KSuos neuvostolle Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) ja Kanadan hallituksen välisen ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskevan yhteistyösopimuksen hyväksymisestä 26.7.2011

(Tiedoksiannettu numerolla SEK(2011) 969 lopullinen)

1. Johdanto

Euroopan atomienergiayhteisön ja Kanadan hallituksen välinen atomienergian rauhanomaista käyttöä koskeva yhteistyösopimus kattaa useimmat kummankin sopimuspuolen edun mukaiset alat.

Sopimusta on muutettu viisi kertaa sen jälkeen kun se allekirjoitettiin viisikymmentä vuotta sitten. Nämä toistuvat muutokset ovat hankaloittaneet sen täytäntöönpanoa. Neuvosto antoi 27. heinäkuuta 2009 neuvotteluvaltuutuksen, jonka tarkoituksena oli yksinkertaistaa sopimusta ja sisällyttää siihen uusia (etenkin teknologian siirtoon liittyviä) määräyksiä.

Sopimuksessa määrätään laaja-alaisesta yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla ja luodaan yleiset puitteet poliittiselle, tekniselle ja teollisuusyhteistyölle. Se tarjoaa sopimuspuolten viranomaisille ja teollisuuden toimijoille oikeudellisen kehyksen, joka helpottaa sopimuspuolten välistä yhteistyötä tällä alalla.

2. Sopimuksen merkitys

Sopimuksen merkitys liittyy pääasiassa kaupallisiin tarpeisiin.

Kanada on useiden vuosien ajan ollut maailman toiseksi suurin uraanintuottaja, jonka osuus on noin 22 % koko maailman tuotannosta. Tuotannon ennakoidaan kasvavan merkittävästi vuoden 2013 jälkeen, kun uusia kaivoksia otetaan käyttöön. Tunnetut uraanivarat ovat 572 000 tonnia U3O8-uraania (485 000 tU) ja uusia esiintymiä etsitään jatkuvasti, minkä vuoksi Kanadalla on tulevaisuudessa merkittävä rooli maailmanlaajuisen kysynnän kannalta.

Kanada on useiden vuosien ajan ollut ydintutkimuksen ja -teknologian johtavia maita, joka vie ulkomaille täydellisiä reaktorijärjestelmiä. Maa suunnittelee myös laajentavansa ydinvoimalakapasiteettiaan tulevien kymmenen vuoden aikana rakentamalla yhdeksän uutta reaktoria.

Euratomin intressi sopimuksen allekirjoittamiseen perustuu siihen, että Kanada on yksi sen tärkeimmistä luonnonuraanin toimittajista. Ydinalan kaupan edistäminen tukee energiatoimitusten varmuuteen ja energialähteiden monipuolistamiseen liittyvää yhteisön politiikkaa.

Nyt käsiteltävän sopimuksen tekeminen vahvistaa jälleen Kanadan, yhteisön ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten sitoutumisen ydinaseiden leviämisen estämiseen sekä ydinmateriaalivalvonnan, vientivalvonnan ja turvajärjestelyjen lujittamiseen ja tiukkaan soveltamiseen.

3. Sopimuksen pääperiaatteet

Sopimuksen tavoitteena on ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskeva yhteistyö Euratomin ja Kanadan välillä. Yhteistyön piiriin (III artikla) kuuluvat pääasiassa ydinturvallisuus, ydinaineiden toimittaminen, teknologian siirto, laitteiden siirto sekä tritiumin ja tritiumiin liittyvien laitteiden siirto.

Sopimuksessa määritellään sen soveltamisalaan kuuluvat aineet (IV artikla) eli erilaiset ydinaineet, muut kuin ydinaineet, laitteet sekä tritium ja tritiumiin liittyvät laitteet, ja kuvataan rikastukseen liittyvät yksityiskohtaiset säännöt (VI artikla). Sopimus sisältää määräykset, joissa määritellään ydinaineiden siirtoihin sovellettavat vaatimukset sekä ristiriitatilanteiden ratkaisutapa. Sopimuksessa painotetaan, että ydinaineita on käytettävä rauhanomaisiin tarkoituksiin ja ydinmateriaalivalvontasopimusten mukaisesti. (Yhteisössä sovelletaan Euratomin ydinmateriaalivalvontaa Euratomin perustamissopimuksen mukaisesti ja IAEA:n ydinmateriaalivalvontaa ja siihen liittyviä lisäpöytäkirjoja (INFCIRC/540)).

Ydinaineiden kansainvälisiä siirtoja ja kauppaa käsitellään VII artiklassa. Sopimuksessa toistetaan periaatteet, jotka koskevat ydinaineiden vapaata liikkuvuutta yhteisön alueella. Jälleenkäsittelyä koskee VIII artikla. Teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyviä kysymyksiä (IX artikla) käsitellään yksityiskohtaisesti, samoin kuin sopimuspuolten välistä tietojenvaihtoa (X artikla).

Sopimuksen sujuvan täytäntöönpanon varmistamiseksi siihen on sisällytetty erityinen neuvottelu- ja välimiesmenettelyä koskeva artikla (XII artikla) siltä varalta, että sopimuksen asianmukainen soveltaminen herättää kysymyksiä. Sopimus tehdään ensi vaiheessa kymmeneksi vuodeksi, minkä jälkeen sen voimassaolo jatkuu ilman eri toimenpiteitä viisi vuotta kerrallaan (XIV artikla).

4. Päätelmät

Komissio katsoo, että Euroopan atomienergiayhteisön ja Kanadan hallituksen välinen ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskeva yhteistyösopimus, jonka hyväksymistä komissio ehdottaa,

– on neuvoston 27. heinäkuuta 2009 antamien neuvotteluohjeiden mukainen,

– täyttää sopimuksen yksinkertaistamista, ajantasaistamista ja laajentamista koskevat tavoitteet,

– vahvistaa sopimuspuolten selkeän sitoutumisen ydinaseiden leviämisen estämiseen ja ydinturvallisuuden korkean tason takaamiseen ydinenergian rauhanomaisen ja turvallisen käytön varmistamiseksi,

– vastaa energian toimitusvarmuuteen liittyvää yhteisön politiikkaa,

– lujittaa entisestään EU:n ja Kanadan erittäin hyviä suhteita energiapoliittisen yhteistyön alalla.

Näin ollen komissio suosittaa, että neuvosto Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 101 artiklan toisen kohdan mukaisesti hyväksyy liitteenä olevan Euroopan atomienergiayhteisön ja Kanadan hallituksen välisen ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskevan yhteistyösopimuksen.

