KPäät 2008/312/Euratom neuvoston direktiivissä 2006/117/Euratom tarkoitetusta vakioasiakirjasta radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvontaa ja tarkkailua varten 5.3.2008

EUVL L 107 17.4.2008

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 793)

Muutettu säädöksillä:

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta 20 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/117/Euratom (EUVL L 337, 5.12.2006, s. 21.) ja erityisesti sen 17 artiklan 2 kohdan,

on saanut 21 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti perustetun neuvoa-antavan komitean lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission on laadittava uusi vakioasiakirja direktiivin 2006/117/Euratom soveltamisalaan kuuluvia radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtoja varten.

(2) Uutta vakioasiakirjaa sovelletaan radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtoihin jäsenvaltioiden välillä sekä radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen tuontiin yhteisöön, vientiin yhteisöstä ja kauttakulkuun yhteisössä kolmannesta maasta muuhun kolmanteen maahan.

(3) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat 21 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti perustetun neuvoa-antavan komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä olevaa vakioasiakirjaa käytetään direktiivin 2006/117/Euratom soveltamisalalla kaikkiin radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtoihin jäsenvaltioiden välillä sekä radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen tuontiin yhteisöön, vientiin yhteisöstä ja kauttakulkuun yhteisössä.

2 artikla

Vakioasiakirja annetaan käyttöön sähköisessä muodossa komission esittämässä formaatissa.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän päätöksen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet viimeistään 25 päivänä joulukuuta 2008.

4 artikla

Kumotaan komission päätös 93/552/Euratom (EYVL L 268, 29.10.1993, s. 83.).

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Liite Vakioasiakirja radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvontaa ja tarkkailua varten (neuvoston direktiivi 2006/117/Euratom)

Yleiset huomautukset

Osat A-1–A-6 täytetään, kun kyseessä on radioaktiivisen jätteen siirto.

Osat B-1–B-6 täytetään, kun kyseessä on käytetyn ydinpolttoaineen siirto (mukaan lukien loppusijoitettavaksi tarkoitettu ja sen vuoksi jätteeksi luokiteltu käytetty ydinpolttoaine).

Osa A-1 tai B-1 (siirtolupahakemus): hakija täyttää. Siirron tyypistä riippuen hakija on jokin seuraavista:

— haltija, kun kyseessä on siirto jäsenvaltioiden välillä (tyyppi MM) tai vienti yhteisöstä kolmanteen maahan (tyyppi ME),

— vastaanottaja, kun kyseessä on tuonti kolmannesta maasta yhteisöön (tyyppi IM),

— henkilö, joka vastaa siirrosta siinä jäsenvaltiossa, jonka kautta radioaktiivinen jäte tai käytetty ydinpolttoaine tulee yhteisöön, kun kyseessä on kauttakulku yhteisössä (tyyppi TT).

Osa A-2 tai B-2 (hakemuksen vastaanottovahvistus): asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset täyttävät. Siirron tyypistä riippuen nämä toimivaltaiset viranomaiset ovat

— alkuperämaan toimivaltaiset viranomaiset, kun kyseessä on tyypin MM tai ME siirto,

— määrämaan toimivaltaiset viranomaiset, kun kyseessä on tyypin IM siirto,

— sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jonka kautta siirto ensimmäiseksi tulee yhteisöön, kun kyseessä on tyypin TT siirto

ja kaikki mahdollisten kauttakulkujäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset.

Osa A-3 tai B-3 (hyväksynnän myöntäminen tai epääminen): kaikki asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset täyttävät.

Osa A-4a/A-4b tai B-4a/B-4b (siirtoluvan myöntäminen tai epääminen): luvan myöntämisestä vastaava toimivaltainen viranomainen täyttää. Siirron tyypistä riippuen tämä viranomainen on

— alkuperäjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, kun kyseessä on tyypin MM tai ME siirto,

— määräjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, kun kyseessä on tyypin IM siirto, tai

— sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jonka kautta siirto ensimmäiseksi tulee yhteisöön, kun kyseessä on tyypin TT siirto.

