KAs (EU) 2020/1158 kolmansista maista peräisin olevien elintarvikkeiden ja rehujen tuontiedellytyksistä Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen 5.8.2020

EUVL L 257 6.8.2020

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Muutettu säädöksillä:

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.) ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan,

ottaa huomioon virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU)2016/429 ja (EU)2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 (EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1.) (virallista valvontaa koskeva asetus) ja erityisesti sen 54 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan ja 90 artiklan ensimmäisen kohdan a, c ja f alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 733/2008 (Neuvoston asetus (EY) N:o 733/2008, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2008, kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen (EUVL L 201, 30.7.2008, s. 1).) vahvistetaan tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden sallitut radioaktiivisuuden enimmäistasot. Siinä myös vahvistetaan, että jäsenvaltioiden on tehtävä tällaisia tuotteita koskevia tarkastuksia sen varmistamiseksi, että ne noudattavat mainitussa asetuksessa vahvistettuja radioaktiivisuuden tasoja, ennen kuin tuote luovutetaan vapaaseen liikkeeseen. Mainitun asetuksen voimassaolo päättyi 31 päivänä maaliskuuta 2020. Koska komission suosituksessa 2003/274/Euratom (Komission suositus 2003/274/Euratom, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, väestön suojelemisesta ja sille suunnattavasta tiedotuksesta, kun on kyse tiettyjen luonnosta peräisin olevien elintarvikkeiden Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden seurauksena edelleen sisältämän radioaktiivisen cesiumin aiheuttamasta altistuksesta (EUVL L 99, 17.4.2003, s. 55).) viitataan kyseisessä neuvoston asetuksessa vahvistettuihin radioaktiivisuuden sallittuihin enimmäistasoihin, sitä olisi muutettava viittaamaan tässä asetuksessa vahvistettaviin enimmäistasoihin.

(2) Tšernobylin ydinvoimalassa 26 päivänä huhtikuuta 1986 tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ilmakehään vapautui huomattavia määriä radioaktiivisia alkuaineita, jotka vaikuttivat moniin kolmansiin maihin. Tällainen saastuminen voi edelleen muodostaa uhan ihmisten ja eläinten terveydelle unionissa, ja sen vuoksi on aiheellista toteuttaa unionin tason toimenpiteitä kyseisistä kolmansista maista peräisin olevien tai niistä lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden turvallisuuden varmistamiseksi.

(3) Asetuksen (EY) N:o 178/2002 53 artiklan 1 kohdassa säädetään mahdollisuudesta toteuttaa tiettyjä unionin toimenpiteitä kolmannesta maasta tuotavien elintarvikkeiden ja rehujen osalta, kun on ilmeistä, että tällaisista elintarvikkeista tai rehuista aiheutuu todennäköisesti vakava riski ihmisten terveydelle, eläinten terveydelle tai ympäristölle eikä tällaista riskiä voida tyydyttävällä tavalla hallita kyseisten jäsenvaltioiden toteuttamilla toimenpiteillä. Sen käytännön mukaisesti, joka omaksuttiin Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen alun perin komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 297/2011 (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 297/2011, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2011, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen (EUVL L 80, 26.3.2011, s. 5).) ja jonka mukaan tällaiset toimenpiteet perustuvat asetuksen (EY) N:o 178/2002 53 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohtaan, komissio ehdottaa kyseiseen säännökseen perustuvien jatkotoimenpiteiden käyttöönottoa.

(4) Euratomin perustamissopimuksen 31 artiklassa tarkoitettu asiantuntijaryhmä vahvisti 15 päivänä marraskuuta 2018 (Euratomin perustamissopimuksen 31 artiklassa tarkoitetun asiantuntijaryhmän lausunto viimeisimmän Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen annetun asetuksen voimassaolon jatkamisesta – neuvoston asetus (EY) N:o 733/2008, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1048/2009 (hyväksytty kokouksessa 15. marraskuuta 2018) (saatavilla osoitteessa https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/opinion_on_prolongation_of_post-chernobyl_regulations_15_­ november_2018.pdf).) ja 13 päivänä kesäkuuta 2019 (Euratomin perustamissopimuksen 31 artiklassa tarkoitetun asiantuntijaryhmän lausunto ehdotusluonnoksesta täytäntöönpanoasetukseksi kolmansista maista peräisin olevien elintarvikkeiden, vähän käytettyjen elintarvikkeiden ja rehujen tuontiedellytyksistä Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen (hyväksytty kokouksessa 13. kesäkuuta 2019) (saatavilla osoitteessa https://ec. europa.eu/energy/sites/ener/files/opinion_on_implementing_regulation_on_post-chernobyl_measures_13_june_2019.pdf).) antamissaan lausunnoissa, että tällä hetkellä sovellettavat radioaktiivisena cesiumina ilmaistut radioaktiivisuuden sallitut enimmäistasot 370 Bq/kg maidon, maitotuotteiden ja ”imeväisille tarkoitettujen elintarvikkeiden” osalta ja 600 Bq/kg kaikkien muiden tuotteiden osalta tarjoavat riittävän suojan tason. Koska termillä ”imeväisille tarkoitetut elintarvikkeet” viitataan asiantuntijaryhmän lausunnoissa enintään kolmivuotiaille lapsille tarkoitettuihin elintarvikkeisiin, on aiheellista käyttää termiä ”imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetut elintarvikkeet” Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 609/2013, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013, imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuista elintarvikkeista ja painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalionkorvikkeista ja neuvoston direktiivin 92/52/ETY, komission direktiivien 96/8/EY, 1999/21/EY, 2006/125/EY ja 2006/141/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/39/EY sekä komission asetusten (EY) N:o 41/2009 ja (EY) N:o 953/2009 kumoamisesta (EUVL L 181, 29.6.2013, s. 35).) 2 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen imeväisten ja pikkulasten määritelmien mukaisesti. Muita tuotteita, joihin sovelletaan enimmäismäärää 600 Bq/kg, ovat neuvoston asetuksen (Euratom) 2016/52 (Neuvoston asetus (Euratom) 2016/52, annettu 15 päivänä tammikuuta 2016, elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden tai muun säteilyhätätilanteen jälkeen ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 3954/87 sekä komission asetusten (Euratom) N:o 944/89 ja (Euratom) N:o 770/90 kumoamisesta (EUVL L 13, 20.1.2016, s. 2).) 1 artiklassa tarkoitetut elintarvikkeet, mukaan lukien vähän käytetyt elintarvikkeet, lukuun ottamatta imeväisille ja pikkulapsille tarkoitettuja elintarvikkeita, sekä rehut.

(5) Tiettyjen sellaisista kolmansista maista peräisin olevien tuotteiden, joihin Tšernobylin onnettomuus on vaikuttanut, radioaktiivinen cesiumkertymä ylittää edelleen edellä mainitut sallitut enimmäistasot. Viime vuosien havainnot osoittavat, että Tšernobylin onnettomuuden jälkeinen cesium-137-kertymä on edelleen suuri useiden metsissä ja metsäalueilla elävistä ja kasvavista lajeista peräisin olevien tuotteiden osalta. Tämä liittyy radioaktiivisen cesiumin jatkuvaan merkittävään määrään tässä ekosysteemissä ja sen fysikaaliseen puoliintumisaikaan, joka on 30 vuotta.

