Euroopan atomienergiayhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välinen yhteistyösopimus ydinenergian rauhanomaisesta käytöstä (96/314/Euratom)

EYVL L 120 20.5.1996

EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖ,

jäljempänä `yhteisö`,

ja AMERIKAN YHDYSVALTOJEN HALLITUS,

jäljempänä `Amerikan yhdysvallat`,

katsovat, että

yhteisö ja Amerikan yhdysvallat tekivät sopimuksen, joka tuli voimaan 27 päivänä elokuuta 1958, ja täydentävän yhteistyösopimuksen, joka tuli voimaan 25 päivänä heinäkuuta 1960, sellaisena kuin se on myöhemmin muutettuna,

yhteisö ja Amerikan yhdysvallat tunnustavat aikaisemman yhteistyönsä arvon ydinenergian rauhanomaisen käytön osalta ja toivovat voivansa tehdä uudistettua yhteistyötä tasa-arvoisuuden, molemminpuolisen hyödyn ja vastavuoroisuuden pohjalta, sanotun rajoittamatta kummankaan osapuolen vastaavia valtuuksia,

yhteisö ja Amerikan yhdysvallat ovat vakuuttuneita siitä, että lujittamalla ja laajentamalla kumppanuuttaan samanarvoiselta perustalta ne edistävät jatkuvaa kansainvälistä vakautta samoin kuin poliittista ja taloudellista kehitystä,

yhteisö, sen jäsenvaltiot ja Amerikan yhdysvallat ovat saavuttaneet verrattavissa olevan edistyneen tason ydinenergian käytössä sähkön tuotannossa, ydinteollisuutensa kehittämisessä ja turvallisuudessa, jonka niiden vastaavat lait ja asetukset antavat terveydenhuollon, turvallisuuden, ydinenergian rauhanomaisen käytön ja ympäristönsuojelun osalta,

on tarpeen määrätä edellytyksistä ydinaineiden ja -laitteiden siirroille yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välillä, taata näiden aineiden ja laitteiden vapaalle liikkuvuudelle yhteisössä asetetun vaatimuksen jatkuva noudattaminen ja välttää puuttumista yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen samoin kuin niiden kansainvälisten kauppakumppanien asianmukaisiin ydinenergiaohjelmiin,

kaikki yhteisön jäsenvaltiot ja Amerikan yhdysvallat ovat osapuolina sopimuksessa ydinaseiden leviämisen estämistä koskevassa sopimuksessa, jäljempänä `ydinsulkusopimus`,

yhteisö, sen jäsenvaltiot ja Amerikan yhdysvallat ovat sitoutuneet varmistamaan, että ydinenergian tutkimus, kehitys ja käyttö rauhanomaisiin tarkoituksiin toteutetaan tavalla, joka on yhteensovitettavissa mainitun sopimuksen tavoitteiden kanssa,

ydinenergia-alan valvontaa sovelletaan yhteisössä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen mukaisesti,

yhteisö, sen jäsenvaltiot ja Amerikan yhdysvallat vakuuttavat uudestaan tukevansa kansainvälistä atomienergiajärjestöä, jäljempänä `IAEA`, ja sen valvontajärjestelmää,

yhteisö, sen jäsenvaltiot ja Amerikan yhdysvallat ovat lujasti sitoutuneet lujittamaan kansainvälistä ydinsulkua ja siihen liittyviä valvontajärjestelmiä,

yhteisö, sen jäsenvaltiot ja Amerikan yhdysvallat ovat lujasti sitoutuneet suorittamaan riittäviä ydinaineiden turvajärjestelyjä ja ovat osapuolina kansainvälisessä yleissopimuksessa ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista,

on toivottavaa helpottaa sopivalla tavalla kauppa-, vaihto- ja yhteistyötoimintaa teollisuuden ja kaupan tasolla, mukaan luettuna rauhanomainen kansainvälinen yhteistyö kolmansien osapuolten kanssa ydinsulkusopimuksen IV artiklan mukaisesti,

on myös toivottavaa luoda kehykset tiedonvaihdolle ja osapuolten välisille neuvotteluille yleisesti kiinnostavista ydinenergiakysymyksistä,

yhteistyötä olisi laajennettava ydinenergia-alan tutkimukseen ja ydinenergian turvallisuuden kehittämiseen ja säteilysuojelun sääntelyä ja toimintaa koskeviin näkökohtiin,

halkeamisreaktion tutkimiseen ja kehittämiseen liittyvään yhteistyöhön sellaisilla aloilla kuin turvallisuus, säteilysuoja, terveydenhuolto ja ympäristö sekä valvonta voidaan soveltaa erityisiä yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisiä sopimuksia,

yhteisö ja Amerikan yhdysvallat edistävät kansainvälistä yhteistyötä hallitun lämpöydinfuusion alalla ja erityisesti kansainvälisen fuusiokoereaktorin (ITER) toimintaa,

on soveliasta, että ydinenergiayhteistyösopimukset, jotka on tehty toisaalta Amerikan yhdysvaltojen ja toisaalta Itävallan tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Portugalin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan ja Suomen tasavallan välillä ennen niiden liittymistä Euroopan yhteisöön, lakkaavat olemasta voimassa tämän sopimuksen tullessa voimaan,

Amerikan yhdysvallat on samoin valmistautunut irtisanomaan kaikki ne ydinenergiaa koskevat yhteistyösopimukset, jotka sillä mahdollisesti on sellaisten kolmansien maiden kanssa, jotka liittyvät yhteisöön,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla Yhteistyön ulottuvuus

1. Osapuolet voivat tehdä yhteistyötä ydinenergian rauhanomaisen käytön osalta seuraavilla aloilla:

A) halkeamisreaktion tutkiminen ja kehittäminen sellaisin ehdoin, joista voidaan sopia osapuolten välillä;

B) ydinenergia-alan turvallisuuskysymykset, jotka ovat yhteisesti kiinnostavia ja yhteiseen toimivaltaan kuuluvia, kuten 2 artiklassa määrätään;

C) vaihdon ja yhteistyötoimien helpottaminen teollisella tai kaupallisella tasolla ihmisten ja yritysten välillä;

D) tämän sopimuksen määräysten mukaisesti muun kuin ydinaineen, ydinaineen ja laitteiden toimittaminen ja ydinpolttoainekiertoon liittyvien palvelujen hankkiminen, oli ne sitten tarkoitettu osapuolten tai kolmansien maiden käytettäviksi tai hyödyksi;

E) tiedonvaihto kansainvälisistä pääkysymyksistä, jotka liittyvät ydinenergiaan, kuten kehityksen edistäminen kansainvälisen ydinenergia-alan valvonnan alalla ja ydinaseiden leviämisen estäminen yhteisesti kiinnostavilla ja yhteiseen toimivaltaan kuuluvilla aloilla, mukaan luettuna yhteistyö IAEA:n kanssa valvontakysymyksien ja ydinenergian ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen osalta;

F) hallittu lämpöydinfuusio, monenväliset suunnitelmat mukaan luettuina;

G) muut molemminpuolisesti kiinnostavat alueet.

2. Tässä artiklassa tarkoitettu yhteistyö voi tapahtua osapuolten välillä sekä myös osapuolten alueille sijoittautuneiden henkilöiden ja yritysten välillä.

2 artikla Ydinenergian tutkimus- ja kehittämisyhteistyö

1. Osapuolet voivat tehdä yhteistyötä ydinenergian tutkimuksen ja kehittämisen alalla, joka sisältää seuraavat toiminnat, siinä määrin kuin ne kuuluvat osapuolten vastaaviin ydinenergian tutkimus- ja kehittämisohjelmiin:

a) ydinenergian turvallisuus, mukaan luettuna säteilysuojelun sääntelyä ja toimintaa koskevat näkökohdat;

b) ydinenergian kehittäminen, johon sisältyy muun muassa uusiin reaktoreihin suuntautuva tutkimus, ydinenergialaitosten käytöstäpoistaminen, jätteiden käsittelyyn ja sijoitteluun suuntautuva säteilyturvan tutkiminen sekä vuorovaikutus ydinenergian ja ympäristön välillä;

c) ydinenergia-alan valvonta;

d) hallitun lämpöydinfuusion tutkiminen, mukaan luettuna kahdenvälinen toiminta ja osuus monenvälisiin hankkeisiin, kuten kansainvälinen koefuusioreaktori (ITER).

2. Tämän artiklan mukaiseen yhteistyöhön voi sisältyä, mutta ei yksinomaan, koulutusta, henkilöstön vaihtoa, kokouksia, näytteiden, aineiden ja välineiden vaihtoa koetarkoituksiin ja tasapainotettu osallistuminen yhteisiin tutkimuksiin ja hankkeisiin.

3. Tämän artiklan soveltamisesta saatua tietoa, jonka, osapuolten asianomaisten viranomaisten näkemyksen mukaan, olisi oltava yleisesti saatavissa, voidaan heidän toimestaan levittää konsolidoidussa tai muussa asianmukaisessa muodossa liitteessä B määrättyjen suuntaviivojen mukaisesti.

3 artikla Teollinen ja kaupallinen yhteistyö

Ydinsulkusopimuksen IV artiklan määräysten mukaisesti osapuolet ryhtyvät helpottamaan täydellisintä mahdollista laitteiden, aineiden ja tieteellisen ja teknisen ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskevan tiedon vaihtoa. Tässä tarkoituksessa osapuolet helpottavat asianmukaisella tavalla sellaisia kaupallisia suhteita ihmisten ja yritysten välillä, joihin kuuluu ydinenergiayhteistyö.

Tällainen yhteistyö saattaa sisältää, mutta ei yksinomaan:

- sijoituksia;

- yhteisiä hankkeita;

- ympäristötekijöitä teollisella tai kaupallisella alalla;

- ydinaineiden ja -laitteiden, muiden kuin ydinaineiden ja 4 artiklassa määriteltyjen teknisten palvelujen ja erityispalvelujen kauppaa;

- lisenssijärjestelyjä ihmisten ja yritysten välillä jommankumman osapuolen alueella.

4 artikla Ydinenergia-alan kauppa

1. Osapuolet helpottavat keskinäistä ydinenergia-alan kauppaansa teollisuuteen, laitoksiin ja kuluttajiin liittyvien molemminpuolisten etujen mukaisesti sekä, kun tarkoituksenmukaista, kolmansien maiden ja toisen osapuolen välistä sellaisten aineiden ja laitteiden kauppaa, joista on annettu toiselle osapuolelle sitoumus.

2. Lupia, mukaan lukien vienti- ja tuontilisenssit sekä kolmansille maille myönnetyt luvat ja annetut suostumukset, jotka liittyvät kauppaan, teolliseen toimintaan tai ydinaineen liikkuvuuteen osapuolten alueella, ei käytetä rajoittamaan kauppaa. Asianomainen viranomainen käsittelee tällaisten lupien hakemukset kohtuuttomitta kuluitta ja mahdollisimman nopeasti niiden käsiteltäväksisaattamisen jälkeen. Tämän määräyksen noudattamisen varmistamiseksi toteutetaan asianmukaiset hallinnolliset menettelyt.

5 artikla Sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat ydinenergia-alan aineet ja laitteet

1. Osapuolten tai niiden henkilöiden tai yritysten välillä joko suoraan tai kolmannen valtion kautta siirrettyyn muuhun kuin ydinaineeseen, ydinaineeseen ja laitteisiin sovelletaan tätä sopimusta, kun ne tulevat vastaanottavan osapuolen lainkäyttövallan alaisuuteen sillä edellytyksellä, että toimittava osapuoli on ilmoittanut vastaanottavalle osapuolelle kirjallisesti aiotusta siirrosta ja vastaanottava osapuoli on kirjallisesti vahvistanut vastaanottaneensa tämän ilmoituksen.

2. Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan tässä artiklassa tarkoitettuihin muuhun kuin ydinaineeseen, ydinaineeseen ja laitteisiin, kunnes hallinnollisessa järjestelyssä määrättyjen menettelyjen mukaisesti määritellään, että:

— tällaiset aineet ja laitteet on siirretty uudelleen vastaanottavan osapuolen lainkäyttövallan ulkopuolelle,

— ydinainetta tai muuta kuin ydinainetta ei voida enää käyttää missään kansainvälisen valvonnan kannalta olennaisessa ydinenergia-alan toiminnassa tai niitä ei voida käytännössä saada talteen,

— näitä laitteita ei voida enää käyttää ydinenergia-alan tarkoituksiin.

6 artikla Valvonta

1. Tässä sopimuksessa vaadittu valvonta tarkoittaa yhteisön Euratomin perustamissopimuksen perusteella soveltamaa valvontaa ja IAEA:n seuraavien valvontaa koskevien sopimusten, niiden olennaisilta osin ja sellaisena kuin ne voivat olla muutettuina ja korvattuina, mukaisesti soveltamaa valvontaa niin kauan kuin ydinsulkusopimuksessa vaadittu kattavuus taataan:

a) yhteisön, sen ydinaseettomien jäsenvaltioiden ja IAEA:n välinen sopimus, joka tuli voimaan 21 päivänä helmikuuta 1997;

b) yhteisön, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ja IAEA:n välinen sopimus, joka tuli voimaan 14 päivänä elokuuta 1978;

c) yhteisön, Ranskan ja IAEA:n välinen sopimus, joka tuli voimaan 12 päivänä syyskuuta 1981;

d) Amerikan yhdysvaltojen ja IAEA:n välinen sopimus, joka tuli voimaan 9 päivänä joulukuuta 1980.