Liite Kanadan hallituksen ja Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) välinen ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskeva yhteistyösopimus

JOHDANTO

Kanadan hallitus ja Euroopan atomienergiayhteisö (Euratom), jäljempänä ’yhteisö’, jotka

OTTAVAT HUOMIOON, että Kanadan hallitus ja yhteisö ovat ilmaisseet yhteisen halunsa kehittää tiivistä yhteistyötä ydinenergian rauhanomaisen ja räjähteet poissulkevan käytön alalla;

HALUAVAT tehdä keskinäistä yhteistyötä edistääkseen ja laajentaakseen myötävaikutusta, joka ydinenergian rauhanomaisen käytön kehittämisellä voi olla hyvinvointiin Kanadassa ja yhteisössä;

TUNNUSTAVAT, että vuonna 1998 allekirjoitettu Kanadan ja Euroopan atomienergiayhteisön välinen ydintutkimusta koskeva yhteistyösopimus koskee yhteistyötä ydinenergian rauhanomaisessa, räjähteet poissulkevassa ei-sotilaallisessa käytössä kummankin sopimuspuolen edun mukaisilla aloilla;

VAHVISTAVAT Kanadan hallituksen, yhteisön ja sen jäsenvaltioiden hallitusten vahvan sitoutumisen ydinaseiden leviämisen estämiseen, mukaan lukien niiden asiaa koskevien ydinmateriaali- ja vientivalvontajärjestelmien lujittaminen ja tehokas soveltaminen, joiden mukaisesti Kanadan ja yhteisön välinen ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskeva yhteistyö toteutetaan;

VAHVISTAVAT Kanadan hallituksen, yhteisön ja sen jäsenvaltioiden hallitusten tuen Kansainvälisen atomienergiajärjestön, jäljempänä ’IAEA’, tavoitteille ja sen ydinmateriaalivalvontajärjestelmälle;

KATSOVAT, että Kanada ja kaikki yhteisön jäsenvaltiot ovat ydinaseiden leviämisen estämistä koskevan sopimuksen, jäljempänä ’ydinsulkusopimus’, sopimuspuolia;

TOTEAVAT, että ydinmateriaalivalvontaa harjoitetaan kaikissa yhteisön jäsenvaltioissa sekä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen, jäljempänä ’Euratomin perustamissopimus’, että yhteisön, sen jäsenvaltioiden ja IAEA:n välillä tehtyjen ydinmateriaalivalvontaa koskevien sopimusten nojalla;

TOTEAVAT, että Kanadan hallituksen ja yhteisön kunkin jäsenvaltion hallituksen ydinalan viejämaiden ryhmässä antamat sitoumukset olisi otettava huomioon;

TUNNUSTAVAT periaatteen, jonka mukaan ydinaineet, ydintekniset laitteet, muut kuin ydinaineet ja ydinteknologia saavat liikkua vapaasti yhteisössä;

OVAT YHTÄ MIELTÄ siitä, että sopimuksen olisi oltava Maailman kauppajärjestön sopimuksista johtuvien Euroopan unionin ja Kanadan hallituksen kansainvälisten velvoitteiden mukainen;

TOISTAVAT Kanadan hallituksen ja yhteisön jäsenvaltioiden hallitusten sitoutumisen ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskeviin kahdenvälisiin sopimuksiin;

OTTAVAT HUOMIOON, että ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskeva yhteistyöjärjestely vahvistaisi nykyistä hedelmällistä kokemusten vaihtoa, tarjoaisi mahdollisuuksia molempia osapuolia hyödyttävään toimintaan ja lujittaisi solidaarisuutta Euroopassa ja Atlantin molemmin puolin;

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

I artikla Määritelmät

Ellei toisin määrätä, tässä sopimuksessa tarkoitetaan

1. ’sopimuspuolilla’ Kanadan hallitusta ja yhteisöä; ’sopimuspuolella’ tarkoitetaan yhtä edellä mainituista ’sopimuspuolista’;

’yhteisöllä’

(a) Euratomin perustamissopimuksella perustettua oikeushenkilöä ja

(b) alueita, joilla Euratomin perustamissopimusta sovelletaan;

2. ’henkilöllä’ ketä tahansa luonnollista henkilöä tai mitä tahansa yritystä tai muuta yksikköä, johon sovelletaan sopimuspuolten lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella voimassaolevaa lainsäädäntöä, mutta ei itse sopimuspuolia;

3. ’toimivaltaisella viranomaisella’

(a) Kanadan hallituksen osalta Kanadan ydinturvallisuuskomissiota;

(b) yhteisön osalta Euroopan komissiota,

tai muuta viranomaista, jonka asianomainen sopimuspuoli voi milloin tahansa ilmoittaa kirjallisesti toiselle sopimuspuolelle;

4. ’laitteilla’ tämän sopimuksen liitteessä A.1 lueteltuja koneiston tai laitoksen osia, jotka soveltuvat erityisesti käyttöön ydinenergiahankkeissa;

5. ’muilla kuin ydinaineilla’

Deuterium ja raskasvesi: deuteriumia ja raskasta vettä (deuteriumoksidia) ja muita deuteriumyhdisteitä, joiden deuterium-vety-isotooppisuhde ylittää arvon 1:5000 ja jotka on tarkoitettu käytettäviksi ydinreaktorissa,

Reaktoriluokan grafiitti: ydinreaktorissa hidastinaineena käytettäväksi tarkoitettua grafiittia, jonka puhtaustaso on parempi kuin 5 miljoonasosaa booriekvivalenttia ja jonka tiheys on suurempi kuin 1,50 g/cm3 ;

6. ’ydinaineilla’ kaikkia lähtöaineita tai erityisiä halkeamiskelpoisia aineita sellaisina kuin ne määritellään IAEA:n perussäännön XX artiklassa. IAEA:n hallintoneuvoston IAEA:n perussäännön XX artiklan nojalla tekemät päätökset, jotka muuttavat ”lähtöaineina” tai ”erityisinä halkeamiskelpoisina aineina” pidettyjen aineiden luetteloa, tulevat tämän sopimuksen mukaisesti voimaan vasta, kun molemmat sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen kirjallisesti muutoksen hyväksymisestä;

7. ’teknologialla’ IAEA:n asiakirjan INFCIRC/254/Rev.9/Part 1 (Guidelines for Nuclear Transfers) liitteessä A määriteltyä teknologiaa;

8. ’fuusio-ohjelmalla’ Euroopan unionin neuvoston päätöksellä Euratomin perustamissopimuksen 7 artiklan nojalla hyväksyttyä Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelmaa hallitun lämpöydinfuusion alalla sekä myöhemmin mahdollisesti kyseisellä alalla neuvoston päätöksellä hyväksyttyjä ohjelmia;

9. ’tritiumilla’ tritiumia sisältäviä yhdisteitä ja seoksia, joissa tritiumin ja vedyn suhde atomeina on suurempi kuin 1:1000;

10. ’tritiumiin liittyvillä laitteilla ja teknologialla’ laitteita, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu tritiumin ja sen yhdisteiden ja seosten tuotantoon, talteenottoon, uuttamiseen, konsentrointiin tai käsittelyyn fuusio-ohjelman erityistarpeiden tai paineistettujen raskasvesireaktoreiden toiminnan puitteissa;

11. ’sivutuotteella’ erityisiä halkeamiskelpoisia aineita, jotka saadaan tämän sopimuksen mukaisesti siirretyistä ydinaineista yhdessä tai useammassa prosessissa, joiden ei välttämättä tarvitse olla peräkkäisiä.

II artikla Tavoite

1. Tämän sopimuksen tavoitteena on tarjota puitteet ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskevalle sopimuspuolten väliselle yhteistyölle molemminpuolisen edun ja vastavuoroisuuden pohjalta mutta kuitenkaan rajoittamatta kummankaan sopimuspuolen toimivaltaa.