(6) Radionuklidi cesium-134, jonka fysikaalinen puoliintumisaika on noin kaksi vuotta, on täysin hävinnyt Tšernobylin onnettomuuden jälkeen, joten on aiheellista, että enimmäismäärä viittaa ainoastaan cesium-137:een, koska cesium134:n analysointi muodostaa analysoinnin kannalta lisärasitteen.

(7) Tapauksista, joissa enimmäismääriä ei ole noudatettu, on ilmoitettu elintarvikkeita ja rehuja koskevaan nopeaan hälytysjärjestelmään (RASFF) kymmenen viime vuoden aikana useista kolmansista maista tuotujen sienilähetysten kohdalla. RASFFille on viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana ilmoitettu joitakin enimmäismäärien noudattamatta jättämistä koskevia tapauksia karpaloiden, mustikoiden ja muiden Vaccinium-suvun hedelmien ja niistä saatujen tuotteiden lähetyksissä, mutta riistan lihan osalta ei ole havaittu noudattamatta jättämistä.

(8) Tästä seuraa, että tietyistä kolmansista maista tuodut elintarvikkeet ja rehut saattavat olla radioaktiivisesti saastuneita, minkä vuoksi ne todennäköisesti aiheuttavat ihmisten terveydelle, eläinten terveydelle tai ympäristölle vakavan riskin, joka edellyttää unionin tason toimenpiteitä ennen kyseisten tuotteiden tuloa unionin markkinoille.

(9) Komission asetuksessa (EY) N:o 1635/2006 (Komission asetus (EY) N:o 1635/2006, annettu 6 päivänä marraskuuta 2006, yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 737/90 soveltamiseksi (EUVL L 306, 7.11.2006, s. 3).) vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 733/2008 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Siinä edellytetään jäsenvaltioiden varmistavan, että niiden kolmansien maiden toimivaltaiset viranomaiset, joihin Tšernobylin onnettomuus on vaikuttanut, antavat tietyistä maataloustuotteista vientitodistukset, joissa todistetaan, että tuotteet, joiden mukana todistukset seuraavat, ovat asetuksessa (EY) N:o 733/2008 säädettyjen sallittujen enimmäismäärien mukaiset. Kyseiset kolmannet maat luetellaan asetuksen (EY) N:o 1635/2006 liitteessä II.

(10) Komission asetuksessa (EY) N:o 1609/2000 (Komission asetus (EY) N:o 1609/2000, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2000, tuotteista, jotka eivät kuulu kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 737/90 soveltamisalaan (EYVL L 185, 25.7.2000, s. 27).) vahvistetaan luettelo tuotteista, joihin sovelletaan asetusta (EY) N:o 733/2008.

(11) Asetuksessa (EU) 2017/625 on koottu yhteen lainsäädäntökehykseen säännöt, joita sovelletaan unioniin tulevien eläinten ja tavaroiden viralliseen valvontaan, jotta voidaan todentaa elintarvikeketjua koskevan unionin lainsäädännön noudattaminen, ja säädetään velvoitteista esittää rajatarkastusasemilla tietyistä kolmansista maista peräisin olevat tietyt tavaraluokat, jotta virallinen valvonta voidaan suorittaa ennen niiden saapumista unioniin.

(12) Jotta helpotetaan virallisen valvonnan suorittamista unioniin tulon yhteydessä, on aiheellista vahvistaa yksi virallinen todistusmalli sellaisten elintarvikkeiden ja rehujen unioniin tuloa varten, joiden unioniin tuloon sovelletaan erityisiä edellytyksiä.

(13) Viralliset todistukset olisi annettava joko paperilla tai sähköisessä muodossa. Tämän vuoksi on aiheellista vahvistaa yhteisiä vaatimuksia virallisten todistusten myöntämisestä molemmissa tapauksissa niiden vaatimusten lisäksi, jotka vahvistetaan asetuksen (EU) 2017/625 II osaston VII luvussa. Tältä osin kyseisen asetuksen 90 artiklan ensimmäisen kohdan f alakohdassa säädetään siitä, että komissio vahvistaa säännöt, jotka koskevat sähköisten todistusten myöntämistä sekä sähköisten allekirjoitusten käyttöä, myös mainitun asetuksen mukaisesti myönnettävien virallisten todistusten osalta. Lisäksi olisi annettava säännöksiä, joilla varmistetaan, että komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/628 (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/628, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2019, virallisten todistusten malleista tietyille eläimille ja tavaroille sekä asetuksen (EY) N:o 2074/2005 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 muuttamisesta näiden todistusmallien osalta (EUVL L 131, 17.5.2019, s. 101).) vahvistettuja vaatimuksia, jotka koskevat virallisia todistuksia, joita ei toimiteta virallisen valvonnan tiedonhallintajärjestelmään (IMSOC), sovelletaan myös tämän asetuksen mukaisesti myönnettäviin virallisiin todistuksiin.

(14) Väärin- tai hyväksikäytön välttämiseksi on tärkeää määritellä tapaukset, joissa korvaava virallinen todistus voidaan myöntää, ja vaatimukset, jotka tällaisen todistuksen on täytettävä. Tällaisista tapauksista on säädetty täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/628 kyseisen asetuksen mukaisesti myönnettävien virallisten todistusten osalta. Yhtenäisen lähestymistavan varmistamiseksi on aiheellista säätää, että kun on kyse korvaavien todistusten myöntämisestä, tämän asetuksen mukaisesti myönnetyt viralliset todistukset olisi korvattava täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/628 säädettyjen korvaavia todistuksia koskevien menettelyjen mukaisesti.

(15) Radioaktiivisen saastumisen pitkäaikaisten vaikutusten vuoksi on tässä vaiheessa asianmukaista olla muuttamatta luetteloa kolmansista maista, joihin Tšernobylin onnettomuus on vaikuttanut. Bulgariaa ja Romaniaa, joista on tällä välin tullut jäsenvaltioita, ei kuitenkaan pitäisi enää sisällyttää kyseiseen luetteloon. Myöskään Liechtensteinia ja Norjaa, jotka kuuluvat Euroopan talousalueeseen (ETA) eivätkä sen vuoksi kuulu asiaa koskevan valvonnan piiriin, ei pitäisi enää sisällyttää kyseiseen luetteloon. Tätä asetusta olisi tarkasteltava uudelleen asianomaisten kolmansien maiden luettelon osalta viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2030. Toimenpiteitä voidaan mukauttaa maakohtaisesti jo aikaisemmin, jos jonkin maan saastumistason yksityiskohtaisempi analyysi osoittaa, että sen tasot ovat alhaisemmat.

