kazakstan,

— Kiina (mukaan lukien Hongkong ja Macao),

— Marokko,

— Meksiko,

— Montenegro,

— Pohjois-Makedonia,

— Ranskan merentakaiset alueet,

— Serbia,

— Singapore,

— Tunisia,

— Turkki,

— Ukraina,

Luetelmakohta on poistettu asetuksella KAs (EU) 2022/699.

— Yhdistyneet arabiemiirikunnat.

3 osa – Käytön ehdot ja vaatimukset

1. Tätä lupaa saa käyttää ainoastaan, jos ensimmäinen vienti on tapahtunut unionin yleisluvan perusteella tai jos alkuperäisen viejän asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on myöntänyt ensimmäisen vientiluvan sellaisten tuotteiden vientiä varten, jotka on myöhemmin tuotu takaisin unionin tullialueelle ylläpitoa, korjausta tai vaihtoa varten. Tämä lupa on voimassa vain alkuperäiselle loppukäyttäjälle suuntautuvassa viennissä.

2. Tämä lupa ei oikeuta tuotteiden vientiin, jos

a) viejä on saanut asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselta viranomaiselta tiedon, että kyseiset tuotteet on tai on mahdollisesti tarkoitettu kokonaan tai osittain

i) käyttöön, joka liittyy kemiallisten, biologisten tai ydinaseiden taikka muiden ydinräjähteiden kehittämiseen, tuotantoon, käsittelyyn, käyttöön, ylläpitoon, varastointiin, havaitsemiseen, tunnistamiseen tai levittämiseen taikka tällaisten aseiden maaliin saattamiseen soveltuvien ohjusten kehittämiseen, tuotantoon, ylläpitoon tai varastointiin;

ii) tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyyn sotilaalliseen loppukäyttöön, jos ostajamaata tai määrämaata koskee aseidenvientikielto; tai

iii) käytettäviksi kansallisessa puolustustarvikeluettelossa lueteltujen sellaisten puolustustarvikkeiden osina tai komponentteina, jotka on viety kyseisen jäsenvaltion alueelta ilman lupaa tai kyseisen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä säädetyn luvan vastaisesti;

b) viejä tietää, että kyseiset tuotteet on tarkoitettu kokonaan tai osittain johonkin a alakohdassa tarkoitettuun käyttöön;

c) asianomaiset tuotteet viedään tullivapaalle vapaa-alueelle tai vapaavarastoon, joka sijaitsee tämän luvan kattamassa määräpaikassa;

d) ensimmäinen lupa on mitätöity, sen soveltaminen on keskeytetty, sitä on muutettu tai se on peruutettu; tai

e) viejä tietää, että kyseisten tuotteiden loppukäyttö eroaa alkuperäisessä vientiluvassa mainitusta loppukäytöstä.

3. Viejien on tämän luvan mukaisesti tuotteita viedessään

a) mainittava tullille tekemässään vienti-ilmoituksessa ensimmäisen vientiluvan viitenumero ja luvan myöntäneen jäsenvaltion nimi sekä ilmoitettava tulli-ilmoituksessa, että tuotteet viedään unionin yleisluvan Nro EU003 perusteella;

b) toimitettava tulliviranomaisille näiden pyynnöstä asiakirjat, joista käy ilmi tuotteiden tuontipäivä unioniin, tuotteille unionissa mahdollisesti suoritetut ylläpito-, korjaus- tai vaihtotoimenpiteet sekä se, että tuotteet palautetaan loppukäyttäjälle ja siihen maahan, josta ne on tuotu unioniin.

4. Tätä lupaa käyttävän viejän on ilmoitettava asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle tämän luvan ensimmäisestä käyttökerrasta 30 päivän kuluessa ensimmäisestä vientipäivämäärästä tai vaihtoehtoisesti ja viejän asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen vaatimuksesta ennen tämän luvan ensimmäistä käyttökertaa. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tätä lupaa varten valitusta ilmoitusmenettelystä. Komissio julkaisee sille ilmoitetut tiedot Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

Jäsenvaltioiden on määritettävä tämän luvan käyttöön liittyvät raportointivaatimukset sekä lisätiedot, jotka jäsenvaltio, josta vienti tapahtuu, saattaa vaatia tämän luvan perusteella viedyistä tuotteista.

Jäsenvaltio voi vaatia viejää, jolla on asuinpaikka kyseisessä jäsenvaltiossa tai joka on sijoittautunut kyseiseen jäsenvaltioon, rekisteröitymään ennen tämän luvan ensimmäistä käyttökertaa. Rekisteröinnin on tapahduttava automaattisesti, ja toimivaltainen viranomainen ilmoittaa siitä viejälle viipymättä ja joka tapauksessa kymmenen työpäivän kuluessa rekisteröitymisen vastaanottamisesta, jollei tämän asetuksen 12 artiklan 7 kohdasta muuta johdu.

Toisessa ja kolmannessa alakohdassa esitettyjen vaatimusten on perustuttava tapauksen mukaan vaatimuksiin, jotka on määritetty sellaisissa jäsenvaltioissa myönnettyjen kansallisten yleislupien käyttöä varten, joissa tällaisista luvista on säädetty.

5. Tämä lupa kattaa tuotteet, joille suoritetaan korjaus-, vaihto- ja ylläpitotoimenpiteitä, mukaan lukien alkuperäisten tuotteiden samanaikainen parantuminen esimerkiksi siksi, että käytetään uudenaikaisia varaosia tai uudempaa standardia luotettavuus- tai turvallisuussyistä, edellyttäen, että tuotteiden toimintakyky ei kasva eikä niihin lisätä uusia toimintoja.

D. Tilapäinen vienti näyttelyyn tai messuille

UNIONIN YLEISLUPA NRO EU004

(tämän asetuksen 12 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu)

Tilapäinen vienti näyttelyyn tai messuille

Myöntävä viranomainen: Euroopan unioni

1 osa – Tuotteet

Tämä lupa kattaa kaikki liitteen I missä tahansa kohdassa mainitut kaksikäyttötuotteet, lukuun ottamatta seuraavia:

a) kaikki tässä liitteessä olevassa I osassa luetellut tuotteet;

b) kaikki liitteessä I olevassa kunkin ryhmän D osassa luetellut tuotteet (tähän eivät sisälly ohjelmistot, joita tarvitaan laitteiden asianmukaiseen toimintaan demonstrointia varten);

c) kaikki liitteessä I olevassa kunkin ryhmän E osassa luetellut tuotteet;

d) seuraavat liitteessä I mainitut tuotteet:

— 1A002.a.,

— 1C002.b.4.,

— 1C010,

— 1C012.a.,

— 1C227,

— 1C228,

— 1C229,

— 1C230,

— 1C231,

— 1C236,

— 1C237,

— 1C240,

— 1C350,

— 1C450,

— 5A001.b.5.,

— 5A002.c.,

— 5A002.d.,

— 5A002.e.,

— 5A003.a.,

— 5A003.b.,

— 6A001,

— 6A002.a.,

— 8A001.b.,

— 8A001.c.1.,

— 9A011.

2 osa – Määräpaikat

Tämä lupa on voimassa kaikkialla unionin tullialueella seuraaviin määräpaikkoihin suuntautuvassa viennissä:

— Albania,

— Argentiina,

— Bosnia ja Hertsegovina,

— Brasilia,

— Chile,

— Etelä-Afrikka,

— Etelä-Korea,

— Intia,

— Kazakstan,

— Kiina (mukaan lukien Hongkong ja Macao),

— Marokko,

— Meksiko,

— Montenegro,

— Pohjois-Makedonia,

— Ranskan merentakaiset alueet,

— Serbia,

— Singapore,

— Tunisia,

— Turkki,

— Ukraina,

Luetelmakohta on poistettu asetuksella KAs (EU) 2022/699.

— Yhdistyneet arabiemiirikunnat.

3 osa – Käytön ehdot ja vaatimukset

1. Tämä lupa oikeuttaa 1 osassa lueteltujen tuotteiden vientiin edellyttäen, että vienti koskee tilapäistä vientiä näyttelyyn tai messuille, sellaisina kuin ne on määritelty tämän osan 6 kohdassa, ja että tuotteet tuodaan takaisin unionin tullialueelle kokonaisina ja muuttumattomina 120 päivän kuluessa ensimmäisestä viennistä.

2. Viejän asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi viejän pyynnöstä luopua vaatimuksesta, että tuotteet on tuotava takaisin 1 kohdan mukaisesti. Vaatimuksesta luopumiseen sovelletaan tämän asetuksen 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua yksittäisiä lupia koskevaa menettelyä.

3. Tämä lupa ei oikeuta tuotteiden vientiin, jos

a) viejä on saanut asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselta viranomaiselta tiedon, että kyseiset tuotteet on tai on mahdollisesti tarkoitettu kokonaan tai osittain

i) käyttöön, joka liittyy kemiallisten, biologisten tai ydinaseiden taikka muiden ydinräjähteiden kehittämiseen, tuotantoon, käsittelyyn, käyttöön, ylläpitoon, varastointiin, havaitsemiseen, tunnistamiseen tai levittämiseen taikka tällaisten aseiden maaliin saattamiseen soveltuvien ohjusten kehittämiseen, tuotantoon, ylläpitoon tai varastointiin;

ii) tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyyn sotilaalliseen loppukäyttöön, jos ostajamaata tai määrämaata koskee aseidenvientikielto; tai

iii) käytettäviksi kansallisessa puolustustarvikeluettelossa lueteltujen sellaisten puolustustarvikkeiden osina tai komponentteina, jotka on viety kyseisen jäsenvaltion alueelta ilman lupaa tai kyseisen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä säädetyn luvan vastaisesti;

b) viejä tietää, että kyseiset tuotteet on tarkoitettu kokonaan tai osittain johonkin a alakohdassa tarkoitettuun käyttöön;

c) asianomaiset tuotteet viedään tullivapaalle vapaa-alueelle tai vapaavarastoon, joka sijaitsee tämän luvan kattamassa määräpaikassa;

d) viejä on saanut asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselta viranomaiselta tai muuta kautta (esimerkiksi valmistajalta) tiedon, että toimivaltainen viranomainen on lisännyt kyseisiin tuotteisiin kansallisen turvallisuusluokitusmerkinnän, joka vastaa vähintään tasoa "CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL";

e) viejä ei kykene takaamaan tuotteiden palauttamista alkuperäisessä tilassa ilman jonkin komponentin tai ohjelmiston poistoa, kopiointia tai levittämistä, tai teknologian siirtoon liittyy esittely;

f) asianomaiset tuotteet on tarkoitus viedä yksityistä esittelyä tai demonstrointia varten (esimerkiksi yritysten sisäisiin näyttelytiloihin);

g) asianomaiset tuotteet on tarkoitus sisällyttää tuotantoprosessiin;

h) asianomaisia tuotteita on tarkoitus käyttää niiden aiottuun käyttötarkoitukseen, paitsi siinä laajuudessa kuin niiden demonstrointi käytännössä edellyttää, kunhan testien tuloksia ei aseteta kolmansien osapuolien saataville;

i) viennin on tarkoitus tapahtua kaupallisen liiketoimen ja erityisesti asianomaisten tuotteiden myynnin tai vuokrauksen seurauksena;

j) asianomaisia tuotteita on tarkoitus säilyttää näyttelyssä tai messuilla pelkästään myynti- tai vuokraustarkoituksessa ilman esittelyä tai demonstrointia; tai

k) viejä toteuttaa järjestelyjä, jotka estäisivät häntä pitämästä asianomaisia tuotteita valvonnassaan koko tilapäisen viennin ajan.

4. Viejän on ilmoitettava tulli-ilmoituksessa, että tuotteet viedään unionin yleisluvan Nro EU004 perusteella.

5. Tätä lupaa käyttävän viejän on ilmoitettava asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle tämän luvan ensimmäisestä käyttökerrasta 30 päivän kuluessa ensimmäisestä vientipäivämäärästä tai vaihtoehtoisesti ja viejän asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen vaatimuksesta ennen tämän luvan ensimmäistä käyttökertaa. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tätä lupaa varten valitusta ilmoitusmenettelystä. Komissio julkaisee sille ilmoitetut tiedot Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

Jäsenvaltiot määrittävät tämän luvan käyttöön liittyvät raportointivaatimukset sekä lisätiedot, jotka jäsenvaltio, josta vienti tapahtuu, saattaa vaatia tämän luvan perusteella viedyistä tuotteista.

Jäsenvaltio voi vaatia viejiä, joilla on asuinpaikka kyseisessä jäsenvaltiossa tai jotka ovat sijoittautuneet kyseiseen jäsenvaltioon, rekisteröitymään ennen tämän luvan ensimmäistä käyttökertaa. Rekisteröinnin on tapahduttava automaattisesti, ja toimivaltainen viranomainen ilmoittaa siitä viejälle viipymättä ja joka tapauksessa kymmenen työpäivän kuluessa rekisteröitymisen vastaanottamisesta, jollei tämän asetuksen 12 artiklan 7 kohdasta muuta johdu.

Toisessa ja kolmannessa alakohdassa esitettyjen vaatimusten on perustuttava tapauksen mukaan vaatimuksiin, jotka on määritetty sellaisissa jäsenvaltioissa myönnettyjen kansallisten yleislupien käyttöä varten, joissa tällaisista luvista on säädetty.