2. A) Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja olennaisia sopimuksia sovelletaan tämän sopimuksen perusteella yhteisöön siirrettyyn ydinaineeseen ja erityiseen halkeamiskelpoiseen aineeseen, jota on käytetty tai joka on tuotettu käyttämällä siten siirrettyä muuta kuin ydinainetta, ydinainetta tai laitteita.

B) Tämän artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettua sopimusta sovelletaan tämän sopimuksen perusteella Yhdysvaltoihin siirrettyyn ydinaineeseen ja erityiseen halkeamiskelpoiseen aineeseen, joka on tuotettu käyttämällä siten siirrettyä muuta kuin ydinainetta, ydinainetta tai laitteita.

3. Siinä tapauksessa, että mitään 1 kohdan a, b tai c alakohdassa tarkoitettua IAEA:n valvontaa koskevaa sopimusta ei sovelleta,

a) yhteisö tekee IAEA:n kanssa valvonnan soveltamiseksi sopimuksen tai sopimukset, joissa määrätään vastaavasta tehokkuudesta ja kattavuudesta kuin 1 kohdan a, b ja c alakohdassa vaadituissa valvontaa koskevissa sopimuksissa tai, jos tämä ei ole mahdollista,

b) yhteisö antaa Amerikan yhdysvalloille vakuutuksen, että yhteisö soveltaa valvontaa, joka vastaa tehokkuudeltaan ja kattavuudeltaan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa vaadituissa valvontaa koskevissa sopimuksissa tarkoitettua valvontaa. Näiden kohtien mukaisten velvoitteiden täyttyessä Amerikan yhdysvallat tunnustaa Euratomin valvontajärjestelmän ja sen yhteisössä Euratomin perustamissopimuksen mukaisesti tapahtuvan soveltamisen ainutlaatuisen aseman ja merkityksen. Tässä yhteydessä Amerikan yhdysvallat kiinnittää huomiota siihen, että IAEA, toimien yhteisön ja sen jäsenvaltioiden kanssa tehtyjen valvontaa koskevien sopimusten perusteella ja soveltaen järjestelyjä niiden seurauksena, ottaa asianmukaisesti huomioon, muun muassa, yhteisön valvontajärjestelmän tehokkuuden; tämän tehokkuuden johdosta IAEA voi suorittaa vähemmän tarkastuksia kuin muita valvontaa koskevia sopimuksia sovellettaessa, joiden alaisuuteen kuuluu vastaavia ydinenergialaitoksia, joissa tuotetaan, käsitellään, käytetään tai varastoidaan valvottua ydinainetta silloin, kun alueellisia valvontajärjestelmiä ei ole olemassa,

c) siinä tapauksessa, että esiintyy edellytyksiä, joiden mukaan yhteisön ei sallita soveltaa tällaista valvontaa, osapuolet määräävät heti valvontajärjestelyistä sellaisen valvonnan soveltamiseksi, joka takaa tehokkuuden ja kattavuuden, jotka ovat yhdenmukaisia tämän artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa vaadittujen valvontaa koskevien sopimusten kanssa.

4. Siinä tapauksessa, että tämän artikla 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettua IAEA:n valvontaa koskevaa sopimusta ei sovelleta,

a) Amerikan yhdysvallat tekee IAEA:n kanssa valvonnan soveltamiseksi sopimuksen tai sopimukset, joissa määrätään vastaavasta tehokkuudesta ja kattavuudesta kuin 1 kohdan d alakohdassa vaaditussa valvontaa koskevassa sopimuksessa tai, jos tämä ei ole mahdollista,

b) osapuolet määräävät heti valvontajärjestelyistä sellaisen valvonnan soveltamiseksi, joka takaa tehokkuuden ja kattavuuden, jotka ovat yhdenmukaisia tämän artiklan 1 kohdan d alakohdassa vaaditun valvontaa koskevan sopimuksen kanssa.

7 artikla Rauhanomainen käyttö

1. Tämän sopimuksen mukainen yhteistyö toteutetaan rauhanomaisiin tarkoituksiin.

2. Tämän sopimuksen perusteella siirrettyä muuta kuin ydinainetta, ydinainetta ja laitteita sekä erityistä halkeamiskelpoista ainetta, joka on tuotettu käyttämällä näitä aineita ja laitteita, ei käytetä ydinräjähteisiin eikä ydinräjähteitä koskevaan tutkimukseen tai sellaisen räjähteen kehittämiseen tai sotilastarkoituksiin.

8 artikla Ydinpolttoainekiertoon liittyvät toiminnat

1. Tämän sopimuksen mukaisesti toteutetut ydinpolttoainekiertoon liittyvät toiminnat sisältävät:

A) Tämän sopimuksen perusteella siirretyn uraanin sekä uraanin, joka on tuotettu käyttämällä siten siirrettyjä laitteita, rikastamisen isotoopin 235 suhteen kaksikymmentäprosenttiseksi toisen osapuolen alueellisen lainkäyttövallan alaisuudessa. Tällaisen uraanin rikastaminen isotoopin 235 suhteen yli kaksikymmentäprosenttiseksi ja tällaisen isotoopin 235 suhteen yli kaksikymmentäprosenttiseksi jo rikastetun uraanin uudelleenrikastaminen voidaan toteuttaa kirjallisesti hyväksyttyjen sellaisten edellytysten mukaisesti, joista osapuolet neuvottelevat neljänkymmenen päivän kuluessa toisen osapuolen pyynnön vastaanottamisesta.

B) Tämän sopimuksen perusteella siirretyn plutoniumin, uraani-233:n, runsaasti rikastetun uraanin ja säteilytetyn ydinaineen tai edellä mainittujen aineiden, jotka on tuotettu käyttämällä siten siirrettyjä muuta kuin ydinainetta, ydinainetta tai laitteita, säteilytyksen toisen osapuolen alueellisen lainkäyttövallan alaisuudessa.

C) Yhteisesti hyväksytyssä pöytäkirjamerkinnässä määrättyjen menettelyjen mukaisen seuraavien aineiden ja laitteiden uudelleensiirron kolmansiin maihin:

i) tämän sopimuksen perusteella siirretty vähän rikastettu uraani, muu kuin ydinaine, laitteet ja lähtöaine tai vähän rikastettu uraani, joka on tuotettu käyttämällä tämän sopimuksen perusteella siirrettyä ydinainetta tai laitteita, ydinpolttoainekiertoon liittyviin toimintoihin, lukuun ottamatta runsaasti rikastetun uraanin tuotantoa;

ii) tämän sopimuksen perusteella siirretty säteilytetty ydinaine tai säteilytetty ydinaine, joka on tuotettu käyttämällä tämän sopimuksen perusteella siirrettyä muuta kuin ydinainetta, ydinainetta tai laitteita, varastointiin tai käyttöön, lukuun ottamatta jälleenkäsittelyä;

iii) muu tämän sopimuksen perusteella siirretty ydinaine ja muu erityinen halkeamiskelpoinen aine, joka on tuotettu käyttämällä tämän sopimuksen perusteella siirrettyä muuta kuin ydinainetta, ydinainetta tai laitteita, muuhun polttoainekiertoon liittyviin toimintoihin, mukaan lukien tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa määritellyt toiminnat.

D) Säteilytyksen jälkeisen tutkimisen, johon sisältyy tämän sopimuksen perusteella siirretyn säteilytetyn ydinaineen tai säteilytetyn ydinaineen, joka on tuotettu käyttämällä siten siirrettyä muuta kuin ydinainetta, ydinainetta tai laitteita, kemiallinen liuottaminen tai erottaminen.

E) Tämän sopimuksen perusteella siirretyn säteilytetyn aineen kuntoonsaattaminen, varastointi ja loppusijoittelu tai säteilytetty aine, joka on tuotettu käyttämällä tämän sopimuksen perusteella siirrettyä muuta kuin ydinainetta, ydinainetta tai laitteita.

2. Seuraavat ydinpolttoainekiertoon liittyvät toiminnat voidaan toteuttaa tämän sopimuksen perusteella toisen osapuolen alueellisen lainkäyttövallan alaisuudessa laitoksissa, jotka kuuluvat liitteessä A tarkoitettuihin yleisellä tasolla esitettyihin rauhanomaisiin yhdinenergiaohjelmiin:

A) tämän sopimuksen perusteella siirretyn ydinaineen ja ydinaineen, joka on tuotettu käyttämällä siten siirrettyä muuta kuin ydinainetta, ydinainetta tai laitteita, jälleenkäsittely,

B) tämän sopimuksen perusteella siirretyn plutoniumin, uraani-233:n ja runsaasti rikastetun uraanin, joka on tuotettu käyttämällä siten siirrettyä muuta kuin ydinainetta, ydinainetta ja laitteita, muodon tai sisällön muutos.

3. Seuraavat ydinaineet:

i) tämän sopimuksen perusteella siirretty plutonium, uraani-233 ja runsaasti rikastettu uraani, jos ne eivät sisälly säteilytettyyn ydinpolttoaineeseen,

ii) plutonium, uraani-233 ja runsaasti rikastettu uraani, jotka on saatu tämän sopimuksen perusteella siirretystä ydinaineesta,

iii) plutonium, uraani-233 ja runsaasti rikastettu uraani, jotka on saatu tämän sopimuksen perusteella siirretyissä laitteissa käytetystä ydinaineesta,

voidaan varastoida laitoksiin, joiden turvajärjestelyt ovat vähintään sellaiset kuin IAEA:n asiakirjan INFCIRC 254/Rev. 1/osa 1 (Ydinenergia-alan viennissä noudatettavat suuntaviivat), sellaisena kuin se voi olla muutettuna sekä osapuolten ja yhteisön jäsenvaltioiden hyväksymänä, liitteessä C määrätään.

Kumpikin osapuoli kirjaa laitoksensa luetteloon, joka on toisen osapuolen saatavissa. Osapuolen luetteloa pidetään luottamuksellisena, jos kyseinen osapuoli niin vaatii. Kumpikin osapuoli voi tehdä muutoksia luetteloonsa ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle ja saatuaan tältä kirjallisen vahvistuksen. Tämä vahvistus on annettava viimeistään kolmenkymmenen päivän kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta, ja se sisältää ainoastaan lausunnon siitä, että ilmoitus on vastaanotettu.

Jos on perusteltua uskoa, että tämän kohdan määräyksiä ei täysin noudateta, voidaan järjestää heti neuvottelut.

Tällaisten neuvottelujen jälkeen kumpikin osapuoli varmistaa neuvotteluilla, että tarpeelliset korjaavat toimenpiteet toteutetaan heti. Tällaiset toimenpiteet riittävät palauttamaan edellä tarkoitetun turvajärjestelyn tason kyseisessä laitoksessa. Jos tätä ei ole mahdollista toteuttaa, kyseinen ydinaine siirretään varastoitavaksi johonkin toiseen asianmukaiseen, luetteloituun laitokseen.

9 artikla Kansainvälisten velvoitteiden vaihdot

Osapuolet vahvistavat kiireellisten menettelyjen soveltamisen silloin, kun sopimusta aiotaan soveltaa ydinaineeseen tai silloin, kun ydinaine poistetaan sopimuksen soveltamisalasta. Nämä menettelyt sisältävät määräyksiä sellaisten kansainvälisten velvoitteiden vaihdosta, jotka määrätään 16 artiklan 1 kohdassa määrätyssä hallinnollisessa järjestelyssä.

10 artikla Sopimuksen soveltaminen

1. Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan vilpittömässä mielessä ja ottaen asianmukaisesti huomioon kummankin osapuolen joko kansainväliset tai kansalliset oikeutetut kaupalliset edut.

2. Tätä sopimusta sovelletaan siten, että:

a) vältetään ydinenergia-alan toimintojen estäminen tai viivästyttäminen kumman tahansa osapuolen alueella,

b) vältetään puuttumasta tällaisiin toimintoihin,

c) noudatetaan johdonmukaisuutta järkevissä toimintatavoissa, joita tällaisten toimintojen taloudellinen ja turvallinen toteuttaminen edellyttää,

d) otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen ydinenergiaohjelmien pitkän aikavälin vaatimukset.

3. Tämän sopimuksen määräyksiä ei sovelleta seuraaviin tarkoituksiin:

a) turvaamaan epäoikeudenmukaisia kaupallisia tai teollisia etuja tai rajoittamaan kauppaa osapuolten henkilöiden tai yritysten haitaksi taikka estämään näiden joko kansainväliset tai kansalliset kaupalliset tai teolliset edut,

b) puuttumaan osapuolten ydinenergiapolitiikkaan tai -ohjelmiin taikka estämään ydinenergian rauhanomaisen käytön edistämistä,

c) estämään ydinaineen, muun kuin ydinaineen ja laitteiden vapaa liikkuvuus yhteisön alueella.

4. Kun tämän sopimuksen osapuolet käyttävät oikeuksia, jotka johtuvat kolmansien osapuolten kanssa mahdollisesti tehdyistä ydinenergia-alan yhteistyötä koskevista sopimuksista, ne ottavat asianmukaisesti huomioon toisen osapuolen oikeutetut kaupalliset edut; epäselvissä tapauksissa toinen osapuoli voi pyytää neuvottelujen aloittamista, ja ne aloitetaan neljänkymmenen päivän kuluessa 12 artiklan määräysten mukaisesti.

11 artikla Turvajärjestelyt

1. Riittäviä turvatoimia sovelletaan tämän sopimuksen perusteella siirrettyyn ydinaineeseen ja erityiseen halkeamiskelpoiseen aineeseen, joka on tuotettu käyttämällä siten siirrettyä muuta kuin ydinainetta, ydinainetta tai laitteita.

