KSuos 2000/473/Euratom Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 36 artiklan soveltamisesta ympäristön radioaktiivisuustasojen valvonnassa väestön altistumisen arvioimiseksi 8.6.2000

EUVL L 191 27.7.2000

(tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1299)

Muutettu säädöksillä:

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 124 ja 36 artiklan,

on kuullut asiantuntijaryhmää, jonka tieteellis-tekninen komitea on nimennyt Euratomin perustamissopimuksen 31 artiklan mukaisesti,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euratomin perustamissopimuksen 35 artiklassa edellytetään, että jokainen jäsenvaltio perustaa tarvittavat laitokset radioaktiivisuustason jatkuvaan valvontaan vesistöissä, ilmassa ja maaperässä sekä perusnormien noudattamisen valvontaa varten.

(2) Euratomin perustamissopimuksen 36 artiklassa edellytetään, että toimivaltaisten viranomaisten on määräajoin annettava komissiolle tietoja Euratomin perustamissopimuksen 35 artiklassa tarkoitetusta valvonnasta komission pitämiseksi tietoisena radioaktiivisuustasosta, jolle väestö altistuu.

(3) Euratomin perustamissopimuksen 36 artiklan soveltamisesta on saatu kokemusta. Nykyisen käytännön mukaan komissio julkaisee vuosittain valvontakertomukset niiden tietojen perusteella, jotka se on saanut Euratomin perustamissopimuksen 36 ja 39 artiklan mukaisesti ja joiden laatu on tarkastettu. Komissio jatkaa tällaisten vuosittaisten valvontakertomusten julkaisemista.

(4) Väestön altistumisten tarkkailun varmistamiseksi on tärkeätä, että komissio saa tietää oikea-aikaisesti ja yhdenmukaisesti niistä radioaktiivisuustasoista, joille kunkin jäsenvaltion koko väestö altistuu.

(5) Perusnormien vahvistamisesta työntekijöiden ja väestön terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta 13 päivänä toukokuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/29/Euratom (EYVL L 159, 29.6.1996, s. 1.), jäljempänä ’perusnormidirektiivi’, 14 artiklassa säädetään, että eri toimintojen osuuksia koko väestön säteilyaltistuksessa on arvioitava säännöllisesti.

(6) Perusnormidirektiivin 45 artiklan mukaan toimivaltaisten viranomaisten vaaditaan varmistavan, että koko väestölle aiheutuvat annokset arvioidaan mahdollisimman totuudenmukaisesti.

(7) Rajoittamatta Euratomin perustamissopimuksen 35 artiklan soveltamista koko väestön altistumisen tarkkailemisessa on riittävää järjestää käyttöön tarkoin määrätyt valvontatulokset.

(8) Perusnormidirektiivin edellytysten täyttymisen varmistamiseksi on tärkeätä, että vesistöjen, ilman ja maaperän valvonnan lisäksi määritetään radioaktiivisuustasot biologisista näytteistä ja erityisesti elintarvikkeista ja että ulkoisen altistumisen arvioinnissa valvotaan ympäristön annosnopeuksia.

(9) Maaperän radioaktiivisuustasojen valvonnalla ei voida arvioida suoraan väestön altistumista. Maaperän kontaminaatioon liittyvää altistumista voidaan arvioida suoremmin ympäristön annosnopeuden ja elintarvikkeiden kontaminaation perusteella. Kokemus on osoittanut, että maaperätietojen sisällyttämisestä valvontaan ei koidu suurta hyötyä.

(10) On tarpeen tarkkailla, mitkä näytteenottokohteet ja radionuklidiluokat soveltuvat ympäristön todellisen ja mahdollisen radioaktiivisuustason ja väestön altistumisen osoittamiseen.

(11) Jäsenvaltiot ovat yksimielisiä nykyisten valvontaohjelmien riittävyydestä. Valvonta saattaa muuttua radioaktiivisuustasojen ja mittausmenetelmien kehityksen sekä valmiusjärjestelyistä johtuvien tarpeiden myötä. Komissio tarkkailee valvontaohjelmien riittävyyttä ja ottaa tähän prosessiin mukaan Euratomin perustamissopimuksen 31 artiklassa perustetun asiantuntijaryhmän.