2. Ydinaineita, laitteita, muita kuin ydinaineita sekä tritiumia ja tritiumiin liittyviä laitteita, joita siirretään tämän sopimuksen nojalla, ja sivutuotteena tuotettuja ydinaineita käytetään vain rauhanomaisiin tarkoituksiin; niitä ei myöskään saa käyttää mihinkään ydinräjähdelaitteisiin eikä tällaisten laitteiden tutkimukseen tai kehittämiseen.

III artikla Yhteistyöalat

Tämän sopimuksen mukainen yhteistyö liittyy ydinenergian rauhanomaiseen käyttöön, ja siihen voivat sisältyä muun muassa seuraavat:

(a) Seuraaviin kysymyksiin liittyvien tietojen toimittaminen:

i) terveys ja turvallisuus,

ii) laitteet, laitokset ja välineet (mukaan lukien suunnitelmien, piirustusten ja eritelmien toimittaminen)

iii) ydinaineiden, muiden kuin ydinaineiden sekä laitteiden, laitosten ja välineiden (myös valmistusprosessien ja eritelmien) käyttö; ja

iv) sopimuspuolten ulkoiset ydinalan avustusohjelmat;

(b) ydinaineiden, muiden kuin ydinaineiden ja laitteiden toimitus;

(c) teknologian siirto, mukaan lukien tämän artiklan a alakohdassa määriteltyjen tietojen toimittaminen sillä edellytyksellä, että asianomaiset yhteisön jäsenvaltiot hyväksyvät tällaisten siirtojen ottamisen sopimuksen piiriin;

(d) sellaisten laitteiden siirto, jotka sopimuspuolet ovat nimenneet laitteiksi, jotka on suunniteltu tai rakennettu tai joita käytetään toiselta sopimuspuolelta saatujen tietojen pohjalta tai tällaisia tietoja käyttäen ja jotka kuuluvat jommankumman sopimuspuolen lainkäyttövaltaan nimeämishetkellä;

(e) laitteiden ja välineiden hankinta;

(f) teollis- ja tekijänoikeuksien käyttö;

(g) laitteiden ja laitosten käyttömahdollisuus;

(h) tritiumin suorat tai välilliset siirrot sen käyttämiseksi fuusio-ohjelmassa ja tritiumiin liittyvien laitteiden ja teknologian suorat tai välilliset siirrot niiden käyttämiseksi fuusio-ohjelmassa tai paineistettujen raskasvesireaktoreiden toiminnassa sekä näiden palautukset lähettävälle sopimuspuolelle;

(i) yhteistyö sopimuspuolten ulkoisten ydinalan avustusohjelmien suunnittelussa ja toteutuksessa;

(j) muut tämän sopimuksen kohteeseen liittyvät alat.

IV artikla Sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat aineet ja laitteet

1. Sopimuspuolten tai niiden henkilöiden välillä joko suoraan tai kolmannen maan kautta siirrettyihin ydinaineisiin, muihin kuin ydinaineisiin, laitteisiin sekä tritiumiin ja tritiumiin liittyviin laitteisiin sovelletaan tätä sopimusta aineiden ja laitteiden saapuessa vastaanottavan sopimuspuolen lainsäädäntövaltaan kuuluvalle alueelle vain, jos lähettävä sopimuspuoli on ilmoittanut vastaanottavalle sopimuspuolelle aiotusta siirrosta kirjallisesti ja vastaanottava sopimuspuoli on vahvistanut kirjallisesti, että kyseiseen aineeseen tai laitteeseen sovelletaan tätä sopimusta ja että esitetty vastaanottaja, jos vastaanottaja on muu kuin vastaanottava sopimuspuoli, on sopimuspuolen lainsäädäntövaltaan kuuluvalla alueella toimiva valtuutettu henkilö.

2. Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin ydinaineisiin, muihin kuin ydinaineisiin, laitteisiin sekä tritiumiin ja tritiumiin liittyviin laitteisiin, kunnes hallinnollisessa järjestelyssä määrättyjen menettelyjen mukaisesti määritetään, että

– tällaiset aineet ja laitteet on siirretty uudelleen vastaanottavan sopimuspuolen lainkäyttövallan ulkopuolelle;

– ydinainetta ei voida enää käyttää missään VII artiklan 6 kohdan a alakohdassa tarkoitetun valvonnan kannalta merkityksellisessä ydinenergia-alan toiminnassa tai sitä ei voida käytännössä saada talteen;

– laitteita ja muita kuin ydinaineita ei voida enää käyttää ydinenergia-alan tarkoituksiin;

– tritiumia ja tritiumiin liittyviä laitteita ei voida enää käyttää fuusio-ohjelmassa tai paineistettujen raskasvesireaktoreiden toiminnassa;

– sopimuspuolet sopivat, että tällaisiin aineisiin ja laitteisiin ei enää sovelleta tätä sopimusta.

3. Tätä sopimusta sovelletaan teknologian siirtoihin sellaisten yhteisön jäsenvaltioiden osalta, jotka hyväksyvät tällaisten siirtojen ottamisen sopimuksen piiriin. Sopimuspuolten tai niiden henkilöiden välillä joko suoraan tai kolmannen maan kautta siirrettyyn teknologiaan sovelletaan tätä sopimusta teknologian saapuessa vastaanottavan sopimuspuolen lainsäädäntövaltaan kuuluvalle alueelle vain, jos lähettävä sopimuspuoli on ilmoittanut vastaanottavalle sopimuspuolelle aiotusta siirrosta kirjallisesti ja vastaanottava sopimuspuoli on vahvistanut kirjallisesti, että kyseiseen teknologiaan sovelletaan tätä sopimusta ja että esitetty vastaanottaja, jos vastaanottaja on muu kuin vastaanottava sopimuspuoli, on sopimuspuolen lainsäädäntövaltaan kuuluvalla alueella toimiva valtuutettu henkilö.

4. Tritiumia ja tritiumiin liittyviä laitteita ja teknologiaa käytetään ainoastaan fuusioohjelmassa ja paineistetuissa raskasvesireaktoreissa.

5. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen aineiden ja laitteiden lisäksi tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat seuraavat aineet, ydinaineet ja laitteet:

i) ydinaineet tai muut kuin ydinaineet, joiden tuotannossa tai prosessoinnissa käytetään tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia liitteessä A.2 lueteltuja laitoksia;

ii) ydinaineet, joiden tuotannossa tai prosessoinnissa käytetään tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia ydinaineita tai muita kuin ydinaineita; ja

iii) laitteet, jotka vastaanottava sopimuspuoli, tai lähettävä sopimuspuoli vastaanottavaa sopimuspuolta kuultuaan ja tämän hyväksynnän saatuaan, on nimennyt laitteiksi, jotka on suunniteltu, rakennettu tai valmistettu tai joita käytetään tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvan, 1 kohdan nojalla siirretyn teknologian pohjalta tai tällaista teknologiaa käyttäen.