(16) Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta oli lisätty asetuksen (EY) N:o 733/2008 soveltamisalaan kuuluvien maiden luetteloon komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/595 (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/595, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2019, yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 737/90 soveltamiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 1635/2006 muuttamisesta Ison-Britannian ja PohjoisIrlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi (EUVL L 103, 12.4.2019, s. 22).) sitä päivää seuraavasta päivästä, jona unionin oikeutta lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Asetus (EY) N:o 733/2008 sisällytettiin myöhemmin erosopimuksen (Sopimus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä (EUVL L 29, 31.1.2020, s. 7).) Irlantia ja PohjoisIrlantia koskevan pöytäkirjan liitteeseen 2. Erosopimuksen 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti tätä viittausta on pidettävä viittauksena myös asetukseen (EY) N:o 1635/2006. Tästä seuraa, että sovellettaessa asetuksia (EY) N:o 1635/2006 ja (EY) N:o 733/2008 yhdessä asetuksen (EU) 2019/595 kanssa sekä tätä nämä säädökset korvaavaa asetusta Yhdistyneen kuningaskunnan on sovellettava tätä asetusta Pohjois-Irlannin osalta ikään kuin Pohjois-Irlanti olisi unionin jäsenvaltio. Pohjois-Irlantia ei sen vuoksi pitäisi sisällyttää tämän asetuksen liitteeseen I, kun taas muu Yhdistynyt kuningaskunta olisi sisällytettävä kyseiseen liitteeseen. Koska tätä asetusta sovelletaan ainoastaan kolmansiin maihin, Yhdistyneen kuningaskunnan lisäämistä liitteeseen sovelletaan vasta siitä päivästä alkaen, jona unionin oikeutta ei erosopimuksen nojalla enää sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan eikä Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

(17) Kun otetaan huomioon nykyisestä valvonnasta saadut kokemukset ja sallitut enimmäistasot ylittävien tapausten vähäinen määrä, katsotaan riittävän, että asiakirjatarkastuksia edellytetään kaikista sienilähetyksistä, lukuun ottamatta viljelyherkkusieniä, sekä luonnonvaraisten karpaloiden, mustikoiden ja muiden Vaccinium-suvun hedelmien ja niistä saatujen tuotteiden lähetyksistä, joiden mukana on virallinen todistus, ja näitä tarkastuksia täydennetään 20 prosentille näistä lähetyksistä tehtävillä tunnistustarkastuksilla ja fyysisillä tarkastuksilla, mukaan lukien radioaktiivisen cesiumin esiintymistä koskeva laboratorioanalyysi.

(18) Koska tällä asetuksella korvataan asetukset (EY) N:o 1609/2000 ja (EY) N:o 1635/2006, kyseiset asetukset olisi kumottava.

(19) Jotta uusiin toimenpiteisiin siirtyminen olisi sujuvaa, on aiheellista säätää siirtymätoimenpiteestä sellaisten lähetysten osalta, joiden mukana on asetuksen (EY) N:o 1635/2006 mukaisesti annetut todistukset, edellyttäen että tällaiset todistukset on annettu ennen 1 päivää syyskuuta 2020.

(20) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla Soveltamisala

1. Tätä asetusta sovelletaan asetuksen (Euratom) 2016/52 1 artiklassa tarkoitettuihin elintarvikkeisiin, mukaan luettuina vähän käytetyt elintarvikkeet, ja rehuihin, jotka ovat peräisin tai jotka on lähetetty tämän asetuksen liitteessä I luetelluista kolmansista maista, jäljempänä ’tuotteet’, ja jotka on tarkoitettu saatettaviksi unionin markkinoille.

2. Tätä asetusta ei sovelleta seuraaviin tuotelähetysten luokkiin, paitsi jos niiden bruttopaino on yli 10 kg tuoretta tuotetta tai yli 2 kg kuivaa tuotetta:

a) lähetykset, jotka sisältävät kaupallisia näytteitä, laboratorionäytteitä tai näyttelyissä käytettäviä näyttelyesineitä, joita ei ole tarkoitettu markkinoille saatettaviksi;

b) lähetykset, jotka kuuluvat matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin ja on tarkoitettu heidän henkilökohtaiseen kulutukseensa tai käyttöönsä;

c) yksityishenkilöille lähetetyt muut kuin kaupalliset lähetykset, joita ei ole tarkoitettu markkinoille saatettaviksi;

d) tieteellisiin tarkoituksiin tarkoitetut lähetykset.

Jos b tai c alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden aiotusta käyttötarkoituksesta on epäselvyyttä, todistustaakka on vastaavasti henkilökohtaisten matkatavaroiden omistajalla tai lähetyksen vastaanottajalla.

2 artikla Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1) ’rajatarkastusasemalla’ asetuksen (EU) 2017/625 3 artiklan 38 alakohdassa määriteltyä rajatarkastusasemaa;

2) ’lähetyksellä’ asetuksen (EU) 2017/625 3 artiklan 37 kohdassa määriteltyä lähetystä.

3 artikla Unioniin tulon edellytykset

1. Tuotteet voivat tulla unioniin ainoastaan, jos ne ovat tämän asetuksen vaatimusten mukaisia.

2. Tuotteiden on oltava seuraavien kumuloituneiden radioaktiivisen saastumisen sallittujen cesium 137:n (Tiivistettyihin tai kuivattuihin tuotteisiin sovellettava taso lasketaan nautintavalmiiksi saatetun tuotteen perusteella.) enimmäistasojen mukaisia:

a) 370 Bq/kg maidon ja maitotuotteiden sekä asetuksen (EU) N:o 609/2013 2 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa määritellyille imeväisille ja pikkulapsille tarkoitettujen elintarvikkeiden osalta;

b) 600 Bq/kg muiden asianomaisten tuotteiden osalta.

(2024/256)

3. Jäljempänä 4 artiklassa tarkoitetun virallisen todistuksen on seurattava jokaista liitteessä I luetelluista kolmansista maista lähtöisin olevaa sellaisten tuotteiden lähetystä, jotka luetellaan asianomaisine yhdistetyn nimikkeistön koodeineen liitteessä II. Jokainen lähetys on tunnistettava tunnistuskoodilla, joka on ilmoitettava virallisessa todistuksessa ja asetuksen (EU) 2017/625 56 artiklan mukaisessa yhteisessä terveyttä koskevassa tuloasiakirjassa.

4 artikla Virallinen todistus

1. Alkuperämaana olevan kolmannen maan tai sen maan, josta lähetys lähetetään, jos kyseinen maa ei ole sama kuin alkuperämaa, toimivaltainen viranomainen myöntää 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun virallisen todistuksen liitteessä III esitetyn mallin mukaisesti.

2. Virallisen todistuksen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a) siinä on oltava siihen liittyvän lähetyksen 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu tunnistuskoodi;

b) se on myönnettävä, ennen kuin lähetys, johon se liittyy, lähtee todistuksen myöntävän kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen valvonnasta;

c) sen on oltava voimassa enintään neljä kuukautta myöntämispäivästä ja joka tapauksessa enintään kuusi kuukautta 6 kohdassa tarkoitettujen laboratorioanalyysien tulosten saantipäivästä.