6. Tässä luvassa ’näyttelyllä tai messuilla’ tarkoitetaan kaupallisia tapahtumia, joilla on tietty kesto ja joissa useat näytteilleasettajat demonstroivat tuotteitaan kaupallisille vierailijoille tai suurelle yleisölle.

E. Tietoliikenne

UNIONIN YLEISLUPA Nro EU005

(tämän asetuksen 12 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu)

Tietoliikenne

Myöntävä viranomainen: Euroopan unioni

1 osa – Tuotteet

Tämä lupa kattaa seuraavat liitteessä I mainitut kaksikäyttötuotteet:

a) seuraavat 5 ryhmän 1 osaan sisältyvät tuotteet:

i) 5A001.b.2., 5A001.c. ja 5A001.d. kohdassa mainitut tuotteet, mukaan lukien niitä varten erityisesti suunnitellut tai kehitetyt komponentit ja tarvikkeet;

ii) 5B001 ja 5D001 kohdassa mainitut tuotteet, kun on kyse testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteista, sekä i alakohdassa mainittuihin tuotteisiin tarkoitetut ohjelmistot;

b) 5E001.a. kohdassa valvonnanalaiseksi asetettu teknologia, jos sitä tarvitaan a alakohdassa mainittujen tuotteiden käyttöönottoon, toimintaan, ylläpitoon tai korjaukseen ja jos se on tarkoitettu samalle loppukäyttäjälle kuin kyseiset tuotteet.

2 osa – Määräpaikat

Tämä lupa on voimassa kaikkialla unionin tullialueella seuraaviin määräpaikkoihin suuntautuvassa viennissä:

— Argentiina,

— Etelä-Afrikka,

— Etelä-Korea,

— Intia,

— Kiina (mukaan lukien Hongkong ja Macao),

— Turkki,

— Ukraina,

Luetelmakohta on poistettu asetuksella KAs (EU) 2022/699.

3 osa – Käytön ehdot ja vaatimukset

1. Tämä lupa ei oikeuta tuotteiden vientiin, jos

a) viejä on saanut asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselta viranomaiselta tiedon, että kyseiset tuotteet on tai on mahdollisesti tarkoitettu kokonaan tai osittain

i) käyttöön, joka liittyy kemiallisten, biologisten tai ydinaseiden taikka muiden ydinräjähteiden kehittämiseen, tuotantoon, käsittelyyn, käyttöön, ylläpitoon, varastointiin, havaitsemiseen, tunnistamiseen tai levittämiseen taikka tällaisten aseiden maaliin saattamiseen soveltuvien ohjusten kehittämiseen, tuotantoon, ylläpitoon tai varastointiin;

ii) tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyyn sotilaalliseen loppukäyttöön, jos ostajamaata tai määrämaata koskee aseidenvientikielto;

iii) käytettäviksi kansallisessa puolustustarvikeluettelossa lueteltujen sellaisten puolustustarvikkeiden osina tai komponentteina, jotka on viety kyseisen jäsenvaltion alueelta ilman lupaa tai kyseisen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä säädetyn luvan vastaisesti; tai

iv) käyttöön, jossa loukataan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuja ihmisoikeuksia, demokraattisia periaatteita tai sananvapautta ja jossa käytetään sieppaustekniikkaa ja digitaalisia tiedonsiirtolaitteita matkapuhelinten ja tekstiviestien seurantaan ja kohdennettua internetin käytön valvontaa (esimerkiksi valvontakeskusten ja laillisten sieppausyhdyskäytävien avulla);

b) viejä tietää, että kyseiset tuotteet on tarkoitettu kokonaan tai osittain johonkin a alakohdassa tarkoitettuun käyttöön;

c) viejä tietää, että kyseiset tuotteet jälleenviedään muuhun määräpaikkaan kuin tämän osan 2 osassa tai tässä liitteessä olevan A osan 2 osassa lueteltuihin määräpaikkoihin taikka jäsenvaltioihin;

d) asianomaiset tuotteet viedään tullivapaalle vapaa-alueelle tai vapaavarastoon, joka sijaitsee tämän luvan kattamassa määräpaikassa.

2. Viejän on ilmoitettava tulli-ilmoituksessa, että tuotteet viedään unionin yleisluvan EU005 perusteella.

3. Tätä lupaa käyttävän viejän on ilmoitettava asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle tämän luvan ensimmäisestä käyttökerrasta 30 päivän kuluessa ensimmäisestä vientipäivämäärästä tai vaihtoehtoisesti ja viejän asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen vaatimuksesta ennen tämän luvan ensimmäistä käyttökertaa. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tätä lupaa varten valitusta ilmoitusmenettelystä. Komissio julkaisee sille ilmoitetut tiedot Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

Jäsenvaltiot määrittävät tämän luvan käyttöön liittyvät raportointivaatimukset sekä lisätiedot, jotka jäsenvaltio, josta vienti tapahtuu, saattaa vaatia tämän luvan perusteella viedyistä tuotteista.

Jäsenvaltio voi vaatia viejiä, joilla on asuinpaikka kyseisessä jäsenvaltiossa tai jotka ovat sijoittautuneet kyseiseen jäsenvaltioon, rekisteröitymään ennen tämän luvan ensimmäistä käyttökertaa. Rekisteröinnin on tapahduttava automaattisesti, ja toimivaltainen viranomainen ilmoittaa siitä viejälle viipymättä ja joka tapauksessa kymmenen työpäivän kuluessa rekisteröitymisen vastaanottamisesta, jollei tämän asetuksen 12 artiklan 7 kohdasta muuta johdu.

Toisessa ja kolmannessa alakohdassa esitettyjen vaatimusten on perustuttava tapauksen mukaan vaatimuksiin, jotka on määritetty sellaisissa jäsenvaltioissa myönnettyjen kansallisten yleislupien käyttöä varten, joissa tällaisista luvista on säädetty.

F. Kemikaalit

UNIONIN YLEISLUPA NRO EU006

(tämän asetuksen 12 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu)

Kemikaalit

Myöntävä viranomainen: Euroopan unioni

1 osa – Tuotteet

Tämä lupa kattaa seuraavat liitteessä I mainitut kaksikäyttötuotteet:

1C350:

1. Tiodiglykoli (CAS 111-48-8);

2. Fosforioksikloridi (CAS 10025-87-3);

3. Dimetyylimetyylifosfonaatti (CAS 756-79-6);

5. Metyylifosfonyylidikloridi (CAS 676-97-1);

6. Dimetyylifosfiitti (DMP) (CAS 868-85-9);

7. Fosforitrikloridi (CAS 7719-12-2);

8. Trimetyylifosfiitti (TMP) (CAS 121-45-9);

9. Tionyylikloridi (CAS 7719-09-7);

10. 3-hydroksi-1-metyylipiperidiini (CAS 3554-74-3);

11. N,N-di-isopropyyliaminoetyylikloridi (CAS 96-79-7);

12. N,N-di-isopropyyliaminoetaanitioli (CAS 5842-07-9);

13. 3-kinuklidinoli (CAS 1619-34-7);

14. Kaliumfluoridi (CAS 7789-23-3);

15. 2-kloorietanoli (CAS 107-07-3);

16. Dimetyyliamiini (CAS 124-40-3);

17. Dietyylietyylifosfonaatti (CAS 78-38-6);

18. Dietyyli-N,N-dimetyyli-fosforoamidaatti (CAS 2404-03-7);

19. Dietyylifosfiitti (CAS 762-04-9);

20. Dimetyyliamiinihydrokloridi (CAS 506-59-2);

21. Etyylifosfinidikloridi (CAS 1498-40-4);

22. Etyylifosfonidikloridi (CAS 1066-50-8);

24. Vetyfluoridi (CAS 7664-39-3);

25. Metyylibentsilaatti (CAS 76-89-1);

26. Metyylifosfinidikloridi (CAS 676-83-5);

27. N,N-di-isopropyyliaminoetanoli (CAS 96-80-0);

28. Pinakolyylialkoholi (CAS 464-07-3);

30. Trietyylifosfiitti (CAS 122-52-1);

31. Arseenitrikloridi (CAS 7784-34-1);

32. Bentsiilihappo (CAS 76-93-7);

33. Dietyylimetyylifosfoniitti (CAS 15715-41-0);

34. Dimetyylietyylifosfonaatti (CAS 6163-75-3);

35. Etyylifosfinidifluoridi (CAS 430-78-4);

36. Metyylifosfinidifluoridi (CAS 753-59-3);

37. 3-kinuklidinoli (CAS 3731-38-2);

38. Fosforipentakloridi (CAS 10026-13-8);

39. Pinakoloni (CAS 75-97-8);

40. Kaliumsyanidi (CAS 151-50-8);

41. Kaliumbifluoridi (CAS 7789-29-9);

42. Ammoniumvetyfluoridi (CAS 1341-49-7);

43. Natriumfluoridi (CAS 7681-49-4);

44. Natriumvetyfluoridi (CAS 1333-83-1);

45. Natriumsyanidi (CAS 143-33-9);

46. Trietanoliamiini (CAS 102-71-6);

47. Fosforipentasulfidi (CAS 1314-80-3);

48. Di-isopropyyliamiini (CAS 108-18-9);

49. Dietyyliaminoetanoli (CAS 100-37-8);

50. Natriumsulfidi (CAS 1313-82-2);

51. Rikkimonokloridi (CAS 10025-67-9);

52. Rikkidikloridi (CAS 10545-99-0);

53. Trietanoliamiinihydrokloridi (CAS 637-39-8);

54. N,N-di-isopropyyli-aminoetyylikloridihydrokloridi (CAS 4261-68-1);

55. Metyylifosfonihappo (CAS 993-13-5);

56. Dietyylimetyylifosfonaatti (CAS 683-08-9);

57. N,N-dimetyyliaminofosforyylidikloridi (CAS 677-43-0);

58. Tri-isopropyylifosfiitti (CAS 116-17-6);

59. Etyylidietanoliamiini (CAS 139-87-7);

60. O,O-dietyylifosforotioaatti (CAS 2465-65-8);

61. O,O-dietyylifosforoditioaatti (CAS 298-06-6);

62. Natriumheksafluorisilikaatti (CAS 16893-85-9);

63. Metyylifosfonotiohappodikloridi (CAS 676-98-2);

64. Dietyyliamiini (CAS 109-89-7);

65. N,N-di-isopropyyliaminoetaanitiolihydrokloridi (CAS 41480-75-5).

1C450.a.:

4. Fosgeeni: karbonyylidikloridi (CAS 75-44-5);

5. Kloorisyanidi (CAS 506-77-4);

6. Vetysyanidi (CAS 74-90-8);

7. Klooripikriini: trikloorinitrometaani (CAS 76-06-2);

1C450.b.:

1. Muut kuin PUOLUSTUSTARVIKELUETTELOSSA tai 1C350 kohdassa luetellut kemikaalit, jotka sisältävät fosforiatomin, johon on sitoutunut yksi metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyliryhmä, mutta ei muita hiiliatomeja;

2. N,N-dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli-] fosforamidodihalidit, muut kuin N,N-dimetyyliaminofosforyylidikloridi, joka mainitaan 1C350.57 kohdassa;

3. Dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli-]-N,N-dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli- ]-fosforoamidaatit, muut kuin dietyyli-N,N-dimetyyli- fosforoamidaatti, joka mainitaan 1C350 kohdassa;

4. 2-N,N-dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli-]-aminoetyylikloridit ja vastaavat protonoidut suolat, muut kuin N-N-di-isopropyyliaminoetyylikloridi tai N,N-di-isopropyyliaminoetyylikloridihydrokloridi, jotka mainitaan 1C350 kohdassa;

5. 2-N,N-dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli-]-aminoetanolit ja vastaavat protonoidut suolat, muut kuin N,N-di-isopropyyliaminoetanoli (CAS 96-80-0) ja N,N-dietyyliaminoetanoli (CAS 100-37-8), jotka mainitaan 1C350 kohdassa;

6. N,N-dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli-]-aminoetaani-2-tiolit ja vastaavat protonoidut suolat, muut kuin N,N-di-isopropyyliaminoetaanitioli (CAS 5842-07-9) ja N,N-di-isopropyyliaminoetaanitiolihydrokloridi (CAS 41480-75-5), jotka mainitaan 1C350 kohdassa;

8. Metyylidietanoliamiini (CAS 105-59-9).

2 osa – Määräpaikat

Tämä lupa on voimassa kaikkialla unionin tullialueella seuraaviin määräpaikkoihin suuntautuvassa viennissä:

— Argentiina,

— Etelä-Korea,

— Turkki,

— Ukraina.