Osa A-5 tai B-5 (lähetyksen kuvaus/kolliluettelo): hakija täyttää. Hakija on sama kuin osassa A-1 tai B-1 mainittu.

Osa A-6 tai B-6 (siirron vastaanottovahvistus): vastaanottaja täyttää, kun kyseessä on tyypin MM tai IM siirto; haltija täyttää, kun kyseessä on tyypin ME siirto; siirrosta vastaava henkilö täyttää, kun kyseessä on tyypin TT siirto.

Huomautukset vakioasiakirjan osien A1–A6 ja B1–B6 kuhunkin kohtaan

Asianmukaisesti täytetty hakemus: Radioaktiivisen jätteen tai käytetyn ydinpolttoaineen siirtolupahakemus on täytetty asianmukaisesti direktiivin 2006/117/Euratom säännösten mukaisesti, jos osan A-1 (radioaktiivisen jätteen siirrot) tai osan B-1 (käytetyn ydinpolttoaineen siirrot) jokainen kohta sisältää tarvittavat tiedot (rasti merkitty oikeaan ruutuun, ylimää- räinen vaihtoehto viivattu yli ja vaaditut tiedot ja arvot täytetty). Jos on kyse useista siirroista, kohtien 8 ja 9 tiedot voivat olla arvioita.

1. Hakija täyttää asianmukaisesti kaikki kohdat 1–14. Kohdassa 1 merkitään rasti oikean siirtotyypin kohdalle. Jos siirto koskee kolmansia maita, asianomaiset raja-asemat on ilmoitettava.

a) Rasti merkitään kohtaan ”tyyppi MM”, jos on kyse jäsenvaltioiden välisistä siirroista (jotka voivat tapahtua myös yhden tai useamman jäsenvaltion tai kolmannen maan kautta).

b) Rasti merkitään kohtaan ”tyyppi IM”, jos kyseessä on siirto kolmannesta maasta jäsenvaltioon (= tuonti yhteisöön). Tällöin hakemukseen on liitettävä todisteet siitä, että vastaanottaja on sopinut kolmanteen maahan sijoittautuneen haltijan kanssa järjestelystä, jonka kyseisen kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt ja jonka mukaan haltija sitoutuu ottamaan radioaktiivisen jätteen tai käytetyn ydinpolttoaineen takaisin, jos siirtoa ei pystytä suorittamaan tai jos siirtoedellytyksiä ei voida täyttää.

c) Rasti merkitään kohtaan ”tyyppi ME”, jos kyseessä on siirto jäsenvaltiosta kolmanteen maahaan (= vienti yhteisöstä).

d) Rasti merkitään kohtaan ”tyyppi TT”, jos kyseessä on siirto kolmannesta maasta toiseen kolmanteen maahan yhden tai useamman jäsenvaltion kautta. Tällöin hakemukseen on liitettävä todisteet siitä, että kolmanteen maahan sijoittautunut vastaanottaja on sopinut kolmanteen maahan sijoittautuneen haltijan kanssa järjestelystä, jonka kyseisen kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt ja jonka mukaan haltija sitoutuu ottamaan radioaktiivisen jätteen tai käytetyn ydinpolttoaineen takaisin, jos siirtoa ei pystytä suorittamaan tai jos siirtoedellytyksiä ei voida täyttää.

2. Hakija merkitsee rastin oikeaan ruutuun sen mukaan, koskeeko hakemus yhtä vai useampaa siirtoa tietyn ajanjakson aikana (esim. 05/2010, 2009 tai 2010–2011). Ajanjakso ei saa olla yli kolme vuotta luvan myöntämispäivästä. Hakemus saa koskea useampaa kuin yhtä siirtoa, jos seuraavat direktiivin 2006/117/Euratom 6 artiklan 2 kohdan mukaiset ehdot täyttyvät:

a) hakemuksen kohteena olevan radioaktiivisen jätteen tai käytetyn polttoaineen fysikaaliset, kemialliset ja radioaktiiviset ominaisuudet ovat oleellisilta osin samat; ja

b) siirrot suoritetaan samalta haltijalta samalle vastaanottajalle, ja toimivaltaiset viranomaiset ovat samat; ja

c) jos siirtoihin liittyy kauttakulku kolmansien maiden kautta, kukin siirto tapahtuu yhteisön saman rajanylityspaikan sekä asianomaisen kolmannen maan tai asianomaisten kolmansien maiden saman rajanylityspaikan kautta, jollei asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten kesken ole muuta sovittu.

