NAs (Euratom) 2016/52 elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden tai muun säteilyhätätilanteen jälkeen ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 3954/87 sekä komission asetusten (Euratom) N:o 944/89 ja (Euratom) N:o 770/90 kumoamisesta 15.1.2016

EUVL L 13 20.1.2016

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 31 ja 32 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen, jonka komissio on laatinut saatuaan lausunnon asiantuntijaryhmältä, jonka tieteellis-tekninen komitea on nimennyt jäsenvaltioiden tieteellisten asiantuntijoiden keskuudesta,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (Lausunto annettu 9 päivänä heinäkuuta 2015 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (EUVL C 226, 16.7.2014, s. 68.),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvoston direktiivissä 2013/59/Euratom (Neuvoston direktiivi 2013/59/Euratom, annettu 5 päivänä joulukuuta 2013, turvallisuutta koskevien perusnormien vahvistamisesta ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojelemiseksi ja direktiivien 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom ja 2003/122/Euratom kumoamisesta (EUVL L 13, 17.1.2014, s. 1).) vahvistetaan turvallisuutta koskevat perusnormit ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojelemiseksi.

(2) Tšernobylin ydinvoimalassa 26 päivänä huhtikuuta 1986 tapahtuneen onnettomuuden seurauksena huomattava määrä radioaktiivisia aineita levisi ilmakehään saastuttaen useissa Euroopan maissa elintarvikkeita ja rehuja tasoille, jotka olivat merkittäviä terveyden suojelun kannalta. Toimenpiteitä on toteutettu sen varmistamiseksi, että tiettyjä maataloustuotteita tuodaan unioniin ainoastaan yhteisten väestön terveyden suojelua koskevien järjestelyjen mukaisesti, samalla kun pidetään yllä markkinoiden yhtenäisyyttä ja vältetään kaupan vinoutuminen.

(3) Neuvoston asetuksessa (Euratom) N:o 3954/87 (Neuvoston asetus (Euratom) N:o 3954/87, annettu 22 päivänä joulukuuta 1987, elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen (EYVL L 371, 30.12.1987, s. 11).) asetetaan radioaktiivisen saastumisen sallitut enimmäistasot sellaisen ydinonnettomuuden tai muun säteilyhätätilanteen jälkeen, josta aiheutuu todennäköisesti tai josta on aiheutunut elintarvikkeiden ja rehujen merkittävää radioaktiivista saastumista. Nämä sallitut enimmäistasot vastaavat edelleen viimeisimpiä nykyisin kansainvälisesti saatavilla olevia tieteellisiä lausuntoja. Tässä asetuksessa esitettyjen sallittujen enimmäistasojen asettamisen perustaa on tarkasteltu uudelleen ja se on kuvattu säteilysuojelua koskevassa komission julkaisussa 105 (EU Food Restriction Criteria for Application after an Accident). Nämä tasot perustuvat erityisesti vertailutasoon 1 mSv vuodessa, johon nähden ravinnonotosta aiheutuva henkilökohtaisen efektiivisen annoksen lisäys lasketaan, ja olettamukseen, että 10 prosenttia vuosittain käytettävistä elintarvikkeista on saastunut. Alle yksivuotiaisiin pikkulapsiin sovelletaan kuitenkin eri olettamuksia.

(4) Fukushiman ydinvoimalassa 11 päivänä maaliskuuta 2011 tapahtuneen onnettomuuden jälkeen komissiolle ilmoitettiin, että radionukliditasot tietyissä Japanista peräisin olevissa elintarvikkeissa ylittävät tasot, joiden vallitessa Japanissa käynnistetään elintarvikkeisiin sovellettavat turvatoimenpiteet. Tällainen saastuminen voisi aiheuttaa uhkan ihmisten ja eläinten terveydelle unionissa, ja tämän vuoksi on toteutettu toimenpiteitä, joilla on otettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 178/2002 (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1).) perustetun elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaisesti käyttöön erityisiä edellytyksiä Japanista peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen elintarvikkeiden ja rehujen tuonnissa.

