Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ja Euroopan atomienergiayhteisön välinen sopimus ydinenergian turvallista ja rauhanomaista käyttöä koskevasta yhteistyöstä

EUVL L 150 30.4.2021

Muutettu säädöksillä:

EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖ (EURATOM), jäljempänä ’yhteisö’,

ja

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN HALLITUS, jäljempänä ’Yhdistynyt kuningaskunta’,

jäljempänä yhdessä ’osapuolet’ ja kumpikin erikseen ’osapuoli’, jotka

KATSOVAT, että Yhdistynyt kuningaskunta, Euroopan unioni, jäljempänä ’unioni’, ja yhteisö tekivät 24 päivänä tammikuuta 2020 sopimuksen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä, jäljempänä ’erosopimus’, ja että Yhdistynyt kuningaskunta erosi sen perusteella unionista 31 päivänä tammikuuta 2020 kello 23:00 GMT/00:00 CET,

KATSOVAT, että erosopimuksen IX osastossa määrätään eroa koskevista Euratomiin liittyvistä asioista,

TOTEAVAT, että unioni ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen jälkeen antaneet poliittisen julistuksen kehyksestä unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevalle suhteelle,

TUNNUSTAVAT yhteisön ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen integraation tason ydinalalla,

TUNNUSTAVAT, että Yhdistynyt kuningaskunta, yhteisö ja sen jäsenvaltiot ovat saavuttaneet ydinmateriaalivalvontaa ja ydinturvaa, kansanterveyttä, ydinturvallisuutta, säteilysuojelua, radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen huoltoa sekä ympäristönsuojelua koskevien lakiensa ja määräystensä avulla vertailukelpoisen edistyneen tason ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla,

TOTEAVAT Yhdistyneen kuningaskunnan sitoumuksen kehittää ja ottaa käyttöön ydinenergiaa osana monipuolista ja vähähiilistä energiapalettiaan,

HALUAVAT tehdä pitkäaikaisia yhteistyöjärjestelyjä ydinenergian rauhanomaisen, räjähteet poissulkevan käytön alalla ennustettavalla ja käytännöllisellä tavalla siten, että yhteistyössä otetaan huomioon osapuolten ydinenergiaohjelmien tarpeet sekä helpotetaan kauppaa, tutkimus- ja kehitystyötä ja muita yhteistyötoimintoja Yhdistyneen kuningaskunnan ja yhteisön välillä,

TUNNUSTAVAT, että Yhdistynyt kuningaskunta ja yhteisö hyötyvät keskinäisestä yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä,

VAHVISTAVAT UUDELLEEN osapuolten sitoutumisen sen varmistamiseen, että kansainvälinen ydinenergian kehittäminen ja rauhanomainen käyttö edistää ydinaseiden leviämisen estämistä koskevaa tavoitetta,

VAHVISTAVAT UUDELLEEN Yhdistyneen kuningaskunnan, yhteisön ja sen jäsenvaltioiden tuen Kansainvälisen atomienergiajärjestön, jäljempänä ’IAEA’, tavoitteille ja sen ydinmateriaalivalvontajärjestelmälle ja niiden halun tehdä yhteistyötä sen jatkuvan tuloksellisuuden varmistamiseksi,

KATSOVAT, että Yhdistynyt kuningaskunta ja kaikki yhteisön jäsenvaltiot ovat Washingtonissa, Lontoossa ja Moskovassa 1 päivänä heinäkuuta 1968 tehdyn ja 5 päivänä maaliskuuta 1970 yleisesti voimaan tulleen ydinaseiden leviämisen estämistä koskevan sopimuksen, jäljempänä ’ydinsulkusopimus’, osapuolia,

VAHVISTAVAT UUDELLEEN, että osapuolet tukevat ydinsulkusopimuksen tavoitteita ja haluavat edistää kaikkien maailman valtioiden liittymistä ydinsulkusopimukseen,

VAHVISTAVAT Yhdistyneen kuningaskunnan, yhteisön ja sen jäsenvaltioiden vahvan sitoutumisen ydinaseiden leviämisen estämiseen sekä niiden asiaa koskevien ydinmateriaali- ja vientivalvontajärjestelmien lujittamiseen ja tehokkaaseen soveltamiseen, joiden mukaisesti Yhdistyneen kuningaskunnan ja yhteisön välinen ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskeva yhteistyö toteutetaan,

TUNNUSTAVAT, että Yhdistynyt kuningaskunta on ydinsulkusopimuksessa tarkoitettu ydinasevaltio, joka on vapaaehtoisesti liittynyt Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön väliseen sopimukseen ydinmateriaalivalvonnan soveltamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneessä kuningaskunnassa ydinaseiden leviämisen estämistä koskevan sopimuksen (IAEA:n asiakirja INFCIRC/951) yhteydessä ja kyseisen sopimuksen lisäpöytäkirjaan (IAEA:n asiakirja INFCIRC/951), jotka on kumpikin tehty Wienissä 7 päivänä kesäkuuta 2018 ja jotka tulivat voimaan 31 päivänä tammikuuta 2020 kello 23:00 GMT, jäljempänä yhdessä ’Yhdistyneen kuningaskunnan ja IAEA:n ydinmateriaalivalvontasopimus’,

TOTEAVAT, että ydinmateriaalivalvontaa harjoitetaan kaikissa yhteisön jäsenvaltioissa sekä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen, jäljempänä ’Euratomin perustamissopimus’, että yhteisön, sen jäsenvaltioiden ja IAEA:n välillä tehtyjen ydinmateriaalivalvontaa koskevien sopimusten nojalla,

MUISTUTTAVAT Yhdistyneen kuningaskunnan, yhteisön ja sen jäsenvaltioiden vahvasta sitoutumisesta ydinaineiden turvalliseen käyttöön ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen, joka tehtiin Wienissä ja New Yorkissa 3 päivänä maaliskuuta 1980 ja joka tuli voimaan yleisesti 8 päivänä helmikuuta 1987, osapuolina ja kyseisen yleissopimuksen muutokseen, joka tehtiin Wienissä 8 päivänä heinäkuuta 2005 ja joka tuli voimaan yleisesti 8 päivänä toukokuuta 2016, jäljempänä yhteisesti ’muutettu CPPNM-yleissopimus’, jonka sopimuspuolia ne ovat,

TOTEAVAT, että Yhdistynyt kuningaskunta ja kaikki yhteisön jäsenvaltiot osallistuvat ydinalan viejämaiden ryhmään,

TOTEAVAT, että Yhdistyneen kuningaskunnan ja yhteisön kunkin jäsenvaltion ydinalan viejämaiden ryhmässä antamat sitoumukset olisi otettava huomioon,

TUNNUSTAVAT, että tämä sopimus ei vaikuta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä rikastetun uraanin tuotantoon tarkoitetun kaasusentrifugiprosessin kehittämistä ja hyödyntämistä koskevasta yhteistyöstä Almelossa 4 päivänä maaliskuuta 1970 tehtyyn sopimukseen eikä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä sentrifugiteknologiaa koskevasta yhteistyöstä Cardiffissa 12 päivänä heinäkuuta 2005 tehtyyn sopimukseen,

VAHVISTAVAT UUDELLEEN Yhdistyneen kuningaskunnan, yhteisön ja sen jäsenvaltioiden tuen kansainvälisille yleissopimuksille, jotka koskevat ydinturvallisuutta, radioaktiivisen jätteen ja käytetyn polttoaineen huoltoa, ydinonnettomuuden pikaista ilmoittamista ja avunantoa hätätilan yhteydessä,

VAHVISTAVAT UUDELLEEN, että osapuolet ovat sitoutuneet ydinaineiden ja laitteiden turvalliseen käyttöön ja ihmisten ja ympäristön suojeluun ionisoivan säteilyn haittavaikutuksilta; että kansainväliselle yhteisölle on tärkeää varmistaa, että ydinenergian käyttö on turvallista, asianmukaisesti säädeltyä ja ympäristöä säästävää; ja että kahden- ja monenvälinen yhteistyö on tärkeää ydinturvallisuutta koskevien järjestelyjen vaikuttavuuden varmistamiseksi ja tällaisten järjestelyjen tehostamiseksi,