2. Tällaiset turvatoimet ovat vähintään sellaisia, että ne täyttävät IAEA:n asiakirjan INFCIRC 254/Rev. 1/1 osa (Ydinenergia-alan viennissä noudatettavat suuntaviivat), sellaisena kuin se voi olla muutettuna sekä osapuolten ja yhteisön jäsenvaltioiden hyväksymänä, liitteessä C asetetut vaatimukset. Tämän asiakirjan lisäksi yhteisön jäsenvaltiot, Euroopan yhteisöjen komissio (siten kuin on tarkoituksenmukaista) ja Amerikan yhdysvallat viittaavat toimenpiteitä soveltaessaan IAEA:n ydinaineen turvajärjestelyjä koskevan asiakirjan INFCIRC 255/Rev. 3, sellaisena kuin se voi olla muutettuna sekä osapuolten ja yhteisön jäsenvaltioiden hyväksymänä, suosituksiin.

3. Tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvan ydinaineen kansainväliseen kuljetukseen sovelletaan ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (INFCIRC 274/Rev. 1), sellaisena kuin se voi olla muutettuna ja osapuolten ja yhteisön jäsenvaltioiden hyväksymänä, määräyksiä.

12 artikla Neuvottelu- ja välimiesmenettely

1. Osapuolet neuvottelevat kumman tahansa osapuolen pyynnöstä edistääkseen sopimuksen mukaista yhteistyötä ja varmistaakseen sopimuksen tehokkaan soveltamisen. Tätä tarkoitusta varten perustetaan sekakomitea. Komitea neuvottelee myös keskinäistä etua koskevista ydinenergia-alaan liittyvistä kysymyksistä ja muista merkittävistä asioista, jotka liittyvät tässä sopimuksessa tarkoitettuun yhteistyöhön. Perustetaan tekninen sekatyöryhmä, joka jättää selontekonsa sekakomitealle 16 artiklassa tarkoitetun hallinnollisen järjestelyn vaatimusten täyttämisen varmistamiseksi.

2. Osapuolet neuvottelevat kumman tahansa osapuolen pyynnöstä kaikista kysymyksistä, jotka koskevat tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista.

3. Tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat erimielisyydet ratkaistaan neuvottelu-, välitys- tai sovittelumenettelyllä tai muulla vastaavalla menettelyllä taikka, jos kumpikin osapuolista antaa hyväksyntänsä, asia käsitellään välitystuomioistuimessa, jossa on kolme tämän kohdan määräysten mukaisesti nimettyä välimiestä. Kumpikin osapuoli nimittää yhden välimiehen ja kaksi näin nimitettyä välimiestä valitsevat kolmannen välimiehen, joka on jonkin muun maan kuin Yhdysvaltojen tai yhteisön jäsenvaltion kansalainen ja joka toimii puheenjohtajana. Jos jäsenvaltio ei ole nimittänyt välimiestä kolmenkymmenen päivän kuluessa välimiesmenettelyä koskevasta pyynnöstä, toinen osapuoli voi pyytää kansainvälisen tuomioistuimen presidenttiä nimeämään välimiehen. Samaa menettelyä sovelletaan silloin, jos kolmatta välimiestä ei ole valittu kolmenkymmenen päivän kuluessa toisen välimiehen nimittämisestä tai nimeämisestä edellyttäen, että näin nimetty kolmas välimies ei ole Yhdysvaltojen tai yhteisön jäsenvaltion kansalainen. Kaikissa päätöksissä vaaditaan kahden välimiehen yksimielisyyttä. Tuomioistuin määrää välimiesmenettelystä. Tuomioistuimen päätökset ovat osapuolia velvoittavia.

13 artikla Keskeyttäminen ja lopettaminen

A. Olosuhteet

1. Jos toinen osapuolista tai yhteisön jäsenvaltio tämän sopimuksen tultua voimaan:

a) rikkoo olennaisesti sopimuksen 4, 5, 6, 7, 10 tai 11 artiklan tärkeimpiä määräyksiä tai jättää noudattamatta tämän sopimuksen 12 artiklassa tarkoitetun välitystuomioistuimen päätöstä, tai

b) toteuttaa toimia, jotka johtavat sille tässä sopimuksessa asetettujen velvoitteiden olennaiseen rikkomiseen, mukaan lukien tässä sopimuksessa tarkoitetun ydinenergia-alan kaupan ehkäiseminen,

toisella osapuolella on oikeus lopettaa tämän sopimuksen mukainen muu yhteistyö tai keskeyttää tai lopettaa joko kokonaan tai osittain tämän sopimuksen soveltaminen. Jos osapuoli lisäksi keskeyttää 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun toiminnan muista kuin yhteisesti hyväksytyn pöytäkirjamerkinnän 8 kohdan A alakohdassa vahvistetuista syistä mukaan lukien tilanteet, jotka eivät ole yhtä vakavia tai vakavampia kuin yhteisesti hyväksytyn pöytäkirjamerkinnän 8 kohdan A alakohdan a tai b luetelmakohdassa vahvistetut tilanteet, toisella osapuolella on oikeus tehdä samoin.

2. Jos toinen osapuoli tai yhteisön jäsenvaltio milloin tahansa tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen sanoo irti tai kumoaa IAEA:n kanssa tehdyn valvontaa koskevan sopimuksen ja näin irtisanottua tai kumottua valvontaa koskevaa sopimusta ei ole korvattu vastaavalla asianmukaisella ja olennaisella valvontaa koskevalla sopimuksella, toisella osapuolella on oikeus vaatia, että tämän sopimuksen perusteella siirretty muu kuin ydinaine, ydinaine tai laitteet sekä erityinen halkeamiskelpoinen aine, joka on tuotettu niitä käyttämällä, palautetaan sille kokonaan tai osittain.

3. Jos yhteisö tai yhteisön ydinaseeton jäsenvaltio suorittaa ydinräjäytyksen, Amerikan yhdysvaltojen hallituksella on oikeus toimia tämän artiklan 2 kohdassa määritellyllä tavalla.

4. Jos yhteisön ydinaseellinen jäsenvaltio suorittaa ydinräjäytyksen käyttäen jotakin tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaa ainetta tai laitetta, Amerikan yhdysvalloilla on oikeus toimia tämän artiklan 2 kohdassa määritellyllä tavalla.

5. Jos Amerikan yhdysvallat suorittaa ydinräjäytyksen käyttäen jotakin tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaa ainetta tai laitetta, yhteisöllä on oikeus toimia tämän artiklan 2 kohdassa määritellyllä tavalla.

B. Soveltaminen

6. Ennen kuin kumpikaan osapuolista päättää toimia edellä esitettyjen 1–5 kohdan mukaisesti, osapuolet neuvottelevat korjaavien toimenpiteiden toteuttamisesta ja harkitsevat huolellisesti toiminnan vaikutuksia ottaen huomioon tarpeen tehdä muita asianmukaisia järjestelyjä, joita voidaan vaatia; ne varmistavat erityisesti toimitusten turvallisuuden ja jatkuvuuden sekä riittävän korvaamiseen tarvittavan ajan ja noudattavat sitoumuksiaan kolmansien maiden sekä niiden teollisuusyhteisöjen osalta.

7. Ennen kuin osapuolet toimivat tämän artiklan mukaisesti, ne harkitsevat, aiheutettiinko tällaisen toiminnan aloittamiseen vaikuttavat toisiasiat harkitusti.

8. Tämän artiklan mukaiset toimet aloitetaan ainoastaan silloin, jos toinen osapuoli ei pysty toteuttamaan korjaavia toimenpiteitä asianmukaisen ajanjakson kuluttua neuvotteluista.

9. Jos toinen osapuoli käyttää tämän artiklan 2–5 kohdan perusteella oikeuttaan vaatia aineiden ja laitteiden palauttamista, se voi, ennen aineiden ja laitteiden siirtämistä toisen osapuolen alueelta tai valvonnasta, suorittaa toiselle osapuolelle viipymättä aineiden ja laitteiden käyvän arvon mukaisen korvauksen sekä korvata siirrosta johtuvat kulut. Jos ydinenergia-alan aineiden ja laitteiden palautusta vaaditaan, osapuolet päättävät yhdessä ydinenergia-alan aineiden ja laitteiden olennaisen määrän ottaen huomioon asiaa koskevat olosuhteet. Osapuolet vakuuttavat, että säteilysuojelua ja turvajärjestelyjä koskevat toimenpiteet toteutetaan olemassa olevien velvoitteiden mukaisesti aineita ja laitteita palautettaessa, kohtuuttomia riskitilanteita ei aiheuteta ja aineiden ja laitteiden palautus tapahtuu osapuolten lakien ja asetusten mukaisesti.

14 artikla Kesto ja muuttaminen

1. Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jolloin osapuolet vaihtavat diplomaattisia nootteja, joilla ne ilmoittavat toisilleen, että ne ovat saattaneet päätökseen sopimuksen voimaantulon kannalta tarpeelliset sisäiset menettelynsä.

2. Tämä sopimus on voimassa kolmekymmentä vuotta ja sen jälkeen viiden vuoden lisäjaksoissa. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen kuuden kuukauden irtisanomisajalla siten, että se antaa kirjallisen ilmoituksen toiselle osapuolelle ensimmäisen kolmenkymmenen vuoden ajanjakson lopussa tai kunkin toistaan seuraavan viisivuotiskauden lopussa.

3. Riippumatta tämän sopimuksen soveltamisen lopettamisesta tai keskeyttämisestä 6 ja 7 artiklan sekä 8 artiklan 1 kohdan C alakohdan ja 11 artiklan sekä yhteisesti hyväksytyn pöytäkirjamerkinnän 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 ja 12 kohdan mukaiset oikeudet ja velvoitteet pysyvät voimassa.

4. Jos osapuoli antaa toiselle osapuolelle 2 kohdassa tarkoitetun kirjallisen ilmoituksen tai jos osapuoli keskeyttää tai lopettaa tämän sopimuksen soveltamisen 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti, osapuolet neuvottelevat niin pian kuin mahdollista, mutta enintään yhden kuukauden kuluessa, onko tarpeen tehdä yhteinen päätös siitä, pysyvätkö tästä sopimuksesta johtuvat muut oikeudet ja velvoitteet, ja erityisesti 8 artiklan 1 kohdan A, B ja D alakohta, 8 artiklan 2 kohta ja 8 artiklan 3 kohta sekä niihin liittyvä yhteisesti hyväksytty pöytäkirjamerkintä voimassa edellä 3 kohdassa esitettyjen artiklojen ja kohtien lisäksi.

5. Jos osapuolet eivät pysty tekemään 4 kohdan mukaista yhteistä päätöstä,

a) jäljempänä 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua luetteloa vastaaviin ydinaineen määriin ja 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin laitteisiin sovelletaan edelleen 8 artiklan 1 kohdan A, B ja D alakohdan, 8 artiklan 2 kohdan, 8 artiklan 3 kohdan ja 13 artiklan sekä niihin liittyvän yhteisesti hyväksytyn pöytäkirjamerkinnän määräyksiä, mutta ainoastaan siltä osin kuin ne kuuluvat 19 artiklassa tarkoitettujen sopimusten soveltamisalaan.

b) Kysymys siitä, pysyvätkö muut oikeudet ja velvoitteet tämän artiklan 3 kohdassa ja a alakohdassa tarkoitettujen lisäksi voimassa a alakohdan soveltamisalaan kuulumattomien ydinaineen ja laitteiden osalta ja kaiken muun kuin ydinaineen osalta, annetaan 12 artiklan 3 kohdan perusteella muodostetun välitystuomioistuimen käsiteltäväksi. Tuomioistuin tekee päätöksensä soveltaen kansainvälisen lain sääntöjä ja periaatteita ja erityisesti valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen perusteella.

c) Jos välitystuomioistuin päättää, että muut kuin tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetut oikeudet ja velvoitteet eivät pysy voimassa b alakohdan välimiesmenettelyn soveltamisalaan kuuluvan muun kuin ydinaineen, ydinaineen ja laitteiden osalta, kummallakin osapuolella on oikeus vaatia 13 artiklan 9 kohdassa määrättyjen menettelyjen mukaisesti tällaisen muun kuin ydinaineen, ydinaineen ja laitteiston palauttamista toisen osapuolen alueelta tämän sopimuksen voimassaolon lakatessa.

d) Siihen asti, kunnes osapuolet tekevät yhteisen päätöksen tai välitystuomioistuin tekee päätöksensä, tämä sopimus pysyy voimassa riippumatta 2 kohdan mukaisesta kirjallisesta ilmoituksesta.

6. Osapuolet voivat neuvotella kumman tahansa pyynnöstä tämän sopimuksen mahdollisista muutoksista etenkin ottaakseen huomioon kansainvälisen kehityksen ydinenergiavalvonnan alalla. Tätä sopimusta voidaan muuttaa, jos osapuolet niin sopivat. Muutos tulee voimaan päivänä, jolloin osapuolet vaihtavat diplomaattisia nootteja, joilla ne ilmoittavat toisilleen, että ne ovat saattaneet päätökseen sopimuksen voimaantulon kannalta tarpeelliset sisäiset menettelynsä.

15 artikla Päällekkäiset velvoitteet

1. Osapuolet pyrkivät välttämään vaikeuksia, jotka syntyvät ydinainetta koskevien velvoitteiden päällekkäisyydestä, mikä johtuu kansainvälistä kauppaa koskevien useiden sopimusten soveltamisesta.