(5) On tarpeen perustaa järjestelmä, joka antaa yhteisölle mahdollisuuden asettaa markkinoille saatettaville tuotteille radioaktiivisen saastumisen sallitut enimmäistasot väestön suojelemiseksi sellaisen ydinonnettomuuden tai muun säteilyhätätilanteen jälkeen, josta aiheutuu todennäköisesti tai josta on aiheutunut elintarvikkeiden tai rehujen merkittävää radioaktiivista saastumista.

(6) Vettä nautitaan suoraan tai välillisesti muiden elintarvikkeiden tavoin, ja vedellä on siksi oma osuutensa kuluttajalle aiheutuvassa kokonaisaltistuksessa radioaktiivisille aineille. Radioaktiivisten aineiden osalta on ihmisten käyttöön tarkoitetun veden valvonnasta jo säädetty neuvoston direktiivissä 2013/51/Euratom (Neuvoston direktiivi 2013/51/Euratom, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, väestön terveyden suojelemista ihmisten käyttöön tarkoitetussa vedessä olevilta radioaktiivisilta aineilta koskevista vaatimuksista (EUVL L 296, 7.11.2013, s. 12).), lukuun ottamatta kivennäisvesiä ja lääkinnälliseen käyttöön tarkoitettuja vesiä. Tätä asetusta olisi sovellettava elintarvikkeisiin, vähän käytettyihin elintarvikkeisiin ja rehuihin, jotka voitaisiin saattaa markkinoille ydinonnettomuuden tai muun säteilyhätätilanteen jälkeen, muttei ihmisten käyttöön tarkoitettuun veteen, johon sovelletaan direktiiviä 2013/51/Euratom. Säteilyhätätilanteessa jäsenvaltiot voivat kuitenkin valita viittaamisen tässä asetuksessa asetettuihin nestemäisiä elintarvikkeita koskeviin enimmäistasoihin hallinnoidakseen ihmisten käyttöön tarkoitetun veden käyttöä.

(7) Radioaktiivisen saastumisen sallittuja enimmäistasoja olisi sovellettava unionista peräisin oleviin tai kolmansista maista tuotuihin elintarvikkeisiin ja rehuihin sen perusteella, mikä ovat ydinonnettomuuden tai muun säteilyhätätilanteen sijaintipaikka ja olosuhteet.

(8) Komissiolle on ilmoitettava ydinonnettomuudesta tai poikkeavan korkeista radioaktiivisuuden tasoista neuvoston päätöksen 87/600/Euratom (Neuvoston päätös 87/600/Euratom, tehty 14 päivänä joulukuuta 1987, yhteisön järjestelyistä nopeaksi tietojenvaihdoksi säteilyhätätilanteen yhteydessä (EYVL L 371, 30.12.1987, s. 76).) tai ydinonnettomuuden pikaisesta ilmoittamisesta 26 päivänä syyskuuta 1986 tehdyn Kansainvälisen atomienergiajärjestön yleissopimuksen nojalla.

(9) Sen huomioon ottamiseksi, että pikkulasten ruokavalio heidän ensimmäisten kuuden elinkuukautensa aikana voi vaihdella merkittävästi ja että pikkulasten aineenvaihduntaan liittyy myös seuraavien kuuden elinkuukauden aikana epävarmuustekijöitä, on asianmukaista, että pikkulastenruoissa sallittujen alempien enimmäistasojen soveltaminen ulotetaan koskemaan ensimmäisten 12 elinkuukauden jaksoa.

(10) Jotta helpotetaan sovellettavien sallittujen enimmäistasojen mukauttamista erityisesti ydinonnettomuuden tai muun säteilyhätätilanteen olosuhteisiin nähden, täytäntöönpanoasetusten uudelleentarkastelumenettelyihin olisi kuuluttava, että komissio kuulee perustamissopimuksen 31 artiklassa tarkoitettua asiantuntijaryhmää.

(11) Jotta varmistetaan, että sovellettavat sallitut enimmäistasot ylittäviä elintarvikkeita ja rehuja ei saateta yhteisön markkinoille, näiden tasojen noudattamista olisi valvottava asianmukaisin tarkastuksin.