3. Hakija ilmoittaa asianomaiset raja-asemat, jos siirto koskee yhtä tai useampaa kolmatta maata. Näiden raja-asemien on oltava samat kaikkien yhdessä hakemuksessa tarkoitettujen siirtojen osalta, jollei toimivaltaisten viranomaisten kesken ole muuta sovittu.

4. Hakija täyttää toiminimensä, osoitteensa ja yhteystietonsa. Toiminimi (liikenimi) on yrityksen kaupallisiin tarkoituksiin käyttämä nimi, vaikka se poikkeaisi sen rekisteröidystä virallisesta nimestä (sopimuksiin tai muihin virallisiin tarkoituksiin käytetystä nimestä). Hakija merkitsee rastilla asemansa siirrossa. Siirron tyypistä riippuen hakija voi olla:

a) haltija, jos kyseessä on siirto jäsenvaltioiden välillä (tyyppi MM) tai vienti yhteisöstä kolmanteen maahan (tyyppi ME);

b) vastaanottaja, jos kyseessä on tuonti yhteisöön kolmannesta maasta (tyyppi IM);

c) henkilö, joka vastaa siirrosta siinä jäsenvaltiossa, jonka kautta radioaktiivinen jäte tai käytetty ydinpolttoaine tulee yhteisöön, kun kyseessä on kauttakulku yhteisössä (tyyppi TT).

5. Hakija ilmoittaa radioaktiivisen jätteen tai käytetyn ydinpolttoaineen siirtoa edeltävän säilytyspaikan toiminimen, osoitteen ja yhteystiedot. Säilytyspaikka voi poiketa hakijan osoitteesta.

6. Hakija täyttää vastaanottajan toiminimen, osoitteen ja yhteystiedot. Jos on kyse tyypin IM siirrosta, nämä tiedot ovat samat kuin kohdassa 4.

7. Hakija ilmoittaa radioaktiivisen jätteen tai käytetyn ydinpolttoaineen siirron jälkeisen säilytyspaikan toiminimen, osoitteen ja yhteystiedot. Säilytyspaikka voi poiketa vastaanottajan osoitteesta.

8. Hakija täyttää kaikki kohdat merkitsemällä rastin oikeaan ruutuun/ruutuihin (vastauksia voi olla useampi kuin yksi) ja ilmoittamalla radioaktiivisen jätteen tai käytetyn ydinpolttoaineen erityisominaisuudet ja arvot. Jos on kyse useammasta siirrosta, nämä arvot voivat olla arvioita.

9. Hakija täyttää kohdan 9 (ilmoitettavat arvot voivat olla arvioita).

10. Hakija ilmoittaa toiminnan, josta radioaktiivinen jäte tai käytetty polttoaine on syntynyt, merkitsemällä rastin oikean vaihtoehdon/vaihtoehtojen kohdalle. Jos kyseessä on ”muu toiminta”, on ilmoitettava mikä. Vastauksia voi olla useampi kuin yksi.

11. Hakija ilmoittaa siirron tarkoituksen merkitsemällä rastin oikeaan ruutuun (vain yksi vastaus on mahdollinen). Jos kyseessä on ”muu tarkoitus”, hakijan on ilmoitettava mikä.