(12) Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan puitteissa ydinvoimalaitoksista ja jälleenkäsittelylaitoksista ympäristöön päässeitä radionuklideja koskevia tietoja pyydetään Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan soveltamisesta 6 päivänä joulukuuta 1999 annetussa komission suosituksessa 1999/829/Euratom (EYVL L 324, 16.12.1999, s. 23.).

(13) Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta 3 päivänä marraskuuta 1998 annetussa neuvoston direktiivissä 98/83/EY (EYVL L 330, 5.12.1998, s. 32.) säädetään radioaktiivisuutta osoittavista muuttujista. Tämä suositus ei rajoita mainitun direktiivin liitteissä II ja III säädettyjen erityisedellytysten soveltamista.

(14) Euratomin perustamissopimuksen 36 artiklan mukaisesti ilmoitettujen tietojen yhdenmukaisuus, vertailukelpoisuus, avoimuus ja oikea-aikaisuus olisi varmistettava,

ANTAA TÄMÄN SUOSITUKSEN:

1. Täyttääkseen jäsenvaltioiden Euratomin perustamissopimuksen 36 artiklan mukaisen velvoitteen antaa määräajoin tietoja radioaktiivisuustasojen valvonnasta, johon ne ovat perustamissopimuksen 35 artiklan mukaisesti velvoitettuja, jäsenvaltiot toimittavat komissiolle 5 kohdan c alakohdassa määritellyissä aikarajoissa liitteessä I luetellut valvontatulokset. Jos jonkin liitteeseen I sisältymättömän radionuklidin pitoisuus on kohonnut, tästä on toimitettava asianmukaiset tiedot.

2. Tässä suosituksessa tarkoitetaan:

a) ’'jatkuvalla' valvonnalla’ jatkuvan valvontaohjelman olemassaoloa ja toteutusta. Eri valvontakohteiden asianmukaiseen valvontaan käytetään seuraavia menettelyjä:

i) jatkuva näytteenotto ja arviointi;

ii) jatkuva näytteenotto ja määräajoin tapahtuva arviointi;

iii) määräajoin tapahtuva näytteenotto ja arviointi;

iv) suora jatkuva mittaaminen;

b) ’'välineillä’' valvontaohjelmaa, suoraan mittaamiseen sekä näytteenottoon ja analysointiin käytettäviä laitteita ja menettelyitä (mukaan lukien laadunvalvonta sekä kaikista tarpeellisista tiedoista ilmoittaminen ja niiden arkistointi) sekä laboratorioita, joita tarvitaan radioaktiivisuustasojen jatkuvaan mittaamiseen;

c) ’'valvontaverkolla’' kunkin valvontakohteen osalta näytteenottoa ja suoria mittauspaikkoja, joita tarvittaessa käytetään kyseisen kohteen valvontaan;

d) '’tiheällä valvontaverkolla’' valvontaverkkoa, johon kuuluu näytteenottopaikkoja jäsenvaltion koko alueen laajuudelta ja jonka avulla komission on tarkoitus pystyä laskemaan radioaktiivisuustasojen alueelliset keskiarvot yhteisössä;

e) ’'harvalla valvontaverkolla'’ valvontaverkkoa, johon kuuluu jokaisen alueen ja jokaisen näytteenottokohteen osalta ainakin yksi kyseiselle alueelle tyypillinen, edustava paikka. Tällaisissa paikoissa olisi käytettävä herkkiä mittausmenetelmiä, joilla saadaan edustava kuva radioaktiivisuuden tosiasiallisista tasoista ja radioaktiivisuustasojen kehityssuuntauksista;

f) ’'alueella’' kutakin jäsenvaltion edustavaa aluetta, jota käytetään arvioitaessa koko väestön säteilyaltistusta, ottaen huomioon päästöjen ja ympäristön annosten säteilyvaikutus sekä väestön jakaantuminen. Yhteisön valvontaraporteissa nykyisin määritellyt alueet esitetään liitteessä II.

3. Jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle Euratomin perustamissopimuksen 36 artiklassa tarkoitetut viranomaiset.

4. Seuraavat edellytykset on täytettävä:

a) Valvontaverkot

i) Jokainen jäsenvaltio määrittää oman alueensa osalta edustavat maantieteelliset alueet.

ii) Jokainen jäsenvaltio määrittää kunkin valvontakohteen osalta harvan ja tiheän valvontaverkon.

iii) Verkon muodostavien mittauspaikkojen on edustettava alueen tilannetta ja tarvittaessa on otettava huomioon väestön jakaantuminen alueella.

b) Näytteenottokohteet, mittaustyypit ja määräaikaisuus

i) Näytteenottokohteet ja mittaustyypit luetellaan liitteessä I. Paitsi jos suosituksessa toisin mainitaan, harvan verkon mittaukset olisi etupäässä tehtävä kuukausittain ja tiheän verkon mittaukset neljännesvuosittain.

ii) Harvan verkon osalta mittausvälineiden havaitsemisrajojen ja herkkyyden pitäisi mahdollistaa tosiasiallisten tasojen ilmaiseminen määrällisesti.

iii) Tiheän verkon osalta mittauslaitteiden havaitsemisrajojen olisi oltava alhaisemmat kuin liitteessä 3 määritettyjen ilmoittamista edellyttävien rajojen.

iv) Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle havaitsemisrajoista ja huomioon ottamistaan epävarmuuksista.

v) Jäsenvaltioiden on käytettävä mittausmenetelmiä, jotka ovat osoittautuneet luotettaviksi ja joilla varmistetaan tulosten laadunvalvonta.

vi) Jäsenvaltioiden laboratoriot, jotka toimittavat tietoja tämän suosituksen mukaisesti, osallistuvat määrä- ajoin keskinäisiin vertailuihin, erityisesti komission järjestämiin vertailuihin, jotta varmistetaan ilmoitettujen tietojen keskinäinen vertailtavuus.

c) Näytteenottostrategiat ja -mittaukset kunkin vaaditun näytteenottokohteen osalta

i) Ilman hiukkaset

Gammasäteilevien radionuklidien mittaus suoritetaan rutiiniluonteisesti keinotekoisten radioisotooppien sekä luonnossa esiintyvien radionuklidien havaitsemiseksi ja mittaamiseksi. Beryllium-7 ilmoitetaan käytettyjen menetelmien laadun tarkistamiseksi. Kun rekisteröidään kokonaisbeeta-aktiivisuutta (Näytteestä mitattu kokonaisbeeta-aktiivisuus: mittausmenetelmästä riippuen tritiumia, ja yleensäkin hyvin matalaenergisiä beetasäteilijöitä, ei yleensä huomioida; myöskään radonin lyhytikäiset hajoamistuotteet eivät tule huomioiduiksi, kun viiveaika ennen laskentaa on riittävä (esimerkiksi 5 vuorokautta).) koskevat mittaukset, ne myös ilmoitetaan.

Näytteenottopaikkojen pitäisi sijaita tiheästi asutettujen alueiden läheisyydessä; riittävä maantieteellinen kattavuus varmistetaan valitsemalla vähintään yksi näytteenottopaikka jokaiselta maantieteelliseltä alueelta.

Näytteenotto suoritetaan jatkuvasti toiminnassa olevilla järjestelmillä.

ii) Ulkoisen gammasäteilyn aiheuttamat annosnopeudet mitataan jatkuvasti. Mitään tiettyä ilmoittamista edellyttävää tasoa ei ole määritetty.

iii) Pintavesi

Näytteet otetaan jäsenvaltion alueen tärkeimmistä sisävesistä ja tarvittaessa myös rannikkovesistä.