(12) Jotta varmistetaan tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano sallittujen enimmäistasojen käyttöönotossa, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).) mukaisesti, jota olisi sovellettava tämän asetuksen tarpeisiin, vaikka siinä ei ole nimenomaista viittausta perustamissopimuksen 106 a artiklaan.

(13) Pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean olisi avustettava komissiota. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että komitean keskustellessa ehdotuksista tähän asetukseen perustuviksi täytäntöönpanoasetuksiksi niiden edustajilla on itsellään tai käytettävissään riittävä asiantuntemus säteilysuojelusta.

(14) Säädökset, joilla otetaan käyttöön elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallittuja enimmäistasoja, olisi hyväksyttävä käyttäen tarkastelumenettelyä.

(15) Komission olisi hyväksyttävä välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä, jos tämä on tarpeen asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät tiettyihin säteilyhätätilanteisiin, joista aiheutuu todennäköisesti tai joista on aiheutunut elintarvikkeiden tai rehujen merkittävää radioaktiivista saastumista.

(16) Tämän asetuksen olisi oltava lex specialis -säädös menettelylle, jolla hyväksytään ja myöhemmin muutetaan täytäntöönpanoasetuksia, joilla asetetaan sovellettavia radioaktiivisen saastumisen sallittuja enimmäistasoja ydinonnettomuuden tai muun säteilyhätätilanteen jälkeen. Jos on ilmeistä, että unionista peräisin olevasta tai kolmannesta maasta tuodusta elintarvikkeesta tai rehusta aiheutuu todennäköisesti vakava riski ihmisten terveydelle, eläinten terveydelle tai ympäristölle eikä tällaista riskiä voida tyydyttävällä tavalla hallita kyseisen yhden tai useamman jäsenvaltion toteuttamilla toimenpiteillä, komissiolla on mahdollisuus hyväksyä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 nojalla täydentäviä kiireellisiä toimenpiteitä. Komission olisi varmistettava tämän asetuksen ja asetuksen (EY) N:o 178/2002 yhdenmukainen täytäntöönpano. Sovellettavat sallitut enimmäistasot ja täydentävät kiireelliset toimenpiteet olisi mahdollisuuksien mukaan sisällytettävä yhteen täytäntöönpanoasetukseen, joka perustuu tähän asetukseen ja asetukseen (EY) N:o 178/2002.

(17) Lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 882/2004 (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta (EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1).) annetaan yleiset säännöt, jotka koskevat virallisen valvonnan suorittamista sellaisten sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi, joilla pyritään on muun muassa ehkäisemään, poistamaan tai vähentämään hyväksyttävälle tasolle ihmisiin ja eläimiin kohdistuvia riskejä.

(18) Täytäntöönpanoasetuksia laatiessaan tai tarkastellessaan niitä uudelleen komission olisi otettava huomioon muun muassa seuraavat olosuhteet: yhteisössä tai yhteisön ulkopuolella tapahtuneen ydinonnettomuuden tai muun säteilyhätätilanteen sijainti, luonne ja laajuus; yhteisössä tai yhteisön ulkopuolella ilmaan, veteen ja maaperään tai elintarvikkeisiin ja rehuihin vapautuneen havaitun tai arvioidun radioaktiivisten aineiden päästön luonne, laajuus ja levinneisyys; elintarvikkeiden ja rehujen osalta havaitun tai mahdollisen radioaktiivisen saastumisen säteilyriskit ja siitä aiheutuvat säteilyannokset; yhteisössä mahdollisesti markkinoille saatettavan saastuneen elintarvikkeen ja rehun tyyppi ja määrä; kolmansissa maissa asetetut sallitut enimmäistasot saastuneille elintarvikkeille ja rehuille; kyseisen elintarvikkeen ja rehun merkitys väestön riittävän ruoansaannin kannalta; elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvät kuluttajien odotukset ja kuluttajien ruokailutottumusten mahdolliset muutokset säteilyhätätilanteen jälkeen.