2. Osapuolet edistävät monenvälisiä neuvotteluja tarkoituksenaan saavuttaa molempia osapuolia tyydyttävät ratkaisut kansainvälisellä tasolla.

16 artikla Hallinnollinen järjestely

1. Osapuolten asianomaiset viranomaiset sopivat hallinnollisesta järjestelystä varmistaakseen tämän sopimuksen määräysten tehokkaan soveltamisen.

2. Vaihdettavuuden, vastaavuuden ja suhteellisuuden periaatteita sovelletaan tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaan ydinaineeseen, ja niitä koskevat yksityiskohtaiset määräykset annetaan hallinnollisessa järjestelyssä.

3. Tämän artiklan mukaisesti määrättyä hallinnollista järjestelyä voidaan muuttaa osapuolten asianomaisten viranomaisten välisellä kirjallisella sopimuksella.

17 artikla Henkinen omaisuus

1. Osapuolet soveltavat virallisesti hyväksymiään kansainvälisiä sääntöjä, joissa määrätään henkisen omaisuuden ja teknologian siirtojen käsittelystä sekä tämän sopimuksen perusteella luodusta tai siirretystä henkisestä omaisuudesta ja siirretystä teknologiasta.

2. Liitettä B sovelletaan tämän sopimuksen perusteella luotuun tai siirrettyyn henkiseen omaisuuteen ja siirrettyyn teknologiaan.

3. Osapuolet varmistavat, että yksittäiset sopimukset, joihin ne liittyvät liitteen B perusteella, ovat yhdenmukaisia tämän sopimuksen ja minkä tahansa muun osapuolten hyväksymän lisäsäännön, joka koskee arkaluontoista tai luottamuksellista ydinalan tiedon käsittelyä, kanssa.

18 artikla Liitteiden merkitys

Liitteet ovat olennainen osa tätä sopimusta, jollei selvästi toisin määrätä, ja viittaus tähän sopimukseen sisältää viittauksen myös sen liitteisiin.

19 artikla Olemassa olevien sopimusten voimassaolon lakkaaminen

1. Euroopan atomienergiayhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välinen 27 päivänä elokuuta 1958 voimaan tullut sopimus lakkaa olemasta voimassa tämän sopimuksen tullessa voimaan. Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) välillä 25 päivänä heinäkuuta 1960 voimaan tullut täydentävä yhteistyösopimus, sellaisena kuin se on myöhemmin muutettuna, lakkaa olemasta voimassa sopimuksen VI artiklan mukaisesti tai tämän sopimuksen tullessa voimaan, kumpi tapahtuukaan aikaisemmin.

2. Kahdenväliset ydinenergiaa koskevat yhteistyösopimukset, jotka Amerikan yhdysvallat on tehnyt 11 päivänä heinäkuuta 1969 Itävallan tasavallan kanssa, 20 päivänä maaliskuuta 1974 Espanjan kuningaskunnan kanssa, 16 päivänä toukokuuta 1974 Portugalin tasavallan kanssa, 19 päivänä joulukuuta 1983 Ruotsin kuningaskunnan kanssa ja 2 päivänä toukokuuta 1985 Suomen tasavallan kanssa, lakkaavat olemasta voimassa tämän sopimuksen tullessa voimaan. Edellä mainituista sopimuksista johtuvat ydinenergian hankintaa koskevat oikeudet ja velvoitteet korvataan tämän sopimuksen oikeuksilla ja velvoitteilla.

3. Amerikan yhdysvaltojen ja sellaisen kolmannen maan, joka liittyy yhteisöön tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen, välisestä ydinenergiaa koskevasta yhteistyösopimuksesta johtuvat ydinenergian hankintaa koskevat oikeudet ja velvoitteet korvataan tämän sopimuksen oikeuksilla ja velvoitteilla sen jälkeen, kun kyseinen valtio on liittynyt yhteisöön. Muiden ydinenergia-alojen yhteistyötä koskevat oikeudet ja velvoitteet sovitaan yhteisön, Amerikan yhdysvaltojen ja kyseisen kolmannen maan välisissä neuvotteluissa Euratomin perustamissopimuksen 106 artiklan määräysten mukaisesti.

20 artikla Alustavat luettelot

1. Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan ydinaineen luetteloon, joka kuului aikaisemmin 19 artiklassa tarkoitettujen sopimusten soveltamisalaan, siitä päivämäärästä, jolloin näiden sopimusten voimassaolo lakkaa.

2. Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan laitteisiin ja muuhun kuin ydinaineeseen, jotka on siirretty 19 artiklassa tarkoitettujen sopimusten perusteella, vain siltä osin kuin ne kuuluvat näiden sopimusten soveltamisalaan.

3. Osapuolten asianomaiset viranomaiset hyväksyvät ydinaineen, laitteiden ja muun kuin ydinaineen luettelot, joihin sovelletaan 19 artiklassa tarkoitettujen sopimusten määräyksiä.

21 artikla Määritelmät

Tässä sopimuksessa:

1. "Osapuolet" tarkoittaa Amerikan yhdysvaltojen hallitusta ja Euroopan atomienergiayhteisöä.

2. a) "Yhteisö" tarkoittaa sekä:

I. Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) perustamissopimuksella perustettua oikeushenkilöä, tämän sopimuksen osapuolta, että

II. alueita, joilla Euratomin perustamissopimusta sovelletaan,

b) "yhteisössä" tarkoittaa niillä alueilla, joilla Euratomin perustamissopimusta sovelletaan,

c) "yhteisön alueella" on samanlainen merkitys.

3. "Asianomainen viranomainen" tarkoittaa yhdysvaltojen osalta ulkoasiainministeriötä ja yhteisön osalta Euroopan komissiota tai muuta tällaista viranomaista, jonka kyseinen osapuoli voi minä ajankohtana tahansa ilmoittaa toiselle osapuolelle.

4. "Laite" tarkoittaa jokaista kokonaista reaktoria, ei kuitenkaan pääasiallisesti plutoniumin tai uraani-233:n valmistukseen tarkoitettua tai käytettyä reaktoria tai muuta laitetta, jota osapuolten asianomaiset viranomaiset yhdessä siten nimittävät.

5. "Muu kuin ydinaine" tarkoittaa raskasta vettä tai mitä tahansa muuta ainetta, joka soveltuu käytettäväksi reaktorissa hidastamaan nopeita neutroneja ja lisäämään fissioprosessin jatkumisen todennäköisyyttä ja jota osapuolten asianomaiset viranomaiset yhdessä siten nimittävät.

6. "Ydinaine" tarkoittaa 1) lähtöainetta ja 2) erityistä halkeamiskelpoista ainetta. "Lähtöaine" tarkoittaa uraania, joka sisältää luonnossa esiintyvien isotooppien sekoituksen; isotoopin 235 suhteen köyhdytettyä uraania; toriumia; mitä tahansa edellä mainittua ainetta metallina, metalliseoksena, kemiallisena yhdisteenä tai tiivisteenä, mitä tahansa muuta ainetta, joka sisältää yhden tai useamman edellä mainituista aineista sellaisina tiivisteinä, jotka IAEA:n johtokunta määräajoin määrittää; muita tällaisia aineita, jotka IAEA:n johtokunta voi määrittää tai kummankin osapuolen asianomaiset viranomaiset voivat hyväksyä. "Erityinen halkeamiskelpoinen aine" tarkoittaa plutoniumia, uraani-233:a, isotoopin 233 tai 235 suhteen rikastettua uraania, muuta ainetta, joka sisältää yhden tai useamman edellä mainituista aineista ja muita tällaisia aineita, jotka IAEA:n johtokunta voi määrittää tai jotka kummankin osapuolen asianomaiset viranomaiset voivat hyväksyä. "Erityinen halkeamiskelpoinen aine" ei sisällä "lähtöainetta". IAEA:n johtokunnan IAEA:n johtokunnan IAEA:n perussäännön XX artiklan mukaisesti tai muutoin antamalla määritelmällä, jolla muutetaan "lähtöaineena" tai "erityisenä halkeamiskelpoisena aineena" pidettävien aineiden luetteloa, on vaikutusta tämän sopimuksen mukaisesti ainoastaan silloin, kun kumpikin sopimuspuoli on tiedottanut toisilleen kirjallisesti muutoksen hyväksymisestä.

7. "Runsaasti rikastettu uraani" tarkoittaa isotoopin 235 suhteen yli kaksikymmentäprosenttiseksi rikastettua uraania (ja/tai uraani-233:a); "vähän rikastettu uraani" tarkoittaa isotoopin 235 suhteen kaksikymmentäprosenttiseksi tai sen alle rikastettua uraania (ja/tai uraani-233:a).

8. Seuraavat määritelmät liittyvät 17 artiklaan ja liitteeseen B:

— "Yhteistyö" tarkoittaa kaikkea tämän sopimuksen mukaisesti toteutettua yhteistä toimintaa, mukaan lukien yhteinen tutkimus.

— "Tieto" tarkoittaa tieteellistä tai teknistä tietoa, tutkimuksen tuloksia tai tutkimusmenetelmiä ja kehitystä, joka johtuu yhteisestä tutkimuksesta, sekä muuta tietoa, jota pidetään tarpeellisena annettavaksi tai vaihdettavaksi tämän sopimuksen mukaisesti tai sen perusteella tehdyn tutkimuksen mukaisesti.

— "Yhteinen tutkimus" tarkoittaa osapuolten yhteisesti tekemää tutkimusta joko suoraan tai henkilön, oikeushenkilön, tutkimuslaitoksen tai muun osapuolen nimeämän elimen välityksellä tai osallistujien yhteisesti tekemää tutkimusta.

— "Osallistuja" tarkoittaa henkilöä, oikeushenkilöä, tutkimuslaitosta tai muuta elintä, joka osallistuu yhteiseen tutkimukseen muuten kuin toisen osapuolen puolesta.

9. "Henkilöt ja yritykset" tarkoittavat luonnollista henkilöä tai yritystä taikka laitosta, joka harjoittaa yhteisössä tai Amerikan yhdysvaltojen alueella tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa, riippumatta siitä, onko se julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen.

10. "Muodon tai sisällön muutos" tarkoittaa plutoniumin, runsaasti rikastetun uraanin tai uraani-233:n konvertiota tai plutoniumia, rikastettua uraania tai uraani-233:a sisältävän polttoaineen valmistusta; se ei sisällä säteilytyksen jälkeistä tutkimusta, johon sisältyy kemiallinen liuottaminen tai erottaminen, polttoainenippujen purkaminen ja kokoaminen, säteilytys, uudelleenkäsittely tai rikastus.

11. "Varastointilaitos" tarkoittaa laitosta (tai johonkin 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun luetteloon sisällytettyä laitoksen osaa), jonka tärkein tarkoitus ja toimintaperiaate on 8 artiklan 3 kohdan i, ii ja iii alakohdassa tarkoitetun ydinsulun kannalta arkaluonteisen yhdinaineen erillinen varastointi riittävien valvotaan ja turvallisuuteen sekä 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin turvajärjestelyihin liittyvien edellytysten mukaisesti.

Tämän vakuudeksi Amerikan yhdysvaltojen hallituksen ja Euroopan atomienergiayhteisön asianmukaisesti valtuutetut edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Yhteisesti hyväksytty pöytäkirjamerkintä

Neuvoteltaessa tänään allekirjoitetusta Amerikan yhdysvaltojen ja yhteisön välisestä ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskevasta yhteistyösopimuksesta sovittiin seuraavassa esitetyistä kohdista, jotka ovat sopimuksen erottamaton osa.

A. Rauhanomaiset tarkoitukset

1. Osapuolet sopivat 7 artiklaan viitaten, että "rauhanomaiset tarkoitukset" sisältävät minkä tahansa voimaverkon voiman toimituksen sotilastukikohtaan tai radioisotooppien tuotannon sotilassairaaloiden lääkintätarkoituksiin.

B. Ydinpolttoainekiertoon liittyvä toiminta

2. Sopimuksen tullessa voimaan osapuolet vaihtavat luetteloita niistä kolmansista maista, joihin toinen osapuoli voi tehdä 8 artiklan 1 kohdan C alakohdan i alakohdan perusteella uudelleensiirtoja. Maiden jatkuva soveltuvuus merkittäväksi tällaisiin luetteloihin perustuu vähintään seuraavien vaatimusten täyttämiseen:

— kolmansien maiden on ollut tehtävä tehokkaita ydinaseiden leviämisen estämiseen liittyviä sitoumuksia; tämä tapahtuu tavallisesti siten, että maa on osapuolena ydinsulkusopimuksessa tai Tlatelolcon sopimuksessa ja noudattaa täysin sopimusten velvoitteita ja toimii INFCIRC 254/Rev. 1/1 osan edellytysten mukaisesti, ja

— kolmansien maiden on oltava osapuolena Yhdysvaltojen kanssa tehdyssä ydinenergiaa koskevassa yhteistyösopimuksessa siirtäessään uudelleen yhteisön jäsenvaltioiden alueelta aineita, joista on annettu sitoumuksia Yhdysvalloille.