TUNNUSTAVAT ydinturvallisuuden jatkuvan parantamisen periaatteen ja kummankin osapuolen johtoaseman tällä alalla, mukaan lukien korkeatasoisten standardien edistäminen maailmanlaajuisesti, ja tunnustavat, että kummankin osapuolen on tärkeää ylläpitää ydinturvallisuuden korkeaa tasoa,

OTTAVAT HUOMIOON ydinfissiota ja ydinfuusiota koskevan tieteellisen ja teknologisen tutkimuksen merkityksen osapuolille sekä energia- että muiden sovellusten yhteydessä, ja osapuolten yhteisen edun tehdä tähän liittyvää yhteistyötä,

VAHVISTAVAT UUDELLEEN, että allekirjoittamalla ITER-hankkeen yhteisestä toteutuksesta vastaavan fuusioenergia-alan kansainvälisen ITER-järjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen (EUVL L 358, 16.12.2006, s. 62.) yhteisö on sitoutunut osallistumaan ITER-hankkeen toteuttamiseen ja sen tulevaan käyttöön; yhteisön osuutta hallinnoidaan neuvoston päätöksellä 2007/198/Euratom (Neuvoston päätös 2007/198/Euratom, tehty 27 päivänä maaliskuuta 2007, eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle (EUVL L 90, 30.3.2007, s. 58).) ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten perustetun eurooppalaisen yhteisyrityksen, jäljempänä ’Fusion for Energy -yhteisyritys’, kautta,

KATSOVAT, että ne erityisehdot, jotka koskevat Yhdistyneen kuningaskunnan osallistumista ITER-hankkeeseen tai muihin toimiin Fusion for Energy -yhteisyrityksen kautta sekä Yhdistyneen kuningaskunnan osallistumista assosioituneena maana yhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmaan, rahoitusosuus mukaan lukien, määritellään erikseen,

TUNNUSTAVAT tavaroiden, tuotteiden ja pääomien vapaata liikkuvuutta koskevan perusperiaatteen sekä asiantuntijoiden vapaan työllistymisen ydinalan yhteismarkkinoilla yhteisössä,

TUNNUSTAVAT, että tämän sopimuksen olisi oltava Maailman kauppajärjestön sopimuksista johtuvien unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansainvälisten velvoitteiden mukainen,

TOISTAVAT Yhdistyneen kuningaskunnan ja yhteisön jäsenvaltioiden sitoutumisen ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskeviin kahdenvälisiin sopimuksiin,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla Tavoite

1. Tämän sopimuksen tavoitteena on tarjota puitteet ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskevalle sopimuspuolten väliselle yhteistyölle molemminpuolisen edun ja vastavuoroisuuden pohjalta rajoittamatta kuitenkaan kummankaan osapuolen toimivaltaa.

2. Tämän sopimuksen mukainen yhteistyö toteutetaan yksinomaan rauhanomaisia tarkoituksia varten.

3. Tässä sopimuksessa tarkoitettuja aineita ja laitteita saa käyttää ainoastaan rauhanomaisiin tarkoituksiin, eikä niitä saa käyttää ydinaseiden tai muiden räjähtävien ydinlaitteiden valmistukseen tai ydinaseiden tai muiden räjähtävien ydinlaitteiden tutkimukseen tai kehittämiseen tai mihinkään sotilaallisiin tarkoituksiin.

2 artikla Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

a) ’toimivaltaisella viranomaisella’

i) Yhdistyneen kuningaskunnan osalta liiketoiminnan, energian ja teollisen strategian ministeriötä (Department for Business, Energy and Industrial Strategy) ja ydinalan sääntelyvirastoa (Office for Nuclear Regulation);

ii) yhteisön osalta Euroopan komissiota;

tai muuta viranomaista, jonka asianomainen osapuoli voi milloin tahansa ilmoittaa kirjallisesti toiselle osapuolelle;

b) ’laitteilla’ ydinaineiden siirtoja koskevien ohjeiden liitteessä B olevassa 1, 3, 4, 5, 6 ja 7 kohdassa lueteltuja laitteita;

c) ’ydinaineiden siirtoja koskevilla ohjeilla’IAEA:n asiakirjassa INFCIRC/254/Part 1 esitettyjä ohjeita, joita voidaan ajoittain tarkistaa ja jotka osapuolet panevat täytäntöön, ellei sekakomiteassa käytyjen neuvottelujen jälkeen toisin sovita;

d) ’teollis- ja tekijänoikeuksilla’ maailman henkisen omaisuuden järjestön perustamisesta Tukholmassa 14 päivänä heinäkuuta 1967 tehdyn ja 28 päivänä syyskuuta 1979 muutetun yleissopimuksen 2 artiklan mukaista henkistä omaisuutta, ja sillä voidaan tarkoittaa myös muuta osapuolten yhteisesti sopimaa asiaa;

e) ’sekakomitealla’ 19 artiklan nojalla perustettua komiteaa;

f) ’muilla kuin ydinaineilla’ ydinaineiden siirtoja koskevien ohjeiden liitteessä B tarkoitettuja aineita;

g) ’ydinaineiden siirtoja koskevien ohjeiden liitteellä B’ ydinaineiden siirtoja koskevien ohjeiden liitettä B;

h) ’ydinaineilla’ kaikkia ”lähtöaineita” tai ”erityisiä halkeamiskelpoisia” aineita sellaisina kuin ne määritellään Yhdistyneiden kansakuntien päämajassa 23 päivänä lokakuuta 1956 tehdyn ja 29 päivänä heinäkuuta 1957 voimaan tulleen IAEA:n perussäännön, jäljempänä ’IAEA:n perussääntö’, XX artiklassa. IAEA:n hallintoneuvoston IAEA:n perussäännön XX artiklan nojalla tekemät päätökset, joilla muutetaan ”lähtöaineina” tai ”erityisinä halkeamiskelpoisina aineina” pidettyjen aineiden luetteloa, tulevat tämän sopimuksen mukaisesti voimaan vain, jos molemmat osapuolet sekakomiteassa käytyjen neuvottelujen jälkeen niin sopivat;

i) ’rauhanomaisella tarkoituksella’ ydinmateriaalin, myös yhdestä tai useammasta prosessista peräisin olevan ydinmateriaalin, muun kuin ydinmateriaalin, laitteiden ja teknologian käyttöä esimerkiksi sähkön ja lämmön tuotannossa, lääketieteessä, maataloudessa ja teollisuudessa, mutta pois lukien ydinaseiden tai muiden räjähtävien laitteiden valmistus tai niiden tutkiminen tai kehittäminen sekä kaikenlaiset sotilaalliset käyttötarkoitukset. Sotilaallinen käyttötarkoitus ei sisällä voimansiirtoa mistä tahansa voimaverkosta sotilastukikohtaan tai radioisotooppien tuotantoa sotilassairaaloiden lääkintätarkoituksiin;

j) ’henkilöllä’ ketä tahansa luonnollista henkilöä tai mitä tahansa yritystä tai muuta yksikköä, johon sovelletaan osapuolten lainkäyttövaltaan kuuluvilla alueilla voimassa olevia lakeja ja määräyksiä, mutta ei tämän sopimuksen osapuolia;

k) ’teknologialla’ ydinaineiden siirtoja koskevien ohjeiden liitteessä A määriteltyä teknologiaa;

l) ’siirtymäkaudella’ erosopimuksessa tarkoitettua siirtymäkautta; ja

m) ’kauppa- ja yhteistyösopimuksella’ Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välistä Brysselissä ja Lontoossa 30 päivänä joulukuuta 2020 tehtyä kauppa- ja yhteistyösopimusta, ja

tässä sopimuksessa olevilla viittauksilla artikloihin tarkoitetaan tämän sopimuksen artikloja, ellei toisin määrätä.