Jokien vesistä näytteet otetaan silloin, kun se on käytännössä mahdollista, sellaisista paikoista, joista on saatavilla virtausnopeusmittauksia. Tällaisissa tapauksissa ilmoitetaan keskimääräinen virtausnopeus näytteenottokauden aikana komission laskemien keskiarvojen edustavuuden parantamiseksi.

Gammasäteileviä radionuklideja on valvottava. Kun rekisteröidään jäännösbeeta-aktiivisuutta koskevat mittaukset (Mitattu kokonaisbeeta-aktiivisuus vähennettynä kalium-40-aktiivisuudella.), ne myös ilmoitetaan.

iv) Ihmisten käyttöön tarkoitettu vesi

Juomaveden radioaktiivisuustasojen valvonnalla varmistetaan direktiivin 98/83/EY vaatimusten noudattaminen.

Euratomin perustamissopimuksen 36 artiklan noudattamiseksi ilmoitetaan tärkeimpien pohjavesi- ja pintavesivarastojen sekä veden jakeluverkostojen arvot siten, että jäsenvaltio tulee edustavasti katetuksi.

Vuodessa jakeluun laitetun tai tuotetun veden määrät ilmoitetaan komission laskemien keskiarvojen edustavuuden parantamiseksi.

v) Maito

Maitonäytteet otetaan meijereistä. Tarvittavat tuotantomääriä koskevat tilastotiedot ilmoitetaan komission laskemien keskiarvojen edustavuuden parantamiseksi. Tarkistettujen meijereiden on sijaittava maantieteellisesti niin, että varmistetaan jäsenvaltion tulevan edustavasti katetuksi.

Gammasäteilijöitä ja strontium-90:tä on valvottava; kalium-40 ilmoitetaan käytettyjen menetelmien laadun tarkistamiseksi.

vi) Sekaruokavalio

Elintarvikekaupan vuoksi sekaruokavalio ei välttämättä anna kuvaa tietyn alueen tai jäsenvaltion ympäristön kontaminaatiosta, vaan se osoittaa pikemminkin väestön altistumisen.

Elintarvikkeet on tarvittaessa mitattava erillisinä ainesosina; tässä tapauksessa jäsenvaltio ilmoittaa komissiolle yksittäisten ainesosien mittaustulokset ja ruokavalion koostumuksen. Näytteenotto-ohjelmassa on otettava huomioon ruokavaliotottumusten alueelliset erot. Yksittäiset ainesosat ovat peräisin toreilta tai paikallisilta jakelukeskuksilta, jotka toimittavat elintarvikkeita laajoille väestöryhmille. Luonnon tai osittain luonnon ekosysteemeistä peräisin olevat tuotteet on otettava asianmukaisesti huomioon, koska Tššernobyl-onnettomuuden laskeumilla saattaa yhä olla vaikutusta tällaisiin järjestelmiin.

Lisäksi jäsenvaltioiden on otettava näytteet kokonaisista aterioista edustavan käsityksen saamiseksi sekaruokavalion keskimääräisestä radioaktiivisuustasosta. Varsinaiset aterianäytteet otetaan suurista laitoksista, kuten ruokaloista tai ravintoloista.

Gammasäteilijöitä ja storntium-90:tä on valvottava; mittaukset on tehtävä vähintään neljännesvuosittain. Kun tehdään hiili-14-mittaukset, ne myös ilmoitetaan.

5. Ilmoittamismenettely komissiolle on seuraava:

a) Tietojen käsittely

Jäsenvaltiot toimittavat komissiolle tietoja, joiden laatu on tarkastettu ja jotka voidaan päästää julkiseen levitykseen. Tiedoista olisi ilmettävä kaikki liitteessä IV luetellut seikat.

Jäsenvaltiot toimittavat tiedot komission määrittelemässä muodossa, ja on suotavaa, että ne käyttävät komission niiden käyttöön järjestämää erityistä tietokoneohjelmaa.