3. Jos osapuoli vaatii 8 artiklan 1 kohdan C alakohdan ii ja iii alakohdan perusteella toteutettavia uudelleensiirtoja tulevaisuudessa, toinen osapuoli toimittaa luettelon kolmansista maista, joihin uudelleensiirrot tehdään. Tässä yhteydessä osapuolet ottavat huomioon seuraavat lisävaatimukset:

— ehdotetun toiminnan yhdenmukaisuus IAEA:n asiakirjassa INFCIRC 225/Rev. 3 olevien suuntaviivojen ja IAEA:n asiakirjassa INFCIRC 247/Rev. 1 olevien määräysten kanssa, sellaisena kuin ne voivat olla muutettuina sekä osapuolten ja yhteisön jäsenvaltioiden hyväksyminä,

— kyseisen kolmannen maan rauhanomaisten ydinenergiaohjelmien luonne ja sisältö,

— toisen osapuolen tai yhteisön jäsenvaltion siirtoon liittyvät mahdollista ydinaseiden leviämistä ja turvallisuutta koskevat seuraukset,

4. Kumpikin osapuoli voi lisätä sopivia kolmansia maita luetteloonsa milloin tahansa. Kumpikin osapuoli voi poistaa kolmansia maita luettelostaan neuvoteltuaan toisen osapuolen kanssa. Kumpikaan osapuoli ei poista kolmansia maita luettelosta tarkoituksenaan saada kaupallista etua tai viivästyttää, estää tai vaikeuttaa toisen osapuolen rauhanomaisia ydinenergiaohjelmia tai sen rauhanomaista yhdinenergia-alan yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Osapuolet toimivat yhteistyössä sellaisen vahvistuksen saamiseksi mahdollisimman nopeasti luettelossa olevilta kolmansilta mailta yleiseltä pohjalta, jonka mukaan uudelleensiirrettyihin aineisiin ja laitteisiin sovelletaan vastaanottavan maan ja sen osapuolen, joka ei toteuta uudelleensiirtoa, välistä voimassa olevaa yhteistyösopimusta. Vahvistuksen saaminen ei ole edellytys kolmannen maan lisäämiselle luetteloon.

Uudelleensiirtoja luetteloihin sisältymättömiin kolmansiin maihin harkitaan tapauskohtaisesti.

5. Sen estämättä, mitä 2, 3 ja 4 kohdassa määrätään, osapuolet sopivat, että Euroopan yhteisöjen komission ja Yhdysvaltojen Euroopan yhteisöjen valtuuskunnan 18 päivänä heinäkuuta 1988 päivätyn noottienvaihdon, joka koskee Amerikan yhdysvaltojen ja Japanin välistä ydinenergian rauhanomaisesta käytöstä tehtyä yhteistyösopimusta, määräykset ovat voimassa niin kauan kuin tämä sopimus on voimassa. Osapuolet vahvistavat, että edellä mainittuja määräyksiä sovelletaan muun muassa plutoniumia sisältävään oksidisekoitepolttoaineeseen. Annettua myönnytystä voidaan lykätä ainoastaan, jos syntyy yhtä vakava tai vakavampi sellainen tilanne kuin 8 kohdassa tarkoitetut tilanteet, joka suoraan uhkaa joko uudelleensiirtoa tai toimintaa, joka liittyy Japaniin uudelleensiirrettyyn plutoniumiin.

6. Tämän sopimuksen 8 artiklan 2 kohtaan viitaten ja sen estämättä, mitä 14 artiklan 6 kohdassa määrätään, kumpikin asianomaisten viranomaistensa välityksellä toimivista osapuolista saa tehdä muutoksia rauhanomaisiin ydinenergiaohjelmiinsa, jotka se on esittänyt yleisellä tasolla ilmoittamalla niistä toiselle osapuolelle kirjallisesti jäljempänä asetettujen menettelyjen mukaisesti ja saaden kirjallisen vahvistuksen.

7. Vahvistus on annettava kolmenkymmenen päivän kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta ja se sisältää ainoastaan lausunnon siitä, että ilmoitus on vastaanotettu. Sopimuksen mukaisissa neuvotteluissa, joissa saatetaan vaihtaa tietoja ja näkemyksiä yhteisesti kiinnostavista valvontaa koskevista seikoista, kiinnitetään suurimmassa mahdollisessa määrin huomiota yleisellä tasolla esitettyihin ohjelmiin tehtäväksi aiottuihin muutoksiin.

A) Maan alueelliseen lainkäyttövaltaan kuuluvan laitoksen sisällyttäminen yhteisön yleisellä tasolla esitettyyn rauhanomaiseen ydinenergiaohjelmaan aiheuttaa sen, että ilmoituksessa on oltava:

i) laitoksen nimi, tyyppi ja sijainti sekä sen olemassa oleva tai suunniteltu kapasiteetti,

ii) vahvistus siitä, että Euratomin turvavalvontaa koskevaa asetusta N:o 3227/76, sellaisena kuin se on muutettuna, sovelletaan kokonaisuudessaan,

iii) sellaisen laitoksen osalta, joka on IAEA:n valvontatarkastusten alainen 6 artiklan 1 kohdan a, b tai c alakohdassa tarkoitetun valvontaa koskevan sopimuksen perusteella, vahvistus siitä, että olennaisista valvontaa koskevista järjestelyistä on sovittu IAEA:n kanssa ja että näiden järjestelyjen avulla IAEA voi käyttää täysin edellä mainittujen valvontaa koskevien sopimusten mukaisesti oikeuksiaan ottaen huomioon, kuinka näitä sopimuksia on sovellettu tämän sopimuksen voimassaoloaikana; näin IAEA:n on mahdollista saavuttaa asettamansa tavoitteet ja tarkastustavoitteet,

iv) tällainen yhteisön saatavissa oleva ei-luottamuksellinen tieto IAEA:n valvonnasta ja ei-luottamuksellinen tieto laitosta koskevasta Euratomin valvonnasta,

v) vahvistus siitä, että tämän sopimuksen 11 artiklassa vaadittuja turvatoimia sovelletaan.

B) Maan alueelliseen lainkäyttövaltaan kuuluvan laitoksen sisällyttäminen Yhdysvaltojen yleisellä tasolla esitettyyn rauhanomaiseen yhdinenergiaohjelmaan aiheuttaa sen, että ilmoituksessa on oltava:

i) laitoksen nimi, tyyppi ja sijainti sekä sen olemassa oleva tai suunniteltu kapasiteetti,

ii) Yhdysvaltojen ydinvalvontaviraston luvan tai lisenssin saaneiden laitosten osalta vahvistus siitä, että perustavaa laatua oleva yhdinaineen valvontasuunnitelma, jossa kuvaillaan kuinka Yhdysvaltojen liittovaltion lain 10 osaston 74 osan, sellaisena kuin se on muutettuna, vaatimukset on täytetty, on hyväksytty kyseiselle laitokselle; Yhdysvaltojen energiaministeriön laitosten osalta vahvistus, että laitos on energiaministeriön määräyksen 5633.3B:n, "Ydinaineiden valvonta ja vastuu niistä", sekä muiden siihen liittyvien ohjeiden, sellaisena kuin ne ovat muutettuna, vaatimusten mukainen,

iii) sellaisen laitoksen osalta, joka on IAEA:n valvontatarkastusten alainen 6 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetun valvontaa koskevan sopimuksen perusteella, vahvistus siitä, että olennaisista valvontaa koskevista järjestelyistä on sovittu IAEA:n kanssa ja että näiden järjestelyjen avulla IAEA voi käyttää täysin edellä mainittujen valvontaa koskevien sopimusten mukaisesti oikeuksiaan ottaen huomioon, kuinka näitä sopimuksia on sovellettu tämän sopimuksen voimassaoloaikana; näin IAEA:n on mahdollista saavuttaa asettamansa tavoitteet ja tarkastustavoitteet,

iv) tieto perustavaa laatua olevaan ydinaineen valvontasuunnitelmaan sisätyvistä peruspiirteistä tai niiden vastaavuus edellä tarkoitetun energiaministeriön määräyksen suhteen ja tällainen ei-luottamuksellinen Yhdysvaltojen saatavissa oleva tieto IAEA:n valvonnasta, ja

v) vahvistus siitä, että tämän sopimuksen 11 artiklassa vaadittuja turvatoimia sovelletaan.

C) Kumpikin osapuoli voi poistaa laitoksen yleisellä tasolla esitetystä rauhanomaisesta ydinenergiaohjelmasta ilmoittamalla toiselle osapuolelle laitoksen nimen ja muut saatavissa olevat olennaiset tiedot.

8. A) Tämän sopimuksen 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja toimintoja voidaan jatkaa niin kauan kuin määräykset ovat voimassa osapuolen yleisellä tasolla esitetyn rauhanomaisen yhdinenergiaohjelman osalta, jollei toinen osapuolista katso, jäljempänä määrättyjen menettelyjen perusteella, että nämä toiminnat olisi keskeytettävä sellaisen objektiivisen näytön perusteella, jonka mukaan niiden jatkaminen aiheuttaisi vakavaa uhkaa toisen osapuolen tai yhteisön jäsenvaltion turvallisuudelle tai lisääntynyttä ydinaseiden leviämisen vaaraa, mikä johtuu yhtä vakavasta tai vakavammasta tilanteesta kuin seuraavat tilanteet:

a) yhteisön osalta:

i) yhteisön ydinaseeton jäsenvaltio räjäyttää ydinaseen tai suorittaa muun ydinräjäytyksen,

ii) yhteisön ydinaseellinen jäsenvaltio räjäyttää ydinaseen tai suorittaa muun ydinräjäytyksen käyttäen jotakin tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaa ainetta tai laitetta,

iii) yhteisön jäsenvaltio tai yhteisö, tapauksesta riippuen, rikkoo olennaisesti ydinsulkusopimusta tai 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja valvontaa koskevia vastaavia sopimuksia taikka asiakirjassa INFCIRC 254/Rev. 1/1 osassa, sellaisena kuin se voi olla muutettuna ja osapuolten hyväksymänä, määrättyjä ydinalan aineiden ja laitteiden siirtoihin sovellettavia suuntaviivoja, lopettaa edellä mainittujen asiakirjojen soveltamisen tai julistaa, että se ei ole sitoutunut niiden velvoitteiden noudattamiseen,

iv) yhteisön jäsenvaltio siirtää tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvan aineen tai laitteen uudelleen ydinaseettomaan valtioon, joka ei ole tehnyt täysimittaista valvontaa koskevaa sopimusta IAEA:n kanssa,

v) IAEA:n johtokunta soveltaa yhteisön jäsenvaltioon 6 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetuissa valvontaa koskevissa sopimuksissa määrättyjä toimenpiteitä 19 artiklan mukaisesti,

vi) sotatoimet, lain ja järjestyksen ylläpidon estävät vakavat sisäiset häiriöt tai sodan uhan muodostava vakava kansainvälinen jännite, jotka uhkaavat vakavasti ja suoranaisesti tällaisten toimien valvontaa tai turvajärjestelyjä,

b) Yhdysvaltojen osalta:

i) Yhdysvallat räjäyttää ydinaseen tai suorittaa ydinräjäytyksen käyttäen jotakin tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaa ainetta tai laitetta,

ii) Yhdysvallat rikkoo olennaisesti ydinsulkusopimusta tai 6 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuja valvontaa koskevia vastaavia sopimuksia taikka asiakirjassa INFCIRC 254/Rev. 1/1 osassa, sellaisena kuin se voi olla muutettuna ja osapuolten hyväksymänä, määrättyjä ydinalan aineiden ja laitteiden siirtoihin sovellettavia suuntaviivoja, lopettaa edellä mainittujen asiakirjojen soveltamisen tai julistaa, että se ei ole sitoutunut niiden velvoiteiden noudattamiseen,

iii) Yhdysvallat siirtää tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat aineet ja laitteet uudelleen ydinaseettomaan valtioon, joka ei ole tehnyt täysimittaista valvontaa koskevaa sopimusta IAEA:n kanssa,

iv) IAEA:n johtokunta soveltaa Yhdysvattoihin 6 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetussa valvontaa koskevassa sopimuksessa määrättyjä toimenpiteitä 18 artiklan mukaisesti,

v) sotatoimet, lain ja järjestyksen ylläpidon estävät vakavat sisäiset häiriöt tai sodan uhkan muodostava vakava kasainvälinen jännite, jotka uhkaavat vakavasti ja suoranaisesti tällaisten toimien valvontaa tai turvajärjestelyjä.

B) Osapuoli, joka katsoo, että tällaista objektiivista näyttöä on olemassa, neuvottelee ennen päätöksen tekoa toisen osapuolen kanssa Yhdysvaltojen osalta hallituksen tasolla ja yhteisön osalta komission tasolla.

C) Ainoastaan Yhdysvaltojen presidentti tai Euroopan unionin neuvosto, tapauksen mukaan, voi tehdä päätöksen kyseisen objektiivisen näytön olemassaolosta ja 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen toimien keskeyttämisestä, ja kyseinen päätös on annettava toiselle osapuolelle tiedoksi kirjallisena.

D) Jommankumman osapuolen tämän kohdan mukaisesti tekemää päätöstä sovelletaan toisen osapuolen tämän sopimuksen 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin toimiin, joita pidetään yhtenä kokonaisuutena.

E) Osapuolet vahvistavat, että tämän sopimuksen voimaantulon aikana ei ollut olemassa objektiivista näyttöä mistään edellä tarkoitetuista uhkista ja että ne eivät oleta tällaisten uhkien kehittyvän tulevaisuudessa.

9. Kolmansien maiden hallitusten toimintaa tai toisen osapuolen alueellisen lainkäytön ylittäviä tapahtumia ei saa käyttää perusteena 8 kohdan määräyksiin turvautumiseksi suhteessa kyseisen osapuolen alueelliseen lainkäyttöön kuuluviin toimiin tai laitostoimintoihin, elleivät mainitun kaltaisen toiminnan tai tapahtumien vuoksi kyseiset toimet tai laitostoiminnot aiheuta selkeästi merkittävästi kasvavaa ydinaineiden leviämisen vaaraa tai vakavaa uhkaa 8 kohdan määräyksiin turvautuneen osapuolen turvallisuudelle.