(19) Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa jäsenvaltiolla olisi oltava mahdollisuus pyytää saada lupa poiketa väliaikaisesti radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista sen alueella käytettävien tiettyjen elintarvikkeiden tai rehujen osalta. Täytäntöönpanoasetuksissa olisi yksilöitävä elintarvikkeet ja rehut, joihin poikkeuksia sovelletaan, kyseiset radionuklidityypit sekä poikkeusten maantieteellinen soveltamisala ja niiden kesto,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla Kohde

Tässä asetuksessa asetetaan radioaktiivisen saastumisen sallitut enimmäistasot

a) liitteessä I esitetyille elintarvikkeille;

b) liitteessä II esitetyille vähän käytetyille elintarvikkeille;

c) liitteessä III esitetyille rehuille;

joita voidaan saattaa markkinoille sellaisen ydinonnettomuuden tai muun säteilyhätätilanteen jälkeen, josta aiheutuu todennäköisesti tai josta on aiheutunut elintarvikkeiden tai rehujen merkittävää radioaktiivista saastumista.

Tässä asetuksessa säädetään myös menettely, jolla hyväksytään tai myöhemmin muutetaan täytäntöönpanoasetuksia, joilla säädetään sovellettavista sallituista enimmäistasoista.

2 artikla Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1) ’elintarvikkeella’ tarkoitetaan mitä tahansa jalostettua, osittain jalostettua tai jalostamatonta ainetta tai tuotetta, joka on tarkoitettu tai jonka voidaan kohtuudella olettaa tulevan ihmisten nautittavaksi.

’Elintarvike’ käsittää juomat, purukumin ja kaikki aineet, jotka on tarkoituksellisesti lisätty elintarvikkeeseen sen valmistuksen, valmistamisen tai käsittelyn aikana.

’Elintarvikkeen’ määritelmään eivät sisälly

a) rehut;

b) elävät eläimet, paitsi jos ne on tarkoitus saattaa markkinoille ihmisten ravinnoksi;

c) kasvit ennen niiden korjuuta;

d) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/83/EY, annettu 6 päivänä marraskuuta 2001, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä (EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67).) 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut lääkkeet;

e) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1223/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, kosmeettisista valmisteista (EUVL L 342, 22.12.2009, s. 59).) 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut kosmeettiset valmisteet;

f) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/40/EU (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/40/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä sekä direktiivin 2001/37/EY kumoamisesta (EUVL L 127, 29.4.2014, s. 1).) 2 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetut tupakka ja tupakkatuotteet;

g) vuonna 1961 tehdyssä Yhdistyneiden kansakuntien huumausaineyleissopimuksessa ja vuonna 1971 tehdyssä psykotrooppisia aineita koskevassa Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksessa tarkoitetut huumausaineet ja psykotrooppiset aineet;

h) jäämät ja epäpuhtaudet;

i) direktiivin 2013/51/Euratom 2 artiklan 1 kohdassa määritelty ihmisten käyttöön tarkoitettu vesi;

2) ’vähän käytetyllä elintarvikkeella’ tarkoitetaan elintarvikkeita, joiden merkitys ruokavaliossa on vähäinen ja jotka muodostavat vain häviävän pienen osan väestön nauttimista elintarvikkeista;

3) ’rehulla’ tarkoitetaan mitä tahansa suun kautta tapahtuvaan eläinten ruokintaan tarkoitettua ainetta tai tuotetta, mukaan luettuina lisäaineet, riippumatta siitä, onko se jalostettu, osittain jalostettu vai jalostamaton;

4) ’markkinoille saattamisella’ tarkoitetaan elintarvikkeen tai rehun hallussapitoa sen myyntiä varten, myös myytäväksi tarjoamista tai muuta joko ilmaiseksi tai korvausta vastaan tapahtuvaa siirtoa sekä itse myyntiä, jakelua ja muita siirtomuotoja;

5) ’säteilyhätätilanteella’ tavanomaisesta poikkeavaa tilannetta tai tapahtumaa, johon liittyy säteilylähde ja joka vaatii välitöntä toimintaa ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle, elämänlaadulle, omaisuudelle tai ympäristölle aiheutuvien vakavien haitallisten seurauksien lieventämiseksi, tai vaaraa, josta voisi aiheutua tällaisia vakavia haitallisia seurauksia.