3 artikla Ydinalan yhteistyön soveltamisala

1. Osapuolten välillä tämän sopimuksen nojalla tehtävä ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskeva yhteistyö voi käsittää seuraavat:

a) kaupan ja kaupallisen yhteistyön helpottaminen;

b) ydinaineiden, muiden kuin ydinaineiden ja laitteiden toimitus;

c) teknologian siirto, mukaan lukien tämän artiklan kannalta merkityksellisten tietojen toimittaminen;

d) laitteiden ja välineiden hankinta;

e) laitteiden ja laitosten käyttömahdollisuus;

f) käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen turvallinen huolto, geologinen loppusijoitus mukaan lukien;

g) ydinturvallisuus ja säteilysuojelu, mukaan lukien hätätilavalmius ja ympäristön radioaktiivisuustason seuranta;

h) ydinmateriaalivalvonta ja turvajärjestelyt;

i) radioisotooppien ja säteilyn käyttö maataloudessa, teollisuudessa, lääketieteessä ja tutkimuksessa; erityisesti lääketieteellisten radioisotooppien toimituspulaan liittyvien riskien minimoimiseksi ja radioisotooppeihin liittyvien uusien teknologioiden ja hoitomenetelmien kehittämisen tukemiseksi kansanterveyden edun mukaisesti;

j) uraanivarojen geologinen ja geofyysinen tutkimus, kehittäminen, tuotanto, jatkojalostus ja käyttö;

k) ydinenergian rauhanomaisen käytön sääntelyyn liittyvät näkökohdat;

l) tutkimus- ja kehittämistoiminta; ja

m) muut tämän sopimuksen aiheen kannalta merkitykselliset alat, jotka osapuolet voivat yhdessä kirjallisesti määrittää sekakomiteassa käytyjen neuvottelujen jälkeen.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tietyillä aloilla tehtävä yhteistyö voidaan tarvittaessa toteuttaa sopimalla järjestelyistä sellaisen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneen oikeushenkilön ja sellaisen yhteisöön sijoittautuneen oikeushenkilön välillä, joiden asianomainen toimivaltainen viranomainen ilmoittaa toiselle toimivaltaiselle viranomaiselle olevansa valtuutettu toteuttamaan tällainen yhteistyö. Tällaisiin järjestelyihin on sisällyttävä teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa koskevia määräyksiä, jos tällaisia oikeuksia on olemassa tai syntyy.

4 artikla Ydinalan yhteistyön muodot

Edellä 3 artiklassa kuvattu yhteistyö voidaan toteuttaa muun muassa seuraavasti:

a) ydinaineiden, muiden kuin ydinaineiden, laitteiden tai teknologian siirto;

b) tiedonvaihto osapuolten yhteisen edun mukaisilla aloilla, joita ovat muun muassa ydinmateriaalivalvonta, ydinturvallisuus, ympäristön radioaktiivisuustaso ja radioisotooppien toimitukset;

c) henkilöstö- ja asiantuntijavaihdon, vierailujen ja koulutuksen edistäminen, mukaan lukien hallinnollisen, tieteellisen ja teknisen henkilöstön ammatillinen ja jatkokoulutus;

d) symposiumien ja seminaarien järjestäminen;

e) tieteellisten ja teknisten tietojen vaihto sekä muun muassa tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvä avunanto ja palvelut;

f) yhteisten hankkeiden organisointi ja niihin osallistuminen sekä yhteisyritysten ja asianmukaisten kahdenvälisten työryhmien tai tutkimusten perustaminen;

g) ydinpolttoainekiertoon liittyvän kaupallisen yhteistyön helpottaminen, esimerkiksi ydinpolttoainekiertoon liittyvien palvelujen tarjonta, mukaan lukien uraanin konversio ja isotooppirikastus; ja

h) muut yhteistyömuodot, jotka osapuolet voivat yhdessä kirjallisesti määrittää sekakomiteassa käytyjen neuvottelujen jälkeen.

5 artikla Tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat aineet ja laitteet

1. Tätä sopimusta sovelletaan 2 kohdassa määrättyihin aineisiin ja laitteisiin, paitsi jos

a) osapuolet yhdessä kirjallisesti toisin määrittävät; tai

b) sovelletaan 4 kohdan mukaista poikkeusta.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut aineet ja laitteet ovat seuraavat:

a) osapuolten tai niiden henkilöiden välillä joko suoraan tai kolmannen osapuolen kautta siirrettävät ydinaineet, muut kuin ydinaineet, laitteet ja teknologia. Tällaiseen ydinaineeseen, muuhun kuin ydinaineeseen, laitteisiin ja teknologiaan aletaan soveltaa tätä sopimusta niiden saapuessa vastaanottavan osapuolen lainkäyttövaltaan kuuluvalle alueelle, jos lähettävä osapuoli on ilmoittanut siirrosta vastaanottavalle osapuolelle kirjallisesti ja vastaanottava osapuoli on vahvistanut kirjallisesti, että tällaisiin aineisiin, laitteisiin tai teknologiaan sovelletaan tai tullaan soveltamaan tätä sopimusta ja että ehdotettu vastaanottaja, jos vastaanottaja on muu kuin vastaanottava osapuoli, on vastaanottavan osapuolen lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella toimiva valtuutettu henkilö;

b) ydinaineet, muut kuin ydinaineet ja laitteet, joita käytetään tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa aineissa ja laitteissa tai jotka on tuotettu niitä käyttäen ja jotka voidaan määritellä tarkemmin 15 artiklan nojalla vahvistetuissa hallinnollisissa järjestelyissä;

c) ydinaineet, muut kuin ydinaineet, laitteet ja teknologia, jotka on 15 artiklan nojalla vahvistetuissa hallinnollisissa järjestelyissä esitettyjen menettelyjen mukaisesti määritelty tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluviksi aineiksi ja laitteiksi tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen; ja

d) mitkä tahansa muut aineet ja laitteet, jotka osapuolet yhdessä määrittävät sekakomiteassa käytävien neuvottelujen perusteella.

3. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluviin aineisiin ja laitteisiin sovelletaan tämän sopimuksen määräyksiä, kunnes 15 artiklan nojalla vahvistetuissa hallinnollisissa järjestelyissä esitettyjen menettelyjen mukaisesti on määritetty, että:

a) tällaiset aineet ja laitteet on siirretty uudelleen vastaanottavan osapuolen lainkäyttövallan ulkopuolelle tämän sopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisesti;

b) ydinaineen osalta, että tällaista ydinainetta ei voida enää käyttää missään 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ydinmateriaalivalvonnan kannalta merkityksellisessä ydinalan toiminnassa tai sitä ei voida käytännössä saada talteen; sen määrittämiseksi, milloin tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia ydinaineita ei voida enää käyttää tai milloin niitä ei voida käytännössä saada talteen ja muuntaa sellaisiksi, että niitä voitaisiin käyttää missään ydinmateriaalivalvonnan kannalta merkityksellisessä ydinalan toiminnassa, molemmat osapuolet hyväksyvät määrityksen, jonka IAEA tekee asiaankuuluvassa ydinmateriaalivalvontasopimuksessa, jonka osapuoli IAEA on, olevien ydinmateriaalivalvonnan päättämistä koskevien määräysten mukaisesti;

c) muiden kuin ydinaineiden ja laitteiden osalta, että tällaisia aineita tai laitteita ei voida enää käyttää ydinenergia-alan tarkoituksiin;

d) tällaiset aineet ja laitteet eivät enää kuulu tämän sopimuksen soveltamisalaan 15 artiklan nojalla vahvistetuissa hallinnollisissa järjestelyissä määriteltyjen kriteerien mukaisesti; tai

e) osapuolet määrittävät sekakomiteassa käytyjen neuvottelujen perusteella yhdessä kirjallisesti toisin.