Jokaisesta valvontakohteesta ja jokaisesta paikasta toimitetaan yksittäiset mittaustiedot, joita ei ole koottu yhteen, eikä keskiarvoja. Jos tiedot kuitenkin vastaavat suoria jatkuvia mittauksia, toimitetaan kunkin paikan osalta kuukausittaiset keskiarvot.

b) Toimitustapa

Tiedot toimitetaan digitaalisessa muodossa sopivinta sähköistä välinettä käyttäen.

c) Määräaikaisuus

Kaikki saatavilla olevat tiedot toimitetaan komissiolle heti, kun ne on validoitu, jotta komissio voisi nopeasti arvioida ympäristön radioaktiivisuuden vaikutuksen väestön terveyteen. Kaikki kalenterivuotta koskevat tiedot toimitetaan viimeistään seuraavan vuoden 30 päivänä kesäkuuta.

d) Muiden tietojen toimittaminen

Edellä a kohdan mukaisesti toimitettujen tietojen lisäksi jäsenvaltiot toimittavat komissiolle kansalliset valvontaraporttinsa paremman käsityksen saamiseksi liitteessä I tarkoitettujen tietojen merkityksestä kansallisten valvontaohjelmien kannalta. Komission vuosittaisissa valvontakertomuksissa annetaan luettelo näistä jäsenvaltioiden kertomuksista.

e) Ilmoittamiskäytäntöjen yhdistäminen

Euratomin perustamissopimuksen 36 artiklan mukaisesti säännöllisesti toimitettavat tiedot, jäsenvaltioiden valvontaraportteihin sisältymättömät vapaaehtoisesti ilmoitettavat tiedot ja suuri määrä valmiustilanteissa mahdollisesti tarpeellisia tietoja toimitetaan samoja välineitä ja kanavia pitkin ja samassa muodossa ilmoittamiskäytäntöjen yksinkertaistamiseksi ja toimintojen päällekkäisyyden välttämiseksi sekä valmiusjärjestelyjä koskevien säännöllisten harjoitusten toteuttamiseksi.

6. Tämä suositus on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Liite I Näytteenottotyypit ja mittaukset

Valvontakohde Mittausluokat
Tiheä verkko Harva verkko
Ilman hiukkaset Cs-137, kokonaisbeetasäteily Cs-137, Be-7
Ilma Ulkoisen gammasäteilyn annosnopeus Ulkoisen gammasäteilyn annosnopeus
Pintavesi Cs-137, jäännösbeetasäteily Cs-137
Juomavesi Tritium, Sr-90, Cs-137 Tritium, Sr-90, Cs-137
Luonnon radionuklidit siten kuin niitä valvotaan direktiivin 98/83/EY mukaisesti Luonnon radionuklidit siten kuin niitä valvotaan direktiivin 98/83/EY mukaisesti
Maito Cs-137, Sr-90 Cs-137, Sr-90, K-40
Sekaruokavalio Cs-137, Sr-90 Cs-137, Sr-90, C-14