3 artikla Sovellettavat sallitut enimmäistasot

1. Jos komissio saa – erityisesti joko säteilyhätätilanteen yhteydessä sovellettavien yhteisön nopean tietojenvaihdon järjestelyjen mukaisesti tai ydinonnettomuuden pikaisesta ilmoittamisesta 26 päivänä syyskuuta 1986 tehdyn IAEA:n yleissopimuksen nojalla – sellaisia virallisia tietoja ydinonnettomuudesta tai muusta säteilyhätätilanteesta, josta aiheutuu todennäköisesti tai josta on aiheutunut elintarvikkeiden ja rehujen merkittävää radioaktiivista saastumista, se hyväksyy täytäntöönpanoasetuksen, jolla otetaan käyttöön sallittuja enimmäistasoja mahdollisesti saastuneille elintarvikkeille tai rehuille, jotka voidaan saattaa markkinoille.

Tällaisessa täytäntöönpanoasetuksessa esitetyt sovellettavat sallitut enimmäistasot eivät saa ylittää liitteissä I, II ja III mainittuja tasoja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 artiklan 4 kohdan soveltamista. Tämä täytäntöönpanoasetus hyväksytään 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissio hyväksyy 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen välittömästi sovellettavan täytäntöönpanoasetuksen asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät ydinonnettomuuden tai muun säteilyhätätilanteen olosuhteisiin.

2. Edellä 1 kohdan perusteella hyväksytyt täytäntöönpanoasetukset ovat voimassa mahdollisimman lyhyen ajan. Ydinonnettomuuden tai muun säteilyhätätilanteen vuoksi hyväksytty ensimmäinen täytäntöönpanoasetus saa olla voimassa enintään kolme kuukautta.

Komissio tarkastelee täytäntöönpanoasetuksia uudelleen määräajoin ja muuttaa niitä tarvittaessa onnettomuuden luonteen tai sijainnin tai tosiasiallisesti mitatun radioaktiivisen saastumisen tason kehityksen perusteella.

3. Laatiessaan tai tarkastellessaan uudelleen täytäntöönpanoasetuksia komissio ottaa huomioon perustamissopimuksen 30 ja 31 artiklan nojalla vahvistetut perusnormit, oikeutusperiaate ja optimointiperiaate mukaan lukien, jotta yksittäisten annosten suuruus, altistumisen todennäköisyys sekä altistuvien henkilöiden lukumäärä pidetään niin pienenä kuin se on kohtuudella mahdollista, ottaen huomioon kulloinenkin teknisen tietämyksen taso sekä taloudelliset ja yhteiskunnalliset tekijät.

Komissio kuulee täytäntöönpanoasetusten uudelleentarkastelun yhteydessä perustamissopimuksen 31 artiklassa tarkoitettua asiantuntijaryhmää, jos ydinonnettomuus tai muu säteilyhätätilanne aiheuttaa yhteisössä kulutettujen elintarvikkeiden tai rehujen niin laajamittaisen saastumisen, että tämän asetuksen liitteissä I, II ja III esitettyjen sallittujen enimmäistasojen taustalla olevat perusteet ja olettamukset eivät enää päde. Komissio voi pyytää mainitun asiantuntijaryhmän lausuntoa muussa sellaisessa tapauksessa, jossa on kyse yhteisössä kulutettujen elintarvikkeiden tai rehujen saastumisesta.

4. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä antaa mille tahansa jäsenvaltiolle sen pyynnöstä ja kyseisessä jäsenvaltiossa vallitsevien poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi luvan väliaikaisesti poiketa sallituista enimmäistasoista sen alueella käytettyjen tiettyjen elintarvikkeiden ja rehujen osalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta terveyden suojelua koskevaa tämän asetuksen tavoitetta. Näiden poikkeusten on perustuttava tieteelliseen näyttöön ja niiden on oltava asianmukaisesti perusteltuja kyseisessä jäsenvaltioissa vallitsevien olosuhteiden, erityisesti yhteiskunnallisten tekijöiden, vuoksi.