3 osa – Käytön ehdot ja vaatimukset

1. Tämä lupa ei oikeuta tuotteiden vientiin, jos

a) viejä on saanut asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselta viranomaiselta tiedon, että kyseiset tuotteet on tai on mahdollisesti tarkoitettu kokonaan tai osittain

i) käyttöön, joka liittyy kemiallisten, biologisten tai ydinaseiden taikka muiden ydinräjähteiden kehittämiseen, tuotantoon, käsittelyyn, käyttöön, ylläpitoon, varastointiin, havaitsemiseen, tunnistamiseen tai levittämiseen taikka tällaisten aseiden maaliin saattamiseen soveltuvien ohjusten kehittämiseen, tuotantoon, ylläpitoon tai varastointiin;

ii) tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyyn sotilaalliseen loppukäyttöön, jos ostajamaata tai määrämaata koskee aseidenvientikielto; tai

iii) käytettäviksi kansallisessa puolustustarvikeluettelossa lueteltujen sellaisten puolustustarvikkeiden osina tai komponentteina, jotka on viety kyseisen jäsenvaltion alueelta ilman lupaa tai kyseisen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä säädetyn luvan vastaisesti;

b) viejä tietää, että kyseiset tuotteet on tarkoitettu kokonaan tai osittain johonkin a alakohdassa tarkoitettuun käyttöön;

c) viejä tietää, että kyseiset tuotteet jälleenviedään muuhun määräpaikkaan kuin tämän osan 2 osassa tai tässä liitteessä olevan A osan 2 osassa lueteltuihin määräpaikkoihin taikka jäsenvaltioihin; tai

d) asianomaiset tuotteet viedään tullivapaalle vapaa-alueelle tai vapaavarastoon, joka sijaitsee tämän luvan kattamassa määräpaikassa.

2. Viejän on ilmoitettava tulli-ilmoituksessa, että tuotteet viedään unionin yleisluvan Nro EU006 perusteella.

3. Tätä lupaa käyttävän viejän on ilmoitettava asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle tämän luvan ensimmäisestä käyttökerrasta 30 päivän kuluessa ensimmäisestä vientipäivämäärästä tai vaihtoehtoisesti ja viejän asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen vaatimuksesta ennen tämän luvan ensimmäistä käyttökertaa. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tätä lupaa varten valitusta ilmoitusmenettelystä. Komissio julkaisee sille ilmoitetut tiedot Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

Jäsenvaltioiden on määritettävä tämän luvan käyttöön liittyvät raportointivaatimukset sekä lisätiedot, jotka jäsenvaltio, josta vienti tapahtuu, saattaa vaatia tämän luvan perusteella viedyistä tuotteista.

Jäsenvaltio voi vaatia viejiä, joilla on asuinpaikka kyseisessä jäsenvaltiossa tai jotka ovat sijoittautuneet kyseiseen jäsenvaltioon, rekisteröitymään ennen tämän luvan ensimmäistä käyttökertaa. Rekisteröinnin on tapahduttava automaattisesti, ja toimivaltainen viranomainen ilmoittaa siitä viejälle viipymättä ja joka tapauksessa kymmenen työpäivän kuluessa rekisteröitymisen vastaanottamisesta, jollei tämän asetuksen 12 artiklan 7 kohdasta muuta johdu.

Toisessa ja kolmannessa alakohdassa esitettyjen vaatimusten on perustuttava tapauksen mukaan vaatimuksiin, jotka on määritetty sellaisissa jäsenvaltioissa myönnettyjen kansallisten yleislupien käyttöä varten, joissa tällaisista luvista on säädetty.

G. Konsernin sisäinen ohjelmistojen ja teknologian vienti

UNIONIN YLEISLUPA Nro EU007

(tämän asetuksen 12 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu)

Konsernin sisäinen ohjelmistojen ja teknologian vienti

Myöntävä viranomainen: Euroopan unioni

1 osa – Tuotteet

Tämä lupa kattaa kaikki liitteen I missä tahansa kohdassa mainitut ohjelmistot ja teknologian, lukuun ottamatta tässä liitteessä olevassa I osassa lueteltuja tuotteita sekä teknologiaa ja ohjelmistoja, jotka liittyvät 4A005, 4D004, 4E001.c, 5A001.f ja 5A001.j kohdassa mainittuihin tuotteisiin.

2 osa – Määräpaikat

Tämä lupa on voimassa kaikkialla unionin tullialueella seuraaviin määräpaikkoihin suuntautuvassa ohjelmistojen ja teknologian viennissä:

— Argentiina,

— Brasilia,

— Chile,

— Etelä-Afrikka,

— Etelä-Korea,

— Filippiinit,

— Indonesia,

— Intia,

— Israel,

— Jordania,

— Malesia,

— Marokko,

— Meksiko,

— Singapore,

— Thaimaa,

— Tunisia.

3 osa – Käytön ehdot ja vaatimukset

1. Tämä lupa oikeuttaa viejän, joka on jäsenvaltioon sijoittautunut oikeushenkilö, viemään 1 osassa lueteltuja ohjelmistoja ja teknologiaa viejän kokonaan omistamalle ja sen määräysvallassa olevalle yhtiölle (tytäryhtiölle) tai viejän emoyhtiön suoraan ja kokonaan omistamalle ja tämän määräysvallassa olevalle toiselle yhtiölle (sisaryhtiölle) edellyttäen, että

a) emoyhtiöllä, jonka suorassa määräysvallassa viejä on, ja sillä yhteisöllä, jonka lopullisessa määräysvallassa viejä on, on asuin- tai sijoittautumispaikka jäsenvaltiossa tai unionin yleisluvan Nro EU001 kattamassa maassa; ja

b) emoyhtiö, jonka suorassa määräysvallassa viejä on, antaa sitovat takeet siitä, että sisaryhtiö noudattaa tämän luvan vaatimuksia; ja

Tässä luvassa emoyhtiön katsotaan käyttävän määräysvaltaa toisessa yhtiössä, kun se pystyy käyttämään siinä ratkaisevaa vaikutusvaltaa;

c) vietyjä ohjelmistoja ja teknologiaa käytetään yksinomaan viejän ja tapauksen mukaan sen tytäryhtiön tai sisaryhtiön kaupalliseen tuotekehitykseen ja, kun kyseessä ovat työntekijät, työsuhteen vahvistavan sopimuksen nojalla; ja

d) viedyt ohjelmistot ja teknologia ja niiden käytön tuloksena mahdollisesti syntyvät tuotteet pysyvät viejän täydessä valvonnassa tai tämän luvan vaatimusten täyttämiseksi tapauksissa, joissa vienti suuntautuu sisaryhtiölle, sen emoyhtiön, jonka suorassa määräysvallassa sisaryhtiö on, täydessä valvonnassa eikä niitä luovuteta muulle yhteisölle; ja

e) tytäryhtiö tai sisaryhtiö palauttaa viedyt ohjelmistot ja teknologian viejälle ja poistaa ne kokonaisuudessaan järjestelmistään, kun kehitystyö on saatu päätökseen tai jos muu yhteisö hankkii tytäryhtiön tai sisaryhtiön omistukseensa. Mahdollinen kehitystyön tuloksena syntynyt teknologia toimitetaan myös viejälle ja poistetaan kokonaisuudessaan tytäryhtiön tai sisaryhtiön järjestelmistä.

2. Tämä lupa ei oikeuta ohjelmistojen ja teknologian vientiin, jos

a) viejä on saanut sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselta viranomaiselta tiedon, että kyseiset ohjelmistot tai teknologia on tai on mahdollisesti tarkoitettu kokonaan tai osittain

i) käyttöön, joka liittyy kemiallisten, biologisten tai ydinaseiden taikka muiden ydinräjähteiden kehittämiseen, tuotantoon, käsittelyyn, käyttöön, ylläpitoon, varastointiin, havaitsemiseen, tunnistamiseen tai levittämiseen taikka tällaisten aseiden maaliin saattamiseen soveltuvien ohjusten kehittämiseen, tuotantoon, ylläpitoon tai varastointiin;

ii) sotilaalliseen tai puolisotilaalliseen loppukäyttöön, poliisin toimintaan, tiedustelutoimintaan tai tarkkailuun liittyvään loppukäyttöön taikka muuhun turvallisuuspoliittiseen loppukäyttöön, kun loppukäyttäjänä on valtio tai sen lukuun toimiva yhteisö;

iii) käytettäviksi kansallisessa puolustustarvikeluettelossa lueteltujen sellaisten puolustustarvikkeiden osina tai komponentteina, jotka on viety kyseisen jäsenvaltion alueelta ilman lupaa tai kyseisen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä säädetyn luvan vastaisesti; tai

iv) käyttöön, jossa loukataan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuja ihmisoikeuksia, demokraattisia periaatteita tai sananvapautta;

b) viejä tietää, että kyseiset ohjelmistot tai teknologia on tarkoitettu kokonaan tai osittain johonkin a alakohdassa tarkoitettuun käyttöön;

c) viejä tietää, että kyseiset ohjelmistot tai teknologia jälleenviedään muuhun määräpaikkaan kuin tässä liitteessä olevan A osan 2 osassa lueteltuihin määräpaikkoihin taikka jäsenvaltioihin; tai

d) viejä tietää, että kyseisten tuotteiden vastaanottajana tai loppukäyttäjänä on sotilaallinen, puolisotilaallinen, poliisitai tiedusteluyksikkö taikka muu valtiollinen turvallisuusyksikkö tai että kyseiset tuotteet on tarkoitettu minkä tahansa edellä mainitun yksikön lukuun toimiville yhteisöille.

Jäsenvaltio voi antaa kansallista lainsäädäntöä, jossa b ja c alakohdan soveltamisalaa laajennetaan kattamaan olosuhteet, joissa viejällä on syytä epäillä, että kyseiset ohjelmistot tai kyseinen teknologia on tarkoitettu johonkin b tai c alakohdassa tarkoitettuun käyttööön.

3. Viejän, joka aikoo käyttää tätä lupaa, on otettava käyttöön sisäinen vaatimustenmukaisuusohjelma.

4. Kun kyseessä on ohjelmiston tai teknologian konkreettinen vienti, viejän on ilmoitettava tulli-ilmoituksessa, että tuotteet viedään unionin yleisluvan Nro EU007 perusteella.

5. Viejän, joka aikoo käyttää tätä lupaa, on ennen tämän luvan ensimmäistä käyttökertaa rekisteröidyttävä sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle.

Rekisteröinnin on tapahduttava automaattisesti, ja toimivaltainen viranomainen ilmoittaa siitä viejälle kymmenen työpäivän kuluessa rekisteröitymisen vastaanottamisesta.

6. Tätä lupaa käyttävän viejän on ilmoitettava sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle tämän luvan ensimmäisestä käyttökerrasta viimeistään 30 päivän kuluttua ensimmäisestä vientipäivämäärästä.

7. Tätä lupaa käyttävä viejän on raportoitava sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle tämän luvan käytöstä. Raportti tämän luvan käytöstä on laadittava vähintään kerran vuodessa, ja siinä on oltava ainakin seuraavat tiedot:

a) kuvaus ohjelmistoista ja teknologiasta;

b) jos tiedot ovat saatavilla, ohjelmistojen ja teknologian määrä ja arvo;

c) tähän lupaan perustuvaan toimintaan osallistuneet tytäryhtiöt, sisaryhtiöt ja emoyhtiöt.

Jäsenvaltioiden on määritettävä lisätiedot, jotka jäsenvaltio, josta vienti tapahtuu, saattaa vaatia tämän luvan perusteella viedyistä tuotteista.

H. Salaus

UNIONIN YLEISLUPA Nro EU008

(tämän asetuksen 12 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu)

Salaus

Myöntävä viranomainen: Euroopan unioni

1 osa – Tuotteet

1. Tämä lupa kattaa seuraavat liitteessä I mainitut kaksikäyttötuotteet:

— 5A002.a.2,

— 5A002.a.3,

— 5A002.b., ainoastaan ’salauksen aktivoinnin tunnisteväline (token)’, jolla muunnetaan ”salauksen aktivoinnin” avulla tuote, jota ei mainita 5 ryhmän 2 osassa, tuotteeksi, joka mainitaan edellä 5A002.a kohdassa tai jäljempänä 5D002.c.1 kohdassa ja jota ei vapauteta salausta koskevalla huomautuksella (5 ryhmän 2 osassa oleva huomautus 3),

— 5D002.a.1, ainoastaan ”ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu edellä 5A002.a kohdassa mainittujen laitteiden ”käyttöä” varten, tai jäljempänä 5D002.c.1 kohdassa mainitut ”ohjelmistot”,

— 5D002.b., ”ohjelmistot”, joilla on edellä 5A002.b kohdassa mainitun ’salauksen aktivoinnin tunnistevälineen (token)’ ominaisuuksia,

— 5D002.c.1, ainoastaan ”ohjelmistot”, joilla on edellä 5A002.a kohdassa mainittujen laitteiden ominaisuuksia tai jotka suorittavat tai simuloivat niiden toimintoja,

— 5E002.b., ainoastaan ”teknologia”, jolla on edellä 5A002.b kohdassa mainitun ’salauksen aktivoinnin tunnistevälineen (token)’ ominaisuuksia.

2. Tämä lupa on voimassa vain, jos tuotteet täyttävät kaikki seuraavat vaatimukset:

a) tuotteet käyttävät ainoastaan julkaistuja tai kaupallisia salausteknisiä standardeja, jotka kansainvälisesti tunnustetut standardointielimet ovat hyväksyneet tai antaneet;

b) tuotteet eivät käytä salausteknisiä standardeja, jotka on erityisesti suunniteltu valtioiden käyttöön (esimerkiksi yleiseen turvallisuuteen liittyvissä radiojärjestelmissä käytettäviä salausteknisiä standardeja, kuten TETRA, TETRAPOL ja P25); ja

c) käyttäjä ei voi helposti muuttaa tuotteiden salauksen toiminnallisuutta.