12. Hakija luetteloi siirtoa varten suunnitellut kuljetusmuodot (maantie-, rautatie-, meri-, ilma- tai sisävesikuljetukset) ja ilmoittaa kunkin osalta lähtö ja saapumispaikan sekä kuljetuksen suunnitellun suorittajan (jos jo tiedossa). Kuljetussuunnitelmaan voidaan tehdä myöhemmin hakemusmenettelyn aikana muutoksia, joista on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille. Ne eivät edellytä kuitenkaan uutta lupahakemusta.

13. Hakija luetteloi järjestyksessä kaikki maat, joita siirto koskee. Ensimmäisenä mainitaan se jäsenvaltio tai kolmas maa, jossa radioaktiivista jätettä tai käytettyä ydinpolttoainetta säilytetään ennen siirtoa, ja viimeisenä se jäsenvaltio tai kolmas maa, jossa sitä säilytetään siirron jälkeen. Jos hakija haluaa muuttaa järjestyksen ilmaisevaa luetteloa maista, tarvitaan uusi hakemus.

14. Hakija ilmoittaa, kuka ottaa radioaktiivisen jätteen tai käytetyn ydinpolttoaineen takaisin, jos siirtoa/siirtoja ei pystytä suorittamaan tai jos siirtoedellytyksiä ei voida täyttää. Jos kyseessä on tyypin IM tai TT siirto, hakijan on liitettävä hakemukseen todisteet määrämaana olevassa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa olevan vastaanottajan ja kolmannessa maassa olevan radioaktiivisen jätteen tai käytetyn ydinpolttoaineen haltijan välillä sovitusta järjestelystä, jonka kyseisen kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt.

Täytettyään kohdat 1–14 hakija toimittaa vakioasiakirjan osan 1 siirtoluvan myöntämisestä vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle.

Siirtoluvan myöntämisestä tai epäämisestä vastaava toimivaltainen viranomainen on siirron tyypistä riippuen:

— alkuperäjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, kun kyseessä on jäsenvaltioiden välinen siirto (tyyppi MM) tai vienti yhteisöstä (tyyppi ME),

— määräjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, kun kyseessä on tuonti yhteisöön (tyyppi IM),

— sen kauttakulkujäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jonka kautta siirto ensimmäiseksi tulee yhteisöön, kun kyseessä on kauttakulku yhteisössä (tyyppi TT).

Tarvittavat yhteystiedot ovat saatavissa komission perustamasta ja ylläpitämästä sähköisestä viestintäfoorumista tai julkaistusta toimivaltaisten viranomaisten luettelosta.

15. Siirtoluvan myöntämisestä vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi hakemuksen vastaanotettuaan

a) merkittävä rekisterinumero vakioasiakirjan kunkin osan yläreunaan, aloittaen osasta 1;

b) tarkistettava, että hakija on täyttänyt asianmukaisesti kaikki osan 1 kohdat;

c) täytettävä osan 2 kohta 15 ja tehtävä jäljennökset osista 1, 2 ja 3 jokaiselle jäsenvaltiolle tai kolmannelle maalle, jota siirto koskee. Kauttakulkumaana olevia kolmansia maita kuullaan ainoastaan tiedottamistarkoituksessa.

16. Luvan myöntämisestä vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on

a) täytettävä tarpeen mukaan osan 2 kohta 16 (ja osan 3 kohta 18) jokaisen kohdassa 13 luetteloidun jäsenvaltion tai kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen osalta, jonka hyväksyntä tarvitaan siirtoluvan myöntämiseksi; ja

b) lähetettävä asianmukaisesti täytetty hakemus (osa 1) yhdessä osan 2 kanssa viipymättä kullekin kohdassa 16 mainitulle asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle hyväksyntää varten.