3. Virallisen todistuksen, jota todistuksen myöntävä kolmannen maan toimivaltainen viranomainen ei toimita virallisen valvonnan tiedonhallintajärjestelmään (IMSOC), on myös täytettävä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2235 5 artiklassa säädetyt sellaisten virallisten todistusten malleja koskevat vaatimukset, joita ei toimiteta IMSOC:iin. (2024/256)

4. Toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää korvaavan virallisen todistuksen ainoastaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2235 6 artiklassa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. (2024/256)

5. Virallinen todistus on täytettävä liitteessä IV esitettyjen ohjeiden perusteella.

6. Virallisessa todistuksessa on todistettava, että tuotteet ovat 3 artiklan 2 kohdassa säädettyjen sallittujen enimmäistasojen mukaisia. Viralliseen todistukseen on liitettävä alkuperämaana olevan kolmannen maan tai sen maan, josta lähetys lähetetään, jos kyseinen maa ei ole sama kuin alkuperämaa, toimivaltaisen viranomaisen kyseiselle lähetykselle suorittaman näytteenoton ja analyysin tulokset.

5 artikla Virallinen valvonta unioniin saapumisen yhteydessä

1. Edellä 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen muiden kuin eläinperäisten tuotteiden lähetyksiin on niiden saapuessa unioniin kohdistettava virallista valvontaa rajatarkastusasemalla ja/tai nimetyssä valvontapisteessä.

Edellä 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen eläinperäistä ainesosaa tai eläinperäisiä ainesosia sisältävien tuotteiden lähetyksiin on niiden saapuessa unioniin kohdistettava virallista valvontaa rajatarkastusasemalla.

(2024/256)

2. Rajatarkastusaseman toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä 20 prosentille näistä lähetyksistä tunnistustarkastuksia ja fyysisiä tarkastuksia, mukaan lukien cesium-137:n esiintymistä koskeva laboratorioanalyysi.

6 artikla Luovutus vapaaseen liikkeeseen

Tulliviranomaiset voivat sallia 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden lähetysten luovutuksen vapaaseen liikkeeseen vasta sitten, kun on esitetty asetuksen (EU) 2017/625 57 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetty asianmukaisesti valmiiksi täytetty yhteinen terveyttä koskeva tuloasiakirja (CHED), jossa vahvistetaan, että lähetys on kyseisen asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen sovellettavien sääntöjen mukainen.

7 artikla Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2030.

Liitteessä I tarkoitettujen kolmansien maiden saastumistasoa on arvioitava yksityiskohtaisesti käytettävissä olevien valvontatulosten perusteella, ja tarvittaessa tämän arvioinnin tulosten perusteella liitteessä I lueteltuja kolmansia maita, liitteessä II lueteltuja tuotteita ja 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä on tarkasteltava uudelleen ennen kyseistä päivämäärää.

8 artikla Kumoaminen

Kumotaan asetukset (EY) N:o 1609/2000 ja (EY) N:o 1635/2006.

9 artikla Siirtymäsäännös

Edellä 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden lähetyksille, joiden mukana on ennen 1 päivää syyskuuta 2020 asetuksen (EY) N:o 1635/2006 säännösten mukaisesti annetut asiaankuuluvat todistukset, annetaan lupa tulla unioniin 31 päivään joulukuuta 2020 kestävän siirtymäkauden aikana.

10 artikla Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Liite I 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kolmansien maiden luettelo

Albania

Valko-Venäjä

Bosnia ja Hertsegovina

Kosovo (Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.)

Pohjois-Makedonia

Moldova

Montenegro

Venäjä

Serbia

Sveitsi

Turkki

Ukraina

Ison-Britannian yhdistynyt kuningaskunta, Pohjois-Irlantia lukuun ottamatta (Sovelletaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona unionin oikeutta lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa erosopimuksen mukaisesti.)

Liite II (2024/256) Luettelo tuotteista, joihin sovelletaan 3 artiklan 3 kohdassa säädettyjä edellytyksiä