3. Tätä lupaa ei saa käyttää, jos

a) viejä on saanut asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselta viranomaiselta tai muuta kautta (esimerkiksi valmistajalta) tiedon, että jonkin jäsenvaltion nimetty viranomainen on myöntänyt kyseisille tuotteille hyväksytyn aseman tai muuten virallisesti hyväksynyt ne (tai että kyseisille tuotteille ollaan myöntämässä hyväksytty asema tai muu virallinen hyväksyntä) sellaisten turvallisuusluokiteltujen tietojen siirtämistä, käsittelemistä tai tallentamista varten, joiden turvallisuusluokitus vastaa vähintään tasoa ”RESTREINT UE/EU RESTRICTED”;

b) viejä on saanut asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselta viranomaiselta tai muuta kautta (esimerkiksi valmistajalta) tiedon, että jonkin jäsenvaltion nimetty viranomainen on lisännyt kyseisiin tuotteisiin kansallisen turvallisuusluokitusmerkinnän (tai että kyseisiä tuotteita ollaan luokittelemassa tasolle), joka vastaa vähintään tasoa ”RESTREINT UE/EU RESTRICTED”.

2 osa – Määräpaikat

Tämä lupa on voimassa kaikkialla unionin tullialueella kaikkiin määräpaikkoihin suuntautuvassa viennissä, lukuun ottamatta

a) määräpaikkoja, joihin suuntautuvaan vientiin voidaan myöntää lupa unionin yleisluvan Nro EU001 perusteella;

b) Afganistania, Armeniaa, Azerbaidžania, Egyptiä, Eritreaa, Etelä-Sudania, Georgiaa, Irania, Irakia, Israelia, Jemeniä, Kambodžaa, Kazakstania, Keski-Afrikan tasavaltaa, Kiinaa (mukaan lukien Hongkong ja Macao), Kirgisiaa, Kongoa, Kongon demokraattista tasavaltaa, Libanonia, Libyaa, Malesiaa, Malia, Mauritiusta, Mongoliaa, Myanmaria/Burmaa, Omania, Pakistania, Pohjois-Koreaa, Qataria, Saudi-Arabiaa, Somaliaa, Sudania, Syyriaa, Tadžikistania, Turkmenistania, Uzbekistania, Valko-Venäjää, Venezuelaa, Venäjää, Yhdistyneitä arabiemiirikuntia, Zimbabwea;

c) kaikkia sellaisia muita kuin b alakohdassa lueteltuja määräpaikkoja, joita koskee aseidenvientikielto tai joihin sovelletaan kaksikäyttötuotteita koskevia unionin rajoittavia toimenpiteitä.

3 osa – Käytön ehdot ja vaatimukset

1. Tämä lupa ei oikeuta tuotteiden vientiin, jos

a) viejä on saanut asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselta viranomaiselta tiedon, että kyseiset tuotteet on tai on mahdollisesti tarkoitettu kokonaan tai osittain

i) käyttöön, joka liittyy kemiallisten, biologisten tai ydinaseiden taikka muiden ydinräjähteiden kehittämiseen, tuotantoon, käsittelyyn, käyttöön, ylläpitoon, varastointiin, havaitsemiseen, tunnistamiseen tai levittämiseen taikka tällaisten aseiden maaliin saattamiseen soveltuvien ohjusten kehittämiseen, tuotantoon, ylläpitoon tai varastointiin;

ii) sotilaalliseen tai puolisotilaalliseen loppukäyttöön, poliisin toimintaan, tiedustelutoimintaan tai tarkkailuun liittyvään loppukäyttöön taikka muuhun turvallisuuspoliittiseen loppukäyttöön, kun loppukäyttäjänä on valtio tai sen lukuun toimiva yhteisö;

iii) käytettäviksi kansallisissa puolustustarvikeluetteloissa lueteltujen sellaisten puolustustarvikkeiden osina tai komponentteina, jotka on viety kyseisen jäsenvaltion alueelta ilman lupaa tai kyseisen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä säädetyn luvan vastaisesti; tai

iv) käyttöön, jossa loukataan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuja ihmisoikeuksia, demokraattisia periaatteita tai sananvapautta;

b) viejä tietää, että kyseiset tuotteet on tarkoitettu kokonaan tai osittain johonkin a alakohdassa tarkoitettuun käyttöön;

c) viejä tietää, että kyseiset tuotteet jälleenviedään tämän luvan 2 osan b tai c alakohdassa pois suljettuun määräpaikkaan;

d) asianomaiset tuotteet viedään tullivapaalle vapaa-alueelle tai vapaavarastoon, joka sijaitsee tämän luvan kattamassa määräpaikassa;

e) viejä tietää, että kyseisten tuotteiden vastaanottajana tai loppukäyttäjänä on sotilaallinen, puolisotilaallinen, poliisitai tiedusteluyksikkö taikka muu valtiollinen turvallisuusyksikkö tai että kyseiset tuotteet on tarkoitettu minkä tahansa edellä mainitun yksikön lukuun toimiville yhteisöille; tai

f) kyseinen vienti on valvonnanalaista minkä tahansa liitteessä I olevan sellaisen kohdan nojalla, jota ei mainita tässä luvassa.

2. Kun tulli-ilmoitus on annettava, viejän on ilmoitettava tulli-ilmoituksessa, että tuotteet viedään unionin yleisluvan Nro EU008 perusteella.

3. Viejän, joka aikoo käyttää tätä lupaa, on ennen tämän luvan ensimmäistä käyttökertaa rekisteröidyttävä asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle. Rekisteröinnin on tapahduttava automaattisesti, ja toimivaltainen viranomainen ilmoittaa siitä viejälle kymmenen työpäivän kuluessa rekisteröitymisen vastaanottamisesta.

4. Rekisteröidyn viejän on ilmoitettava asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle tämän luvan ensimmäisestä käyttökerrasta viimeistään kymmenen päivää ennen ensimmäistä vientipäivämäärää.

5. Viejän on toimitettava asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä teknisiä tietoja mistä tahansa suunnitellusta tai tämän luvan perusteella tapahtuneesta viennistä. Jos tietystä tuotteesta on pyydetty teknisiä tietoja ja nämä tiedot muuttuvat, viejän on ilmoitettava asiasta viipymättä toimivaltaiselle viranomaiselle. Teknisissä tiedoissa on oltava tuotteesta ainakin seuraavat tiedot:

a) valmistaja;

b) tuotteen nimi;

c) mallin numero;

d) tuotteen kuvaus – lyhyt yleinen kuvaus tuotteesta, esimerkiksi sellainen, jollainen voisi olla tuotteen esitteessä;

e) jos toimivaltainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi, tekniset eritelmät, joihin on sisällyttävä

i) luettelo kaikista tietojen salassapitoon liittyvistä asiaankuuluvista salausalgoritmeista, myös avainten hallinnasta;

ii) luettelo mahdollisista protokollista, joita tuote noudattaa;

iii) eritelmä tietojen esi- tai jälkikäsittelystä, kuten selväkielitekstin pakkaamisesta tai salatun tiedon paketoinnista;

iv) yksityiskohtaiset tiedot ohjelmointirajapinnoista, joita voidaan käyttää tuotteen salauksen toiminnallisuuteen liittyviin toimintoihin pääsemiseksi;

f) vientivalvontaluokitus.

6. Viejän asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi kansalliseen turvallisuuteen liittyvistä syistä kieltää viejää käyttämästä tätä unionin yleislupaa minkä tahansa 1 osassa mainitun tuotteen vientiin. Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille tämän säännöksen käytöstä.

7. Rekisteröidyn viejän on asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä raportoitava tälle tämän luvan käytöstä. Raportti tämän luvan käytöstä on laadittava pyynnöstä vähintään kerran vuodessa, ja siinä on oltava ainakin seuraavat tiedot:

a) kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaluokitus;

b) kaksikäyttötuotteiden määrä ja arvo;

c) vastaanottajan nimi ja osoite;

d) kaksikäyttötuotteiden loppukäyttö ja loppukäyttäjä, jos nämä ovat tiedossa;

e) maininta viimeisimmästä kaksikäyttötuotteiden teknisten tietojen toimittamisesta.

I. Tämän asetuksen 12 artiklan 6 kohdan a alakohdassa ja tässä liitteessä olevissa a, c, d ja g osassa tarkoitettu luettelo

Luettelon kohdissa ei aina ole tuotteiden täydellistä kuvausta ja niihin liittyviä liitteessä I olevia huomautuksia. Tuotteiden täydellinen kuvaus on vain liitteessä I.

Tuotteen mainitseminen tässä osassa ei vaikuta liitteessä I olevan yleisen ohjelmistohuomautuksen soveltamiseen.

— Kaikki liitteeseen IV sisältyvät tuotteet

— 0C001 ”Luonnonuraani” tai ”köyhdytetty uraani” tai torium metallina, seoksena, kemiallisena yhdisteenä tai konsentraattina ja mikä tahansa muu aine, joka sisältää yhtä tai useampaa edellä mainituista

— 0C002 Muu kuin liitteessä IV mainittu ”erityinen halkeamiskelpoinen aine”

— 0D001 ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu ryhmässä 0 mainittujen tuotteiden ”kehittämistä”, ”tuotantoa” tai ”…” varten, siltä osin kuin ne liittyvät 0C001 kohtaan tai niihin 0C002 kohdan tuotteisiin, jotka eivät sisälly liitteeseen IV

— 0E001 ”Teknologia” ydinteknologiahuomautuksen mukaisesti ryhmässä 0 mainittujen tuotteiden ”kehittämistä”, ”tuotantoa” tai ”…” varten, siltä osin kuin se liittyy 0C001 kohtaan tai niihin 0C002 kohdan tuotteisiin, jotka eivät sisälly liitteeseen IV

— 1A102 Toistokyllästetyt pyrolisoidut hiili-hiilikomponentit, jotka on suunniteltu 9A004 kohdassa mainittuihin avaruuteen laukaisussa käytettäviin kantoraketteihin tai 9A104 kohdassa mainittuihin luotainraketteihin

— 1C351 Ihmisten ja eläinten patogeenit ja ”toksiinit”

— 1C353 Geneettinen materiaali ja geneettisesti muunnetut organismit

— 1C354 Kasvipatogeenit

— 1C450.a.1. Amiton: O,O-dietyyli-S-[2-(dietyyliamino)etyyli]-fosforotiolaatti (78-53-5) ja vastaavat alkyloidut tai protonoidut suolat

— 1C450.a.2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorometyyli)1-propeeni (382-21-8)

— 7E104 ”Teknologia” lennon ohjaus-, ohjautus- ja työntövoimatietojen integrointiin lennonhallintajärjestelmäksi rakettijärjestelmän lentoradan optimoimiseksi

— 9A009.a. Hybridipolttoainetta käyttävien rakettien työntövoimajärjestelmät, joiden kokonaisimpulssikapasiteetti on yli 1,1 MNs

— 9A117 ”Ohjuksissa” käyttökelpoiset rakettien vaiheistusmekanismit, irrotusmekanismit ja vaiheiden väliset laitteet.

Liite III Lomakemallit lupaa varten

Liite IV (2022/1) Tämän asetuksen 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kaksikäyttötuotteiden luetelo

Luettelon kohdissa ei aina ole tuotteiden täydellistä kuvausta ja siihen liittyviä liitteessä I olevia huomautuksia (Liitteiden I ja IV sanamuotojen ja soveltamisalojen väliset erot on tekstissä lihavoitu ja kursivoitu.). Tuotteiden täydellinen kuvaus on vain liitteessä I.

Tuotteen mainitseminen tässä liitteessä ei vaikuta liitteessä I olevia massatuotantotuotteita koskevien säännösten soveltamiseen.

Termit, jotka esitetään kaksinkertaisissa lainausmerkeissä, määritellään liitteessä I olevassa määritelmien luettelossa.

I osa

(mahdollisuus myöntää kansallinen yleisvientilupa unionin sisäistä kauppaa varten)

Häive (Stealth-) tekniikka

1C001   Sähkömagneettista säteilyä absorboiviksi erityisesti suunnitellut materiaalit tai itseisjohtavat polymeerit.
Huom. KATSO MYÖS 1C101 KOHTA.
1C101   Muut, kuin 1C001 kohdassa määritellyt, 'ohjuksissa', "ohjusten" alajärjestelmissä tai 9A012 kohdassa määritellyissä miehittämättömissä ilma-aluksissa käyttökelpoiset materiaalit ja laitteet, jotka pienentävät havaittavuutta, kuten tutkaheijastavuutta, ultravioletti-, infrapuna- tai akustista havaittavuutta.
Huom. 1C101 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi materiaaleja, jos kyseessä olevat tuotteet on suunniteltu ainoastaan siviilisovelluksia varten.
Tekn. huom.
1C101 kohdassa ”ohjuksella” tarkoitetaan täydellisiä rakettijärjestelmiä ja miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä, joiden kantomatka on yli 300 km.
1D103   ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu analysoimaan pienennettyä havaittavuutta, kuten tutkaheijastavuutta, ultravioletti-, infrapuna- tai akustista havaittavuutta.
1E101   ”Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1C101 tai 1D103 kohdassa määriteltyjen tuotteiden "käyttöä" varten.
1E102   ”Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1D103 kohdassa määriteltyjen "ohjelmistojen" "kehittämistä" varten.
6B008   Tutkan kaikupinnan pulssimittausjärjestelmät, joiden lähetettävien pulssien leveydet ovat enintään 100 ns, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.
Huom. KATSO MYÖS 6B108 KOHTA.
6B108   Järjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu tutkapoikkipintojen mittaamiseen ja joita voidaan käyttää ”ohjuksissa”, ja niiden alajärjestelmät.
Tekn. huom.
6B108 kohdassa ”ohjuksella” tarkoitetaan täydellisiä rakettijärjestelmiä ja miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä, joiden kantomatka on yli 300 km.