17. Kohdan 17 täyttää asianomais(t)en jäsenvaltio(ide)n toimivaltainen viranomainen. Hakemuksen päiväys ja vastaanottopäivä merkitään välittömästi hakemuksen vastaanottamisen jälkeen. Asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisen viranomaisen on tarkistettava 20 päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta, onko hakemus täytetty asianmukaisesti (kaikkien kohtien 1–14 on oltava täytetty eikä mikään vaadittu tieto saa puuttua; tietyt arvot voivat olla arvioita). Vain joko kohtaa 17.a) tai 17.b) voidaan soveltaa, ja ylimääräinen on yliviivattava.

a) Jos määräjäsenvaltion tai mahdollis(t)en kauttakulkujäsenvaltio(ide)n toimivaltainen viranomainen katsoo, ettei hakemusta ole täytetty asianmukaisesti, sen on täytettävä kohta 17.a), yliviivattava kohta 17.b) ja ilmoitettava puuttuvia tietoja koskevasta pyynnöstään kohdassa 15 mainitulle luvan myöntämisestä vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle. Sen on mainittava selvästi, mitkä tiedot puuttuvat (tarvittaessa erillisessä asiakirjassa). Puuttuvia tietoja pyytävän toimivaltaisen viranomaisen on lähetettävä jäljennökset osasta 2 kaikille muille kohdassa 13 mainittujen asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille 20 päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Tarvittavat yhteystiedot ovat saatavissa komission perustamasta ja ylläpitämästä sähköisestä viestintäfoorumista tai julkaistusta toimivaltaisten viranomaisten luettelosta. Jos jokin asianomainen jäsenvaltio katsoo, ettei hakemusta ole täytetty asianmukaisesti, menettely keskeytetään. Tällöin määräjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen – vaikka se katsoisi, että hakemus on täytetty asianmukaisesti – voi lähettää vastaanottovahvistuksen vasta, kun pyydetyt tiedot on saatu ja jollei ole esitetty uutta pyyntöä 10 päivän kuluessa puuttuvien tietojen saamisesta. Pyyntö voidaan toistaa, kunnes kaikki puuttuvat tiedot on saatu. Menettelyä voidaan jatkaa vasta, kunnes uusia pyyntöjä ei ole enää esitetty.

Jos puuttuvia tietoja koskevaa pyyntöä ei ole saatu 20 päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta ja jos asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen katsoo hakemuksen asianmukaisesti täytetyksi, sen on lähetettävä 10 päivän kuluessa kyseisen 20 päivän jakson päättymisestä osa 2 sen kohdassa 15 mainitulle luvan myöntämisestä vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle sekä jäljennökset siitä kaikille muille kohdassa 13 mainittujen asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille. Tarvittavat yhteystiedot ovat saatavissa komission perustamasta ja ylläpitämästä sähköisestä viestintäfoorumista tai julkaistusta toimivaltaisten viranomaisten luettelosta.

Lyhyemmistä määräajoista voidaan sopia kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kesken.

b) Jotta toimivaltaiset viranomaiset voisivat pyytää puuttuvia tietoja 20 päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta, määräjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ei saa antaa vastaanottovahvistusta ennen tämän 20 päivän määräajan päättymistä. Määräajan päätyttyä määräjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on täytettävä kohta 17.b), jos se katsoo hakemuksen asianmukaisesti täytetyksi ja jos siirto ei koske muita jäsenvaltioita tai muut asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset eivät ole esittäneet puuttuvia tietoja koskevia pyyntöjä.

18. Luvan myöntämisestä vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi sen jälkeen, kun se on saanut määrä- jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta vastaanottovahvistuksen asianmukaisesti täytetystä hakemuksesta, tarkistettava, onko määräaikoja noudatettu, ja täytettävä osan 3 kohta 18 kunkin kohdassa 13 mainitun asianomaisen jäsenvaltion osalta, jonka hyväksyntä tarvitaan siirtoluvan myöntämiseksi.

Asianomainen toimivaltainen viranomainen tekee tarvittavat lisämerkinnät kohtaan 18.

19. Luvan myöntämisestä vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on merkittävä kaikkiin asianomaisiin jäsenvaltioihin sovellettava automaattisen hyväksynnän yleinen määräaika. Tämä määräaika on yleensä kaksi kuukautta kohdassa 17.b) tarkoitetun määräjäsenvaltion vastaanottovahvistuksen päivämäärästä. Tämän jälkeen luvan myöntämisestä vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on lähetettävä hyväksyntää tai hyväksynnän epäämistä koskeva osa 3 kaikille asianomaisille jäsenvaltioille tai kolmansille maille.