CN-koodi Kuvaus
  Jäljempänä sekoituksina luetellut elintarvikkeet tarkoittavat sekoituksia, jotka sisältävät luonnonvaraisia sieniä ja/tai Vaccinium-suvun luonnonvaraisia hedelmiä siten, että sekoituksessa on yli 20 prosenttia joko yksittäistä tuotetta tai luonnonvaraisia sieniä ja Vaccinium-suvun luonnonvaraisia hedelmiä yhteensä.
ex 0709 51 00 Agaricus-suvun sienet, tuoreet tai jäähdytetyt, muut kuin viljellyt sienet;
Agaricus-suvun viljeltyjen ja luonnonvaraisten sienten sekoitukset, tuoreet tai jäähdytetyt
ex 0709 52 00 Boletus-suvun sienet, tuoreet tai jäähdytetyt, muut kuin viljellyt sienet;
Boletus-suvun viljeltyjen ja luonnonvaraisten sienten sekoitukset, tuoreet tai jäähdytetyt
ex 0709 53 00 Cantharellus-suvun sienet, tuoreet tai jäähdytetyt, muut kuin viljellyt sienet;
Cantharellus-suvun viljeltyjen ja luonnonvaraisten sienten sekoitukset, tuoreet tai jäähdytetyt
ex 0709 54 00 siitaket (Lentinus edodes), tuoreet tai jäähdytetyt, muut kuin viljellyt;
viljeltyjen ja luonnonvaraisten siitakkeiden (Lentinus edodes) sekoitukset, tuoreet tai jäähdytetyt
ex 0709 55 00 tuoksuvalmuskat (Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum), tuoreet tai jäähdytetyt, muut kuin viljellyt;
viljeltyjen ja luonnonvaraisten tuoksuvalmuskojen sekoitukset (Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum), tuoreet tai jäähdytetyt
ex 0709 56 00 multasienet (tryffelit) (Tuber spp.), tuoreet tai jäähdytetyt, muut kuin viljellyt;
viljeltyjen ja luonnonvaraisten multasienten (tryffelit) (Tuber spp.) sekoitukset, tuoreet tai jäähdytetyt
ex 0709 59 00 muut sienet, tuoreet tai jäähdytetyt, muut kuin viljellyt sienet;
muiden viljeltyjen ja luonnonvaraisten sienten sekoitukset, tuoreet tai jäähdytetyt
ex 0710 80 61 Agaricus-suvun sienet (keittämättömät tai höyryssä tai vedessä keitetyt), jäädytetyt, muut kuin viljellyt sienet;
Agaricus-suvun viljeltyjen ja luonnonvaraisten sienten sekoitukset (keittämättömät tai höyryssä tai vedessä keitetyt), jäädytetyt
ex 0710 80 69 muut sienet (keittämättömät tai höyryssä tai vedessä keitetyt), jäädytetyt, muut kuin viljellyt sienet;
muiden viljeltyjen ja luonnonvaraisten sienten sekoitukset (keittämättömät tai höyryssä tai vedessä keitetyt), jäädytetyt
ex 0710 80 95 multasienet (tryffelit) (Tuber spp.) (keittämättömät tai höyryssä tai vedessä keitetyt), jäädytetyt, muut kuin viljellyt;
viljeltyjen ja luonnonvaraisten multasienten (tryffelit) sekoitukset (keittämättömät tai höyryssä tai vedessä keitetyt), jäädytetyt
ex 0711 51 00 Agaricus-suvun sienet, väliaikaisesti säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina, muut kuin viljellyt sienet;
Agaricus-suvun viljeltyjen ja luonnonvaraisten sienten sekoitukset, väliaikaisesti säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina
ex 0711 59 00 muut sienet ja multasienet (tryffelit), väliaikaisesti säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina, muut kuin viljellyt sienet;
muiden viljeltyjen ja luonnonvaraisten sienten ja multasienten (tryffeli) sekoitukset, väliaikaisesti säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina
ex 0712 31 00 Agaricus-suvun kuivatut sienet, myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut, muut kuin viljellyt sienet;
Agaricus-suvun viljeltyjen ja luonnonvaraisten kuivattujen sienten sekoitukset, myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut
ex 0712 32 00 kuivatut puunkorvat (Auricularia spp.), myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut, muut kuin viljellyt sienet;
viljeltyjen ja luonnonvaraisten kuivattujen puunkorvien (Auricularia spp.) sekoitukset, myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut
ex 0712 33 00 kuivatut poimuhytykät (Tremella spp.), myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut, muut kuin viljellyt sienet;
viljeltyjen ja luonnonvaraisten kuivattujen poimuhytyköiden (Tremella spp.) sekoitukset, myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut
ex 0712 34 00 kuivatut siitaket (Lentinus edodes), myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut, muut kuin viljellyt sienet;
viljeltyjen ja luonnonvaraisten kuivattujen siitakkeiden (Lentinus edodes) sekoitukset, myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut
ex 0712 39 00 muut kuivatut sienet ja multasienet (tryffelit), myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut, muut kuin viljellyt sienet;
viljeltyjen ja luonnonvaraisten muiden kuivattujen sienten ja multasienten (tryffelit) sekoitukset, myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut
ex 2001 90 50 sienet, etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt, muut kuin viljellyt sienet;
viljeltyjen ja luonnonvaraisten sienten sekoitukset, etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt
ex 2001 90 97 multasienet (tryffelit) (Tuber spp.), etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt, muut kuin viljellyt
viljeltyjen ja luonnonvaraisten multasienten (tryffelit) (Tuber spp.) sekoitukset, etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt
ex 2003 sienet ja multasienet (tryffelit), muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt, muut kuin viljellyt sienet;
viljeltyjen ja luonnonvaraisten sienten ja multasienten (tryffelit) sekoitukset, muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt
ex 0810 40 tuoreet luonnonvaraiset karpalot, luonnonvaraiset mustikat ja muut Vaccinium-suvun luonnonvaraiset hedelmät;
tuoreiden luonnonvaraisten ja viljeltyjen karpaloiden, mustikoiden ja muiden Vaccinium-suvun hedelmien sekoitukset
ex 0811 90 50 jäädytetyt Vaccinium myrtillus -lajin luonnonvaraiset hedelmät, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät;
jäädytettyjen Vaccinium myrtillus -lajin luonnonvaraisten ja viljeltyjen hedelmien sekoitukset, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät
ex 0811 90 70 jäädytetyt Vaccinium myrtilloides- ja Vaccinium angustifolium -lajien luonnonvaraiset hedelmät, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät;
jäädytettyjen Vaccinium myrtilloides- ja Vaccinium angustifolium -lajien luonnonvaraisten ja viljeltyjen hedelmien sekoitukset, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät
ex 0811 90 95 jäädytetyt Vaccinium-suvun muunlajiset luonnonvaraiset hedelmät, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät;
jäädytettyjen Vaccinium-suvun muunlajisten luonnonvaraisten ja viljeltyjen hedelmien sekoitukset, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät
ex 0812 90 40 Vaccinium myrtillus -lajin luonnonvaraiset hedelmät, väliaikaisesti säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina;
Vaccinium myrtillus -lajin luonnonvaraisten ja viljeltyjen hedelmien sekoitukset, väliaikaisesti säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina;
ex 0813 40 95 kuivatut Vaccinium-suvun luonnonvaraiset hedelmät
ex 0813 50 15 Vaccinium-suvun luonnonvaraisia hedelmiä sisältävät kuivattujen hedelmien tai pähkinöiden ja kuivattujen hedelmien sekoitukset
ex 0813 50 19
ex 0813 50 91
ex 0813 50 99
ex 2007 Vaccinium-suvun luonnonvaraisista hedelmistä tai niistä jalostetuista tuotteista valmistetut ja/tai niitä sisältävät keittämällä valmistetut hillot, hedelmähyytelöt, marmeladit, hedelmä- ja pähkinäsoseet sekä hedelmä- ja pähkinätahnat, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät
ex 2008 93 muulla tavalla valmistetut tai säilötyt luonnonvaraiset karpalot (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos) ja puolukat (Vaccinium vitis-idaea), myös lisättyä sokeria, muuta makeutusainetta tai alkoholia sisältävät, muualle kuulumattomat;
muulla tavalla valmistetut tai säilötyt luonnonvaraisten ja viljeltyjen karpaloiden (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos) ja puolukoiden (Vaccinium vitis-idaea) sekoitukset, myös lisättyä sokeria, muuta makeutusainetta tai alkoholia sisältävät, muualle kuulumattomat
ex 2008 97 Vaccinium-suvun luonnonvaraisia hedelmiä sisältävät muulla tavalla valmistettujen tai säilöttyjen hedelmien, pähkinöiden ja muiden syötävien kasvinosien sekoitukset, myös lisättyä sokeria, muuta makeutusainetta tai alkoholia sisältävät, muualle kuulumattomat
ex 2008 99 28 muulla tavalla valmistetut tai säilötyt muut Vaccinium-suvun luonnonvaraiset hedelmät, myös lisättyä sokeria, muuta makeutusainetta tai alkoholia sisältävät, muualle kuulumattomat; muulla tavalla valmistettujen tai säilöttyjen Vaccinium-suvun luonnonvaraisten ja viljeltyjen muiden hedelmien sekoitukset, myös lisättyä sokeria, muuta makeutusainetta tai alkoholia sisältävät, muualle kuulumattomat
ex 2008 99 34
ex 2008 99 37
ex 2008 99 40
ex 2008 99 49
ex 2008 99 67
ex 2008 99 99
ex 2009 81 karpalomehu (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos) ja puolukkamehu (Vaccinium vitis-idaea) luonnonvaraisista hedelmistä, käymätön ja lisättyä alkoholia sisältämätön, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät;
karpalomehu (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos) ja puolukkamehu (Vaccinium vitis-idaea) luonnonvaraisten ja viljeltyjen hedelmien sekoituksesta, käymätön ja lisättyä alkoholia sisältämätön, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät
ex 2009 89 35 muut Vaccinium-suvun luonnonvaraisista hedelmistä saadut mehut, käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät
ex 2009 89 38
ex 2009 89 79
ex 2009 89 86
ex 2009 89 89
ex 2009 89 99
ex 2009 90 21 Vaccinium-suvun luonnonvaraisista hedelmistä tai niistä jalostetuista tuotteista valmistettujen ja/tai niitä sisältävien mehujen sekoitus
ex 2009 90 29
ex 2009 90 51
ex 2009 90 59
ex 2009 90 94
ex 2009 90 96
ex 2009 90 98
ex 2202 10 Vaccinium-suvun luonnonvaraisista hedelmistä valmistettua mehua tai niistä jalostettuja tuotteita sisältävä vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu
ex 2202 99 Vaccinium-suvun luonnonvaraisista hedelmistä valmistettua mehua tai muita jalostettuja tuotteita sisältävä vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä, tai maustettu tai muu alkoholiton juoma
  Radioaktiivisuudesta johtuvan kontaminaatioriskin vuoksi jäljempänä luetellut elintarvikkeet liittyvät kahta tai useampaa ainesosaa sisältäviin elintarvikkeisiin, jotka sisältävät enemmän kuin 20 prosenttia jotakin edellä luetelluista yksittäisistä tuotteista tai lueteltuja tuotteita yhteensä
ex 1704 90 kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet (myös valkoinen suklaa), ei kuitenkaan purukumi, myös sokerilla kuorrutettu
ex 1806 suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet
ex 1905 leipä, kakut ja leivokset, keksit ja pikkuleivät (biscuits) sekä muut leipomatuotteet, myös jos niissä on kaakaota; ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapselit, jollaiset soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön, sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kaltaiset tuotteet