V artikla Toteuttamisjärjestelyt

1. Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan vilpittömässä mielessä siten, että vältetään estämästä, viivyttämästä tai aiheettomasti häiritsemästä Kanadan ja yhteisön ydinenergia-alan toimintoja, ja ydinenergia-alan toimintojen taloudellisen ja turvallisen suorittamisen edellyttämän varovaisen johtamiskäytännön mukaisesti.

2. Tämän sopimuksen määräyksiä ei saa käyttää kaupallisten tai teollisten etujen hankkimiseen, kummankaan sopimuspuolen tai valtuutettujen henkilöiden kaupallisiin tai teollisiin etuihin puuttumiseen kansallisesti eikä kansainvälisesti, kummankaan sopimuspuolen tai yhteisön jäsenvaltioiden hallitusten ydinpolitiikkaan puuttumiseen, ydinenergian rauhanomaisen ja räjähteet poissulkevan käytön edistämisen estämiseen eikä sellaisten aineiden tai laitteiden, joihin sovelletaan tai on ilmoitettu jatkossa sovellettavan tätä sopimusta, liikkumisen estämiseen sopimuspuolten lainkäyttövaltaan kuuluvilla alueilla tai Kanadan hallituksen ja yhteisön välillä.

3. Kanada, yhteisö ja sen jäsenvaltiot panevat sopimuksen määräykset täytäntöön noudattaen ydinturvallisuutta koskevaa yleissopimusta (IAEA:n asiakirja INFCIRC/449), käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuutta koskevaa yleissopimusta (IAEA:n asiakirja INFCIRC/546), yleissopimusta avunannosta ydinonnettomuuden tai säteilyhätätilan yhteydessä (IAEA:n asiakirja INFCIRC/336) ja yleissopimusta ydinonnettomuuden pikaisesta ilmoittamisesta (IAEA:n asiakirja INFCIRC/335).

4. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset sopivat hallinnollisista järjestelyistä, joilla varmistetaan tämän sopimuksen määräysten tehokas täytäntöönpano, sekä neuvottelevat säännöllisesti tai milloin tahansa muulloin jommankumman toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä.

5. Hallinnollisiin järjestelyihin voi sopimuspuolten lakien, asetusten ja politiikan mukaisesti sisältyä menettelyjä, joiden mukaisesti muun muassa

(a) hankitaan kirjallinen suostumus toiselta sopimuspuolelta ennen ydinaineiden, muiden kuin ydinaineiden, laitteiden tai teknologian siirtoa siten kuin tämän sopimuksen VII artiklan 6 kohdan d alakohdassa täsmennetään;

(b) hallinnoidaan ydinaineiden, muiden kuin ydinaineiden, laitteiden ja teknologian yleisiä uudelleensiirtoja;

(c) raportoidaan ja pidetään kirjaa tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien ydinaineiden hallussapidosta noudattaen periaatteita siitä, että ydinaineet ovat korvattavissa toisillaan, sekä suhteellisuuden ja ydinaineiden vastaavuuden periaatteita;

(d) määritetään, ettei aine tai laite IV artiklan 2 kohdan määräysten mukaisesti enää kuulu sopimuksen soveltamisalaan.

6. Tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti vahvistettua hallinnollista järjestelyä voidaan muuttaa sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten kirjallisella sopimuksella.

VI artikla Rikastaminen

Ennen kuin mitään tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaa ydinainetta rikastetaan yli kaksikymmentäprosenttiseksi (20 %) isotoopin U-235 suhteen, molemmilta sopimuspuolilta on saatava kirjallinen suostumus ja asiasta on ilmoitettava IAEA:lle. Suostumuksessa on esitettävä ehdot, joiden mukaisesti yli kaksikymmenprosenttiseksi rikastettua uraania saa käyttää. Sopimuspuolet voivat sopia tämän määräyksen täytäntöönpanoa helpottavasta järjestelystä.

VII artikla Ydinaineiden kansainväliset siirrot ja kauppa

1. Yhteistyötoimiin liittyvät ydinaineiden siirrot on tehtävä yhteisön, sen jäsenvaltioiden ja Kanadan hallituksen ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskevien kansainvälisten sitoumusten mukaisesti, jotka luetellaan tämän artiklan 6 kohdassa.

2. Sopimuspuolten on mahdollisuuksien mukaan avustettava toisiaan, kun joko sopimuspuoli taikka yhteisöön sijoittautunut henkilö tai Kanadan hallituksen lainkäyttövaltaan kuuluva henkilö hankkii ydinaineita, muita kuin ydinaineita, laitteita tai muita tarvikkeita ydinenergian tutkimusta, kehittämistä ja tuotantoa varten yhteisössä tai Kanadassa.

3. Tämän sopimuksen mukaisen yhteistyön jatkuminen riippuu siitä, että sopimuspuolet soveltavat molempia tyydyttävällä tavalla yhteisön Euratomin perustamissopimuksen mukaisesti perustamaa ydinmateriaalivalvontajärjestelmää sekä Kanadan hallituksen vahvistamia ydinaineiden, muiden kuin ydinaineiden ja laitteiden käytön valvontatoimenpiteitä.

4. Tämän sopimuksen määräyksiä ei saa käyttää estämään ydinaineiden, muiden kuin ydinaineiden, laitteiden sekä tritiumin ja tritiumiin liittyvien laitteiden ja teknologian vapaata liikkumista yhteisön alueella.

5. Ydinaineiden siirrot ja niihin liittyvien palvelujen tarjonta on toteutettava kohtuullisin kaupallisin ehdoin. Tämän kohdan täytäntöönpano ei rajoita Euratomin perustamissopimuksen ja siitä johdetun lainsäädännön soveltamista.

6. a) Ydinaineiden siirtoihin sovelletaan seuraavia ehtoja:

i) yhteisössä Euratomin ydinmateriaalivalvontaa Euratomin perustamissopimuksen mukaisesti ja IAEA:n ydinmateriaalivalvontaa seuraavien ydinmateriaalivalvontasopimusten mukaisesti (ydinmateriaalivalvontasopimuksia sovelletaan tapauksen mukaan sellaisina kuin ne ovat tarkistettuina ja korvattuina, mikäli niissä on määräykset ydinsulkusopimuksessa edellytetyistä asioista):

– yhteisön ydinaseettomien jäsenvaltioiden, Euroopan atomienergiayhteisön ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön välinen sopimus, joka tuli voimaan 21 päivänä helmikuuta 1977 (julkaisuviite INFCIRC/193);

– Ranskan, Euroopan atomienergiayhteisön ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön välinen sopimus, joka tuli voimaan 12 päivänä syyskuuta 1981 (julkaisuviite INFCIRC/290) ja joka muodostaa Ranskan vapaaehtoiseen tarjoukseen perustuvan sopimuksen Kansainvälisen atomienergiajärjestön kanssa. Yhdistyneen kuningaskunnan, Euroopan atomienergiayhteisön ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön välinen sopimus, joka tuli voimaan 14 päivänä elokuuta 1978 (julkaisuviite INFCIRC/263) ja joka muodostaa Yhdistyneen kuningaskunnan vapaaehtoiseen tarjoukseen perustuvan sopimuksen Kansainvälisen atomienergiajärjestön kanssa.