Liite II Maiden sisäisen jaon määrittely ja maakoodit ISO 3166/4217:n mukaisesti

Maa Maantieteellinen alue Yksityiskohtainen kuvaus
AT Itävalta  
BE Belgia  
BG (2006/715/Euratom) Bulgaria (2006/715/Euratom)  
CY (12003TN02/16/E) Kypros (12003TN02/16/E)  
CZ (12003TN02/16/E) Tšekin tasavalta (12003TN02/16/E)  
DE-N Saksa — pohjoisosa Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen ja Schleswig-Holstein
DE-C Saksa — keskiosa Hessen, Rheinland-Pfalz ja Saarland
DE-S Saksa — eteläosa Baden-Württemberg ja Bayern
DE-E Saksa — itäosa Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt ja Thüringen
DK Tanska  
EE (12003TN02/16/E) Viro (12003TN02/16/E)  
ES-N Espanja — pohjoisosa Aragón, Asturias, Cantabria, Galicia, Navarra, Pais Vasco ja Rioja
ES-C Espanja — keskiosa Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura ja Madrid
ES-S Espanja — eteläosa Andalucia, Canarias, Ceuta y Melilla ja Murcia
ES-E Espanja — itäosa Baleares, Cataluña ja C. Valenciana
FI-N Suomi — pohjoisosa Lappi ja Oulu
FI-S Suomi — eteläosa Ahvenanmaa, Keski-Suomi, Häme, PohjoisKarjala, Kuopio, Kymi, Mikkeli, Turku ja Pori, Uusimaa ja Vaasa
FR-NW Ranska — luoteisosa Bretagne, Centre, Île de France, Nord-Pas-deCalais, Haute Normandie, Basse Normandie, Pays de la Loire ja Picardie
FR-NE Ranska — koillisosa Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté ja Lorraine
FR-SW Ranska — lounaisosa Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées ja Poitou-Charentes
FR-SE Ranska — kaakkoisosa Auvergne, Corse, Provence-Alpes-Côte-d'Azur ja Rhône-Alpes
GR Kreikka  
HU (12003TN02/16/E) Unkari (12003TN02/16/E)  
IE Irlanti  
IT-N Italia — pohjoisosa Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincie di Trento e Bolzano, Val d'Aosta ja Veneto
IT-C Italia — keskiosa Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Umbria ja Sardegna
IT-S Italia — eteläosa Basilicata, Calabria, Campania, Puglia ja Sicilia
LT (12003TN02/16/E) Liettua (12003TN02/16/E)  
LU Luxemburg  
LV (12003TN02/16/E) Latvia (12003TN02/16/E) Ilma ja ilman hiukkaset: Daugavpils, Baldone; Pintavesi: Daugava-joki (joen suu) Juomavesi – Riika: Maito ja sekaruokavalio – Riika, Daugavpils (12003TN02/16/E)
MT (12003TN02/16/E) Malta (12003TN02/16/E)  
NL Alankomaat  
PL (12003TN02/16/E) Puola (12003TN02/16/E)  
PT Portugali  
RO (2006/715/Euratom) Romania (2006/715/Euratom)  
SE-N Ruotsi — pohjoisosa Jämtland, Norrbotten, Västerbotten ja Västernorrland
SE-S Ruotsi — eteläosa Älvsborg, Blekinge, Gävleborg, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kopparberg, Kronoberg, Malmöhus, Örebro, Östergötland, Skaraborg, Skane, Södermanland, Stockholm, Uppsala, Värmland ja Västmanland
SI (12003TN02/16/E) Slovenia (12003TN02/16/E)  
SK (12003TN02/16/E) Slovakia (12003TN02/16/E)  
UK-EN Yhdistynyt kuningaskunta — Englanti East Anglia, Northern England, North-West England, South-East England, South-West England, East Midlands, West Midlands ja North-East England
UK-SC Yhdistynyt kuningaskunta — Skotlanti  
UK-WL Yhdistynyt kuningaskunta — Wales  
UK-NI Yhdistynyt kuningaskunta — Pohjois-Irlanti  

Taulukoissa ja kuvioissa käytetyt maantieteelliset alueet

(2006/715/Euratom)

Liite III Ilmoittamista edellyttävät tasot

Yhtenäiset ilmoittamista edellyttävät tasot on määritetty sen perusteella, miten merkittäviä nämä tasot ovat altistuksen kannalta riippumatta eri laboratorioiden käyttämistä havaitsemisrajoista.

Näytteenottotyyppi Radionuklidiluokka Ilmoittamista edellyttävä taso
Ilma kokonaisbeetasäteily (Sr-90:n perusteella) 5 E–03 Bq/m3
Cs-137 3 E–02 Bq/m3
Pintavesi jäännösbeetasäteily (Sr-90:n perusteella) 6 E–01 Bq/l
Cs-137 1 E+00 Bq/l
Juomavesi H-3 1 E+02 Bq/l
Sr-90 6 E–02 Bq/l
Cs-137 1 E–01 Bq/l
Maito Sr-90 2 E–01 Bq/l
Cs-137 5 E–01 Bq/l
Sekaruokavalio Sr-90 1 E–02 Bq/d.p (1)
Cs-137 2 E–01 Bq/d.p
(1) Becquereliä/vrk/henkilö.