4 artikla Rajoittavat toimenpiteet

1. Kun komissio on hyväksynyt täytäntöönpanoasetuksen, jolla otetaan käyttöön sallittuja enimmäistasoja, ei elintarvikkeita tai rehuja, jotka eivät ole näiden sallittujen enimmäistasojen mukaisia, saa kyseisessä täytäntöönpanoasetuksessa säädetystä päivästä alkaen saattaa markkinoille.

Tämän asetuksen soveltamiseksi kolmansista maista tuodut elintarvikkeet ja rehut katsotaan markkinoille saatetuiksi, jos ne on asetettu unionin tullialueella muuhun tullimenettelyyn kuin passitusmenettelyyn.

2. Kukin jäsenvaltio toimittaa komissiolle kaikki tämän asetuksen soveltamista koskevat tiedot. Komissio antaa nämä tiedot muille jäsenvaltioille. Tapaukset, joissa sovellettavia sallittuja enimmäistasoja ei ole noudatettu, on ilmoitettava elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän (RASFF) kautta.

5 artikla Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 178/2002 58 artiklan 1 kohdalla perustettu pysyvä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

3. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 8 artiklaa yhdessä sen 5 artiklan kanssa.

6 artikla Kertomuksen toimittaminen

Jos tapahtuu ydinonnettomuus tai muu säteilyhätätilanne, josta aiheutuu todennäköisesti tai josta on aiheutunut elintarvikkeiden ja rehujen merkittävää radioaktiivista saastumista, komissio antaa kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Kertomuksessa käsitellään tämän asetuksen nojalla toteutettujen ja komissiolle 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoitettujen toimenpiteiden täytäntöönpanoa.

7 artikla Kumoaminen

Kumotaan neuvoston asetus (Euratom) N:o 3954/87 sekä komission asetukset (Euratom) N:o 944/89 (Komission asetus (Euratom) N:o 944/89, annettu 12 päivänä huhtikuuta 1989, radioaktiivisen saastumisen sallittujen enimmäistasojen vahvistamisesta vähemmän käytetyille elintarvikkeille ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen (EYVL L 101, 13.4.1989, s. 17).) ja (Euratom) N:o 770/90 (Komission asetus (Euratom) N:o 770/90, annettu 29 päivänä maaliskuuta 1990, radioaktiivisen saastumisen sallittujen enimmäistasojen vahvistamisesta rehuissa ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen (EYVL L 83, 30.3.1990, s. 78).).

Viittauksia kumottuihin asetuksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä IV olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

8 artikla Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Liite I Elintarvikkeiden radioaktiivisen saastumisen sallitut enimmäistasot

Elintarvikkeisiin sovellettavat sallitut enimmäistasot eivät saa ylittää seuraavia:

Isotooppiryhmä/Elintarvikeryhmä Elintarvike (Bq/kg) (1)
Lastenruoka (2) Maito-tuotteet (3) Muut elintarvikkeet, lukuun ottamatta vähän käytettyjä elintarvikkeita (4) Nestemäiset elintarvikkeet (5)
Strontium-isotooppien (etenkin Sr-90) summa 75 125 750 125
Jodi-isotooppien (etenkin I-131) summa 150 500 2 000 500
Plutoniumin ja transplutoniumin alfa-aktiivisten isotooppien (etenkin Pu-239 ja Am-241) summa 1 20 80 20
Kaikkien muiden nuklidien, joiden puoliintumisaika on yli 10 päivää (etenkin Cs-134 ja Cs-137), summa (6) 400 1 000 1 250 1 000
(1) Tiivistettyihin tai kuivattuihin tuotteisiin sovellettava taso lasketaan ennastetun kulutusvalmiin tuotteen perusteella. Jäsenvaltiot voivat antaa laimentamista koskevia suosituksia sen varmistamiseksi, että tässä asetuksessa vahvistettuja sallittuja enimmäistasoja noudatetaan.
(2) Lastenruoalla tarkoitetaan pikkulasten ruoaksi heidän ensimmäisten 12 elinkuukautensa aikana tarkoitettuja elintarvikkeita, jotka sellaisenaan täyttävät tämän henkilöryhmän ravintotarpeet ja jotka on asetettu vähittäismyyntiin helposti tunnistettavissa ja tällaisiksi osoitetuin merkinnöin varustetuissa pakkauksissa.
(3) Maitotuotteilla tarkoitetaan yhdistetyn nimikkeistön seuraaviin nimikkeisiin kuuluvia tuotteita, mukaan lukien tarvittaessa niihin mahdollisesti jälkikäteen tehtävät mukautukset: 0401 ja 0402 (lukuun ottamatta 0402 29 11).
(4) Vähän käytetyt elintarvikkeet ja niihin sovellettavat vastaavat tasot vahvistetaan liitteessä II.
(5) Nestemäisillä elintarvikkeilla tarkoitetaan tuotteita, jotka kuuluvat yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 2009 ja ryhmään 22. Arvot lasketaan ottaen huomioon juoksevan veden kulutus, ja samoja arvoja voitaisiin soveltaa juomavesivaroihin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten harkinnan mukaan.
(6) Hiili 14, tritium ja kalium 40 eivät kuulu tähän ryhmään.