– lisäpöytäkirjat, jotka tehtiin 22 päivänä syyskuuta 1998 asiakirjan INFCIRC/540 (Strengthened Safeguards System, Part II) perusteella ja jotka tulivat voimaan 30 päivänä huhtikuuta 2004;

ii) Kanadassa Kanadan ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön välistä sopimusta ydinmateriaalivalvonnan soveltamiseksi ydinaseiden leviämisen estämistä koskevan sopimuksen puitteissa, joka tuli voimaan 21 päivänä helmikuuta 1972 (julkaisuviite INFCIRC/164); tätä sopimusta täydennetään lisäpöytäkirjalla, joka tehtiin 24 päivänä syyskuuta 1998 asiakirjan INFCIRC/164/Add.1 (Strengthened Safeguards System, Part II) perusteella ja joka tuli voimaan 8 päivänä syyskuuta 2000.

b) Jos jonkin tämän artiklan 6 kohdan a alakohdassa tarkoitetun IAEA:n kanssa tehdyn sopimuksen soveltaminen keskeytetään tai sopimus irtisanotaan yhteisössä tai Kanadassa mistä tahansa syystä, asianomaisen sopimuspuolen on tehtävä IAEA:n kanssa sopimus, joka vaikutuksiltaan ja soveltamisalaltaan vastaa tämän artiklan 6 kohdan a alakohdan i ja ii alakohdassa tarkoitettuja ydinmateriaalivalvontasopimuksia, tai, jos tämä ei ole mahdollista,

– yhteisön on, siltä osin kuin asia sitä koskee, sovellettava Euratomin valvontajärjestelmään perustuvaa ydinmateriaalivalvontaa, joka vaikutuksiltaan ja soveltamisalaltaan vastaa tämän artiklan 6 kohdan a alakohdan i alakohdassa tarkoitettuja ydinmateriaalivalvontasopimuksia, tai jos tämä ei ole mahdollista,

– sopimuspuolten on ydinmateriaalivalvonnan soveltamiseksi sovittava järjestelyistä, jotka vaikutuksiltaan ja soveltamisalaltaan vastaavat 6 kohdan a alakohdan i ja ii alakohdassa mainittuja ydinmateriaalivalvontasopimuksia.

c) Ydinaineita koskevat turvajärjestelyt on aina toteutettava siten, että ne täyttävät vähintään IAEA:n asiakirjan INFCIRC/254/Rev.9/Part 1 (Guidelines for Nuclear Transfers) liitteessä C esitetyt perusteet; kyseisen asiakirjan lisäksi yhteisön jäsenvaltiot tai Euroopan komissio (tapauksen mukaan) ja Kanada noudattavat ydinaineiden turvajärjestelyjen yhteydessä IAEA:n asiakirjan INFCICR/225/Rev.5 (Nuclear Security Recommendations on Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities) suosituksia. Kansainvälisiin kuljetuksiin sovelletaan ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (IAEA:n asiakirja INFCIRC/274/Rev.1) määräyksiä ja radioaktiivisten materiaalien turvallista kuljetusta koskevia IAEA:n sääntöjä (Regulations for the Safe Transport of Radioactive Materials, IAEA Safety Standards Series No. TS-R-1).

d) Tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia ydinaineita, muita kuin ydinaineita, laitteita ja teknologiaa ei saa siirtää vastaanottavan sopimuspuolen alueellisen lainkäyttövallan ulkopuolelle ilman lähettävän sopimuspuolen etukäteen kirjallisesti antamaa suostumusta e alakohdassa tarkoitettuja tapauksia lukuun ottamatta.

e) Tämän sopimuksen tullessa voimaan sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava toisilleen luettelot niistä kolmansista maista, joihin toisen sopimuspuolen tekemät luonnonuraanin, köyhdytetyn uraanin, muiden lähtöaineiden, alle kaksikymmentäprosenttiseksi isotoopin U-235 suhteen rikastetun uraanin ja muiden kuin ydinaineiden uudelleensiirrot ovat hyväksyttyjä. Sopimuspuolen toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava toisilleen muutoksista kolmansien maiden luettelossaan. Sopimuspuolten on sovittava menettelyistä uudelleensiirtoja varten.

f) Tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien aineiden ja laitteiden uudelleensiirrot sopimuspuolten lainkäyttövallan ulkopuolelle voidaan tehdä ainoastaan ydinalan viejämaiden ryhmässä tehtyjen sitoumusten puitteissa siten kuin IAEA:n asiakirjassa INFCIRC/254/Rev. 9/Part 1 esitetään.

g) Tritiumin ja tritiumiin liittyvien laitteiden uudelleensiirrot sopimuspuolten alueiden ulkopuolelle edellyttävät kirjallista ennakkolupaa siltä sopimuspuolelta, jota asia koskee.

VIII artikla Jälleenkäsittely

Sopimuspuolet hyväksyvät tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia ydinaineita sisältävän ydinpolttoaineen jälleenkäsittelyn sillä edellytyksellä, että jälleenkäsittely tapahtuu liitteessä B vahvistettujen ehtojen mukaisesti.

IX artikla Teollis- ja tekijänoikeudet

Sopimuspuolet varmistavat tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvassa yhteistyössä luoduille teollis- ja tekijänoikeuksille ja siirretylle teknologialle riittävän ja tehokkaan suojan asiaa koskevien kansainvälisten sopimusten mukaisesti ja Kanadassa, Euroopan unionissa ja yhteisössä tai niiden jäsenvaltioissa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

X artikla Tietojenvaihto

1. a) Sopimuspuolet voivat asettaa toistensa sekä yhteisöön sijoittautuneiden tai Kanadan hallituksen lainkäyttövaltaan kuuluvien henkilöiden saataville hallussaan olevat tiedot, jotka koskevat tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia asioita.

b) Tämän sopimuksen soveltamisalaan ei kuulu sellaisten miltä tahansa kolmannelta osapuolelta saatujen tietojen luovuttaminen, jotka on saatu ehdoin, jotka estävät tällaisen luovuttamisen.

c) Tiedot, joilla toimittava sopimuspuoli katsoo olevan kaupallista arvoa, toimitetaan ainoastaan sopimuspuolten määrittelemin ehdoin.

2. a) Sopimuspuolet edistävät ja helpottavat tietojenvaihtoa Kanadan hallituksen lainkäyttövaltaan kuuluvien henkilöiden ja yhteisöön sijoittautuneiden henkilöiden välillä tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

b) Tällaisten henkilöiden omistamia tietoja saa toimittaa ainoastaan näiden henkilöiden luvalla ja niiden määrittelemin ehdoin.

3. Sopimuspuolten on mahdollisuuksien mukaan tarjottava toisilleen tai yhteisöön sijoittautuneille tai Kanadan hallituksen lainkäyttövaltaan kuuluville henkilöille teknistä neuvontaa antamalla käyttöön asiantuntijoita tai muulla sopimallaan tavalla.