Välittömästi osan 3 saatuaan kunkin asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen on päätettävä, tarvitseeko se lisäaikaa, jotta se voisi päättää siirron hyväksymisestä tai hyväksynnän epäämisestä. Lisäaikaa voidaan pyytää enintään yksi kuukausi. Tämä tapahtuu yliviivaamalla yleinen määräaika kohdassa 19, merkitsemällä uusi pidennetty määräaika ja ilmoittamalla tämä uusi määräaika kaikille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

20. Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen on tutkittava hakemus asianmukaisesti. Sen on automaattisen hyväksynnän määräajan kuluessa täytettävä kohta 20 ja palautettava osan 3 alkuperäiskappale (tai skannattu alkuperäiskappale, jos se lähetetään sähköpostitse) kohdassa 15 mainitulle luvan myöntämisestä vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle. Jos hyväksyntä evätään, tähän on ilmoitettava syyt. Epäämisen perustana voi olla vain (kauttakulkujäsenvaltioiden tapauksessa) radioaktiivisten aineiden kuljetukseen sovellettava kansallinen, yhteisön tai kansainvälinen lainsää- däntö tai (määräjäsenvaltioiden tapauksessa) radioaktiivisen jätteen tai käytetyn ydinpolttoaineen huoltoon sovellettava lainsäädäntö tai radioaktiivisten aineiden kuljetukseen sovellettava kansallinen, yhteisön tai kansainvälinen lainsäädäntö. Siirrolle asetettavat ehdot eivät saa olla tiukempia kuin jäsenvaltioissa vastaaville siirroille vahvistetut ehdot. Jos vakioasiakirjaa ei täytetä ja palauteta ajoissa, siirtohakemus katsotaan hyväksytyksi, jollei direktiivin 2006/117/Euratom 9 artiklan 2 kohdasta muuta johdu.

21. Siirtoluvan myöntämisestä vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on täytettävä kohdat 21–23, kun kaikki siirron edellyttämät hyväksynnät on saatu asianomaisilta toimivaltaisilta viranomaisilta. Tällöin on pidettävä mielessä, että hiljainen hyväksyntä katsotaan annetuksi ainoastaan, jos

a) kohdassa 17.b) annettava vastaanottovahvistus on saatu (ainakin) määräjäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta; ja

b) kaikkiin puuttuvia tietoja koskeviin pyyntöihin on vastattu; ja

c) asianomaisilta toimivaltaisilta viranomaisilta ei ole saatu mitään vastausta (hyväksyntää tai hyväksynnän epäämistä) kohdassa 19 mainituissa sovellettavissa määräajoissa.

22. Kohdassa 21 mainitun toimivaltaisen viranomaisen on luetteloitava kohdassa 22 tai (jos tila ei riitä) erillisessä asiakirjassa kaikilta asianomaisilta toimivaltaisilta viranomaisilta saadut kaikki hyväksynnät (ml. ehdot) ja mahdolliset hyväksynnän epäämiset (ml. perustelut).

23. Kohdassa 21 mainitun toimivaltaisen viranomaisen on

a) täytettävä kohta 23 pitäen mielessä, että lupa saa olla voimassa enintään kolme vuotta ja että yksi lupa voi koskea useampaa siirtoa, jos direktiivin 2006/117/Euratom 6 artiklan 2 kohdan mukaiset ehdot täyttyvät;

b) lähetettävä osan 4a alkuperäiskappale hakijalle yhdessä osien 1, 4a, 5 ja 6 kanssa; ja

c) lähetettävä jäljennökset osasta 4a kaikille muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

24. Siirtoluvan myöntämisestä vastaava toimivaltainen viranomainen täyttää kohdat 24–25, jos yksikin asianomainen toimivaltainen viranomainen on evännyt hyväksyntänsä siirrolle.