Liite III Kolmansista maista peräisin olevien elintarvikkeiden ja rehujen tuontiedellytyksistä tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1158 4 artiklassa tarkoitetun virallisen todistuksen malli

Liite IV Ohjeet kolmansista maista peräisin olevien elintarvikkeiden ja rehujen tuontiedellytyksistä tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1158 4 artiklassa tarkoitetun virallisen todistuksen täyttämiseksi

Yleistä

Vaihtoehto valitaan merkitsemällä rasti (X) asianmukaiseen ruutuun.

ISO-koodilla tarkoitetaan kansainvälisen standardin ISO 3166 alpha-2 mukaista maan kaksikirjaimista koodia (Maiden nimien ja koodien luettelo on osoitteessa http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm).

Kohdissa I.15, I.18 ja I.20 voidaan valita vain yksi vaihtoehto.

Jollei toisin ilmoiteta, kaikki kohdat on täytettävä.

Jos vastaanottaja, rajatarkastusasema tai kuljetusta koskevat tiedot (eli kuljetusväline ja -päivä) muuttuvat todistuksen myöntämisen jälkeen, lähetyksestä vastaavan toimijan on ilmoitettava asiasta saapumisjäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Tällainen muutos ei saa johtaa korvaavan todistuksen pyytämiseen.

Jos todistus toimitetaan IMSOC:iin, sovelletaan seuraavaa:

— osassa I täsmennetyt kohdat toimivat tietohakemistona virallisen todistuksen sähköiselle versiolle;

— virallisen todistuksen mallin kohtien järjestys osassa I ja kohtien ja ruutujen koko ja muoto ovat ohjeellisia;

— jos vaaditaan leima, sen sähköinen vastine on sähköinen leima. Tällaisen leiman on oltava asetuksen (EU) 2017/625 90 artiklan ensimmäisen kohdan f alakohdassa tarkoitettujen, sähköisten todistusten myöntämistä koskevien sääntöjen mukainen.

Osa I: Lähetyksen tiedot

Maa: Todistuksen myöntäneen kolmannen maan nimi.
Kohta I.1 Lähettäjä/Viejä: lähetyksen lähettävän luonnollisen tai oikeushenkilön nimi ja osoite, jonka on sijaittava kolmannessa maassa.
Kohta I.2 Todistuksen viitenumero: kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen oman luokituksensa mukaisesti antama yksilöllinen pakollinen tunnus. Tämän kohdan täyttäminen on pakollista kaikille todistuksille, joita ei toimiteta IMSOC:iin.
Kohta I.2.a IMSOC-viitenumero: IMSOC-järjestelmän automaattisesti antama yksilöllinen viitekoodi, jos todistus kirjataan IMSOC:iin. Tätä kohtaa ei täytetä, jos todistusta ei toimiteta IMSOC:iin.
Kohta I.3 Toimivaltainen keskusviranomainen: todistuksen kolmannessa maassa myöntävän keskusviranomaisen nimi.
Kohta I.4 Toimivaltainen paikallisviranomainen: todistuksen kolmannessa maassa myöntävän paikallisviranomaisen nimi tarvittaessa.
Kohta I.5 Vastaanottaja/Tuoja: sen luonnollisen tai oikeushenkilön nimi ja osoite, jolle lähetys on tarkoitettu jäsenvaltiossa.
Kohta I.6 Lähetyksestä vastaava toimija: sen Euroopan unionissa olevan henkilön nimi ja osoite, joka vastaa lähetyksestä, kun se esitetään rajatarkastusasemalla, ja tekee tarvittavat ilmoitukset toimivaltaisille viranomaisille joko tuojana tai tuojan puolesta. Tämä kohta on valinnainen.
Kohta I.7 Alkuperämaa: sen maan nimi ja ISO-koodi, josta tavarat ovat peräisin, jossa ne on kasvatettu, korjattu tai tuotettu.
Kohta I.9 Määränpäämaa: sen Euroopan unioniin kuuluvan maan nimi ja ISO-koodi, joka on kyseisten tuotteiden määränpäämaa.
Kohta I.11 Lähetyspaikka: niiden tilojen tai laitosten nimet ja osoitteet, joista tuotteet tulevat.
Mikä tahansa elintarvikealan yrityksen yksikkö. Riittää, että mainitaan tuotteet lähettävä laitos. Kun on kyse kaupasta, jossa on mukana useampi kuin yksi kolmas maa (kolmikantakauppa), lähetyspaikka on vientiketjuun kuuluva viimeisin kolmannessa maassa sijaitseva laitos, josta lopullinen lähetys kuljetetaan Euroopan unioniin.
Kohta I.12 Määräpaikka: Näiden tietojen antaminen on vapaaehtoista.
Markkinoille saattaminen: paikka, johon tuotteet lähetetään lopullista lastista purkua varten. Tarvittaessa ilmoitetaan määräpaikan tilojen tai laitosten nimi, osoite ja hyväksyntänumero.
Kohta I.14 Lähtöpäivä ja -aika: kuljetusvälineen (lentokone, laiva, junavaunu tai maantieajoneuvo) lähtöpäivä.
Kohta I.15 Kuljetusväline: lähetysmaasta lähtevä kuljetusväline.
Kuljetusmuoto: lentokone, laiva, juna, maantieajoneuvo tai muu. ”Muulla” tarkoitetaan neuvoston asetukseen (EY) N:o 1/2005 (Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005, tehty 22 päivänä joulukuuta 2004, eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta (EUVL L 3, 5.1.2005, s. 1).) sisältymättömiä kuljetusmuotoja.
Kuljetusvälineen tunnistetiedot: lentokoneesta lennon numero, aluksesta laivan nimi/nimet, junasta junan tunnistetiedot ja vaunun numero, maantieajoneuvosta rekisterinumero ja mahdollisen perävaunun rekisterinumero.
Kun kyseessä on lautta, on ilmoitettava maantieajoneuvon tunnistetiedot ja rekisterinumero ja mahdollisen perävaunun rekisterinumero sekä suunnitellun lautan nimi.
Kohta I.16 Saapumisrajatarkastusasema: ilmoitetaan rajatarkastusaseman nimi ja IMSOC:in sille antama tunnistuskoodi.
Kohta I.17 Lähetyksen mukana seuraavat asiakirjat:
Laboratorioraportti: ilmoitetaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1158 4 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen raportin/laboratorioanalyysien tulosten viitenumero ja antamispäivä.
Muuta: asiakirjan tyyppi ja viitenumero on ilmoitettava, kun lähetyksen mukana on muita asiakirjoja, kuten kaupallinen asiakirja (esim. lentorahtikirjan numero, konossementin numero tai junan tai maantiekulkuneuvon kaupallinen numero).
Kohta I.18 Kuljetusolosuhteet: tuotteiden kuljetuksen aikana vaadittu lämpötila (huoneenlämpö, jäähdytetty, pakastettu). Ainoastaan yksi vaihtoehto voidaan valita.
Kohta I.19 Sinetin nro/Kontin nro: tarvittaessa vastaavat numerot.
Kontin numero on ilmoitettava, jos tavarat kuljetetaan suljetuissa konteissa.
Ainoastaan virallisen sinetin numero on mainittava. Virallinen sinetti on kyseessä, kun sinetti on kiinnitetty konttiin, kuorma-autoon tai junavaunuun todistuksen myöntävän toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa.
Kohta I.20 Tavaralle annettu todistus seuraavaan tarkoitukseen: ilmoitetaan tuotteiden aiottu käyttö siten kuin se on täsmennetty Euroopan unionin virallisessa todistuksessa.
Ihmisravinnoksi: ainoastaan ihmisravinnoksi tarkoitetut elintarvikkeet.
Kohta I.22 Sisämarkkinoille: kaikki Euroopan unionissa markkinoille saatettaviksi tarkoitetut lähetykset.
Kohta I.23 Pakkausten kokonaislukumäärä: kollien lukumäärä. Irtotavaralähetyksen tapauksessa tämä kohta on valinnainen.
Kohta I.24 Määrä:
Kokonaisnettopaino: tämä määritellään itse tavaroiden massaksi ilman tavaraa lähinnä olevia säiliöitä tai mitään pakkauksia.
Kokonaisbruttopaino: kokonaispaino kilogrammoina. Tämä määritellään tuotteiden ja tuotetta lähinnä olevan säiliön sekä kaikkien pakkauksien yhteenlasketuksi massaksi, kuitenkin ilman kuljetuskontteja ja muita kuljetuslaitteita.
Kohta I.25 Tavaran kuvaus: ilmoitetaan harmonoidun järjestelmän koodi (HS-koodi) ja Maailman tullijärjestön määrittelemä nimike, siten kuin siihen viitataan neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 (Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).). Tätä tavaran kuvausta täydennetään tarvittaessa tuotteiden luokittelun edellyttämillä lisätiedoilla.
Ilmoitetaan laji, tuotteiden tyypit, pakkausten lukumäärä, pakkausten tyyppi, eränumero, nettopaino ja lopullinen kuluttaja (jos tuotteet pakataan loppukuluttajaa varten).
Laji: tieteellinen nimi tai siten kuin se on määritelty Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti.
Pakkausten tyyppi: yksilöidään pakkauksen tyyppi YK:n kaupan ja sähköisen liiketoiminnan kehittämiskeskuksen (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business, UN/CEFACT) suosituksessa nro 21 (Viimeisin versio: Tarkistus 9, liitteet V ja VI, julkaistu osoitteessa http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitationand-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-21-to-24.ahtml) annetun määritelmän mukaisesti.