4. Kunkin sopimuspuolen on mahdollisuuksien mukaan tarjottava toisen sopimuspuolen suosittelemille opiskelijoille ja harjoittelijoille koulutusta ydinenergian rauhanomaiseen käyttöön liittyvillä aloilla omissa korkeakouluissaan tai laitoksissaan sekä avustettava tällaisen koulutuksen saamisessa muualla Kanadassa ja yhteisössä.

XI artikla Sovellettava lainsäädäntö

1. Tässä sopimuksessa määrätyn yhteistyön on oltava Kanadassa, Euroopan unionissa ja yhteisössä voimassa olevien lakien ja määräysten sekä sopimuspuolten tekemien kansainvälisten sopimusten mukaista. Yhteisön osalta sovellettavaan lainsäädäntöön kuuluu Euratomin perustamissopimus ja siihen perustuva johdettu oikeus.

2. Kumpikin sopimuspuoli on vastuussa toiselle sen varmistamisesta, että tämän sopimukset määräykset hyväksyvät ja niitä noudattavat Kanadassa kaikki sen valtionyritykset ja kaikki sen lainkäyttövaltaan kuuluvat henkilöt ja yhteisössä kaikki yhteisöön sijoittautuneet henkilöt, joille on annettu valtuutus tämän sopimuksen mukaisesti.

3. Tässä sopimuksessa mainittujen IAEA:n INFCIRC- ja muiden asiakirjojen tarkistetut versiot otetaan huomioon, ja ne tulevat sovellettaviksi, kun sopimuspuolet niin sopivat.

XII artikla Neuvottelu- ja välimiesmenettely

1. Sopimuspuolten edustajat tapaavat kumman tahansa sopimuspuolen pyynnöstä tarpeen mukaan neuvotellakseen tämän sopimuksen soveltamista koskevista kysymyksistä, valvoakseen sopimuksen toimivuutta ja keskustellakseen sopimusta täydentävistä yhteistyöjärjestelyistä. Neuvottelut voidaan toteuttaa myös kirjeenvaihtona.

2. Kaikki tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat erimielisyydet, joita ei voida ratkaista neuvottelemalla tai muulla sopimuspuolten välisellä menettelyllä, annetaan jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä kolmesta välimiehestä koostuvan välitystuomioistuimen käsiteltäväksi. Kumpikin sopimuspuoli nimeää yhden välimiehen, ja näin nimetyt kaksi välimiestä valitsevat kolmannen, joka ei ole kummankaan sopimuspuolen kansalainen ja toimii välitystuomioistuimen puheenjohtajana. Jos 30 päivän kuluessa välimiespyynnöstä jompikumpi sopimuspuolista ei ole nimennyt välimiestä, toinen sopimuspuoli voi pyytää Kansainvälisen tuomioistuimen presidenttiä nimeämään välimiehen sopimuspuolelle, joka ei ole nimennyt välimiestä. Jos kolmatta välimiestä ei ole valittu 30 päivän kuluessa molempien sopimuspuolten välimiesten nimittämisestä, kumpi tahansa sopimuspuoli voi pyytää Kansainvälisen tuomioistuimen presidenttiä nimeämään kolmannen välimiehen. Päätösvaltaisuus saavutetaan tuomioistuimen jäsenten enemmistöllä, ja kaikki päätökset tehdään kaikkien välitystuomioistuimen jäsenten äänten enemmistöllä. Tuomioistuin määrää noudatettavasta välimiesmenettelystä. Tuomioistuimen päätökset ovat molempia sopimuspuolia velvoittavia, ja niiden on pantava päätökset täytäntöön. Välimiehille maksettava korvaus määritetään samoin perustein kuin Kansainvälisen tuomioistuimen ad hoc -tuomareiden korvaus.

XIII artikla Liitteiden asema

Tämän sopimuksen liitteet ovat erottamaton osa tätä sopimusta. Niitä voidaan muuttaa tätä sopimusta muuttamatta siten, että Kanadan hallitus ja Euroopan komissio hyväksyvät muutoksen kirjallisesti.

XIV artikla Voimaantulo ja voimassaoloaika

1. Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jona kumpikin sopimuspuoli on ilmoittanut kirjallisesti, että sopimuksen voimaansaattamisen edellyttämät sisäiset menettelyt on saatettu päätökseen.

2. Tämä sopimus on voimassa kymmenen vuotta. Tämän jälkeen sopimuksen voimassaolo jatkuu ilman eri toimenpiteitä viisi vuotta kerrallaan, jollei jompikumpi sopimuspuoli ilmoita toiselle sopimuspuolelle viimeistään kuusi kuukautta ennen tällaisen jatketun voimassaoloajan päättymistä aikomuksestaan sanoa sopimus irti.

3. Jos jompikumpi sopimuspuoli tai yhteisön jäsenvaltio rikkoo tämän sopimuksen keskeisiä määräyksiä, toinen sopimuspuoli voi ilmoittamalla asiasta kirjallisesti keskeyttää tai lopettaa osittain tai kokonaan tähän sopimukseen perustuvan yhteistyön. Ennen kuin kumpikaan sopimuspuoli ryhtyy asiassa toimiin, sopimuspuolten on neuvoteltava päästäkseen yhteisymmärrykseen siitä, mitä korjaavia toimenpiteitä on toteutettava ja millä aikataululla. Toimiin ryhdytään ainoastaan, jos sovittuja toimenpiteitä ei ole toteutettu sovitun ajan kuluessa tai, jos yhteisymmärrykseen ei ole päästy, kun sopimuspuolten määrittämä aika on kulunut.

4. Tämä sopimus korvaa sopimuspuolten 6 päivänä lokakuuta 1959 allekirjoittaman sopimuksen(EYVL 1165/59), jota on muutettu vuosina 1959, 1978, 1981, 1985 ja 1991.

Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä, ja kukin teksti on yhtä todistusvoimainen.

Liite A.1 Laitteet

1. Ydinreaktorit ja niitä varten erityisesti suunnitellut ja valmistetut laitteet ja komponentit

1.1. Täydelliset ydinreaktorit

1.2. Ydinreaktoriastiat

1.3. Ydinreaktorin polttoaineen lataus- ja poistolaitteet

1.4. Ydinreaktorin säätösauvat ja -laitteet

1.5. Ydinreaktorin paineputket

1.6. Sirkoniumputket

1.7. Primaarijäähdytepumput

1.8. Ydinreaktorin sisäosat

1.9. Lämmönvaihtimet

1.10. Neutroni-ilmaisimet ja neutronien mittauslaitteet

2. Säteilytettyjen polttoaine-elementtien jälleenkäsittelyyn tarkoitetut laitokset ja erityisesti niitä varten suunnitellut tai valmistetut laitteet

2.1. Säteilytetyn polttoaine-elementin paloittelukoneet

2.2. Liuotusastiat

2.3. Liuotinuuttimet ja liuotinuuttolaitteet

2.4. Kemikaalien säilytys- tai varastointiastiat

3. Ydinreaktorien polttoaine-elementtien valmistukseen tarkoitetut laitokset ja erityisesti niitä varten suunnitellut tai valmistetut laitteet

4. Luonnonuraanin, köyhdytetyn uraanin tai erityisten halkeamiskelpoisten aineiden isotooppien erottamiseen tarkoitetut laitokset ja erityisesti niitä varten suunnitellut tai valmistetut laitteet, lukuun ottamatta analyyttisia laitteita