25. Kohdassa 24 mainittu toimivaltainen viranomainen luetteloi kohdassa 25 tai erillisessä asiakirjassa kaikki saadut hyväksynnät ja hyväksynnän epäämiset kaikkine ehtoineen ja perusteluineen sekä lähettää osan 4b alkuperäiskappaleen hakijalle ja jäljennökset siitä kaikille muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

26. Jos siirtoon/siirtoihin on myönnetty lupa ja hakija on saanut osat 4a, 5 ja 6, hakija täyttää kohdan 26. Jos hakemus koskee useampaa siirtoa, hakijan on tehtävä osasta 5 tarpeeksi jäljennöksiä kutakin siirtoa varten.

27. Hakija ilmoittaa merkitsemällä rastin oikean vaihtoehdon kohdalle, koskeeko lupa yhtä vai useampaa siirtoa. Useampien siirtojen tapauksessa on ilmoitettava siirron numero.

28. Ennen kutakin siirtoa hakija täyttää asianmukaisesti kohdat 28–30 (vaikka lupa koskisi useampaa siirtoa). Tässä osassa ilmoitettavat arvot eivät saa olla arvioita.

29. Hakija täyttää kohdan 29 (kolliluettelo) ja ilmoittaa sen alareunassa kollien kokonaismäärän, kunkin kollityypin kokonaismäärän, lähetyksen kokonaisnettopainon ja kokonaisbruttopainon sekä kaikkien kollien kokonaisaktiivisuuden (GBq). Jos annettu tila ei riitä, tiedot tulee antaa erillisessä asiakirjassa.

30. Hakija täyttää kohdan 30 (lähetyspäivä ja vakuutus) ennen jokaista radioaktiivisen jätteen tai käytetyn ydinpolttoaineen siirtoa (vaikka lupa koskisi useampaa siirtoa). Osa 5 on (yhdessä osien 1 ja 4a kanssa) radioaktiivisen jätteen tai käytetyn ydinpolttoaineen lähetyksen mukana, kun siirto toteutetaan. Lähetyksen kuvaus ja kolliluettelo (osa 5) liitetään sen jälkeen osaan 6 (vastaanottovahvistus).

31. Vastaanottaja (jos on kyse tyypin MM tai IM siirrosta), haltija (jos on kyse tyypin ME siirrosta) tai siirrosta vastaava henkilö (jos on kyse tyypin TT siirrosta) täyttää kohdat 31–35 (ja kohdan 36, jos sitä sovelletaan). Mahdolliset lisäykset tekee hakija. Euroopan yhteisön ulkopuolella oleva vastaanottaja voi kuitenkin erillisellä vakioasiakirjasta poikkeavalla ilmoituksella vahvistaa vastaanottaneensa radioaktiivisen jätteen tai käytetyn ydinpolttoaineen.

32. Vastaanottaja täyttää sen säilytyspaikan nimen, osoitteen ja yhteystiedot, jossa radioaktiivista jätettä tai käytettyä ydinpolttoainetta säilytetään siirron jälkeen.

33. Vastaanottaja täyttää kohdan 33 (jossa viitataan kohtaan 23) ja ilmoittaa, onko vastaanotettu siirto viimeinen luvassa tarkoitettu siirto.

a) Jos lupa koskee ainoastaan yhtä tyypin MM tai IM siirtoa, vastaanottaja täyttää osan 6 viidentoista päivän kuluessa radioaktiivisen jätteen tai käytetyn polttoaineen vastaanottamisesta ja toimittaa osat 5 ja 6 määräjäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Määräjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen lähettää sitten edelleen jäljennökset osista 5 ja 6 muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille (ja tapauksen mukaan näiden kahden osan alkuperäiset kappaleet luvan myöntäneelle toimivaltaiselle viranomaiselle). Kun on kyse tyypin MM siirrosta, alkuperäjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen lähettää jäljennöksen vastaanottovahvistuksesta haltijalle.