Osa II: Todistus

Tämän osan täyttää todistuksen myöntävä virkamies, jonka kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on valtuuttanut allekirjoittamaan virallisia todistuksia asetuksen (EU) 2017/625 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Kohta II Terveyttä koskevat tiedot: tämä osa täytetään kyseiseen tuotetyyppiin liittyvien erityisten Euroopan unionin terveysvaatimusten mukaisesti, siten kuin ne on määritelty tiettyjen kolmansien maiden kanssa tehdyissä vastaavuussopimuksissa tai muussa, esimerkiksi sertifiointia koskevassa, Euroopan unionin lainsäädännössä.
Jos virallista todistusta ei toimiteta IMSOC:iin, todistuksen myöntävän virkamiehen on viivattava yli mallitodistukseen sisältyvät väittämät, joilla ei ole merkitystä, ja merkittävä ne nimikirjaimillaan ja leimalla, tai poistettava ne kokonaan todistuksesta.
Jos todistus toimitetaan IMSOC:iin, merkityksettömät väittämät on viivattava yli tai poistettava kokonaan todistuksesta.
Kohta II.a Todistuksen viitenumero: sama viitenumero kuin kohdassa I.2.
Kohta II.b IMSOC-viitenumero: sama viitenumero kuin kohdassa I.2.a. Pakollinen ainoastaan IMSOC:issa myönnettyjen virallisten todistusten osalta.
Todistuksen myöntävä virkamies: Kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen virkamies, jonka kyseiset viranomaiset ovat valtuuttaneet allekirjoittamaan virallisia todistuksia: ilmoitetaan nimi suuraakkosin, virka-asema ja -nimike, tarvittaessa toimivaltaisen viranomaisen tunnistenumero ja alkuperäinen leima ja allekirjoituspäivä.

Muutokset

KAs (EU) 2024/256 kolmansista maista peräisin olevien elintarvikkeiden ja rehujen tuontiedellytyksistä Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1158 muuttamisesta 17.1.2024

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.) ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan,

ottaa huomioon virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU)2016/429 ja (EU)2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 (EYVL L 95, 7.4.2017, s. 1.) (virallista valvontaa koskeva asetus) ja erityisesti sen 54 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan ja 90 artiklan ensimmäisen kohdan a, c ja f alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2020/1158 (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1158, annettu 5 päivänä elokuuta 2020, kolmansista maista peräisin olevien elintarvikkeiden ja rehujen tuontiedellytyksistä Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen (EUVL L 257, 6.8.2020, s. 1).) säädetään kolmansista maista peräisin olevien elintarvikkeiden ja rehujen tuontiedellytyksistä Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen.

(2) Komission täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2020/1158 jätettiin virheellisesti pois alaviite, jossa määritellään, miten enimmäismäärää on sovellettava tiivistettyihin tai kuivattuihin tuotteisiin, ja se olisi näin ollen lisättävä uudelleen.