Liite II Vähän käytettyjen elintarvikkeiden radioaktiivisen saastumisen sallitut enimmäistasot

1. Luettelo vähän käytetyistä elintarvikkeista

CN-koodi Kuvaus
0703 20 00 Valkosipuli (tuore tai jäähdytetty)
0709 59 50 Multasienet (tryffelit) (tuoreet tai jäähdytetyt)
0709 99 40 Kaprikset (tuoreet tai jäähdytetyt)
0711 90 70 Kaprikset (väliaikaisesti säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina)
ex 0712 39 00 Multasienet (tryffelit) (kuivatut, myös paloitellut tai viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut)
714 Maniokki- (kassava-), arrow- ja salepjuuret, maa-artisokat, bataatit ja niiden kaltaiset runsaasti tärkkelystä tai inuliinia sisältävät juuret ja mukulat, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt tai kuivatut, myös paloitellut tai pelleteiksi valmistetut; saagoydin
0814 00 00 Sitrushedelmien ja melonin (myös vesimelonin) kuoret, tuoreet, jäädytetyt, kuivatut tai väliaikaisesti suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa säilöttyinä
0903 00 00 Mate
904 Piper-sukuinen pippuri; kuivatut, murskatut tai jauhetut Capsicum- tai Pimenta-sukuiset hedelmät
0905 00 00 Vanilja
906 Kaneli ja kanelinnuput
0907 00 00 Mausteneilikka (hedelmät, kukannuput ja kukkavarret)
908 Muskottipähkinä, muskottikukka ja kardemumma
909 Aniksen, tähtianiksen, fenkolin (saksankuminan), korianterin, roomankuminan tai kuminan hedelmät ja siemenet; katajanmarjat
910 Inkivääri, sahrami, kurkuma, timjami, laakerinlehdet, curry ja muut mausteet
1106 20 Nimikkeen 0714 saagosta, juurista tai mukuloista valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe
1108 14 00 Maniokkitärkkelys (kassavatärkkelys)
1210 Tuoreet tai kuivatut humalantähkät, myös murskatut, jauhetut tai pelleteiksi valmistetut; lupuliini
1211 Kasvit ja kasvinosat (myös siemenet ja hedelmät), jollaisia käytetään pääasiallisesti hajusteisiin, farmaseuttisiin tuotteisiin, hyönteisten ja sienitautien torjunta-aineisiin tai niiden kaltaisiin tuotteisiin, tuoreet tai kuivatut, myös paloitellut, murskatut tai jauhetut, paitsi elintarviketuotantoon tarkoitetut kasvit ja kasvinosat
1301 Kumilakat; luonnonkumit, -hartsit, -kumihartsit ja oleohartsit (esimerkiksi palsamit)
1302 Kasvimehut ja -uutteet; pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit; agar-agar ja muut kasviaineista saadut kasvilimat ja paksunnosaineet, myös modifioidut
1504 Kala- ja merinisäkäsrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat
1604 31 00 Kaviaari
1604 32 00 Kaviaarinkorvikkeet
1801 00 00 Kaakaopavut, kokonaiset tai rouhitut, raa'at tai paahdetut
1802 00 00 Kaakaonkuoret ja -kalvot sekä muut kaakaonjätteet
1803 Kaakaomassa, myös sellainen, josta rasva on poistettu
2003 90 10 Multasienet (tryffelit) (muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt)
2006 00 Sokerilla säilötyt (valellut, lasitetut tai kandeeratut) kasvikset, hedelmät, pähkinät, hedelmänkuoret ja muut kasvinosat
2102 Hiiva (elävä eli aktiivinen tai kuollut eli inaktiivinen); muut kuolleet yksisoluiset mikro-organismit (ei kuitenkaan nimikkeen 3002 rokotteet); valmistetut leivinjauheet
2936 Provitamiinit ja vitamiinit, luonnolliset tai synteettisesti valmistetut (myös luonnon konsentraatit), näiden pääasiallisesti vitamiineina käytettävät johdannaiset sekä näiden aineiden keskinäiset seokset, myös missä tahansa liuottimessa
3301 Haihtuvat öljyt (terpeenittömät tai terpeenipitoiset), myös jähmeät (concretes) ja vahaa poistamalla saadut nesteet (absolutes); resinoidit; uutetut oleohartsit; haihtuvien öljyjen väkevöidyt rasva-, rasvaöljy- ja vahaliuokset tai niiden kaltaiset liuokset, kylmänä uuttamalla (enfleurage) tai maseroimalla saadut; terpeenipitoiset sivutuotteet, joita saadaan poistettaessa terpeenejä haihtuvista öljyistä; haihtuvien öljyjen vesitisleet ja -liuokset