10. Mainitun 8 kohdan määräyksiin turvautuva osapuoli tarkastelee jatkuvasti päätöksen aiheuttaneen tilanteen kehittymistä ja lopettaa määräyksiin turvautumisen heti, kun se on oikeutettua.

11. Mainitun 8 kohdan määräyksiin ei saa turvautua osapuolten rauhanomaisten ydinenergiaohjelmien luonteessa tai polttoainekiertoon liittyvissä valinnoissa olevien erojen vuoksi tai kaupallisen edun saamiseksi taikka toisen osapuolen rauhanomaisten ydinenergiaohjelmien tai toimien tai kolmansien maiden kanssa toteutettavan rauhanomaisen ydinalan yhteistyön viivyttämiseksi, vaikeuttamiseksi tai estämiseksi.

12. Mainitun 8 kohdan määräyksiin turvautumista koskeva päätös tehdään ainoastaan ydinaseiden leviämisen estämiseen tai turvallisuuteen liittyvän epätavallisen levottomuuden äärimmäisissä olosuhteissa, ja sitä on sovellettava sellaisen pienimmän mahdollisen jakson aikana, joka tarvitaan kyseisen poikkeuksellisen tapauksen selvittämiseksi osapuolten hyväksymällä tavalla.

13. Jos sopimuksen 8 artiklan 2 kohdassa sovitut toimet keskeytetään 8 kohdan mukaisesti, 20 artiklan 1 kohdassa esitettyä luetteloa vastaavia ydinainemääriä pidetään tällaisen keskeyttämisen aikana, sen osapuolen valinnan mukaan, jota vastaan keskeyttämistä sovelletaan, tämän sopimuksen alaisina, mutta ainoastaan 19 artiklassa tarkoitettujen sopimusten kattamassa määrässä.

C. Suhteellisuus

14. Mainitun 8 artiklan ja 13 artiklan 2-5 kohdan määräysten soveltamista varten tämän sopimuksen mukaisesti siirretyn ydinaineen ja/tai muun kuin ydinaineen käyttämisellä tuotetun erityisen halkeamiskelpoisen aineen osalta, kun tällaista ydinainetta ja/tai muuta kuin ydinainetta käytetään laitteissa, joita ei ole tarkoitetulla tavalla siirretty, tällaisia määräyksiä sovelletaan siihen tuotetun erityisen halkeamiskelpoisen aineen osaan, joka vastaa erityisen halkeamiskelpoisen aineen tuotannossa käytetyn siirretyn ydinaineen ja/tai muun kuin ydinaineen suhdetta kyseisellä tavalla käytetyn ydinaineen ja/tai muun kuin ydinaineen kokonaismäärään.

D. Aiheutuvat velvoitteet

15. Sopimukseen kuuluvan ydinaineen käyttämisellä tuotettuun erityiseen halkeamiskelpoiseen aineeseen liittyvät 6, 7 ja 11 artiklasta aiheutuvat velvoitteet laitteissa, joita ei ole siirretty sopimuksen mukaisesti, voidaan täyttää ilman kyseisen erityisen halkeamiskelpoisen aineen erityistä selvittämistä. Kun tällaista erityistä halkeamiskelpoista ainetta käytetään myöhemmin laitteissa, joita ei ole kyseisellä tavalla siirretty, tätä laitetta on tällaisen käytön aikana käytettävä ainoastaan rauhanomaisiin sovellutuksiin.

E. Keskeyttäminen ja lopettaminen

16. Molemmat osapuolet pitävät äärimmäisen epätodennäköisenä, etä yhteisö, sen jäsenvaltiot tai Amerikan yhdysvallat toteuttaisivat toimia, jotka ajaisivat toisen osapuolen turvautumaan 13 artiklassa täsmennettyihin oikeuksiin. Kyseinen artikla heijastaa kuitenkin molempien osapuolten lujaa vakaumusta siitä, että ne tarkastelevat erittäin huolella toimia, jotka muodostavat ydinaseiden leviämisen estämistä koskevien sitoumusten olennaisen rikkomisen minkä tahansa valtion taholta, ja että yhteisö, sen jäsenvaltiot tai Amerikan yhdysvallat toteuttavat 13 artiklassa määrättyjen kaltaiset asianmukaiset toimet vastauksena mihin tahansa ydinaseiden leviämisen estämistä koskevien sitoumusten olennaiseen rikkomiseen.

17. Mitään rikkomista ei voida pitää olennaisena, ellei se vastaa valtiosopimusoikeutta koskevassa Wienin yleissopimuksessa olevaa olennaisen rikkomisen määritelmää.

18. Lisäksi ainoastaan Amerikan yhdysvaltojen presidentti tai Euroopan unionin neuvosto, tapauksen mukaan, voi määritellä, onko kyseessä ollut 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen valvontaa koskevien sopimusten tai muiden niitä muuttavien tai ne korvaavien sopimusten sisältämien perustavaa laatua olevien valvontasitoumusten olennainen rikkominen. Tällaisen määritelmän tekemisessä ratkaisevana tekijänä on, onko toimielimen johtokunta tehnyt havainnon soveltumattomuudesta.

Tehty Brysselissä 7 päivänä marraskuuta 1995 kahtena samanlaisena kappaleena englannin kielellä ja Brysselissä 29 päivänä maaliskuuta 1996, kahtena samanlaisena kappaleena tanskan, hollannin, suomen, ranskan, saksan, kreikan, italian, portugalin, espanjan ja ruotsin kielellä kaikkien yhdentoista kielen ollessa todistusvoimaisia,

Liite A Yleisellä tasolla esitetty Euratomin rauhanomainen ydinohjelma

Liite A on jätetty pois tästä esityksestä. Ks. EYVL L 120 20.5.1996.

Liite B Henkistä omaisuutta koskevat oikeudet

Tämän sopimuksen 17 artiklan mukaisesti tämän sopimuksen mukaisesti luotuun tai hankittuun henkiseen omaisuuteen myönnetään oikeudet tämän liitteen määräysten mukaisesti.

I. Soveltaminen

Tätä liitettä sovelletaan kaikkeen tämän sopimuksen mukaisesti toteutettavaan yhteistoimintaan, ellei erityisesti toisin sovita.

II. Oikeuksien omistaminen, myöntäminen ja käyttö

1. Tässä sopimuksessa "henkisellä omaisuudella" on Tukholmassa 14 päivänä heinäkuuta 1967 tehdyn, Maailman henkisen omaisuuden järjestön perustavan yleissopimuksen 2 artiklan mukainen merkitys.

2. Tässä liitteessä käsitellään oikeuksien, etujen ja palkkioiden myöntämistä osapuolten ja osallistujien välillä. Kumpikin osapuoli takaa, että toinen osapuoli saa tämän liitteen mukaisesti sille myönnettävät henkisen omaisuuden oikeudet. Tällä liitteellä ei muulla tavoin muuteta tai estetä osapuolen ja sen kansalaisten välistä oikeuksien myöntämistä, josta päätetään kyseisen osapuolen laeilla ja käytännöillä.

3. Tämän sopimuksen irtisanominen tai sen voimassaolon lakkaaminen ei vaikuta tämän liitteen mukaisiin oikeuksiin tai velvoitteisiin.

4. a) Osapuolten välisen yhteistoiminnan tapauksessa yhteistutkimuksesta eli molempien osapuolten tukemasta yhteistoiminnalla toteutettavasta tutkimuksesta saatavaa henkistä omaisuutta käsitellään teknologian hallintosuunnitelmassa seuraavien periaatteiden mukaisesti:

i) Osapuolet antavat toisilleen kohtuullisen ajan kuluessa tiedoksi kaikki tämän sopimuksen (tai asiaankuuluvien täytäntöönpanosopimusten) mukaisesti syntyvät henkisen omaisuuden oikeudet.

ii) Ellei toisin sovita, osapuolet voivat käyttää yhteistutkimuksen aikana syntyneitä henkisen omaisuuden oikeuksia ja etuja ilman alueellisia rajoituksia.

iii) Kumpikin osapuoli hakee kohtuullisen ajan kuluessa suojaa henkiselle omaisuudelle, jota varten se saa oikeudet ja edut teknologian hallintosuunnitelman mukaisesti.

iv) Kullakin osapuolella on samanvertainen, peruuttamaton ja maksuton lisenssi sopimuksesta aiheutuvan henkisen omaisuuden käyttämiseksi ainoastaan tutkimus- ja kehittämistarkoituksiin.

v) Isäntälaitosten menettelyjen mukaisesti vieraileville tutkijoille myönnetään henkisen omaisuuden oikeudet ja isäntälaitosten tällaisten henkisen omaisuuden oikeuksien myöntämisestä saamat palkkio-osuudet.

b) Kaikissa muissa tapauksissa kumpikin osapuoli vaatii, siinä määrin kuin sen lait ja asetukset edellyttävät, että kaikki osallistujat tekevät erityiset sopimukset yhteistutkimuksen täytäntöönpanosta ja osallistujien oikeuksista ja velvoitteista. Henkisen omaisuuden osalta kyseisissä sopimuksissa käsitellään tavallisesti muiden muassa niiden omistamista, suojelua, käyttöoikeuksia tutkimus- ja kehittämistarkoituksiin, käyttöä ja levittämistä, mukaan lukien yhteisjulkaisua koskevat järjestelyt, vierailevien tutkijoiden oikeuksia ja velvoitteita sekä riidanselvittelymenettelyjä. Sopimuksissa voidaan käsitellä myös tulevaisuutta koskevaa tietoa ja taustatietoa, lisenssien antamista ja toimituksia.

5. Ylläpitäessään kilpailun edellytyksiä sopimuksen liittyvillä alueilla kumpikin osapuoli pyrkii takaamaan, että tämän sopimuksen ja siihen liittyvien muiden sopimusten mukaisesti saavutettuja oikeuksia käytetään rohkaisemaan erityisesti i) tämän sopimuksen avulla tai muulla tavoin käyttöön saadun tiedon käyttöä ja levitystä, sikäli kuin tämä on yhdenmukaista tässä sopimuksessa esitettyjen edellytysten, sen IV osaston määräysten ja osapuolten valtiollisten, arkaluonteisen tai luottamuksellisen ydintiedon käsittelyn hallintaa koskevien lakien mukaisesti voimassa olevien sääntöjen kanssa, sekä ii) kansainvälisten normien hyväksymistä ja täytäntöönpanoa.

III. Tekijänoikeuden kattamat teokset

Tässä sopimuksessa olevien ilmaisujen mukaisesti osapuolille tai osallistujille kuuluvalle tekijänoikeudelle myönnetään kohtelu, joka on yhdenmukainen Maailman kauppajärjestön hallinnoiman, teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyviä näkökohtia koskevan sopimuksen kanssa.

IV. Tieteelliset kirjalliset teokset

Jäljempänä V osastossa ei-julkiselle tiedolle määrätyn kohtelun osalta sovelletaan seuraavia menettelyjä:

1. Kummallakin osapuolella on oikeus samanvertaiseen, peruuttamattomaan ja maksuttomaan lisenssiin tieteellisissä ja teknisissä aikakauslehdissä, artikkeleissa, kertomuksissa, kirjoissa tai muissa tiedotusvälineissä olevien, tämän sopimuksen mukaisesta yhteistutkimuksesta suoraan saatavien tietojen kääntämiseksi, muokkaamiseksi ja jakamiseksi julkisesti kaikissa valtioissa osapuolten nimissä tai niiden puolesta.

2. Kaikissa julkisesti jaetuissa tekijänoikeuden kattaman teoksen kappaleissa, jotka on valmistettu tämän määräyksen mukaisesti, on oltava teoksen kirjoittajien nimet, ellei tekijä nimenomaisesti kieltäydy nimensä julkaisemisesta. Niissä on oltava lisäksi selvästi havaittava maininta osapuolten yhteisesti antamasta tuesta.

V. Ei-julkinen tieto

A. Asiakirjan muodossa oleva ei-julkinen tieto

1. Kumpikin osapuoli ja osallistujat antavat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tiedon tähän sopimukseen liittyvästä tiedosta, jonka ne haluavat pysyvän ei-julkisena ottaen muun muassa huomioon seuraavat vaatimukset:

— tieto on salaista siinä mielessä, että se ei ole kokonaisuudessaan tai osiensa tietyssä kokoonpanossa yleisesti tunnettu tai laillisin keinoin valmiisti saatavilla;

— tiedolla on todellista tai potentiaalista kaupallista arvoa salassaolonsa perusteella;

— tiedon salassaolon säilyttämiseksi laillisesti valvonnasta vastuussa oleva henkilö on kohdistanut tietoon toimia, jotka olivat niissä olosuhteissa järkeviä.

Osapuolet tai osallistujat voivat tietyissä tapauksissa sopia, ellei toisin ilmoiteta, että tämän sopimuksen mukaisen yhteistutkimuksen aikana tarjottua, vaihdettua tai saatua tietoa tai sen osia ei saa paljastaa.

2. Kunkin osapuolen tai osallistujan on varmistuttava, että sopimuksen mukainen ei-julkinen tieto ja sen aiheuttama sopimuksen luottamuksellinen luonne on selvästi tunnistettavissa sellaiseksi toisen osapuolen tai osallistujan taholta, esimerkiksi soveltuvan merkitsemistavan tai rajoittavan selvityksen avulla. Tätä sovelletaan myös kaikkeen mainitun tiedon uudelleenjulkaisemiseen kokonaan tai osittain.