4.1. Kaasusentrifugit ja kokoonpanot sekä komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu käytettäviksi kaasusentrifugeissa

4.1.1. Pyörivät osat

4.1.2. Staattiset osat

4.2. Kaasusentrifugirikastuslaitoksia varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut apujärjestelmät, -laitteet ja -komponentit

4.2.1. Syöttöjärjestelmät sekä tuotteiden ja jätteiden poistojärjestelmät

4.2.2. Jako- ja kokoojaputkijärjestelmät

Erityisesti suunnitellut tai valmistetut putkijärjestelmät sekä jako- ja kokoojajärjestelmät UF6:n käsittelemiseksi sentrifugikaskadeissa

4.2.3 Erityiset sulku- ja säätöventtiilit

4.2.4. UF6-massaspektrometrit/ionilähteet

4.2.5. Taajuusmuuntimet

4.3. Kokoonpanot tai komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu käytettäväksi kaasudiffuusiorikastuksessa

4.3.1. Kaasudiffuusiosulut

4.3.2. Diffuusioyksikön kotelot

4.3.3. Kompressorit ja kaasupuhaltimet

4.3.4. Pyörimisakselien tiivisteet

4.3.5. Lämmönvaihtimet UF6:n jäähdyttämiseksi

4.4. Kaasudiffuusiorikastuslaitoksia varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut apujärjestelmät, -laitteet ja -komponentit

4.4.1. Syöttöjärjestelmät sekä tuotteiden ja jätteiden poistojärjestelmät

Erityisesti suunnitellut tai valmistetut prosessijärjestelmät, jotka voivat toimia 300 kPa:n (45 psi) tai sitä pienemmässä paineessa

4.4.2. Jako- ja kokoojaputkistojärjestelmät

4.4.3. Tyhjöjärjestelmät

4.4.4. Erityiset sulku- ja säätöventtiilit

4.4.5. UF6-massaspektrometrit/ionilähteet

4.5. Aerodynaamisia rikastuslaitoksia varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut järjestelmät, laitteet ja komponentit

4.5.1. Erotussuuttimet

4.5.2. Pyörreputket

4.5.3. Kompressorit ja kaasupuhaltimet

4.5.4. Pyörimisakselien tiivisteet

4.5.5. Kaasun jäähdytykseen tarkoitetut lämmönvaihtimet

4.5.6. Erotuslaitekotelot

4.5.7. Syöttöjärjestelmät sekä tuotteiden ja jätteiden poistojärjestelmät

4.5.8. Jako- ja kokoojaputkistojärjestelmät

4.5.9. Tyhjöjärjestelmät ja pumput

4.5.10. Erityiset sulku- ja säätöventtiilit

4.5.11. UF6-massaspektrometrit/ionilähteet

4.5.12. UF6:n ja kantokaasun erotusjärjestelmät

4.6. Kemialliseen vaihtoon tai ioninvaihtoon perustuvissa rikastuslaitoksissa käytettävät erityisesti suunnitellut tai valmistetut järjestelmät, laitteet tai komponentit

4.6.1. Neste-neste-vaihtopylväät (kemiallinen vaihto)

4.6.2. Neste-neste-keskipakouuttolaitteet (kemiallinen vaihto)

4.6.3. Uraanin pelkistysjärjestelmät ja laitteet (kemiallinen vaihto)

4.6.4. Syötön valmistelujärjestelmät (kemiallinen vaihto)

4.6.5. Uraanin hapetusjärjestelmät (kemiallinen vaihto)

4.6.6. Nopeasti reagoivat ioninvaihtohartsit tai adsorbentit (ioninvaihto)

4.6.7. Ioninvaihtopylväät (ioninvaihto)

4.6.8. Ioninvaihtotakaisinvirtausjärjestelmät (ioninvaihto)

4.7. Lasertekniikkaan perustuvassa rikastuslaitoksessa käytettävät erityisesti suunnitellut tai valmistetut järjestelmät, laitteet tai komponentit

4.7.1. Uraanin höyrystysjärjestelmät (AVLIS)

4.7.2. Sulan uraanimetallin käsittelyjärjestelmät (AVLIS)

4.7.3. Uraanimetallituotteen ja -jätteen keräyskokoonpanot (AVLIS)

4.7.4. Erotusyksikön kotelot (AVLIS)

4.7.5. Ääntä nopeammilla virtauksilla toimivat paisuntasuuttimet (MLIS)

4.7.6. Uraanipentafluoridin kerääjät (MLIS)

4.7.7. UF6- ja kantokaasukompressorit (MLIS)

4.7.8. Pyörimisakselien tiivisteet (MLIS)

4.7.9. Fluorausjärjestelmät (MLIS)

4.7.10. UF6-massaspektrometrit/ionilähteet (MLIS)

4.7.11. Syöttöjärjestelmät sekä tuotteen ja jätteen poistojärjestelmät (MLIS)

4.7.12. UF6- ja kantokaasun erotusasemat (MLIS)

4.7.13. Laserjärjestelmät (AVLIS, MLIS ja CRISLA)

4.8. Plasmaerotusrikastuslaitoksissa käytettävät erityisesti suunnitellut tai valmistetut järjestelmät, laitteet ja komponentit

4.8.1. Mikroaaltoteholähteet ja antennit

Ionien tuottamista tai kiihdyttämistä varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut mikroaaltoteholähteet ja antennit

4.8.2. Ionien virityskelat

4.8.3. Uraaniplasman synnyttämiseen soveltuvat järjestelmät

4.8.4. Sulan uraanimetallin käsittelyjärjestelmät

4.8.5. Uraanimetallituotteen ja -jätteen keräyskokoonpanot (AVLIS)

4.8.6. Erotusyksikön kotelot

4.9. Sähkömagneettisissa rikastuslaitoksissa käytettävät erityisesti suunnitellut tai valmistetut järjestelmät, laitteet ja komponentit

4.9.1. Sähkömagneettiset isotooppierotuslaitteet

4.9.2. Korkeajänniteteholähteet

4.9.3. Magneettiteholähteet

5. Raskaan veden, deuteriumin ja deuteriumyhdisteiden tuotanto- tai konsentrointilaitokset ja sitä varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet

5.1. Vesi-rikkivety-erotuslaitokset

5.2. Puhaltimet ja kompressorit

5.3. Ammoniakki-vety-erotuslaitokset

5.4. Tornien sisällä olevat laitteet ja vaihepumput

5.5. Ammoniakin krakkauslaitteet

5.6. Infrapuna-absorptionalysaattorit

5.7. Katalyyttipolttimet

5.8. Täydelliset järjestelmät tai niiden kolonnit, joilla parannetaan raskaan veden laatua

6. Laitokset, jotka on tarkoitettu uraanin ja plutoniumin muuntamiseen polttoaine-elementtien valmistusta varten sekä uraanin isotooppien erottamiseen edellä 4 ja 5 kohdan mukaisesti, sekä erityisesti tätä varten suunnitellut tai valmistellut laitteet