Yhteisön strateginen valvonta

1A007   Seuraavat laitteet ja laitteistot, jotka on erityisesti suunniteltu latausten ja ”energeettisiä aineita” sisältävien laitteiden laukaisemiseen sähköisin keinoin:
Huom. KATSO MYÖS ASETARVIKELUETTELO, 3A229 ja 3A232 KOHTA.
a. Räjähtävien sytyttimien laukaisulaitteet, jotka on suunniteltu laukaisemaan jäljempänä 1A007.b kohdassa määriteltyjä valvonnanalaisia monipistesytyttimiä;
b. Seuraavat sähköisesti ohjattavat räjähtävät sytyttimet:
1. Räjähtävä siltajohdin (EB);
2. Räjähtävä siltajohdinlanka (EBW);
3. Iskulaukaisin;
4. Räjähtävät kalvosytyttimet (EFI).
Huom. 1A007.b kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi sytyttimiä, joissa käytetään vain ensiöräjähteitä, esimerkiksi lyijyatsidia.
1C239   Muut kuin asetarvikeluettelossa määritellyt voimakkaat räjähteet tai niitä yli 2 painoprosenttia sisältävät seokset tai aineet, joiden kidetiheys on yli 1,8 g/cm3 ja räjähdysnopeus yli 8 000 m/s.
1E201   ”Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1C239 kohdassa määriteltyjen tuotteiden ”käyttöä” varten.
3A229   Seuraavat suurvirtapulssigeneraattorit:
Huom. KATSO MYÖS ASETARVIKELUETTELO.
3A232   Seuraavat muut kuin edellä 1A007 kohdassa mainitut monipistesytytinjärjestelmät: …
Huom. KATSO MYÖS ASETARVIKELUETTELO.
3E201   ”Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 3A229 tai 3A232 kohdassa määriteltyjen laitteiden ”käyttöä” varten.
6A001   Akustiikka seuraavasti:
6A001.a.1.b.   Kohteen havaitsemis- tai paikantamisjärjestelmät, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1. Lähetystaajuus on alle 5 kHz;
6. Suunniteltu kestämään …;
6A001.a.2.a.2.   Hydrofonit … jotka sisältävät …
6A001.a.2.a.3.   Hydrofonit … joilla on …
6A001.a.2.a.6.   Hydrofonit … jotka on suunniteltu …
6A001.a.2.b.   Hinattavat akustiset hydrofonijärjestelmät …
6A001.a.2.c.   Hinattavien akustisten hydrofonijärjestelmien reaaliaikaisia sovelluksia varten erityisesti suunnitellut (signaalien) käsittelylaitteet, jotka ovat "käyttäjän ohjelmoitavissa" ja joissa on aika- tai taajuusalueen käsittely ja korrelaatio, mukaan lukien spektrianalyysi, digitaalinen suodatus ja säteen muotoilu käyttäen nopeaa Fourier-muunnosta tai muita muunnoksia tai käsittelyjä;
6A001.a.2.e.   Pohja- tai poukamakaapelihydrofonijärjestelmät, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1. Sisältää hydrofoneja … tai
2. Sisältää multipleksoituja hydrofoniryhmien signaalimoduuleja …;
6A001.a.2.f.   Pohja- tai poukamakaapelijärjestelmien reaaliaikaisia sovelluksia varten erityisesti suunnitellut (signaalien) käsittelylaitteet, jotka ovat "käyttäjän ohjelmoitavissa" ja joissa on aika- tai taajuusalueen käsittely ja korrelaatio, mukaan lukien spektrianalyysi, digitaalinen suodatus ja säteen muotoilu käyttäen nopeaa Fourier-muunnosta tai muita muunnoksia tai käsittelyjä;
6D003.a.   ”Ohjelmistot” akustisen tiedon ”tosiaikaiseksi käsittelemiseksi”;
8A002.o.3.   Seuraavat melunvaimennusjärjestelmät, joita käytetään vähintään 1 000 tonnin uppouman aluksissa:
b. 'Aktiiviset äänen vaimennus- tai kumoamisjärjestelmät' tai tehonsiirtojärjestelmiin erityisesti suunnitellut magneettiset laakerit, jotka sisältävät elektronisia ohjausjärjestelmiä ja jotka kykenevät aktiivisesti vähentämään laitteiden tärinää tuottamalla melun tai tärinän vastasignaaleja suoraan melun tai tärinän lähteeseen;
Tekn. huom.
’Aktiiviset äänen vaimennus- tai kumoamisjärjestelmät’ sisältävät elektronisia ohjausjärjestelmiä, jotka kykenevät aktiivisesti vähentämään laitteiden tärinää tuottamalla melun tai tärinän vastasignaaleja suoraan melun tai tärinän lähteeseen.
8E002.a.   ”Teknologia”, joka on tarkoitettu erityisesti vedenalaisen melun vähentämiseen suunniteltujen potkurien ”kehittämistä”, ”tuotantoa”, korjausta, huoltoa tai uudelleenkoneistamista varten.

Yhteisön strateginen valvonta – Salauksen analyysi – 5 ryhmän 2 osa

5A004.a.   Laitteet, jotka on suunniteltu tai muunnettu suorittamaan ’salauksen analysointitoimintoja’.
Huom. 5A004.a kohta sisältää järjestelmät tai laitteet, jotka on suunniteltu tai muunnettu suorittamaan ’salauksen analysointitoimintoja’ takaisinmallinnustekniikalla.
Tekn. huom.
’Salauksen analysointitoiminnot’ ovat toimintoja, jotka on suunniteltu salausmekanismien estämiseksi, jotta voidaan selvittää luottamuksellisia muuttujia tai sensitiivistä tietoa, mukaan luettuna selväkielinen teksti, salasanat tai salausavaimet.
5D002.a.   ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu jonkin seuraavan ”kehittämistä”, ”tuotantoa” tai ”käyttöä” varten:
3. Seuraavat laitteet:
a. 5A004.a kohdassa mainitut laitteet;
5D002.c.   ”Ohjelmistot”, joilla on seuraavien laitteiden ominaisuuksia tai jotka suorittavat tai simuloivat niiden toimintoja:
3. Seuraavat laitteet:
a. 5A004.a kohdassa mainitut laitteet;
5E002.a.   Ainoastaan ”teknologia” edellä 5A004.a, 5D002.a.3. tai 5D002.c.3 kohdassa määriteltyjen tuotteiden ”kehittämistä”, ”tuotantoa” tai ”käyttöä” varten.

MTCR-tekniikka

7A117   ”Ohjautuslaitteet”, joita voidaan käyttää ”ohjuksissa”, jotka kykenevät 3,33 %:n tai parempaan järjestelmätarkkuuteen toimintaetäisyydellä (esim. ”CEP” on enintään 10 km 300 km:n matkalla),  lukuun ottamatta ”ohjautuslaitteita”, jotka on tarkoitettu ohjuksiin, joiden kantomatka on alle 300 km, tai miehitettyihin ilma-aluksiin .
Tekn. huom.
7A117 kohdassa 'CEP' (Circular Error Probable: todennäköinen paikannuksen etäisyysvirhe tai Circle of Equal Probability: yhtäläisen todennäköisyyden ympyrä) on tarkkuuden mitta, joka on määritelty tietyllä etäisyydellä sen ympyrän säteeksi, jonka keskipisteessä on maali ja johon 50 % hyötykuormasta iskeytyy.
7B001   Testaus-, kalibrointi- tai linjauslaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu  edellä 7A117 kohdassa  määriteltyjä laitteita varten.
Huom. 7B001 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi ’ylläpitotasojen I tai II’ testaus-, kalibrointi- tai linjauslaitteita.
7B003   Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu  edellä 7A117 kohdassa  määriteltyjen laitteiden ”tuotantoa” varten.
7B103   Edellä  7A117 kohdassa määriteltyjä laitteita varten erityisesti suunnitellut ”tuotantolaitokset”.
7D101   ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu  edellä  7B003 tai 7B103 kohdassa määriteltyjen laitteiden ”käyttöä” varten.
7E001   "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti edellä 7A117, 7B003, 7B103 tai 7D101 kohdassa määriteltyjen laitteiden tai "ohjelmistojen" "kehittämistä" varten.
7E002   ”Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti  edellä 7A117, 7B003 ja 7B103 kohdassa  määriteltyjen laitteiden ”tuotantoa” varten.
7E101   ”Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti edellä  7A117, 7B003, 7B103 tai 7D101 kohdassa määriteltyjen laitteiden ”käyttöä” varten.
9A004   Avaruuteen laukaisussa käytettävät kantoraketit, jotka kykenevät vähintään 300 km:n kantomatkaan vähintään 500 kg:n hyötykuormalla .
Huom. KATSO MYÖS 9A104 KOHTA.
Huom. 1: 9A004 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi hyötykuormia.
9A005   Nestemäistä polttoainetta käyttävien rakettien työntövoimajärjestelmät, jotka sisältävät mitä tahansa 9A006 kohdassa määriteltyjä järjestelmiä tai komponentteja, joita voidaan käyttää edellä 9A004 kohdassa määriteltyihin avaruuteen laukaisussa käytettäviin kantoraketteihin tai jäljempänä 9A104 kohdassa määriteltyihin luotainraketteihin .
Huom. KATSO MYÖS 9A105 JA 9A119 KOHTA.
9A007.a.   Kiinteää polttoainetta käyttävien rakettien työntövoimajärjestelmät, joita voidaan käyttää edellä 9A004 kohdassa määriteltyihin avaruuteen laukaisussa käytettäviin kantoraketteihin tai jäljempänä 9A104 kohdassa määriteltyihin luotainraketteihin ja  joilla on jokin seuraavista:
Huom. KATSO MYÖS 9A119 KOHTA.
a. Niiden kokonaisimpulssikapasiteetti on yli 1,1 MNs;
9A008.d.   Seuraavat erityisesti kiinteää polttoainetta käyttävien rakettien työntövoimajärjestelmiä varten suunnitellut komponentit:
Huom. KATSO MYÖS 9A108.c KOHTA.
d. Liikkuvan suuttimen tai sekundäärisen polttoaineen ruiskutuksen työntövektorin ohjausjärjestelmät,  joita voidaan käyttää edellä 9A004 kohdassa määriteltyihin avaruuteen laukaisussa käytettäviin kantoraketteihin tai jäljempänä 9A104 kohdassa määriteltyihin luotainraketteihin ja  jotka kykenevät johonkin seuraavista:
1. Niillä on yli ± 5 asteen liike akselinsa ympäri;
2. Niiden kulmavektoria voidaan kääntää vähintään 20 astetta/s; tai
3. Niiden kulmavektorikiihtyvyys on vähintään 40 astetta/s2.
9A104   Luotainraketit, jotka kykenevät vähintään 300 km:n kantomatkaan  vähintään 500 kg:n hyötykuormalla .
Huom. KATSO MYÖS 9A004 KOHTA.
9A105.a.   Seuraavat nestemäistä polttoainetta käyttävät rakettimoottorit:
Huom. KATSO MYÖS 9A119 KOHTA.
a. Muut kuin 9A005 kohdassa määritellyt nestemäistä polttoainetta käyttävät rakettimoottorit, joita voidaan käyttää ”ohjuksissa” ja jotka on integroitu tai suunniteltu tai muunnettu integroitavaksi nestemäistä polttoainetta käyttävään työntövoimajärjestelmään, jonka kokonaisimpulssikapasiteetti on vähintään 1,1 MNs,  lukuun ottamatta nestemäistä polttoainetta käyttäviä huippurakettimoottoreita, jotka on suunniteltu tai muunnettu satelliittisovelluksiin, ja joilla on kaikki seuraavat:
1. Suuttimen halkaisija on enintään 20 mm; ja
2. Palokammiopaine on enintään 15 bar .
9A106.c.   Seuraavat muut kuin 9A006 kohdassa mainitut nestemäistä ajoainetta käyttäviin raketteihin erityisesti suunnitellut järjestelmät ja komponentit, joita voidaan käyttää ”ohjuksissa”:
c. Työntövoimavektorin ohjauksen alajärjestelmät  lukuun ottamatta niitä, jotka on suunniteltu rakettijärjestelmille, jotka eivät kykene vähintään 300 km:n kantomatkaan vähintään 500 kg:n hyötykuormalla .
Tekn. huom.
Esimerkkejä tavoista, joilla saavutetaan 9A106.c kohdassa määritelty työntövoimavektorin ohjaus:
1. Taipuisa suutin;
2. Neste- tai toisiokaasusuihkutus;
3. Liikkuva moottori tai suutin;
4. Poistokaasuvirtauksen poikkeutus (suihkusiivekkeet tai -tangot); tai
5. Työntövoimalaipat.
9A108.c.   Seuraavat muut kuin 9A008 kohdassa määritellyt komponentit,  joita voidaan käyttää ”ohjuksissa” ja  jotka on erityisesti suunniteltu kiinteää polttoainetta käyttävien rakettien työntövoimajärjestelmiä varten:
c. Työntövoimavektorin ohjauksen alajärjestelmät  lukuun ottamatta niitä, jotka on suunniteltu rakettijärjestelmille, jotka eivät kykene vähintään 300 km:n kantomatkaan vähintään 500 kg:n hyötykuormalla.
Tekn. huom.
Esimerkkejä tavoista, joilla saavutetaan 9A108.c kohdassa määritelty työntövoimavektorin ohjaus:
1. Taipuisa suutin;
2. Neste- tai toisiokaasusuihkutus;
3. Liikkuva moottori tai suutin;
4. Poistokaasuvirtauksen poikkeutus (suihkusiivekkeet tai -tangot); tai
5. Työntövoimalaipat.
9A116   Seuraavat ”ohjuksissa” käyttökelpoiset ilmakehään palaamaan suunnitellut alukset sekä niitä varten suunnitellut tai muunnetut laitteet,  lukuun ottamatta aseistamattomia hyötykuormia varten suunniteltuja aluksia :
a. Ilmakehään palaamaan suunnitellut alukset;
b. Lämpösuojukset ja niiden osat, jotka on valmistettu keraamisista tai sulamalla kuluvista aineista;
c. Jäähdytyslevyt ja niiden osat, jotka on valmistettu kevyistä, ominaislämmöltään suurista aineista;
d. Ilmakehään palaaviin aluksiin erityisesti suunnitellut elektroniset laitteet.
9A119   Muut kuin  edellä  9A005 tai 9A007.a kohdassa määritellyt yksittäiset rakettien vaiheet, jotka kykenevät 300 km:n kantomatkaan  vähintään 500 kg:n hyötykuormalla täydellisissä rakettijärjestelmissä tai miehittämättömissä ilma-aluksissa.
9B115   Erityisesti suunnitellut ”tuotantolaitteet” edellä  9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116 tai 9A119 kohdassa määriteltyjä järjestelmiä, alajärjestelmiä ja komponentteja varten.
9B116   Erityisesti suunnitellut ”tuotantolaitokset” 9A004 kohdassa määriteltyjä avaruuteen laukaisussa käytettäviä kantoraketteja varten tai  edellä  9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9A104, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116 tai 9A119 kohdassa määriteltyjä järjestelmiä, alajärjestelmiä ja komponentteja varten.
9D101   ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu  edellä  9B116 kohdassa määriteltyjen tuotteiden ”käyttöä” varten.
9E001   ”Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti  edellä  9A004, 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9B115, 9B116 tai 9D101 kohdassa määriteltyjen laitteiden tai ”ohjelmistojen” “kehittämistä” varten.
9E002   ”Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti  edellä  9A004, 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9B115 tai 9B116 kohdassa määriteltyjen laitteiden ”tuotantoa” varten.
Huom. ”Teknologia” valvonnanalaisten rakenteiden, laminaattien ja materiaalien korjausta varten: katso 1E002.f kohta.
9E101   ”Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti  edellä  9A104, 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., 9A116 tai 9A119 kohdassa määriteltyjen tuotteiden ”kehittämistä” tai ”tuotantoa” varten.
9E102   ”Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti  edellä  9A004, 9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9A104, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116, 9A119, 9B115, 9B116 tai 9D101 kohdassa määriteltyjen avaruuteen laukaisussa käytettävien kantorakettien ”käyttöä” varten