(3) Tiettyjä eläimiä ja tavaroita koskevien virallisten todistusten malleista annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/628 (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/628, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2019, virallisten todistusten malleista tietyille eläimille ja tavaroille sekä asetuksen (EY) N:o 2074/2005 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 muuttamisesta näiden todistusmallien osalta (EUVL L 131, 17.5.2019, s. 101).) on kumottu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/2235 (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2235, annettu 16 päivänä joulukuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/429 ja (EU)2017/625 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse eläinterveystodistusten malleista, virallisten todistusten malleista ja yhdistettyjen eläinterveys- ja virallisten todistusten malleista tiettyjen eläinten ja tavaroiden luokkien lähetysten unioniin tuloa ja unionin sisällä tapahtuvia siirtoja varten, tällaisia todistuksia koskevasta virallisesta sertifioinnista sekä asetuksen (EY) N:o 599/2004, täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 636/2014 ja (EU)2019/628, direktiivin 98/68/EY ja päätösten 2000/572/EY, 2003/779/EY ja 2007/240/EY kumoamisesta (EUVL L 442, 30.12.2020, s. 1).). Asetuksen liitteessä VI olevassa vastaavuustaulukossa on virheitä, jotka koskevat viittauksia näiden kahden asetuksen vastaaviin artikloihin. Kyseiset vastaavuusvirheet liittyvät täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/628 artikloihin, joihin viitataan täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2020/1158, minkä vuoksi viittaukset täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/628 artikloihin olisi korvattava asianmukaisilla viittauksilla täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2235 artikloihin.

(4) Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1158 3 artiklassa edellytetään, että jokaisen kyseisen täytäntöönpanoasetuksen liitteessä I luetelluista kolmansista maista lähtöisin olevan sellaisten tuotteiden lähetyksen, jotka luetellaan asianomaisine yhdistetyn nimikkeistön koodeineen kyseisen täytäntöönpanoasetuksen liitteessä II, mukana on oltava asiaankuuluva virallinen todistus. Lisäksi jokainen lähetys on tunnistettava tunnistuskoodilla, joka on ilmoitettava virallisessa todistuksessa ja yhteisessä terveyttä koskevassa tuloasiakirjassa.

(5) Tammikuusta 2022 alkaen sovelletulla komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/1832 (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1832, annettu 12 päivänä lokakuuta 2021, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta (EUVL L 385, 29.10.2021, s. 1).) otettiin käyttöön uudet CN-koodit Cantharellus- (CN 0709 53) ja Boletus-sukujen sienille sekä (CN 0709 52) siitakeille (CN 0709 54, CN 0712 34), tuoksuvalmuskoille (CN 0709 55) ja multasienille (tryffelit) (CN 0709 56, CN 0710 80 95, CN 2001 90 97). Nämä sienet kuuluivat CN-koodiin 0709 59 ennen kyseistä tullinimikkeistön muutosta. Täytäntöönpa noasetus (EU) 2020/1158 olisi oikeusvarmuuden ja selkeyden vuoksi saatettava ajan tasalle näiden CN-koodeihin tehtyjen muutosten huomioon ottamiseksi.

(6) Jotta voidaan varmistaa kolmansista maista peräisin olevien elintarvikkeiden ja rehujen tuontia koskevien edellytysten yhdenmukainen soveltaminen kaikkialla unionissa ja ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu, on tärkeää välttää oikeudellista epävarmuutta ja selventää, että unioniin tulon edellytyksiä sovelletaan luonnonvaraisia sieniä ja Vaccinium-suvun luonnonvaraisia hedelmiä sisältäviin tai niistä saatuihin kaikkiin tuotteisiin. Siksi olisi lisättävä uusia kohtia.

(7) Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1158 liitteeseen II olisi lisättävä tiettyjä tuotteita, joihin ei aiemmin sovellettu kolmansista maista tulevien elintarvikkeiden ja rehujen tuontiedellytyksiä. Tämä koskee erityisesti pähkinöiden ja kuivattujen hedelmien sekoituksia, hilloja, hedelmähyytelöitä, marmeladeja, hedelmä- ja pähkinäsoseita ja hedelmäja pähkinätahnoja, mehusekoituksia, maustettuja vesiä sekä tiettyjä useita ainesosia sisältäviä elintarvikkeita, joissa on lueteltuja sieniä ja hedelmiä. Kyseisten tuotteiden sisällyttämisellä liitteeseen varmistettaisiin ihmisen terveyden korkeatasoinen suojelu ja vältettäisiin epäselvyydet unioniin tulon edellytysten sovellettavuudesta kaikkiin tuotteisiin, jotka sisältävät luonnonvaraisia sieniä tai hedelmiä tai on saatu niistä.

(8) Lisäksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1158 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti kyseisen täytäntöönpanoasetuksen liitteessä II lueteltujen tuotteiden fyysiset tarkastukset olisi tehtävä rajatarkastusasemalla tai nimetyssä valvontapisteessä.

(9) Luonnonvaraisia sieniä tai luonnonvaraisia marjoja sisältävät tietyt elintarvikkeet saattavat sisältää myös eläinperäisiä ainesosia, ja näiden elintarvikkeiden fyysiset tarkastukset olisi tehtävä ainoastaan rajatarkastusasemalla.

(10) Jotta talouden toimijat voisivat toteuttaa tarvittavat toimenpiteet täyttääkseen näytteenottoa, analysointia ja sertifiointia koskevat vaatimukset tämän toimenpiteen kohteena olevien tuotteiden osalta ja jotta siirtyminen uusiin sääntöihin olisi sujuva, on aiheellista säätää siirtymäkaudesta, jonka aikana CN-koodeihin ex 0813 50, ex 2007, ex 2008 97, ex 2009 90, ex 2202 10, ex 2202 99, ex 1704 90, ex 1806 ja ex 1905 kuuluvien lähetysten mukana ei tarvitse olla täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1158 3 artiklan 3 kohdassa edellytettyä virallista todistusta.

(11) Tietyille aiemmin CN-koodiin ex 0709 59 kuuluneille sienille on vahvistettu vuodesta 2020 alkaen uudet CN-koodit ex 0709 52 00, ex 0709 53 00, ex 0709 54 00, ex 0709 55 00, ex 0709 56 00 ja ex 0712 34 00. Lisäksi jalostettuja luonnonvaraisia multasieniä (tryffelit), jotka aiemmin kuuluivat CN-koodeihin ex 0710 80 69 ja ex 2001 90 50, pidetään kaupan CN-koodeilla ex 7108095 ja ex 2001 90 97. Siksi ei ole tarpeen säätää siirtymätoimenpiteistä kyseisten tuotteiden osalta, sillä niihin sovelletaan jo täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1158 3 artiklan 3 kohtaa.

(12) Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2020/1158 olisi muutettava.

(13) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla muuttaa asetusta KAs (EU) 2020/1158.

2 artikla Siirtymätoimenpide

CN-koodeihin ex 0813 50, ex 2007, ex 2008 97, ex 2009 90, ex 2202 10, ex 2202 99, ex 1704 90, ex 1806 ja ex 1905 kuuluvien tuotteiden lähetyksien, jotka on lähetetty unioniin jostakin täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1158 liitteessä I luetellusta kolmannesta maasta ennen tämän asetuksen voimaantulopäivää, tulo unioniin on sallittua 7 päivään maaliskuuta 2024 saakka ilman, että niiden mukana on mainitun täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklan 3 kohdassa edellytettyä virallista todistusta, edellyttäen että ne täyttävät kaikki muut niihin sovellettavan unionin lainsäädännön vaatimukset.

3 artikla Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Liite muuttaa asetusta KAs (EU) 2020/1158.