Ei-julkista tietoa vastaanottava osapuoli tai osallistuja kunnioittaa tällaisen sopimuksen mukaisesti tiedon luottamuksellisuutta. Nämä rajoitukset lakkaavat automaattisesti, kun omistaja paljastaa kyseisen tiedon rajoituksetta.

3. Vastaanottava osapuoli tai osallistuja voi levittää tämän sopimuksen mukaisesti toimitettua ei-julkista tietoa vastaanottavan osapuolen tai osallistujan palkkaamille henkilöille, mukaan lukien sopimuskumppanit, sekä muille osapuolen tai osallistujan asianmukaisille yksiköille, jotka on valtuutettu käynnissä olevan yhteistutkimuksen erityistarkoituksiin, edellyttäen, että näin levitetty ei-julkinen tieto on suojattuna siten kuin kummankin osapuolen laeissa ja asetuksissa säädetään ja että se tunnistetaan helposti sellaiseksi, kuten edellä määrätään.

B. Ei-julkinen, muu kuin asiakirjan muodossa oleva tieto

Ei-julkista, muuta kuin asiakirjan muodossa olevaa tai muuta luottamuksellista tietoa, jota tarjotaan sopimuksen mukaisesti järjestetyissä seminaareissa ja muissa kokouksissa tai tietoa, jota saadaan henkilöstön palkkaamisesta, laitosten käyttämisestä tai yhteishankkeista, käsitellään osapuolten tai heidän nimeämiensä edustajien taholta sopimuksessa täsmennettyjen asiakirjoihin liittyvien periaatteiden mukaisesti, edellyttäen kuitenkin, että tällaisen ei-julkisen tai muun luottamuksellisen tiedon vastaanottajalle ilmoitetaan kirjallisesti toimitetun tiedon luottamuksellisuudesta viimeistään silloin, kun tieto toimitetaan.

C. Valvonta

Kumpikin osapuoli pyrkii takaamaan, että sen tämän sopimuksen mukaisesti vastaanottamaa ei-julkista tietoa valvotaan tässä sopimuksessa määrätyllä tavalla. Jos toinen osapuolista havaitsee, että se on kykenemätön tai saattaa kohtuullisesti arvioituna tulla kykenemättömäksi noudattamaan edellä A ja B kohdan levittämiskieltoa koskevia määräyksiä, sen on viivytyksettä ilmoitettava asiasta toiselle osapuolelle. Tämän jälkeen osapuolet neuvottelevat asianmukaisen toimintasuunnan määrittelemiseksi.

VI. Riitojen sovittelu ja ennakoimattoman henkisen omaisuuden uudet lajit

1. Henkistä omaisuutta koskevat osapuolten väliset riidat ratkaistaan tämän sopimuksen 12 artiklan mukaisesti.

2. Jos toinen osapuoli tai jokin osallistuja päättelee, että tämän sopimuksen mukaisesti toteutetusta yhteistoiminnasta voi syntyä teknologian hallintosuunnitelmaan tai osallistujien väliseen sopimukseen kuulumaton henkisen omaisuuden uusi laji, tai jos ilmenee muita ennakoimattomia vaikeuksia, osapuolet aloittavat viivytyksettä keskustelut sen varmistamiseksi, että kyseisen henkisen omaisuuden suojelusta, käytöstä ja levittämisestä on molemman osapuolen alueella riittävästi määräyksiä.

Julistus ydinsulkupolitiikasta

1. Euroopan atomienergiayhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskevan uuden yhteistyösopimuksen allekirjoitustilaisuudessa Amerikan yhdysvallat, jäljempänä `Yhdysvallat`, ja Euroopan unioni päättivät kirjata seuraavan yhteisymmärryksen.

2. Yhdysvallat ja Euroopan unioni vakuuttavat tukevansa ydinsulkutoimenpiteiden asianmukaista vahvistamista maailmanlaajuisesti, sitoutuvansa entistä enemmän avaamaan ydinalan rauhanomaista kauppaa ja ydinteknologiaa valtioille, jotka noudattavat hyväksyttyjä kansainvälisiä ydinsulkusääntöjä, ja vastustavansa valvontatoimia, jotka rasittavat epäoikeudenmukaisesti laillista kauppaa ja rajoittavat epäasiallisesti maailmanlaajuista taloudellista kasvua ja mahdollisuuksia rauhanomaisen ydinenergian käytön alalla.

3. Yhdysvallat ja Euroopan unioni ovat sitoutuneet varmistamaan, että ydinenergian tutkimus, kehittäminen ja käyttö rauhanomaisissa tarkoituksissa suoritetaan ydinsulkusopimuksen, jonka osapuolia Yhdysvallat ja kaikki yhteisön jäsenvaltiot ovat, tavoitteiden mukaisesti. Yhdysvallat ja Euroopan unioni vakuuttavat aikovansa työskennellä läheisessä yhteistyössä sekä toistensa että muiden kiinnostuneiden valtioiden kanssa maailmanlaajuisen ydinsulkusopimukseen liittymisen puolesta. Ne ovat yhtä mieltä siitä, että ydinsulkusopimus on kattavan ydinsulkujärjestelmän perusta ja että tehokasta ydinsulkujärjestelmää tarvitaan, jotta ydinenergian rauhanomaisesta käytöstä saadaan täysi hyöty ja jotta ydinsulkusopimuksen IV artiklan tavoitteet voidaan kokonaisvaltaisesti toteuttaa. Ne ovat yhtä mieltä myös siitä, että ydinsulun varmistamisella on tärkeä vaikutus toimitusvarmuuteen ja että tämän yhteyden tunnustaminen on osoittautunut tärkeäksi monissa kansainvälistä ydinalan kauppaa ja yhteistyötä edistäviä toimenpiteitä koskevissa neuvotteluissa.

4. Yhdysvallat tai Euroopan unioni eivät kumpikaan odota sellaisia politiikan tai muiden olosuhteiden muutoksia, jotka vaikuttaisivat haitallisesti sopimuksella vahvistettuihin yhteistyön ehtoihin mukaan lukien erityisesti määräykset joidenkin toimintojen varmasta, turvallisesta ja keskeytymättömästä toteuttamisesta sopimuksen voimassaolon ajan.

5. Yhdysvallat myös vahvistaa olevansa valmis neuvottelemaan Euroopan atomienergiayhteisön kanssa suostumusta koskevien määräysten poistamisesta, jos ydinsulkua koskeva tilanne maailmanlaajuisesti paranee siten, että Yhdysvaltojen suostumusta koskeva kanta muuttuu.

6. Yhdysvallat ja Euroopan unioni antavat täyden tukensa Kansainväliselle atomienergiajärjestölle (IAEA) ja sen korvaamattoman tärkeälle tehtävälle ydinsulun edistämisessä. Ne tunnustavat IAEA:n turvavalvontajärjestelmän olennaiseksi osaksi kansainvälistä ydinsulkujärjestelmää. Ne luottavat IAEA:n turvavalvontajärjestelmään, vaikka myöntävätkin, että järjestelmää on tarpeen edelleen parantaa erityisesti alueilla, joilla on ydinaseiden leviämisen vaara. Ne ovat yhtä mieltä siitä, että ydinaseettomien valtioiden, joilla on ydinlaitoksia, jotka eivät ole IAEA:n turvavalvontajärjestelmän alaisia, olisi saatettava nämä laitokset IAEA:n turvavalvontaan ja että liittyminen ydinsulkusopimukseen on paras tapa saavuttaa tämä tavoite.

7. Yhdysvallat ja Euroopan unioni ovat valmiita jatkamaan tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista, jotta IAEA voi tosiasiallisesti ja tehokkaasti soveltaa turvavalvontajärjestelmäänsä ja saavuttaa ydinlaitosten tarkastamista koskevat tavoitteensa kunkin lainkäyttövallassa olevalla alueella järjestön ja Amerikan yhdysvaltojen turvavalvontasopimuksen tai järjestön, yhteisön ja yhteisön jäsenvaltioiden turvavalvontasopimusten mukaisesti.

8. Yhdysvallat tunnustaa edelleen, että Euratomin perustamissopimuksen perusteella yhteisön on varmistettava asianmukaisella valvonnalla, että ydinaineita ei suunnata muuhun käyttöön kuin mihin ne on tarkoitettu ja että tätä varten sovelletaan Euratomin perustamissopimuksen VII luvun mukaista turvavalvontaa. Yhdysvallat ja Euroopan unioni ovat yhtä mieltä siitä, että yhteisön alueellinen turvavalvontajärjestelmä edistää merkittävällä ja arvokkaalla tavalla ydinsulkutavoitteiden ja edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamista.

9. Yhdysvallat, yhteisö ja kaikki sen jäsenvaltiot muistuttavat olevansa osapuolina ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa, jonka määräykset ovat tärkeät estettäessä ydinaineiden laitonta liikkumista. Yhdysvallat ja yhteisön jäsenvaltiot vakuuttavat aikovansa kunkin lainkäyttövallassa olevalla alueella varmistaa, että turvajärjestelyt ovat riittävät ydinaineita käytettäessä, varastoitaessa ja kuljetettaessa.

10. Yhdysvallat ja Euroopan unioni vahvistavat yhteisen näkemyksensä siitä, että ydinalan viejämaiden ryhmän (NSG) suuntaviivoissa ja Zangger-komitean yhteisymmärrysasiakirjassa ilmaistulla yhteisellä ydinsulkua tukevalla vientipolitiikalla ja -käytännöllä on suuri merkitys varmistettaessa ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskevan yhteistyön toteuttaminen asianmukaisin edellytyksin ja asianmukaisen valvonnan alaisena. Yhdysvallat ja Euroopan unioni korostavat erityisesti NSG:n sen periaatteen merkitystä, jonka mukaan edellytyksenä kaikille NSG:n ja Zangger-komitean tuoteluetteloon ("trigger list") kuuluvien ydinlaitosten, -laitteiden, -komponenttien tai -materiaalien siirrolle ydinaseettomiin valtioihin on, että kaikki nykyinen ja tuleva ydinalan toiminta on IAEA:n turvavalvonnan kohteena, sekä ydinalan kaksikäyttötuotteita, -aineita ja niihin liittyvää teknologiaa koskevan NSG:n valvontajärjestelyn merkitystä. Yhdysvallat ja Euroopan unioni vakuuttavat myös aikovansa noudattaa varovaisuutta ja pidättyvyyttä arkaluonteisten tuotteiden, kuten jälleenkäsittely- ja rikastuslaitteiden ja -teknologian sekä regeneroidun plutoniumin ja korkeasti rikastetun uraanin viennissä.

11. Yhdysvallat ja Euroopan unioni vakuuttavat jälleen aikovansa tehdä yhteistyötä keskenään sekä muiden kiinnostuneiden valtioiden kanssa kehottaakseen kaikkia ydinalan toimittajia liittymään NSG:n ydinaineiden siirtoja koskevien suuntaviivojen osapuoliksi ja muutenkin harjoittamaan ydinalan vientipolitiikkaa ydinaseiden leviämisen estämistä edistävällä tavalla.

12. Yhdysvallat ja Euroopan unioni ovat tietoisia siitä, että plutoniumin erottaminen, varastointi, kuljetus ja käyttö edellyttävät sellaisten toimenpiteiden jatkamista, joilla vältetään ydinaseiden leviämisvaara. Ne ovat vakaasti päättäneet jatkaa kansainvälisen turvavalvonnan ja muiden ydinsulkutoimenpiteiden vahvistamista.

Noottienvaihto

EUROOPAN KOMISSIO

Bryssel, 29. maaliskuuta 1996

Amerikan yhdysvaltojen ulkoministeri

Arvoisa Herra,

Meillä on kunnia viitata Euroopan atomienergiayhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisen ydinenergian rauhanomaisesta käytöstä tehdyn yhteistyösopimuksen 4 artiklan 2 kohtaan.

Kyseisen artiklan soveltamisen osalta olemme käsityksemme mukaan sopineet seuraavaa. Luvat, mukaan lukien vienti- ja tuontilisenssit sekä osapuolten alueilla toteutettavaan kauppaan, teolliseen toimintaan tai ydinaineiden siirtoon liittyvät kolmansille osapuolille annetut luvat tai suostumukset, olisi yleensä annettava kahden kuukauden kuluessa hakemusten jättämisestä asianomaiselle viranomaiselle. Euroopan yhteisön ja USA:n välistä ydinenergia-alan kauppaa olisi helpotettava ja kannustettava; tunnustetaan, että toimitusten varmuus on ensisijaisen tärkeää ja että yhteisön ja USA:n teollisuuden on ydinlaitosten tehokkaan toiminnan suunnittelemista varten jatkuvasti varmistuttava siitä, että toimitukset voidaan toteuttaa ajoissa; tunnustetaan lisäksi, että aiheettomat viivästykset vientilisenssien ja muiden asiaankuuluvien lupien, mukaan lukien tuontilisenssit, myöntämisessä ovat ristiriidassa tämän sopimuksen asianmukaisen ja tehokkaan hallinnan kanssa.

Haluamme muistuttaa, että sopimuksen 10 artiklan mukaisesti osapuolet eivät puutu toistensa ydinenergiaohjelmiin; ne tunnustavat, että Euroopan unioni, sen jäsenvaltiot ja USA ovat yhtä vahvasti sitoutuneet kansainväliseen ydinaseiden leviämisen estämiseen ja valvontajärjestelmiin.