Poikkeukset :

Liitteessä IV ei aseteta valvonnanalaiseksi seuraavaa MTCR-tekniikkaa:

1. tuotteet, jotka siirretään Euroopan avaruusjärjestön (ESA) sopimussuhteen mukaisesta määräyksestä tai jotka ESA siirtää virallisten tehtäviensä hoitamiseksi;

2. tuotteet, jotka siirretään jäsenvaltion kansallisen avaruusjärjestön sopimussuhteen mukaisesta määräyksestä tai jotka se siirtää virallisten tehtäviensä hoitamiseksi;

3. tuotteet, jotka siirretään kahden tai useamman eurooppalaisen hallituksen allekirjoittaman yhteisön avaruuteen laukaisua koskevan kehittämis- ja tuotanto- ohjelman yhteydessä annetun sopimussuhteen mukaisen määräyksen perusteella;

4. tuotteet, jotka siirretään valtion valvomalle avaruuteenlaukaisupaikalle jäsenvaltion alueella, paitsi jos kyseinen jäsenvaltio valvoo kyseisiä siirtoja tämän asetuksen ehtojen mukaisesti.

II osa

(ei kansallista yleisvientilupaa unionin sisäistä kauppaa varten)

Kemiallisten aseiden kieltosopimus

1C351.d.4.   Risiini
1C351.d.5.   Saxitoksiini

NSG-tekniikka

Liitteessä I oleva 0 ryhmä sisältyy kokonaisuudessaan liitteeseen IV, lukuun ottamatta seuraavia:

— 0C001: tämä kohta ei sisälly liitteeseen IV;

— 0C002: tämä kohta ei sisälly liitteeseen IV, lukuun ottamatta seuraavia ”erityisiä halkeamiskelpoisia aineita”:

a) Erotettu plutonium;

b) Yli 20-prosenttiseksi ”isotoopilla 235 tai 233 rikastettu uraani”.

— 0C003 kohta ainoastaan ”ydinreaktorissa” käyttöä varten (0A001.a kohdan puitteissa);

— 0D001 kohta (”ohjelmistot”) sisältyy liitteeseen IV, paitsi siltä osin kuin ne liittyvät 0C001 kohtaan tai niihin 0C002 kohdan tuotteisiin, jotka eivät sisälly liitteeseen IV;

— 0E001 kohta (”teknologia”) sisältyy liitteeseen IV, paitsi siltä osin kuin se liittyy 0C001 kohtaan tai niihin 0C002 kohdan aineisiin, jotka eivät sisälly liitteeseen IV.

1B226   Sähkömagneettiset isotooppierottimet, jotka on suunniteltu toimimaan tai varusteltu yhdellä tai useilla ionilähteillä, joilla voidaan saada aikaan vähintään 50 mA:n ionisuihkun kokonaisvirta.
Huom. 1B226 kohta sisältää erottimet:
a. Jotka pystyvät rikastamaan pysyviä isotooppeja;
b. Joissa ionilähteet ja -kerääjät ovat kummatkin magneettikentässä, sekä ne konfiguraatiot, joissa ne ovat kentän ulkopuolella.
1B231   Seuraavat tritiumlaitokset ja -tehtaat ja niissä käytettävät laitteet:
a. Laitokset tai tehtaat, joissa tuotetaan, otetaan talteen, uutetaan, rikastetaan tai käsitellään tritiumia;
b. Seuraavat tritiumlaitosten tai -tehtaiden laitteet:
1. Vedyn tai heliumin jäähdytysyksiköt, joissa lämpötila saadaan lasketuksi 23 K:iin (– 250 °C) tai alemmaksi ja joiden lämmönpoistokyky on yli 150 W;
2. Vetyisotooppien varastointijärjestelmät tai vetyisotooppien puhdistusjärjestelmät, joissa varastointiin tai puhdistukseen käytetään metallihydridejä.
1B233   Litiumisotooppien erotukseen käytettävät laitokset tai tehtaat ja niissä käytettävät laitteet seuraavasti:
a. Laitokset tai tehtaat litiumisotooppien erottamiseen;
b. Seuraavat laitteet litiumisotooppien erottamiseen:
1. Erityisesti litiumamalgaameja varten suunnitellut pakatut neste-neste-erotuskolonnit;
2. Elohopea- tai litiumamalgaamipumput;
3. Litiumamalgaamielektrolyysikennot;
4 Haihduttimet väkeviä litiumhydroksidiliuoksia varten.
1C012   Seuraavat materiaalit:
Tekn. huom.
Näitä materiaaleja käytetään tyypillisesti ydinlämpölähteissä.
b. ”Aiemmin erotettu” neptunium-237 missä tahansa muodossa.
Huom . 1C012.b kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi toimituksia, joissa neptunium-237 sisältö on enintään 1 g.
1C233   Litium, joka on rikastettu 6-isotoopilla (6Li) suurempaan kuin luonnolliseen isotooppipitoisuuteen, sekä rikastettua litiumia sisältävät tuotteet tai laitteet, seuraavasti: seokset (lejeeringit), yhdisteet, litiumia sisältävät seokset, näistä tehdyt valmisteet, sekä kaikesta edellä mainitusta syntyvä jäte tai romu.
Huom. 1C233 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi termoluminesenssiannosmittareita.
Tekn. huom.
Litiumin 6-isotoopin pitoisuus luonnossa on noin 6,5 painoprosenttia (7,5 atomiprosenttia).
1C235   Tritium, tritiumyhdisteet ja tritiumia sisältävät seokset, joissa tritiumatomien lukumääräsuhde vetyatomeihin ylittää 1:1 000 sekä mitä tahansa edellä mainittua ainetta sisältävät tuotteet ja laitteet.
Huom. 1C235 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi tuotteita ja laitteita, joissa on alle 1,48 × 103 GBq (40 Ci) tritiumia.
1E001   ”Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1C012.b kohdassa määriteltyjen laitteiden ja materiaalien ”kehittämistä” ja ”tuotantoa” varten.
1E201   ”Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1B226, 1B231, 1B233, 1C233 tai 1C235 kohdassa määriteltyjen tuotteiden ”käyttöä” varten.
3A228   Seuraavat kytkinlaitteet:
a. Kylmäkatodiputket, sekä kaasutäytteiset että muut, jotka toimivat kipinävälin tavoin ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. Ne sisältävät vähintään kolme elektrodia;
2. Huippuanodijännitteen nimellisarvo on vähintään 2,5 kV;
3. Huippuanodivirran nimellisarvo on vähintään 100 A; ja
4. Anodin viiveaika on enintään 10 μs;
Huom. 3A228 kohtaan sisältyvät kaasukrytronputket ja tyhjiösprytronputket.
b. Liipaistavat kipinävälit, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:
1. Anodin viiveaika on enintään 15 μs; ja
2. Huippuvirran nimellisarvo on vähintään 500 A;
3A231   Neutronigeneraattorijärjestelmät, mukaan lukien putket, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:
a. Ne on suunniteltu toimimaan ilman ulkoista tyhjiöjärjestelmää; ja
b. Ne käyttävät sähköstaattista kiihdytystä tritium-deuteriumydinreaktion synnyttämiseen.
3E201   ”Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti  edellä  3A228. tai 3A231 kohdassa määriteltyjen laitteiden ”käyttöä” varten.
6A203   Seuraavat muut kuin 6A003 kohdassa mainitut kamerat ja komponentit:
a. Seuraavat  mekaaniset pyöriväpeiliset  juovakamerat ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:
1. Juovakamerat, joiden piirtonopeus on yli 0,5 mm/μs;
b. Seuraavat  mekaaniset pyöriväpeiliset erilliskuvia ottavat kamerat ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:
1. Erilliskuvia ottavat kamerat, joiden tallennusnopeus on suurempi kuin 225 000 kuvaa/s;
Huom. 6A203.a kohdassa näiden kameroiden komponentteihin sisältyvät niiden synkronointi-elektroniikkayksiköt sekä turbiineista, peileistä ja laakereista koostuvat roottorikokoonpanot .
6A225   Nopeusinterferometrit yli 1 km/s nopeuksien mittaamiseksi lyhyemmän kuin 10 mikrosekunnin aikajakson kuluessa.
Huom. 6A225 kohtaan sisältyvät sellaiset nopeusinterferometrit kuten VISARit ja DLI:t (doppler”laser”interferometrit) .
6A226   Seuraavat paineanturit:
a. Iskupaineanturit, jotka kykenevät mittaamaan yli 10 GPa:n paineita, mukaan luettuna manganiinista, ytterbiumista ja polyvinyylideenifluoridista (PVDF) / polyvinyylidifluoridista (PVF2) valmistetut anturit;
b. Kvartsipaineanturit, joilla mitataan yli 10 GPa:n paineita.

Liite V Kumottu asetus ja luettelo sen muutoksista

Neuvoston asetus (EY) N:o 428/2009 (EUVL L 134, 29.5.2009, s. 1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1232/2011 (EUVL L 326, 8.12.2011, s. 26)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 388/2012 (EUVL L 129, 16.5.2012, s. 12)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 599/2014 (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 79)

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1382/2014 (EUVL L 371, 30.12.2014, s. 1)

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2420 (EUVL L 340, 24.12.2015, s. 1)

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/1969 (EUVL L 307, 15.11.2016, s. 1)

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/2268 (EUVL L 334, 15.12.2017, s. 1)

Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1922 (EUVL L 319, 14.12.2018, s. 1)

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2199 (EUVL L 338, 30.12.2019, s. 1)

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/1749 (EUVL L 421, 14.12.2020, s. 1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/2171 (EUVL L 432, 21.12.2020, s. 4).