Liite IV Luettelo tietojen tallennuksen vähimmäisvaatimuksista

1 Näytteenottotietoja koskevat vaatimukset

A Näytteenoton tunnuspiirteet

Näytetyyppi

Näytteen käsittely (esim. kemiallinen käsittely, 5 vuorokauden viive jne.)

B Päivämäärä ja aika

Näytteenoton päivämäärä

Päivämäärän yksilöinti (esim. alkupäivämäärä, loppupäivämäärä)

Näytteenottohetki (Mainittava ainoastaan tarvittaessa.)

Aikajärjestelmä (Mainittava ainoastaan tarvittaessa.) (esim. GMT)

Näytteenoton kesto (tunteina)

C Sijainti

Paikannimi

NUTS-koodi

Leveys-, pituusasteet (asteina, minuutteina tai desimaaliasteina)

Vesialue (Mainittava ainoastaan tarvittaessa.) (pintavesistä: joen, järven, tekojärven, meren nimi)

2 Mittaustietoja koskevat vaatimukset

Laboratorion nimi

Nuklidiluokka

Laitetyyppi

Aktiivisuuden arvo

Epävarmuus

Epävarmuuden laji

Arvon yksikkö

Arvon laji

Viitepäivämäärä (Mainittava ainoastaan tarvittaessa.) (päivämäärä, jolle aktiivisuuden arvo annetaan)

Virtausnopeus (Mainittava ainoastaan tarvittaessa.) (joen vedestä)

Tuotantomäärä (Mainittava ainoastaan tarvittaessa.) (maidosta ja juomavedestä)

Vuodessa tuotettu tai jaettu määrä (juomavedestä).

Muutokset

Asiakirja Tsekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu

Liite II: Luettelo, jota tarkoitetaan liittymisasiakirjan 20 artiklassa - 16. Ympäristö - E. Säteilysuojelu

Muutossäädös on jätetty pois tästä esityksestä. Ks. EUVL L 236 23.9.2003.

KSuos 2006/715/Euratom Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 36 artiklan soveltamisesta ympäristön radioaktiivisuustasojen valvonnassa väestön altistumisen arvioimiseksi annetun suosituksen 2000/473/Euratom mukauttamisesta Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta 23.10.2006

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 4931)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 56 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Liittymisasiakirjan 56 artiklan mukaan jos säädöksiä, joiden voimassaolo jatkuu yli 1 päivän tammikuuta 2007, on liittymisen johdosta mukautettava eikä tarvittavista mukautuksista määrätä liittymisasiakirjassa tai sen liitteissä, tarvittavat mukautukset antaa komissio kaikissa tapauksissa, joissa komissio on antanut alkuperäisen säädöksen.

(2) Liittymissopimuksen laatineen konferenssin päätösasiakirjassa ilmoitetaan, että korkeat sopimuspuolet ovat päässeet poliittiseen yhteisymmärrykseen tietyistä toimielinten antamia säädöksiä koskevista mukautuksista, jotka ovat tarpeen liittymisen johdosta, ja pyytävät neuvostoa ja komissiota hyväksymään nämä mukautukset ennen liittymistä, tarvittaessa täydennettyinä ja ajan tasalle saatettuina unionin säännöstön kehityksen ottamiseksi huomioon.

(3) Sen vuoksi Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 36 artiklan soveltamisesta ympäristön radioaktiivisuustasojen valvonnassa väestön altistumisen arvioimiseksi 8 päivänä kesäkuuta 2000 annettua komission suositusta 2000/473/Euratom (EYVL L 191, 27.7.2000, s. 37. Suositus sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.) olisi muutettava,

SUOSITTAA:

1) Muutetaan suositus 2000/473/Euratom liitteen mukaisesti.

2) Tämä suositus tulee voimaan Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen voimaantulopäivänä ja edellyttäen, että liittymissopimus tulee voimaan.

3) Tämä suositus on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Liite muuttaa suositusta 2000/473/Euratom.

Liite on jätetty pois tästä esityksestä. Ks. EUVL L 293 24.10.2006.