4. Teknologia kuuluu tämän sopimuksen soveltamisalaan kaikkien yhteisön jäsenvaltioiden osalta, lukuun ottamatta niitä jäsenvaltioita, jotka yhteisö täsmentää Yhdistyneelle kuningaskunnalle tämän sopimuksen voimaantulon yhteydessä annettavassa kirjallisessa ilmoituksessa, koska kyseiset jäsenvaltiot ovat ilmaisseet halunsa olla sisällyttämättä teknologiaa tämän sopimuksen soveltamisalaan. Tällainen toimi ei vaikuta yhteisön oikeuteen eikä etenkään ydinalan yhteismarkkinoita koskeviin sääntöihin. Jäsenvaltion, jonka osalta on tehty tässä kohdassa tarkoitettu ilmoitus, on avustettava yhteisön toimivaltaista viranomaista tähän sopimukseen perustuvien, teknologian siirtoa ja uudelleensiirtoa koskevien velvoitteiden täyttämisessä. Tässä kohdassa tarkoitettu ilmoitus voidaan sekakomiteassa käytyjen neuvottelujen jälkeen milloin tahansa perua kirjallisesti minkä tahansa jäsenvaltion osalta, kun tällainen jäsenvaltio on ilmaissut tätä koskevan tahtonsa. Tämän määräyksen täytäntöönpanoa koskevat käytännön menettelyt määritellään 15 artiklan nojalla vahvistettavissa hallinnollisissa järjestelyissä.

6 artikla Ydinmateriaalivalvonta

1. Tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluviin ydinaineisiin sovelletaan seuraavia ehtoja:

a) yhteisössä Euratomin ydinmateriaalivalvontaa Euratomin perustamissopimuksen mukaisesti ja IAEA:n ydinmateriaalivalvontaa seuraavien ydinmateriaalivalvontasopimusten mukaisesti, sellaisina kuin ne ovat tarkistettuina ja korvattuina, sekä ydinsulkusopimuksen mukaisesti:

i) Brysselissä 5 päivänä huhtikuuta 1973 tehty ja 21 päivänä helmikuuta 1977 voimaan tullut yhteisön ydinaseettomien jäsenvaltioiden, Euroopan atomienergiayhteisön ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön välinen sopimus (IAEA:n asiakirja INFCIRC/193) ja heinäkuussa 1978 tehty ja 12 päivänä syyskuuta 1981 voimaan tullut Ranskan, Euroopan atomienergiayhteisön ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön välinen sopimus (IAEA:n asiakirja INFCIRC/290); ja

ii) lisäpöytäkirjat IAEA INFCIRC/193/Add.8 ja IAEA INFCIRC/290/Add.1, jotka tehtiin Wienissä 22 päivänä syyskuuta 1998 ja jotka tulivat voimaan 30 päivänä huhtikuuta 2004 IAEA:n asiakirjan INFCIRC/540 (korjattu) (Strengthened Safeguards System, Part II) perusteella;

b) Yhdistyneessä kuningaskunnassa:

i) kansallista ydinmateriaalivalvontajärjestelmää, sellaisena kuin kansallinen toimivaltainen viranomainen sitä toteuttaa; ja

ii) IAEA:n ydinmateriaalivalvontaa Yhdistyneen kuningaskunnan ja IAEA:n välisen ydinmateriaalivalvontaa koskevan sopimuksen nojalla.

2. Jos jonkin 1 kohdassa tarkoitetun IAEA:n kanssa tehdyn sopimuksen soveltaminen keskeytetään tai sopimus irtisanotaan yhteisössä tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa mistä tahansa syystä, asiaankuuluvan osapuolen on viipymättä tehtävä IAEA:n kanssa sopimus, joka vaikutuksiltaan ja soveltamisalaltaan vastaa 1 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja asiaankuuluvia ydinmateriaalivalvontasopimuksia, tai, jos tämä ei ole mahdollista:

a) yhteisön on, siltä osin kuin asia sitä koskee, sovellettava Euratomin valvontajärjestelmään perustuvaa ydinmateriaalivalvontaa, joka vaikutuksiltaan ja soveltamisalaltaan vastaa 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja ydinmateriaalivalvontasopimuksia, ja Yhdistyneen kuningaskunnan on, siltä osin kuin asia sitä koskee, sovellettava ydinmateriaalivalvontaa, joka vaikutuksiltaan ja soveltamisalaltaan vastaa 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua ydinmateriaalivalvontasopimusta;

b) tai, jos tämä ei ole mahdollista, osapuolten on ydinmateriaalivalvonnan soveltamiseksi sovittava järjestelyistä, jotka vaikutuksiltaan ja soveltamisalaltaan vastaavat 1 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja ydinmateriaalivalvontasopimuksia.

3. Osapuolet sopivat toteuttavansa lainkäyttöalueellaan vankan ja tehokkaan ydinmateriaalien kirjanpito- ja valvontajärjestelmän sen varmistamiseksi, että tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaa ydinmateriaalia ei siirretä pois sen rauhanomaisesta käytöstä. Valvonta, mukaan lukien tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaa ydinmateriaalia hallussaan pitävissä laitoksissa tehtävät tarkastukset, on toteutettava siten, että asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset voivat tehdä riippumattomia päätelmiä ja tarvittaessa vaatia asianmukaisia korjaavia toimia ja seurata tällaisia toimia.

7 artikla Turvajärjestelyt

1. Turvajärjestelyt on aina toteutettava siten, että ne täyttävät vähintään ydinaineiden siirtoja koskevien ohjeiden liitteessä C esitetyt perusteet. Kyseisen asiakirjan lisäksi Yhdistynyt kuningaskunta, yhteisö, jota Euroopan komissio edustaa tapauksen mukaan, ja yhteisön jäsenvaltiot noudattavat ydinaineiden turvajärjestelyjen yhteydessä velvoitteitaan, jotka johtuvat muutetusta CPPNM-yleissopimuksesta, mukaan lukien muutetun CPPNM-yleissopimuksen kunkin sopimuspuolen osalta voimassa olevat mahdolliset lisämuutokset, sekä IAEA:n asiakirjan INFCIRC/225/Rev.5 (Nuclear Security Recommendations on Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities) suosituksia, mahdolliset tarkistukset mukaan lukien, paitsi jos osapuolet yhdessä toisin sopivat sekakomiteassa käytyjen neuvottelujen jälkeen.

2. Ydinaineiden kuljetuksiin sovelletaan muutetun CPPMN-yleissopimuksen määräyksiä, mukaan lukien kunkin sopimuspuolen osalta voimassa olevat muutokset, ja radioaktiivisten materiaalien turvallista kuljetusta koskevia IAEA:n sääntöjä (Regulations for the Safe Transport of Radioactive Materials, IAEA Safety Standards Series No. TS-R-1), mahdolliset tarkistukset mukaan lukien, paitsi jos osapuolet yhdessä toisin sopivat sekakomiteassa käytyjen neuvottelujen jälkeen.

8 artikla Ydinturvallisuus

1. Yhteisö ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat Wienissä 17 päivänä kesäkuuta 1994 tehdyn ja 24 päivänä lokakuuta 1996 voimaan tulleen ydinturvallisuutta koskevan yleissopimuksen (IAEA:n asiakirja INFCIRC/449), Wienissä 5 päivänä syyskuuta 1997 tehdyn ja 18 päivänä kesäkuuta 2001 voimaan tulleen, käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuutta koskevan yleissopimuksen (IAEA:n asiakirja INFCIRC/546), Wienissä 26 päivänä syyskuuta 1986 tehdyn ja 26 päivänä helmikuuta 1987 voimaan tulleen, avunantoa ydinonnettomuuden tai säteilyhätätilan yhteydessä koskevan yleissopimuksen (IAEA:n asiakirja INFCIRC/336) ja Wienissä 26 päivänä syyskuuta 1986 tehdyn ja 27 päivänä lokakuuta 1986 voimaan tulleen, ydinonnettomuuden pikaista ilmoittamista koskevan yleissopimuksen (IAEA:n asiakirja INFCIRC/335) osapuolia. Kaikkia edellä mainittujen yleissopimusten muutoksia sovelletaan tähän sopimukseen paitsi jos jompikumpi osapuoli on ilmoittanut toiselle osapuolelle kirjallisesti, ettei se hyväksy muutosta. Yhteisö, sen jäsenvaltiot ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat hyväksyneet 9 päivänä helmikuuta 2015 annetun ydinturvallisuutta koskevan Wienin julistuksen (IAEA:n asiakirja INFCIRC/872).