6.1. Uraanin konversiolaitokset ja erityisesti niitä varten suunnitellut tai valmistetut laitteet

6.1.1. Erityisesti suunnitellut tai valmistetut järjestelmät uraanimalmikonsentraattien muuntamiseksi UO3:ksi

6.1.2. Erityisesti suunnitellut tai valmistetut järjestelmät UO3:n muuntamiseksi UF6:ksi

6.1.3. Erityisesti suunnitellut tai valmistetut järjestelmät UO3:n muuntamiseksi UO2:ksi

6.1.4. Erityisesti suunnitellut tai valmistetut järjestelmät UO2:n muuntamiseksi UF4:ksi

6.1.5. Erityisesti suunnitellut tai valmistetut järjestelmät UF4:n muuntamiseksi UF6:ksi

6.1.6. Erityisesti suunnitellut tai valmistetut järjestelmät UF4:n muuntamiseksi metalliseksi uraaniksi

6.1.7. Erityisesti suunnitellut tai valmistetut järjestelmät UF6:n muuntamiseksi UO2:ksi

6.1.8. Erityisesti suunnitellut tai valmistetut järjestelmät UF6:n muuntamiseksi UF4:ksi

6.1.9. Erityisesti suunnitellut tai valmistetut järjestelmät UO2:n muuntamiseksi UCl4:ksi

6.2. Plutoniumin konversiolaitokset ja erityisesti niitä varten suunnitellut tai valmistetut laitteet

6.2.1. Erityisesti suunnitellut tai valmistetut järjestelmät plutoniumnitraatin muuntamiseksi oksidiksi

6.2.2. Erityisesti suunnitellut tai valmistetut järjestelmät plutoniummetallin tuottamiseksi

Liite A.2 Täydelliset laitokset

1. Ydinreaktorit;

2. Säteilytettyjen polttoaine-elementtien jälleenkäsittelyyn tarkoitetut laitokset;

3. Ydinreaktorien polttoaine-elementtien valmistukseen tarkoitetut laitokset;

4. Luonnonuraanin, köyhdytetyn uraanin tai erityisten halkeamiskelpoisten aineiden isotooppien erottamiseen tarkoitetut laitokset;

5. Raskaan veden, deuteriumin ja deuteriumyhdisteiden tuotanto- tai konsentrointilaitokset;

6. Plutoniumin konversiolaitokset.

Liite B Jälleenkäsittely

Jäljempänä esitettyjä suuntaviivoja olisi sovellettava jälleenkäsittelyyn ja plutoniumin varastointiin ja käyttöön:

(a) Jälleenkäsittelyä ja plutoniumin varastointia ja käyttöä suunnittelevan sopimuspuolen olisi oltava jatkuvasti sitoutunut ydinaseiden leviämisen estämiseen.

(b) Kaikkiin ydinaineisiin, jotka kuuluvat rauhanomaista käyttöä koskevan sitoumuksen piiriin ja jotka sijaitsevat jälleenkäsittelyyn ja plutoniumin varastointiin ja käyttöön käytettävissä laitoksissa, olisi sovellettava IAEA:n ydinmateriaalivalvontaa.

(c) Kaikkiin ydinaineisiin, jotka kuuluvat rauhanomaista käyttöä koskevan sitoumuksen piiriin ja jotka sijaitsevat jälleenkäsittelyyn ja sitä seuraavaan varastointiin ja käyttöön käytettävissä laitoksissa, mukaan lukien kuljetus, olisi sovellettava asianmukaisia turvajärjestelyjä.

(d) Sopimuspuolten välillä olisi oltava molempia tyydyttävät ilmoituksiin ja aineraportteihin sovellettavat menettelyt.

(e) Tällaisia toimintoja suunnittelevan sopimuspuolen olisi toimitettava kuvaus nykyisestä ja suunnitellusta ydinenergiaohjelmasta, mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedot jälleenkäsittelyn ja plutoniumin varastoinnin ja käytön kannalta merkityksellisestä poliittisesta, oikeudellisesta ja sääntelykehyksestä.

(f) Sopimuspuolten olisi sovittava säännöllisistä ja oikea-aikaisista neuvotteluista, joissa muun muassa päivitetään näiden suuntaviivojen e kohdan mukaisesti toimitettavat tiedot ja otetaan mahdollisimman laajasti huomioon kaikki ydinenergiaohjelman merkittävät muutokset.

(g) Suunniteltua jälleenkäsittelyä ja plutoniumin varastointia olisi jatkettava vain niin kauan kuin kyseisen sopimuspuolen sitoumus ydinaseiden leviämisen estämiseen säilyy muuttumattomana ja näiden suuntaviivojen f kohdassa tarkoitettua säännöllisiin ja oikea-aikaisiin neuvotteluihin liittyvää sitoumusta noudatetaan.

Luonnos: yhteisesti hyväksytty pöytäkirja

Allekirjoittaneet kirjaavat täten yhteisymmärryksessä Kanadan hallituksen ja Euroopan atomienergiayhteisön välisen […]ssa allekirjoitetun ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskevan yhteistyösopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, yhteydessä seuraavat näkökohdat:

(1) Sopimuksen IV artiklan 3 kohdan määräysten osalta vahvistetaan, että niitä sovelletaan ainoastaan teknologian siirtoihin Kanadan ja sellaisten yhteisön jäsenvaltioiden välillä, jotka ovat ilmaisseet halukkuutensa ottaa tällaiset siirrot sopimuksen piiriin ja jotka luetellaan tämän yhteisesti sovitun pöytäkirjan liitteessä.

(2) Sopimuksen IV artiklan 5 kohdan i alakohdan määräysten osalta sopimuspuolet ymmärtävät, että sopimuspuolten tarkoituksena on kohdella ulkomailta peräisin olevia, liitteen A.2 mukaisissa täydellisissä laitoksissa tuotettuja tai prosessoituja toisen sopimuspuolen toimittamia ydinaineita ja muita kuin ydinaineita sopimuksen velvoitteiden ja erityisesti V artiklan 5 kohdan c alakohdan mukaisten kirjanpito- ja raportointivelvoitteiden mukaisesti.

(3) Sopimuksen IV artiklan 5 kohdan ii alakohdan soveltamiseksi sopimuspuolet haluavat korostaa, että ”muilla kuin ydinaineilla” tarkoitetaan sellaisia muita kuin ydinaineita, joita toimitetaan merkittäviä määriä toiselle sopimuspuolelle käytettäväksi hidastinaineena.

(4) Sopimuksen liitteessä A.2 olevan luettelon osalta vahvistetaan, että sitä ei sovelleta liitteessä A.1 lueteltujen laitteiden siirtoihin ja että liitteessä A.2 olevan luettelon ainoa tarkoitus liittyy IV artiklan 5 kohdan i ja iii alakohdan soveltamiseen, joka rajoittuu täydellisiin laitoksiin.

Allekirjoitettu Brysselissä […]

Euroopan atomienergiayhteisön puolesta Kanadan hallituksen puolesta

Liite

Luettelo EU:n jäsenvaltioista, jotka ovat ilmaisseet halukkuutensa ottaa teknologian siirrot sopimuksen piiriin.