b) Jos lupa koskee ainoastaan yhtä tyypin ME tai TT siirtoa, hakija varmistaa, että Euroopan yhteisön ulkopuolella oleva vastaanottaja lähettää hakijalle osat 5 ja 6 asianmukaisesti täytettyinä välittömästi radioaktiivisen jätteen tai käytetyn ydinpolttoaineen vastaanottamisen jälkeen. Vastaanottajan ilmoitus, jossa on vähintään samat tiedot kuin kohdissa 31–36, voi korvata osan 6. Viidentoista päivän kuluessa radioaktiivisen jätteen tai käytetyn ydinpolttoaineen vastaanottamisesta hakija lähettää edelleen osat 5 ja 6 (jos vastaanottaja ei ole käyttänyt osaa 6, hakija täyttää sen) ja tapauksen mukaan vastaanottajan ilmoituksen luvan myöntäneelle toimivaltaiselle viranomaiselle. Tämä viranomainen lähettää sitten jäljennökset osista 5 ja 6 ja tapauksen mukaan vastaanottajan ilmoituksen muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

c) Jos lupa koskee useampaa tyypin MM tai IM siirtoa, vastaanottaja täyttää osan 6 kunkin siirron jälkeen (vastaanottaja voi tehdä tätä varten jäljennöksiä täyttämättömästä osasta 6) ja toimittaa tämän osan suoraan määräjäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Vastaanottaja liittää osan 6 mukaan samaa siirtoa koskevan osan 5. (Oikaisu EUVL L 343 23.12.2011)

d) Jos lupa koskee useampaa tyypin ME tai TT siirtoa, hakija varmistaa, että Euroopan yhteisön ulkopuolella oleva vastaanottaja täyttää kunkin siirron jälkeen osan 6 (täyttämättömälle jäljennökselle) ja palauttaa sen hakijalle samaan aikaan kuin vastaavan osan 5.

34. Jos kohtaa 34 ei sovelleta, vastaanottajan on merkittävä rasti asianomaiseen ruutuun. Kun on kyse tyypin ME tai TT siirroista, vastaanottaja joko täyttää kohdan 34 tai liittää mukaan erillisen ilmoituksen ja lisää viittauksen tähän ilmoitukseen.

35. Vastaanottaja täyttää kohdan 35, kun luvan kattama ainoa siirto tai kaikki luvan kattamat siirrot on suoritettu. Jos lupa koskee useampaa siirtoa, viimeinen vastaanottoilmoitus täytetään tai lähetetään kuin lupa koskisi ainoastaan yhtä siirtoa, paitsi että:

a) osan 6 kohdassa 30 täsmennetään, että kyseessä on viimeinen luvan tarkoittama siirto; ja

b) mahdollisessa Euroopan yhteisön ulkopuolella olevan vastaanottajan antamassa ilmoituksessa täsmennetään, että kaikki siirtoluvassa tarkoitettu radioaktiivinen jäte tai käytetty ydinpolttoaine on saapunut.

Vastaanottaja lähettää osan 6 (vastaanottovahvistus) yhdessä osan 5 kanssa siirron tyypistä riippuen joko määräjäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaisille (tyypin MM tai IM siirrot) tai kohdassa 5 (osa 1) mainitulle hakijalle (tyypin ME tai TT siirrot). Kukin luvassa tarkoitettua siirtoa koskeva osa 6 liitetään yhteenvedonomaisesti viimeiseen vastaanottovahvistukseen.

36. Jos kohtaa 36 ei sovelleta, vastaanottajan on merkittävä rasti asianomaiseen ruutuun. Jos on kyse tyypin ME tai TT siirroista, vastaanottaja joko täyttää kohdan 36 tai korvaa sen erillisellä ilmoituksella ja lisää viittauksen kyseiseen liitteeseen. Hakija lähettää edelleen osat 5 ja 6 luvan myöntäneelle viranomaiselle. Kukin luvassa tarkoitettua siirtoa koskeva osa 6 liitetään yhteenvedonomaisesti viimeiseen vastaanottovahvistukseen.