2. Osapuolet toteavat kansainvälisen yhteistyön merkityksen ydinturvallisuutta koskevien järjestelyjen vaikuttavuuden varmistamisessa ja molempien osapuolten johtavan aseman tällä alalla tunnustaen tekevät yhteistyötä ydinturvallisuutta koskevien kansainvälisten standardien ja yleissopimusten sekä niiden täytäntöönpanon parantamiseksi jatkuvasti.

3. Kumpikin osapuoli tunnustaa ydinturvallisuuden jatkuvan parantamisen periaatteen ja kummankin osapuolen oikeuden toteuttaa ydinturvallisuutta koskevaa säännöstöä, ja siltä osin kuin se ei ole ristiriidassa ydinturvallisuutta koskevien oikeudellisesti sitovien kansainvälisten standardien kanssa, kumpikaan osapuoli ei heikennä eikä vähennä suojelun tasoa alle sen tason, josta säädetään suojelustandardeissa ja jonka osapuolet ovat yhdessä toteuttaneet siirtymäkauden päättyessä ydinturvallisuuden, säteilysuojelun, radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen huollon, ydinvoimaloiden käytöstäpoiston, ydinmateriaalien turvallisen siirtämisen sekä pelastusvalmiuden ja pelastustoimien osalta.

4. Osapuolet jatkavat yhteistyötä ja säännöllistä yhteydenpitoa ja tietojen jakamista ydinturvallisuuden, säteilysuojelun, pelastusvalmiuden ja pelastustoimien sekä käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon kannalta merkityksellisissä kysymyksissä, kansainvälisten vertaisarviointien tulokset tarvittaessa mukaan lukien.

5. Osapuolet jatkavat yhteistyötä asioissa, jotka kuuluvat seuraavien soveltamisalaan:

a) ympäristön radioaktiivisuustasoja koskevien tietojen seurantaa ja vaihtoa varten perustetut yhteisön järjestelmät, mukaan lukien:

i) Euroopan yhteisön säteilyhätätilanteita koskeva nopean tietojenvaihdon järjestelmä (ECURIE); ja

ii) Euroopan unionin säteilytietojen vaihtojärjestelmä (EURDEP);

b) ydinturvallisuutta käsittelevät neuvoa-antavat asiantuntijaryhmät, mukaan lukien Euroopan ydinturvallisuusviranomaisten ryhmä; ja

c) muut yhteisön järjestelmät tai ryhmät, joista osapuolet sopivat toimivaltaisten viranomaistensa välityksellä.

Yhteisö voi toimivaltaisen viranomaisensa välityksellä kutsua Yhdistyneen kuningaskunnan osallistumaan kyseisiin järjestelmiin ja ryhmiin kolmantena maana.

9 artikla Siirrot, uudelleensiirrot ja kaupan helpottaminen

1. Tämän sopimuksen nojalla toteutettaviin yhteistyötoimiin liittyvät ydinaineiden, muiden kuin ydinaineiden, laitteiden ja teknologian siirrot on aina toteutettava niiden yhteisön, yhteisön jäsenvaltioiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan asiaankuuluvien kansainvälisten sitoumusten mukaisesti, jotka koskevat ydinenergian rauhanomaista käyttöä ja jotka luetellaan 6 ja 7 artiklassa, ja niiden sitoumusten mukaisesti, joita yksittäiset yhteisön jäsenvaltiot ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat tehneet ydinalan viejämaiden ryhmässä ja jotka esitetään ydinaineiden siirtoja koskevissa ohjeissa.

2. Osapuolten on helpotettava tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien aineiden ja laitteiden kauppaa välillään tai osapuolten alueelle sijoittautuneiden henkilöiden välillä tuottajien, ydinpolttoainekiertoteollisuuden, toimittajien ja kuluttajien yhteisen edun nimissä.

3. Osapuolten on mahdollisuuksien mukaan avustettava toisiaan, kun joko osapuoli tai yhteisöön sijoittautunut henkilö tai Yhdistyneen kuningaskunnan lainkäyttövaltaan kuuluva henkilö hankkii ydinaineita, muita kuin ydinaineita, laitteita tai teknologiaa.

4. Tämän sopimuksen mukaisen yhteistyön jatkuminen riippuu siitä, soveltavatko osapuolet molempia tyydyttävällä tavalla yhteisön Euratomin perustamissopimuksen mukaisesti perustamaa ydinmateriaalivalvontajärjestelmää sekä Yhdistyneen kuningaskunnan perustamaa ydinmateriaalivalvontajärjestelmää.

5. Tämän sopimuksen määräyksiä ei saa käyttää yhteisön ydinalan yhteismarkkinoiden eheyden ja moitteettoman toiminnan vaarantamiseen eikä etenkään tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden estämiseen kyseisillä markkinoilla eikä yhteisön ydinalan yhteisen hankintapolitiikan heikentämiseen.

6. Ydinaineiden, muiden kuin ydinaineiden, laitteiden ja teknologian siirrot ja niihin liittyvien palvelujen tarjonta on toteutettava oikeudenmukaisin kauppaehdoin. Tämän kohdan täytäntöönpano ei rajoita Euratomin perustamissopimuksen ja siitä johdetun lainsäädännön eikä Yhdistyneen kuningaskunnan lakien ja määräysten soveltamista.

7. Tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien ydinaineiden, muiden kuin ydinaineiden, laitteiden ja teknologioiden uudelleensiirrot osapuolten lainkäyttöalueen ulkopuolelle voidaan tehdä ainoastaan yhteisön yksittäisten jäsenvaltioiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan ydinalan viejämaiden ryhmässä tekemien sitoumusten puitteissa. Kaikkien tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien aineiden ja laitteiden uudelleensiirtoihin sovelletaan erityisesti ydinaineiden siirtoa koskevia ohjeita.

8. Tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien aineiden ja laitteiden siirtoja ja tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien muiden kuin ydinaineiden, laitteiden ja teknologian uudelleensiirtoja koskevat kirjalliset ilmoitukset vaihdetaan 15 artiklan mukaisesti vahvistetuissa hallinnollisissa järjestelyissä esitettyjen menettelyjen mukaisesti.

9. Tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia muita kuin ydinaineita, laitteita ja teknologiaa ei saa siirtää vastaanottavan osapuolen alueellisen lainkäyttövallan ulkopuolelle ilman lähettävän osapuolen etukäteen kirjallisesti antamaa suostumusta, tämän artiklan 11 kohdassa tarkoitettuja tapauksia lukuun ottamatta. Tämä määräys ei rajoita 5 artiklan 4 kohdan soveltamista.

10. Kun ydinaineiden siirtoa koskevissa ohjeissa edellytetään lähettävän osapuolen suostumusta, tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia aineita ja laitteita ei saa siirtää vastaanottavan osapuolen lainkäyttöalueen ulkopuolelle ilman lähettävän osapuolen etukäteen kirjallisesti antamaa suostumusta, 11 kohdassa tarkoitettuja tapauksia lukuun ottamatta.