Liite VI Vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 428/2009 Tämä asetus
1 artikla 1 artikla
2 artiklan johdantokappale 2 artiklan johdantokappale
2 artiklan 1 alakohta 2 artiklan 1 alakohta
2 artiklan 2 alakohdan johdantokappale 2 artiklan 2 alakohdan johdantokappale
2 artiklan 2 alakohdan i ja ii alakohta 2 artiklan 2 alakohdan a ja b alakohta
2 artiklan 2 alakohdan c alakohta
2 artiklan 2 alakohdan iii alakohta 2 artiklan 2 alakohdan d alakohta
2 artiklan 3 alakohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale 2 artiklan 3 alakohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale
2 artiklan 3 alakohdan ensimmäisen alakohdan i alakohta 2 artiklan 3 alakohdan ensimmäisen alakohdan a alakohta
2 artiklan 3 alakohdan ensimmäisen alakohdan ii alakohta 2 artiklan 3 alakohdan ensimmäisen alakohdan b alakohta
2 artiklan 3 alakohdan toinen alakohta 2 artiklan 3 alakohdan c alakohta
2 artiklan 3 alakohdan d alakohta
2 artiklan 4 alakohta 2 artiklan 4 alakohta
2 artiklan 5 alakohta
2 artiklan 6 alakohta
2 artiklan 5 alakohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale 2 artiklan 7 alakohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale
2 artiklan 5 alakohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen luetelmakohta 2 artiklan 7 alakohta
2 artiklan 5 alakohdan ensimmäisen alakohdan toinen luetelmakohta 2 artiklan 7 alakohta
2 artiklan 5 alakohdan toinen alakohta 2 artiklan 7 alakohta
2 artiklan 6 alakohta 2 artiklan 8 alakohta
2 artiklan 9 ja 10 alakohta
2 artiklan 7 alakohta 2 artiklan 11 alakohta
2 artiklan 8 alakohta 2 artiklan 12 alakohta
2 artiklan 9 alakohta 2 artiklan 15 alakohta
2 artiklan 10 alakohta 2 artiklan 13 alakohta
2 artiklan 14 alakohta
2 artiklan 11 alakohta 2 artiklan 16 alakohta
2 artiklan 12 alakohta 2 artiklan 17 alakohta
2 artiklan 13 alakohta 2 artiklan 18 alakohta
2 artiklan 19 alakohta
2 artiklan 20 alakohta
2 artiklan 21 ja 22 alakohta
3 artikla 3 artikla
4 artiklan 1 kohta 4 artiklan 1 kohdan johdantokappale ja a alakohta
4 artiklan 2 kohdan ensimmäinen virke 2 artiklan 19 alakohta ja 4 artiklan 1 kohdan b alakohta
4 artiklan 2 kohdan toinen virke 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan johdantokappale
4 artiklan 2 kohdan a, b ja c alakohta 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan i, ii ja iii alakohta
4 artiklan 3 kohta 4 artiklan 1 kohdan c alakohta
4 artiklan 4 kohta 4 artiklan 2 kohta
4 artiklan 5 kohta 4 artiklan 3 kohta
4 artiklan 6 kohta 4 artiklan 4 ja 5 kohta
4 artiklan 7 kohta 4 artiklan 6 kohta
4 artiklan 7 kohta
4 artiklan 8 kohta 4 artiklan 8 kohta
5 artikla
5 artiklan 1 kohdan ensimmäinen virke 6 artiklan 1 kohta
5 artiklan 1 kohdan toinen virke 6 artiklan 2 kohta
5 artiklan 2, 3 ja 4 kohta 6 artiklan 3, 4 ja 5 kohta
6 artiklan 1 kohdan ensimmäinen virke 7 artiklan 1 kohta
6 artiklan 1 kohdan toinen virke
6 artiklan 2 kohdan ensimmäinen virke 7 artiklan 2 kohdan ensimmäinen virke
7 artiklan 2 kohdan toinen virke
6 artiklan 3 kohta 7 artiklan 3 kohta
6 artiklan 4 kohta 7 artiklan 4 kohta
7 artikla
8 artikla
8 artikla 9 artikla
10 artikla
9 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta 12 artiklan 1 kohdan d alakohta
9 artiklan 1 kohdan toinen ja kolmas alakohta 12 artiklan 7 kohta
9 artiklan 1 kohdan neljäs ja viides alakohta 17 ja 19 artikla
9 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta 12 artiklan 1 kohdan a–c alakohta ja 12 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta
9 artiklan 2 kohdan toinen alakohta 12 artiklan 1 kohdan toinen alakohta
12 artiklan 2 kohdan toinen alakohta
12 artiklan 3 kohta
9 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta 12 artiklan 4 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta
12 artiklan 4 kohdan kolmas alakohta
9 artiklan 3 kohta 12 artiklan 5 kohta
9 artiklan 4 kohta 12 artiklan 6 kohta
9 artiklan 5 kohta
9 artiklan 6 kohta 12 artiklan 6 kohdan neljäs alakohta ja 23 artiklan 1 kohta
10 artiklan 1 kohta, joka on laajennettu koskemaan teknistä apua 13 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta ja 13 artiklan 2 kohta
13 artiklan 1 kohdan toinen alakohta
10 artiklan 2 kohta 13 artiklan 3 kohta
10 artiklan 3 kohta 13 artiklan 4 kohta
11 artikla 14 artikla
12 artiklan 1 kohta 15 artiklan 1 kohta
12 artiklan 2 kohta
15 artiklan 2 kohta
13 artikla 16 artikla
14 artiklan 1 kohta 12 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta ja 13 artiklan 5 kohta, joka on laajennettu koskemaan teknistä apua
14 artiklan 2 kohta 12 artiklan 4 kohdan neljäs alakohta
15 artiklan 1 kohta 17 artiklan 1 kohdan a alakohta
15 artiklan 2 kohta 20 artikla
15 artiklan 3 kohta 17 artiklan 1 kohdan johdantokappale ja b alakohta
17 artiklan 2 kohta
16 artikla 21 artikla
17 artikla 22 artikla
18 artikla
19 artiklan 1 kohta
19 artiklan 1 kohdan johdantokappale 23 artiklan 2 kohdan johdantokappale
23 artiklan 2 kohdan a alakohta
23 artiklan 2 kohdan b alakohta
23 artiklan 2 kohdan c alakohta
19 artiklan 2 kohdan a alakohta 23 artiklan 2 kohdan d alakohta
19 artiklan 2 kohdan b alakohta 23 artiklan 2 kohdan e alakohta
23 artiklan 4 kohta
19 artiklan 3 kohta 23 artiklan 5 kohta
19 artiklan 4 kohta 23 artiklan 6 kohta
19 artiklan 5 kohta 26 artiklan 1 kohdan toinen virke
19 artiklan 6 kohta 23 artiklan 7 kohta
20 artiklan 1–3 kohta 27 artiklan 1–3 kohta
21 artikla 28 artikla
22 artiklan 1 ja 2 kohta 11 artiklan 1 ja 2 kohta
22 artiklan 3 ja 4 kohta 11 artiklan 3 ja 4 kohta
22 artiklan 5–7 kohta 11 artiklan 5–7 kohta
22 artiklan 8 kohta 27 artiklan 4 kohta
22 artiklan 9 ja 10 kohta 11 artiklan 8 ja 9 kohta
23 artiklan 1 ja 2 kohta 24 artiklan 1 ja 2 kohta
24 artiklan 3 kohta
24 artiklan 4 kohta
23 artiklan 3 kohta 26 artiklan 2 kohta
26 artiklan 3 kohta
26 artiklan 4 kohta
23 a artiklan 1 kohta 18 artiklan 1 kohta
23 a artiklan 2 ja 3 kohta 18 artiklan 2 ja 3 kohta
18 artiklan 4 kohta
23 a artiklan 4 ja 5 kohta 18 artiklan 5 ja 6 kohta
23 b artikla 19 artikla
24 artikla 25 artiklan 1 kohta
25 artiklan 2 kohta
25 artiklan 1 kohta 23 artiklan 1 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta
25 artiklan 2 ja 3 kohta
25 artiklan 4 kohta 26 artiklan 2 kohta
29 artiklan 1 kohta
25 a artikla 29 artiklan 2 kohta
26 artikla
30 artikla
27 artikla 31 artikla
28 artikla 32 artikla
Liite I Liitteessä I oleva A osa
Liitteessä I oleva B osa
Liite II a Liitteessä II oleva A osa
Liite II b Liitteessä II oleva B osa
Liite II c Liitteessä II oleva C osa
Liite II d Liitteessä II oleva D osa
Liite II e Liitteessä II oleva E osa
Liite II f Liitteessä II oleva F osa
Liitteessä II oleva G osa
Liitteessä II oleva H osa
Liite II g Liitteessä II oleva I osa
Liite III a Liitteessä III oleva A osa
Liite III b Liitteessä III oleva B osa
Liite III c Liitteessä III oleva C osa
Liite IV Liite IV
Liite V Liite V
Liite VI Liite VI

Muutokset

KAs (EU) 2022/1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/821 muuttamisesta kaksikäyttötuotteiden luettelon osalta 20.10.2021

Muutossäädöstä on oikaistu. Ks. EUVL L 20 31.1.2022.

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kaksikäyttötuotteiden vientiä, välitystä, teknistä apua, kauttakulkua ja siirtoa koskevan unionin valvontajärjestelmän perustamisesta 20 päivänä toukokuuta 2021 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EUVL L 206, 11.6.2021, s. 1.) (EU) 2021/821 ja erityisesti sen 17 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksessa (EU) 2021/821 säädetään, että kaksikäyttötuotteita on valvottava tehokkaasti, kun niitä viedään unionista tai kuljetetaan unionin kautta tai kun niitä toimittaa kolmanteen maahan sellaisen välittäjän välityspalvelu, jolla on asuinpaikka unionissa tai joka on sijoittautunut unioniin.

(2) Asetuksen (EU) 2021/821 liitteessä I vahvistetaan yhteinen luettelo kaksikäyttötuotteista, joihin sovelletaan valvontaa Euroopan unionissa. Valvonnanalaisia tuotteita koskevat päätökset tehdään kansainvälisesti sovitun kaksikäyttötuotteiden valvonnan puitteissa, mukaan luettuna Australian ryhmä (Australian ryhmä on epävirallinen foorumi, johon kuuluvat maat pyrkivät vientivalvonnan yhdenmukaistamisella varmistamaan, että viennillä ei edistetä kemiallisten tai biologisten aseiden kehittämistä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa http://www.australiagroup.net/), ohjusteknologian valvontajärjestely (MTCR) (Ohjusteknologian valvontajärjestely (MTCR) on epävirallinen poliittinen yhteisymmärrysjärjestely, johon kuuluvat valtiot pyrkivät rajoittamaan ohjusten, täydellisten rakettijärjestelmien, miehittämättömien ilma-alusten ja niihin liittyvän teknologian leviämistä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa http://mtcr.info/), ydinalan viejämaiden ryhmä (Ydinalan viejämaiden ryhmä (NSG) on epävirallinen järjestely, jonka jäsenet pyrkivät estämään ydinaseiden leviämisen panemalla täytäntöön ydinalan vientiä ja ydinalaan liittyvää vientiä koskevat suuntaviivat. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa http://www. nuclearsuppliersgroup.org/), Wassenaarin järjestely (Wassenaarin järjestely on perustettu alueellisen ja kansainvälisen turvallisuuden ja vakauden parantamiseksi edistämällä tavanomaisten aseiden ja kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian siirtojen avoimuutta ja suurempaa vastuullisuutta ja estämällä aseiden epävakauttava keskittyminen. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa https://www.wassenaar.org/) ja kemiallisten aseiden kieltosopimus (Kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen (kemiallisten aseiden kieltosopimuksen) tavoitteena on poistaa koko joukkotuhoaseiden luokka kieltämällä kemiallisten aseiden kehittäminen, tuotanto, hankinta, varastointi, säilyttäminen, siirto tai käyttö. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa https://www.opcw. org/chemical-weapons-convention).

(3) Asetuksen (EU) 2021/821 liitteessä I oleva kaksikäyttötuotteiden luettelo on saatettava säännöllisesti ajan tasalle, jotta varmistetaan kansainvälisten turvallisuusvelvoitteiden täysimääräinen noudattaminen, taataan avoimuus ja säilytetään talouden toimijoiden kilpailukyky. Kansainvälisten asesulku- ja vientivalvontajärjestelyjen hyväksymiä valvontaluetteloita on muutettu vuonna 2020, minkä vuoksi asetuksen (EU) 2021/821 liitettä I olisi muutettava. Jotta vientivalvontaviranomaisten ja toimijoiden olisi helpompi saada säännöksistä selvää, kyseisen asetuksen liite olisi korvattava.

(4) Asetuksen (EU) 2021/821 liitteessä IV vahvistetaan lupavaatimukset tiettyjen unionin sisäisten siirtojen osalta.