2. Edellä 1 kohdassa lueteltuihin vähän käytettyihin elintarvikkeisiin sovellettavat sallitut enimmäistasot eivät saa ylittää seuraavia:

Isotooppiryhmä Becquerel/kilogramma
Strontium-isotooppien (etenkin Sr-90) summa 7 500
Jodi-isotooppien (etenkin I-131) summa 20 000
Plutoniumin ja transplutoniumin alfa-aktiivisten isotooppien (etenkin Pu-239, Am-241) summa 800
Kaikkien muiden nuklidien, joiden puoliintumisaika on yli 10 päivää (etenkin Cs-134 ja Cs-137), summa (1) 12 500
(1) Hiili 14, tritium ja kalium 40 eivät kuulu tähän ryhmään.

Liite III Rehujen radioaktiivisen saastumisen sallitut enimmäistasot

Cesium-134:n ja cesium 137:n summan sallitut enimmäistasot eivät saa ylittää seuraavia:

Eläinryhmien rehut Becquerel/kilogramma (1) (2),
Siat 1 250
Siipikarja, karitsat, vasikat 2 500
Muut 5 000
(1) Näiden tasojen tarkoituksena on myötävaikuttaa elintarvikkeiden sallittujen radioaktiivisen saastumisen enimmäistasojen noudattamiseen; ne eivät yksinään pysty varmistamaan tätä kaikissa olosuhteissa, ja ne eivät vähennä velvoitetta seurata ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläintuotteiden saastumisen tasoja.
(2) Näitä tasoja sovelletaan valmisrehuihin.

Liite IV Vastaavuustaulukko

Asetus (Euratom) N:o 3954/87 Asetus (Euratom) N:o 944/89 Asetus (Euratom) N:o 770/90 Tämä asetus
1 artiklan 1 kohta 1 artikla 1 artikla 1 artikla
1 artiklan 2 kohta     2 artikla
2 artiklan 1 kohta     3 artiklan 1 kohta
2 artiklan 2 kohta     3 artiklan 2 kohta
3 artiklan 1 kohta    
3 artiklan 2 kohta     3 artiklan 3 kohta
3 artiklan 3 ja 4 kohta    
4 artikla    
5 artikla    
6 artiklan 1 kohta     4 artiklan 1 kohta
6 artiklan 2 kohta     4 artiklan 2 kohta
  2 artikla   Liitteessä II oleva 2 kohta
5 artikla
7 artikla    
7 artikla
8 artikla 3 artikla 2 artikla 8 artikla
Liite     Liite I
  Liite   Liitteessä II oleva 1 kohta
    Liite Liite III
Liite IV