11. Tämän sopimuksen tullessa voimaan osapuolten on toimitettava toisilleen luettelot niistä maista, joihin toisen osapuolen tämän artiklan 9 ja 10 kohdan nojalla tekemät ydinaineiden, muiden kuin ydinaineiden, laitteiden ja teknologian uudelleensiirrot hyväksytään. Kumpikin osapuoli ilmoittaa toiselle osapuolelle kaikista maaluetteloihinsa tehdyistä muutoksista 15 artiklan mukaisesti vahvistetuissa hallinnollisissa järjestelyissä määriteltyjen menettelyjen mukaisesti.

12. Kun Yhdistynyt kuningaskunta tai yhteisön jäsenvaltio siirtää tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaa teknologiaa jäsenvaltioon, joka kuuluu 5 artiklan 4 kohdassa määrätyn poikkeuksen soveltamisalaan, sovelletaan tämän artiklan 7 ja 9 kohtaa. Tämän kohdan täytäntöönpanoa koskevat käytännön menettelyt määritellään 15 artiklan nojalla vahvistettavissa hallinnollisissa järjestelyissä.

10 artikla Rikastaminen

Ennen kuin mitään tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaa ydinainetta rikastetaan yli kaksikymmentäprosenttiseksi (20 %) isotoopin U-235 suhteen, osapuolen on saatava toiselta osapuolelta kirjallinen suostumus. Jos tällainen suostumus annetaan, siinä on esitettävä ehdot, joiden mukaisesti yli kaksikymmenprosenttiseksi rikastettua uraania saa käyttää. Tämän määräyksen täytäntöönpanon helpottamiseksi tarvittavat määräykset voidaan esittää 15 artiklan nojalla vahvistettavissa hallinnollisissa järjestelyissä.

11 artikla Jälleenkäsittely

Kumpikin osapuoli antaa suostumuksensa tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia ydinaineita sisältävän ydinpolttoaineen jälleenkäsittelyyn sillä edellytyksellä, että jälleenkäsittely tapahtuu liitteessä vahvistettujen ehtojen mukaisesti.

12 artikla Ydinenergian tutkimus- ja kehittämisyhteistyö

1. Osapuolet tekevät yhteistyötä keskenään ja virastojensa välillä tutkimus- ja kehitystyössä, joka koskee ydinenergian rauhanomaista käyttöä sekä energiantuotantoon että muihin tarkoituksiin, fuusioenergian kehittäminen mukaan lukien, silloin kun osapuolilla on yhteisiä etuja ja siltä osin kuin tällainen yhteistyö sisältyy osapuolten tutkimus- ja kehittämisohjelmiin ja -toimiin. Osapuolet tai soveltuvin osin niiden virastot voivat sallia kaikkien tutkimusalojen tutkijoiden ja organisaatioiden, mukaan luettuina yliopistot, laboratoriot ja yksityinen sektori, osallistumisen tällaiseen yhteistyöhön. Osapuolet pyrkivät lakiensa ja määräystensä mukaisesti helpottamaan tällaista yhteistyötä tällä alalla toimivien henkilöiden välillä.

2. Tämän artiklan mukaiseen yhteistyöhön voi sisältyä:

a) Yhdistyneen kuningaskunnan osallistuminen yhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmiin ja -toimiin kolmantena maana; ja

b) Yhdistyneen kuningaskunnan jäsenyys Fusion for Energy -yhteisyrityksessä;

kauppa- ja yhteistyösopimuksessa vahvistettujen ehtojen mukaisesti.

3. Osapuolet tai niiden toimivaltaiset viranomaiset voivat tarvittaessa sopia erillisistä täytäntöönpanojärjestelyistä, joissa esitetään tämän artiklan mukaisen yhteistyön soveltamisala ja ehdot.

4. Edellä olevan 3 kohdan nojalla vahvistetut täytäntöönpanojärjestelyt voivat koskea muun muassa rahoitusmääräyksiä, hallinnollisen ja operatiivisen vastuun jakamista sekä yksityiskohtaisia määräyksiä tiedon levittämisestä ja jakamisesta sekä teollis- ja tekijänoikeuksista.

13 artikla Tietojen ja teknisen asiantuntemuksen vaihto

1. Osapuolet edistävät ja helpottavat tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia asioita koskevien tietojen ja teknisen asiantuntemuksen asianmukaista ja oikeasuhteista vaihtoa välillään ja toimivaltaisten viranomaistensa välillä.

2. Osapuolet voivat asettaa toistensa ja toimivaltaisten viranomaistensa sekä yhteisöön sijoittautuneiden tai Yhdistyneen kuningaskunnan lainkäyttövaltaan kuuluvien henkilöiden saataville hallussaan olevia tietoja, jotka koskevat tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia asioita.

3. Tämän sopimuksen soveltamisalaan eivät kuulu sellaiset miltä tahansa kolmannelta osapuolelta saadut tiedot, jotka on saatu ehdoin, jotka estävät tällaisten tietojen luovuttamisen edelleen.

4. Tiedot, joilla lähettävä osapuoli katsoo olevan kaupallista arvoa, toimitetaan ainoastaan lähettävän osapuolen määrittelemin ehdoin.

5. Osapuolet edistävät ja helpottavat tietojenvaihtoa Yhdistyneen kuningaskunnan lainkäyttövaltaan kuuluvien henkilöiden ja yhteisöön sijoittautuneiden henkilöiden välillä tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

6. Tällaisten henkilöiden omistamia tietoja saa toimittaa ainoastaan kyseisten henkilöiden luvalla ja niiden määrittelemin ehdoin.

7. Osapuolet toteuttavat kaikki aiheelliset varotoimet tämän sopimuksen johdosta saatujen tietojen luottamuksellisuuden säilyttämiseksi.

14 artikla Teollis- ja tekijänoikeudet

1. Osapuolet varmistavat tämän sopimuksen mukaisen yhteistyön nojalla luoduille teollis- ja tekijänoikeuksille ja siirretylle teknologialle riittävän ja tehokkaan suojan asiaa koskevien kansainvälisten sopimusten ja järjestelyjen sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja unionissa, yhteisössä ja niiden jäsenvaltioissa voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti.

2. Tällä sopimuksella ei ole tarkoitus siirtää mitään teollis- ja tekijänoikeuksia. Tässä sopimuksessa määrätyn yhteistyön puitteissa syntyvät teollis- ja tekijänoikeudet myönnetään tapauskohtaisesti tähän sopimukseen liittyvissä erillisissä sopimuksissa tai järjestelyissä.

15 artikla Hallinnolliset järjestelyt

1. Osapuolten on toimivaltaisten viranomaistensa avulla vahvistettava hallinnolliset järjestelyt, joilla tämä sopimus pannaan täytäntöön tuloksellisesti. Tällaisten järjestelyjen on sisällettävä menettelyt, jotka ovat tarpeen, jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat panna tämän sopimuksen täytäntöön ja hallinnoida sitä.

2. Tämän artiklan nojalla vahvistettuja hallinnollisia järjestelyjä voidaan muuttaa toimivaltaisten viranomaisten keskinäisellä kirjallisella sopimuksella.

3. Hallinnollisissa järjestelyissä voidaan määrätä tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia aineita ja laitteita koskevien inventaarioluetteloiden vaihdosta.

4. Hallinnollisissa järjestelyissä voidaan vahvistaa menettelyt toimivaltaisten viranomaisten välisiä neuvotteluja varten.

5. Tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien ydinaineiden ja muiden kuin ydinaineiden kirjanpito perustuu periaatteeseen siitä, että ydinaineet ja muut kuin ydinaineet ovat korvattavissa toisillaan, sekä suhteellisuusperiaatteeseen ja ydinaineiden ja muiden kuin ydinaineiden vastaavuuden periaatteeseen, kuten tämän artiklan nojalla vahvistetuissa hallinnollisissa järjestelyissä esitetään.

16 artikla Täytäntöönpano

1. Tämän sopimuksen määräykset pannaan täytäntöön vilpittömässä mielessä ja ydinenergia-alan toimintojen taloudellisen ja turvallisen suorittamisen edellyttämän varovaisen johtamiskäytännön mukaisesti, niin että voidaan välttää estämästä, viivyttämästä tai aiheettomasti häiritsemästä Yhdistyneen kuningaskunnan ja yhteisön ydinenergia-alan toimintoja.