(5) Liitteessä I olevaan kaksikäyttötuotteiden luetteloon tehtävät muutokset edellyttävät muutoksia liitteeseen IV sellaisten kaksikäyttötuotteiden osalta, jotka luetellaan myös liitteessä IV.

(6) Asetuksella (EU) 2021/821 siirretään komissiolle valta saattaa delegoiduilla säädöksillä ajan tasalle liitteessä I ja liitteessä IV oleva kaksikäyttötuotteiden luettelo niiden asiaa koskevien velvoitteiden ja sitoumusten sekä niihin mahdollisesti tehtyjen muutosten mukaisesti, joita jäsenvaltiot ja tapauksen mukaan unioni ovat hyväksyneet kansainvälisten asesulku- ja vientivalvontajärjestelyjen osapuolina tai ratifioimalla asiaa koskevia kansainvälisiä sopimuksia.

(7) Ottaen huomioon, että on tärkeää varmistaa kansainvälisten turvallisuusvelvoitteiden täysimääräinen noudattaminen mahdollisimman pian, tämän asetuksen olisi tultava voimaan sen julkaisemista seuraavana päivänä.

(8) Sen vuoksi asetusta (EU) 2021/821 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) 2021/821 seuraavasti:

1) Korvataan liite I tämän asetuksen liitteellä I.

2) Korvataan liite IV tämän asetuksen liitteellä II.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Liitteet I ja II muuttavat asetusta EPNAs (EU) 2021/821.

Liitettä I on oikaistu. Ks. EUVL L 20 31.1.2022.

KAs (EU) 2022/699 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/821 muuttamisesta poistamalla Venäjä unionin yleisten vientilupien soveltamisalaan kuuluvista määräpaikoista 3.5.2022

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kaksikäyttötuotteiden vientiä, välitystä, teknistä apua, kauttakulkua ja siirtoa koskevan unionin valvontajärjestelmän perustamisesta 20 päivänä toukokuuta 2021 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/821 (EUVL L 206, 11.6.2021, s. 1.) ja erityisesti sen 17 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Ukrainan alueelliseen koskemattomuuteen, suvereniteettiin ja riippumattomuuteen kohdistuneen Venäjän laittoman hyökkäyksen ja siitä unionin keskeisille turvallisuuseduille aiheutuvien uhkien vuoksi unioni on päättänyt asettaa lisää kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä ja niihin liittyvien palvelujen tarjoamista koskevia rajoituksia. Neuvoston asetuksella (EU) 2022/328 (Neuvoston asetus (EU) 2022/328, annettu 25 päivänä helmikuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta (EUVL L 49, 25.2.2022, s. 1).) asetetaan rajoituksia, jotka koskevat muun muassa kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä ja niihin liittyvien palvelujen tarjoamista. Lisäksi neuvoston asetuksella (EU) 2022/394 (Neuvoston asetus (EU) 2022/394, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta (EUVL L 81, 9.3.2022, s. 1).) asetetaan rajoituksia, jotka koskevat meriliikenteessä käytettäviä tavaroita ja teknologioita. Neuvoston asetuksella (EU) 2022/428 (Neuvoston asetus (EU) 2022/428, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta neuvoston asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta (EUVL L 87 I, 15.3.2022, s. 13).) asetetaan vientirajoituksia, jotka koskevat Venäjän energiateollisuuden laitteita, teknologiaa ja palveluja (lukuun ottamatta ydinenergiateollisuutta ja energian kuljetusketjun loppupäätä). Neuvoston asetuksessa (EU) 2022/576 (Neuvoston asetus (EU) 2022/576, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta (EUVL L 111, 8.4.2022, s. 1).) asetetaan vientirajoituksia, jotka koskevat erilaisia kehittyneitä teknologioita.

(2) Asetuksella (EU) 2021/821 otetaan käyttöön kahdeksan unionin yleislupaa, jotka koskevat tiettyjen tuotteiden vientiä tiettyihin määräpaikkoihin erikseen vahvistettujen ehtojen ja vaatimusten mukaisesti. Tällä hetkellä Venäjälle suuntautuvassa viennissä voidaan käyttää kolmea unionin yleislupaa: EU003 (jälleenvienti sen jälkeen kun tuotteet on korjattu tai korvattu EU:ssa), EU004 (vienti messuille tai näyttelyihin), EU005 (tietoliikennelaitteiden vienti).

(3) Unionin Venäjää vastaan toteuttamien toimien vuoksi on aiheellista poistaa Venäjä unionin yleisten vientilupien EU003, EU004 ja EU005 määräpaikkoja koskevista luetteloista, jotta voidaan estää Venäjää saamasta kriittisiä teknologioita ja kaksikäyttötuotteita.

(4) Sen vuoksi asetusta (EU) 2021/821 olisi muutettava.

(5) Koska konflikti muodostaa välittömän uhkan Euroopan rauhalle ja turvallisuudelle, on olemassa pakottavat ja kiireelliset syyt poistaa Venäjä unionin yleisten vientilupien EU003, EU004 ja EU005 soveltamisalaan kuuluvista määräpaikoista. Tätä varten olisi noudatettava asetuksen (EU) 2021/821 19 artiklan 1 kohdassa säädettyä kiireellistä menettelyä, ja tämän delegoidun säädöksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) 2021/821 liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Liite muuttaa asetusta EPNAs (EU) 2021/821.

KAs (EU) 2023/66 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/821 muuttamisesta kaksikäyttötuotteiden luettelon osalta 21.10.2022

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kaksikäyttötuotteiden vientiä, välitystä, teknistä apua, kauttakulkua ja siirtoa koskevan unionin valvontajärjestelmän perustamisesta 20 päivänä toukokuuta 2021 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/821 (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksessa (EU) 2021/821 säädetään, että kaksikäyttötuotteita on valvottava tehokkaasti, kun niitä viedään unionista tai kuljetetaan unionin kautta tai kun niitä toimittaa kolmanteen maahan sellaisen välittäjän välityspalvelu, jolla on asuinpaikka unionissa tai joka on sijoittautunut unioniin.

(2) Asetuksen (EU) 2021/821 liitteessä I vahvistetaan yhteinen luettelo kaksikäyttötuotteista, joihin sovelletaan valvontaa Euroopan unionissa. Valvonnan kohteena olevia tuotteita koskevat päätökset tehdään kansainvälisesti sovitun kaksikäyttötuotteiden valvonnan puitteissa.

(3) Asetuksen (EU) 2021/821 liitteessä I oleva kaksikäyttötuotteiden luettelo on saatettava säännöllisesti ajan tasalle, jotta varmistetaan kansainvälisten turvallisuusvelvoitteiden täysimääräinen noudattaminen, taataan avoimuus ja säilytetään talouden toimijoiden kilpailukyky. Kansainvälisten asesulku- ja vientivalvontajärjestelyjen hyväksymiä valvontaluetteloita on muutettu vuonna 2021, minkä vuoksi asetuksen (EU) 2021/821 liitettä I olisi muutettava. Jotta vientivalvontaviranomaisten ja toimijoiden olisi helpompi saada säännöksistä selvää, kyseisen asetuksen liite olisi korvattava.

(4) Asetuksella (EU) 2021/821 siirretään komissiolle valta saattaa delegoiduilla säädöksillä ajan tasalle liitteessä I oleva kaksikäyttötuotteiden luettelo niiden asiaa koskevien velvoitteiden ja sitoumusten sekä niihin mahdollisesti tehtyjen muutosten mukaisesti, joita jäsenvaltiot ja tapauksen mukaan unioni ovat hyväksyneet kansainvälisten asesulku- ja vientivalvontajärjestelyjen osapuolina tai ratifioimalla asiaa koskevia kansainvälisiä sopimuksia.

(5) Ottaen huomioon, että on tärkeää varmistaa kansainvälisten turvallisuusvelvoitteiden täysimääräinen noudattaminen mahdollisimman pian, tämän asetuksen olisi tultava voimaan sen julkaisemista seuraavana päivänä.

(6) Sen vuoksi asetusta (EU) 2021/821 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) 2021/821 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Liite muuttaa asetusta EPNAs (EU) 2021/821.

KAs (EU) 2023/996 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/821 muuttamisesta kaksikäyttötuotteiden luettelon osalta 23.2.2023

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kaksikäyttötuotteiden vientiä, välitystä, teknistä apua, kauttakulkua ja siirtoa koskevan unionin valvontajärjestelmän perustamisesta 20 päivänä toukokuuta 2021 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/821 (EUVL L 206, 11.6.2021, s. 1.) ja erityisesti sen 17 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksessa (EU) 2021/821 säädetään, että kaksikäyttötuotteita on valvottava tehokkaasti, kun niitä viedään unionista tai kuljetetaan unionin kautta tai kun niitä toimittaa kolmanteen maahan sellaisen välittäjän välityspalvelu, jolla on asuinpaikka unionissa tai joka on sijoittautunut unioniin.

(2) Asetuksen (EU) 2021/821 liitteessä I vahvistetaan yhteinen luettelo kaksikäyttötuotteista, joihin sovelletaan valvontaa Euroopan unionissa. Valvonnan kohteena olevia tuotteita koskevat päätökset tehdään kansainvälisesti sovitun kaksikäyttötuotteiden valvonnan puitteissa.

(3) Asetuksen (EU) 2021/821 liitteessä I oleva kaksikäyttötuotteiden luettelo on saatettava säännöllisesti ajan tasalle, jotta varmistetaan kansainvälisten turvallisuusvelvoitteiden täysimääräinen noudattaminen, taataan avoimuus ja säilytetään talouden toimijoiden kilpailukyky. Kansainvälisten asesulku- ja vientivalvontajärjestelyjen hyväksymiä valvontaluetteloita on muutettu vuonna 2021, minkä vuoksi asetuksen (EU) 2021/821 liitettä I olisi muutettava. Jotta vientivalvontaviranomaisten ja toimijoiden olisi helpompi saada säännöksistä selvää, kyseisen asetuksen liite olisi korvattava.

(4) Asetuksella (EU) 2021/821 siirretään komissiolle valta saattaa delegoiduilla säädöksillä ajan tasalle liitteessä I oleva kaksikäyttötuotteiden luettelo niiden asiaa koskevien velvoitteiden ja sitoumusten sekä niihin mahdollisesti tehtyjen muutosten mukaisesti, joita jäsenvaltiot ja tapauksen mukaan unioni ovat hyväksyneet kansainvälisten asesulku- ja vientivalvontajärjestelyjen osapuolina tai ratifioimalla asiaa koskevia kansainvälisiä sopimuksia.

(5) Ottaen huomioon, että on tärkeää varmistaa kansainvälisten turvallisuusvelvoitteiden täysimääräinen noudattaminen mahdollisimman pian, tämän asetuksen olisi tultava voimaan sen julkaisemista seuraavana päivänä.

(6) Sen vuoksi asetusta (EU) 2021/821 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) 2021/821 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Liite muuttaa asetusta EPNAs (EU) 2021/821.

KAs (EU) 2023/2616 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/821 muuttamisesta kaksikäyttötuotteiden luettelon osalta 15.9.2023

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kaksikäyttötuotteiden vientiä, välitystä, teknistä apua, kauttakulkua ja siirtoa koskevan unionin valvontajärjestelmän perustamisesta 20 päivänä toukokuuta 2021 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/821 (EUVL L 206, 11.6.2021, s. 1.) ja erityisesti sen 17 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EU) 2021/821 mukaan kaksikäyttötuotteita on valvottava tehokkaasti, kun niitä viedään unionista tai kuljetetaan unionin kautta tai kun niitä toimittaa kolmanteen maahan sellaisen välittäjän välityspalvelu, jolla on asuinpaikka unionissa tai joka on sijoittautunut unioniin.

(2) Asetuksen (EU) 2021/821 liitteessä I vahvistetaan yhteinen luettelo kaksikäyttötuotteista, joihin sovelletaan valvontaa Euroopan unionissa. Valvonnan kohteena olevia tuotteita koskevat päätökset tehdään kansainvälisesti sovitun kaksikäyttötuotteiden valvonnan puitteissa.

(3) Asetuksen (EU) 2021/821 liitteessä I oleva kaksikäyttötuotteiden luettelo on saatettava säännöllisesti ajan tasalle, jotta varmistetaan kansainvälisten turvallisuusvelvoitteiden täysimääräinen noudattaminen, taataan avoimuus ja säilytetään talouden toimijoiden kilpailukyky. Kansainvälisten asesulku- ja vientivalvontajärjestelyjen hyväksymiä valvontaluetteloita on muutettu vuonna 2022, minkä vuoksi asetuksen (EU) 2021/821 liitettä I olisi muutettava vastaavasti, kyseisen asetuksen 17 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Jotta vientivalvontaviranomaisten ja toimijoiden olisi helpompi saada säännöksistä selvää, kyseisen asetuksen liite I olisi korvattava.

(4) Jotta varmistetaan kansainvälisten turvallisuusvelvoitteiden täysimääräinen noudattaminen mahdollisimman pian, tämän asetuksen olisi tultava voimaan sen julkaisemista seuraavana päivänä.

(5) Sen vuoksi asetusta (EU) 2021/821 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) 2021/821 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Liite muuttaa asetusta EPNAs (EU) 2021/821.