2. Tämän sopimuksen määräyksiä ei saa käyttää kaupallisten tai teollisten etujen hankkimiseen, kummankaan osapuolen tai valtuutettujen henkilöiden kaupallisiin tai teollisiin etuihin puuttumiseen niiden omalla alueella tai kansainvälisesti, puuttumiseen kummankaan osapuolen tai yhteisön jäsenvaltioiden ydinenergiapolitiikkaan, ydinenergian rauhanomaisen ja räjähteet poissulkevan käytön edistämisen estämiseen eikä sellaisten aineiden tai laitteiden, joihin sovelletaan tai on ilmoitettu jatkossa sovellettavan tätä sopimusta, liikkumisen estämiseen osapuolten lainsäädäntövaltaan kuuluvilla alueilla tai Yhdistyneen kuningaskunnan ja yhteisön välillä.

17 artikla Sovellettava laki

1. Tässä sopimuksessa määrätyssä yhteistyössä noudatetaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa sekä unionissa ja yhteisössä voimassa olevia lakeja ja määräyksiä sekä kansainvälisiä sopimuksia, joita osapuolet ovat tehneet, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 18 artiklan soveltamista. Sovellettavaan oikeuteen kuuluu yhteisön osalta Euratomin perustamissopimus ja siitä johdettu oikeus.

2. Kumpikin osapuoli on vastuussa toiselle sen varmistamisesta, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa kaikki sen lainkäyttövaltaan kuuluvat henkilöt, joille on annettu valtuutus tämän sopimuksen mukaisesti, ja yhteisössä kaikki yhteisöön sijoittautuneet henkilöt, joille on annettu valtuutus tämän sopimuksen mukaisesti, hyväksyvät tämän sopimuksen määärykset ja noudattavat niitä.

18 artikla Nykyiset sopimukset

1. Kaikkien Yhdistyneen kuningaskunnan ja yhteisön jäsenvaltioiden välisten voimassa olevien kahdenvälisten ydinalan yhteistyösopimusten määräyksiä pidetään tätä sopimusta täydentävinä, ja tämän sopimuksen määräykset korvaavat ne soveltuvin osin.

2. Tämä sopimus ei ole kauppa- ja yhteistyösopimusta täydentävä sopimus.

3. Tämän sopimuksen soveltaminen ei vaikuta Yhdistyneen kuningaskunnan sekä unionin ja yhteisön välillä mahdollisesti aiemmin tehtyjen kahdenvälisten sopimusten soveltamiseen.

19 artikla Sekakomitea

1. Osapuolet perustavat sekakomitean.

2. Sekakomitean kokoonpano ja sitä koskevat menettelyt esitetään 15 artiklan nojalla vahvistettavissa hallinnollisissa järjestelyissä.

3. Sekakomitea kokoontuu säännöllisesti jommankumman osapuolen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä valvomaan tämän sopimuksen täytäntöönpanoa.

4. Sekakomitean tehtäviin kuuluvat muun muassa seuraavat:

a) tietojenvaihto, keskusteleminen parhaista käytännöistä, täytäntöönpanosta saatujen kokemusten jakaminen;

b) tämän sopimuksen soveltamisalalla toimivien työryhmien perustaminen ja koordinointi;

c) teknisten kysymysten kartoittaminen, niistä keskusteleminen ja niitä koskeva kuuleminen;

d) suositusten antaminen tässä sopimuksessa määrättyjä osapuolten yhteisiä päätöksiä varten, mukaan lukien tämän sopimuksen muuttamista koskevat yhteiset päätökset;

e) toimiminen neuvonpitofoorumina, muun muassa riitojen ratkaisemisen osalta;

f) ydinenergian käyttöä muuhun kuin energiantuotantoon koskevan yhteistyön koordinointi erityisesti lääketieteellisten radioisotooppien toimituspulaan liittyvien riskien minimoimiseksi ja radioisotooppeihin liittyvien uusien teknologioiden ja hoitomenetelmien kehittämisen tukemiseksi kansanterveyden edun mukaisesti; ja

g) toimiminen teknisenä foorumina minkä tahansa muiden tähän sopimukseen liittyvien asioiden suhteen.

20 artikla Neuvottelut

Osapuolten edustajat tapaavat kumman tahansa osapuolen pyynnöstä tarpeen mukaan neuvotellakseen sekakomitean puitteissa tämän sopimuksen soveltamista koskevista kysymyksistä, valvoakseen sopimuksen toimivuutta ja keskustellakseen yhteistyöjärjestelyistä tässä sopimuksessa määrättyjen järjestelyjen lisäksi. Tällaiset neuvottelut voidaan toteuttaa myös kirjeenvaihtona.

21 artikla Riitojen ratkaisu

1. Osapuolten on viipymättä keskusteltava sekakomiteassa kaikista tämän sopimuksen soveltamista, tulkintaa tai täytäntöönpanoa koskevista erimielisyyksistä, jotta ne voidaan ratkaista neuvottelemalla. Tällaiset keskustelut tai neuvottelut voidaan toteuttaa kirjeenvaihtona.

2. Kaikki tällaiset erimielisyydet, joita ei voida ratkaista keskustelemalla tai sekakomitean puitteissa käytävissä pakollisissa neuvotteluissa, on annettava jommankumman osapuolen pyynnöstä kolmesta välimiehestä koostuvan välimiesoikeuden käsiteltäväksi. Kumpikin osapuoli nimeää yhden välimiehen, ja näin nimetyt kaksi välimiestä valitsevat kolmannen, joka ei ole kummankaan osapuolen kansalainen ja joka toimii välimiesoikeuden puheenjohtajana.

3. Jos 30 päivän kuluessa välimiesmenettelyä koskevasta pyynnöstä jompikumpi osapuolista ei ole nimennyt välimiestä, toinen riidan osapuoli voi pyytää Kansainvälisen tuomioistuimen presidenttiä nimeämään välimiehen osapuolelle, joka ei ole nimennyt välimiestä. Jos kolmatta välimiestä ei ole valittu 30 päivän kuluessa molempien osapuolten välimiesten nimittämisestä, kumpi tahansa osapuoli voi pyytää Kansainvälisen tuomioistuimen presidenttiä nimeämään kolmannen välimiehen.

4. Päätösvaltaisuus saavutetaan välimiesoikeuden jäsenten enemmistöllä, ja kaikki päätökset tehdään kaikkien välimiesoikeuden jäsenten äänten enemmistöllä. Välimiesoikeus määrää noudatettavasta välimiesmenettelystä. Välimiesoikeuden päätökset ovat molempia osapuolia velvoittavia, ja niiden on pantava päätökset täytäntöön. Välimiehille maksettava korvaus määritetään samoin perustein kuin Kansainvälisen tuomioistuimen ad hoc -tuomareiden korvaus. Välimiesoikeuden päätös tai ratkaisu on pantava täytäntöön osapuolten sovellettavan lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

22 artikla Yhteistyön keskeyttäminen vakavan rikkomisen vuoksi

1. Siinä tapauksessa, että

a) jompikumpi osapuoli tai jokin yhteisön jäsenvaltioista rikkoo vakavasti mitä tahansa 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11 tai 15 artiklassa määrättyä olennaista velvoitetta tai mitä tahansa muuta tässä sopimuksessa määrättyä velvoitetta, jonka osapuolet voivat yhdessä kirjallisesti määrittää sekakomiteassa käytyjen neuvottelujen jälkeen; tai

b) erityisesti jos jokin yhteisön ydinaseeton jäsenvaltio laukaisee ydinräjähteen tai jos yhteisön ydinasejäsenvaltio tai Yhdistynyt kuningaskunta laukaisee ydinräjähteen käyttäen mitä tahansa tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaa ainetta tai laitetta,

toinen osapuoli voi ilmoittamalla asiasta kirjallisesti keskeyttää tai lopettaa osittain tai kokonaan tämän sopimuksen mukaisen yhteistyön. Ilmoituksessaan osapuolen on yksilöitävä toimenpiteet, joita se pitää tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden vakavana rikkomisena ja täsmennettävä määräykset, joiden soveltamisen se aikoo keskeyttää tai lopettaa, sekä päivämäärä, josta alkaen se aikoo soveltaa keskeyttämistä tai lopettamista.

2. Ennen kuin kumpikaan osapuoli ryhtyy asiassa toimiin, osapuolten on neuvoteltava sekakomitean puitteissa päästäkseen sovintoratkaisuun, mukaan lukien päätös siitä, tarvitaanko korjaavia tai muita toimenpiteitä, ja jos tarvitaan, mitä toimenpiteitä on toteutettava ja millä aikataululla tällaiset toimenpiteet on toteutettava.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu keskeyttäminen tai lopettaminen saadaan suorittaa ainoastaan, jos korjaavia tai muita toimenpiteitä ei ole toteutettu sekakomitean määrittämän ajan kuluessa tai, jos sovintoratkaisua ei ole löydetty, kohtuullisen ajan kuluttua mutta kuitenkin viipymättä.

4. Keskeyttäminen lopetetaan, kun keskeyttävä osapuoli on vakuuttunut siitä, että toinen osapoli noudattaa tämän sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, joko omasta aloitteestaan tai välimiesoikeuden päätöksen seurauksena.

5. Jos tämän sopimuksen soveltaminen on keskeytetty tai lopetettu, lähettävällä osapuolella on oikeus vaatia tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien aineiden ja laitteiden palauttamista.

23 artikla Muutokset

1. Osapuolet voivat kumman tahansa osapuolen pyynnöstä neuvotella sekakomitean puitteissa tähän sopimukseen mahdollisesti tehtävistä muutoksista, erityisesti ydinalalla tapahtuneen kansainvälisen kehityksen huomioon ottamiseksi.

2. Tätä sopimusta voidaan muuttaa, jos osapuolet niin sopivat.

3. Muutos tulee voimaan osapuolten määrittämänä päivänä, jona osapuolet ilmoittavat toisilleen diplomaattinootteja vaihtamalla tai tarpeen mukaan toimivaltaisten viranomaistensa välityksellä, että ne ovat saattaneet päätökseen sopimuksen voimaantulon kannalta tarpeelliset sisäiset menettelynsä.

4. Tämän sopimuksen liite on erottamaton osa tätä sopimusta, ja sitä voidaan muuttaa tämän artiklan mukaisesti.

24 artikla Voimaantulo ja kesto

1. Tämä sopimus tulee voimaan sitä kuukautta seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jonka aikana osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että ne ovat täyttäneet omat sisäiset vaatimuksensa ja saattaneet päätökseen sisäiset menettelynsä, joilla ne vahvistavat suostumuksensa sopimuksen noudattamiseen. (Tiedoksianto valmistui 30. huhtikuuta 2021. Sopimuksen säännösten mukaan sopimus tulee voimaan 1. toukokuuta 2021.). (Oikaisu EUVL L 178 20.5.2021)

2. Tämä sopimus on voimassa aluksi 30 vuotta. Tämän jälkeen tämän sopimuksen voimassaolo jatkuu ilman eri toimenpiteitä kymmenen vuotta kerrallaan, jollei osapuoli diplomaattinootteja vaihtamalla ilmoita toiselle osapuolelle viimeistään kuusi kuukautta ennen alkuperäisen 30 vuoden voimassaoloajan päättymistä tai ennen mahdollisen kymmenen vuoden lisävoimassaoloajan päättymistä aikomuksestaan irtisanoa sopimus.

3. Huolimatta tämän sopimuksen tai sen nojalla tehtävän yhteistyön keskeyttämisestä, lopettamisesta tai voimassaolon päättymisestä mistä tahansa syystä 1, 5, 6, 7, 9, 10 ja 11 artiklan sekä 13–18 artiklan ja 20, 21 ja 22 artiklan mukaisten velvoitteiden voimassaolo jatkuu niin kauan kuin jokin kyseisten artiklojen soveltamisalaan kuuluva aine tai laite on toisen osapuolen alueella tai missä tahansa sen lainkäyttövallan tai määräysvallan alaisuudessa, tai kunnes osapuolet yhdessä määrittävät 5 artiklan mukaisesti, että tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia ydinaineita ei voida enää käyttää tai käytännössä saada talteen ja muuntaa sellaisiksi, että niitä voitaisiin käyttää missään ydinmateriaaliturvavalvonnan kannalta merkityksellisessä ydinalan toiminnassa.

25 artikla Todistusvoimaiset tekstit

Tämä sopimus laaditaan kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, kroaatin, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä. Lingvistijuristit viimeistelevät lopullisesti sopimuksen kaikki kielitoisinnot 30 päivään huhtikuuta 2021 mennessä. Lingvistijuristien viimeistelemät kielitoisinnot korvaavat ab initio sopimuksen allekirjoitetut toisinnot, ja ne vahvistetaan todistusvoimaisiksi ja lopullisiksi osapuolten välisellä diplomaattisten noottien vaihdolla.

Tehty Brysselissä ja Lontoossa kolmantenakymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentä.

Liite Jälleenkäsittely

1 artikla

Tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien ydinaineiden jälleenkäsittelyssä on sovellettava seuraavia ehtoja:

a) jälleenkäsittely suoritetaan energiavarojen käyttämiseksi tai käytettyyn polttoaineeseen sisältyvien aineiden huoltoa varten toimivaltaisten viranomaisten välisissä neuvotteluissa yhteisesti määritellyn ydinpolttoainekierto-ohjelman mukaisesti;

b) tällaisia toimintoja suunnittelevan osapuolen toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava kuvaus ehdotetusta ydinpolttoainekierto-ohjelmasta, mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedot jälleenkäsittelyn ja plutoniumin varastoinnin, käytön ja kuljetuksen kannalta merkityksellisestä poliittisesta, oikeudellisesta ja sääntelykehyksestä;

c) talteen otettu plutonium on varastoitava ja sitä on käytettävä a alakohdassa tarkoitetun ydinpolttoainekierto-ohjelman mukaisesti; ja

d) talteen otetun plutoniumin jälleenkäsittely ja käyttö sellaisiin ydinräjähteet poissulkeviin rauhanomaisiin tarkoituksiin, tutkimus mukaan lukien, jotka eivät sisälly a alakohdassa tarkoitettuun ydinpolttoainekierto-ohjelmaan, tapahtuu ainoastaan osapuolten yhteisesti määrittelemin ehdoin, joista on sovittu kirjallisesti tämän liitteen 2 artiklan mukaisissa neuvotteluissa.

2 artikla

Neuvottelut järjestetään sekakomiteassa 40 päivän kuluessa jommankumman osapuolen esittämän pyynnön vastaanottamisesta:

a) tämän liitteen määräysten toimivuuden tarkastelemiseksi;

b) tämän liitteen 1 artiklassa tarkoitetun ydinpolttoainekierto-ohjelman muutosten tarkastelemiseksi;

c) kansainvälistä ydinmateriaalivalvontaa ja muita valvontatekniikoita koskevien parannusten tarkastelemiseksi, mukaan lukien jälleenkäsittelyyn ja plutoniumiin liittyvien uusien ja yleisesti hyväksyttyjen kansainvälisten järjestelyjen käyttöönottaminen; tai

d) sellaisten ehdotusten tarkastelemiseksi, jotka koskevat talteen otetun plutoniumin jälleenkäsittelyä, käyttöä, varastointia ja kuljetusta muihin rauhanomaisiin ja ydinräjähteet poissulkeviin tarkoituksiin, tutkimus mukaan lukien.