Sopimuksesta neuvotellessaan osapuolet ottivat huomioon tällä alalla aloitetut hankkeet.

Osapuolet ilmaisevat täyden luottamuksensa siihen, että toinen osapuoli toimii tällaisten hankkeiden mukaisesti. Tämän vuoksi osapuolet myöntäessään vientilisenssejä tämän sopimuksen mukaisille aineille ja laitteille pidättyvät vaatimasta näiden sitoumusten täydelliseen noudattamiseen liittyvää lisävahvistusta toiselta osapuolelta ja sen asiaankuuluvilta henkilöitä, yrityksiltä tai viranomaisilta.

Tässä yhteydessä sovitaan lisäksi, että jos asianomainen viranomainen katsoo, että hakemusta ei voida käsitellä tavoitteena olevien kahden kuukauden sisällä, sen on viivytyksettä toimitettava perusteltu tiedotus hakemuksen jättäneille henkilöille tai yrityksille. Hakemuksen hyväksymisestä kieltäytymisen tapauksessa tai ensimmäisen hakemuksen päivämäärästä yli neljä kuukautta kestäneen viivytyksen tapauksessa hakemuksen jättäneiden henkilöiden tai yritysten osapuoli voi vaatia sopimuksen 12 artiklan mukaisesti hätäneuvotteluja, jotka aloitetaan mahdollisimman pikaisesti eikä missään tapauksessa myöhemmin kuin 30 päivän kuluttua tällaisesta vaatimuksesta.

Olisimme kiitollisia, jos voisitte vahvistaa olevanne yhtä mieltä tässä kirjeessä esitetystä.

Euroopan atomienergiayhteisön puolesta

Euroopan yhteisöjen komission varapuheenjohtaja

Euroopan yhteisöjen komission jäsen


Bryssel, 29. maaliskuuta 1996

N:o 42

Euroopan yhteisöjen komission varapuheenjohtaja

Euroopan yhteisöjen komission jäsen

Arvoisat Herrat,

Minulla on kunnia ilmoittaa vastaanottaneeni tänä päivänä päivätyn vientilisenssien myöntämistä koskevan kirjeenne, jonka jäljennös on liitteenä.

Minulla on myös kunnia ilmoittaa Teille, että Amerikan yhdysvaltojen hallitus on yhtä mieltä mainitussa kirjeestä esitetystä.

Suurlähettiläs


N:o 43

Yhdysvaltojen Euroopan unionin edustusto ilmaisee kunnioittavan tervehdyksensä Euroopan yhteisöjen komissiolle ja ilmoittaa komissiolle, että Amerikan yhdysvallat on kiinteästi sitoutunut ajan mittaan lopettamaan runsaasti rikastetun uraanin käytön ydinenergian siviilikäyttötarkoituksiin. Se on tätä päämäärää varten tukenut Reduced Enrichment for Research and Test Reactors (RERTR) -ohjelmaa vähän rikastettujen polttoaineiden kehittämiseksi tutkimus- ja testireaktoreita varten ja on ehdottanut sellaisen menettelytavan käyttöönottoa, jonka mukaan ulkomaisista tutkimusreaktoreista peräisin oleva käytetty ydinpolttoaine käsitellään Yhdysvalloissa, mukaan lukien mahdollisuus loppusijoittaa Yhdysvalloista peräisin oleva käytetty tutkimusreaktorin polttoaine Yhdysvaltoihin. Jälkimmäisessä tapauksessa Yhdysvallat valmistelee ohjelmallista lausuntoa ympäristövaikutuksista, joka valmistuu 1995.

Amerikan yhdysvallat kuitenkin hyväksyy sen, että tietyt Euroopan atomienergiayhteisössä olevat tutkimusreaktorit saavat tietyissä olosuhteissa jatkaa runsaasti rikastetun uraanin käyttöä polttoaineena.

Jos yhteisö pyrkisi mainittujen vaatimusten täyttämiseksi uudelleenrikastamaan voimassa olevan yhteistyösopimuksen mukaan toimitettua runsaasti rikastettua uraania, Amerikan yhdysvallat vahvistaa, että se pyrkii kaikin tavoin pääsemään sopimukseen yhteisön kanssa tällaiseen rikastamiseen sovellettavista ehdoista 8 artiklan 1 kohdan A alakohdassa annettujen määräysten mukaisesti.

Suurlähettiläs


Bryssel, 29. maaliskuuta 1996

N:o 44

Euroopan yhteisöjen komission varapuheenjohtaja

Euroopan yhteisöjen komission jäsen

Arvoisat Herrat,

Minulla on kunnia viitata Euroopan atomienergiayhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen väliseen yhteistyösopimukseen ydinenergian rauhanomaisesta käytöstä (jäljempänä `USA/Euratom-sopimus`) ja erityisesti kyseisen sopimuksen 8 artiklan 1 kohdan C alakohdan iii alakohtaan.

Minulla on lisäksi kunnia vahvistaa, että Yhdysvallat neuvottelee parhaillaan ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskevasta uudesta yhteistyösopimuksesta Sveitsin liittovaltion kanssa ja että Yhdysvallat on valmis tarjoamaan Sveitsin liittovaltiolle pitkän aikavälin etukäteissuostumuksen tällaisen sopimuksen soveltamisalaan kuuluvan säteilytetyn ydinaineen siirtämiseksi Euratomiin talteen otetun plutoniumin jälleenkäsittelyä ja varastointia ja sen oksidisekoitepolttoaineen elementeiksi valmistamista varten. Yhdysvallat on lisäksi valmis Sveitsin liittovaltion kanssa tehtävän ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskevan uuden yhteistyösopimuksen yhteydessä tarjoamaan Euratomille pitkän aikavälin etukäteissuostumuksen sveitsiläisen plutoniumin, mukaan lukien oksidisekoitepoloaineen elementtien sisältämä plutonium, jälleensiirtämiseksi USA - Euratom-sopimuksen mukaisesti Sveitsiin käytettäväksi kyseisen valtion rauhanomaisessa yhdinenergiaohjelmassa.

Suurlähettiläs


N:o 45

Yhdysvaltojen Euroopan unionin edustusto ilmaisee kunnioittavan tervehdyksensä Euroopan yhteisöjen komissiolle ja viittaa Euroopan atomienergiayhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen väliseen ydinenergian rauhanomaisesta käytöstä 29 päivänä maaliskuuta 1996 allekirjoitettuun yhteistyösopimukseen ja erityisesti sen 21 artiklan 6 kohtaan.

Mainitun määräyksen mukaan plutonium kuuluu määritelmään "erityinen halkeamiskelpoinen aine".

Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) perussäännön XX atiklassa erityisen halkeamiskelpoisen aineen määritelmä sisältää viittauksen plutonium 239:ään eikä plutoniumiin.

Kansainvälisesti tunnustetaan, esimerkiksi IAEA:n asiakirjan INFCIRC 153:n 136 kohdassa, että plutoniumin yli 80 prosenttia Pu238:aa sisältävällä isotoopilla ei ole tärkeää merkitystä valvonnassa, ja sen valvonta voi poiketa tavallisista erityisiin halkeamiskelpoisiin aineisiin sovellettavista valvontatoimista.

Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että 21 artiklan 6 kohdassa käyttöön otettu erityisen halkeamiskelpoisen aineen määritelmä ei korvaa IAEA:n määritelmää eikä ole ristiriidassa monenvälisen valvontajärjestelmän kanssa.

Osapuolet vahvistavat, että plutoniumin yli 80 prosenttia Pu238:aa sisältävää isotooppia ei ole syytä sisällyttää sopimuksen soveltamisalaan.

Edustusto olisi kiitollinen, jos komissio voisi vahvistaa olevansa yhtä mieltä tässä kirjeessä esitetystä.

Suurlähettiläs


EUROOPAN KOMISSIO

Bryssel, 29. maaliskuuta 1996

Euroopan yhteisöjen komissio ilmaisee tervehdyksenä Amerikan yhdysvaltojen Euroopan yhteisöjen edustustolle, ja komissiolla on kunnia ilmoittaa vastaanottaneensa Amerikan yhdysvaltojen Euroopan yhteisöjen edustuston 29 päivänä maaliskuuta 1996 päivätyn 21 artiklan 6 kohtaa koskevan kirjeen, jonka jäljennös on liitteenä.

Euroopan yhteisöjen komissio ilmoittaa Amerikan yhdysvaltojen Euroopan yhteisöjen edustustolle olevansa yhtä mieltä kirjeessä esitetyistä käsityksistä.

Euroopan yhteisöjen komissio käyttää tämän tilaisuuden hyväkseen uudistaakseen Amerikan yhdysvaltojen Euroopan yhteisöjen edustustolle korkeimman kunnioituksensa vakuutuksen.

Euroopan atomienergiayhteisön puolesta

Euroopan yhteisöjen komission varapuheenjohtaja

Euroopan yhteisöjen komission jäsen


N:o 46

Yhdysvaltojen Euroopan unionin edustusto ilmaisee tervehdyksensä Euroopan yhteisöjen komissiolle ja viittaa Euroopan atomienergiayhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen väliseen ydinenergian rauhanomaisesta käytöstä 29 päivänä maaliskuuta 1996 allekirjoitettuun yhteistyösopimukseen.

Ydinsulun kannalta arkaluonteinen ydintekniikka

Amerikan yhdysvaltojen hallitus huomauttaa, että sopimuksessa ei ole määräyksiä ydinsulun kannalta arkaluonteisen ydintekniikan tai minkään sellaisen osan tai osien ryhmän siirrosta, jotka ovat olennaisia uraanin täydellisessä rikastamisessa, ydinpolttoaineen jalostamisessa tai raskaan veden tuotantolaitoksessa. Amerikan yhdysvaltojen hallitus vahvistaa Euroopan atomienergiayhteisölle, että arkaluonteista yhdintekniikkaa, joka määritellään tiedoksi (mukaan lukien siihen kuuluvaa tärkeää osaa valmistavan tai käyttävän laitoksen sisältämä tieto), joka ei ole yleisesti saatavissa ja joka on tärkeää uraanin rikastamista, ydinpolttoaineen uudelleen jalostamista tai raskaan veden tuottamista toteuttavan laitoksen suunnittelussa, rakentamisessa, valmistamisessa, käyttämisessä ja huoltamisessa, lukuun ottamatta "Restricted Data" -tietoja ("Restricted Data" tarkoittaa tietoja, jotka liittyvät 1) ydinaseiden suunnitteluun, valmistamiseen tai käyttöön, 2) erityisen halkeamiskelpoisen aineen tuottamiseen tai 3) erityisen halkeamiskelpoisen aineen käyttämiseen energiantuotannossa, mutta se ei tarkoita osapuolen tietoja, joiden osalta se on kumonnut määräyksen salaisena pitämisestä tai jotka se on poistanut "Restricted Data" -luokasta.), voidaan siirtää yhteisöön Yhdysvaltojen atomienenergialain 127 ja 128 pykälän mukaisen yhteistyösopimuksen ulkopuolella. Jälleenkäsittelylaitoksen, rikastuslaitoksen tai raskasvesilaitoksen tai niihin liittyvän arkaluonteisen pääosan siirtäminen voidaan toteuttaa ainoastaan yhteistyösopimuksen perusteella.

Reaktoritekniikka

Amerikan yhdysvaltojen hallitus vahvistaa edelleen, että ydinvoimareaktoritekniikkaa voidaan siirtää yhteisöön yhteistyösopimuksen ulkopuolella.

Muu kuin sopimuksen 21 artiklan 5 kohdassa määritelty muu kuin ydinaine, esimerkiksi zirkonium sekä sen seokset ja yhdisteet, voidaan siirtää Amerikan yhdysvalloista yhteisön henkilöille ja yrityksille yhteistöysopimuksen ulkopuolella.

Amerikan yhdysvaltojen hallitus huomauttaa, että ydinsulun kannalta arkaluonteista tekniikkaa ja reaktoritekniikkaa voidaan siirtää Euroopan yhteisöstä Yhdysvaltoihin niiden välisen yhteistyösopimuksen ulkopuolella.

Suurlähettiläs


EUROOPAN KOMISSIO

Bryssel, 29. maaliskuuta 1996

Euroopan yhteisöjen komissio esittää kunnioittavan tervehdyksensä Amerikan yhdysvaltojen Euroopan yhteisöjen edustustolle ja ilmoittaa kunnioittavasti vastaanottaneensa Amerikan yhdysvaltojen Euroopan yhteisöjen edustustolta 29 päivänä maaliskuuta 1996 päivätyn ydinsulun kannalta arkaluonteista ydintekniikkaa ja reaktoritekniikkaa koskevan kirjeen, jonka jäljennös on liitteenä.

Euroopan yhteisöjen komissio haluaa ilmoittaa Amerikan yhdysvaltojen Euroopan yhteisöjen edustustolle ottaneensa asianmukaisesti huomioon kyseisen kirjeen sisällön.

Euroopan yhteisöjen komissio käyttää tämän tilaisuuden hyväkseen uudistaakseen Amerikan yhdysvaltojen Euroopan yhteisöjen edustustolle osoittamansa korkeimman kunnioituksensa vakuutuksen.

Euroopan atomienergiayhteisön puolesta

Euroopan yhteisöjen komission varapuheenjohtaja

Euroopan yhteisöjen komission jäsen


N:o 47

Euroopan yhteisöjen komission varapuheenjohtaja

Euroopan yhteisöjen komission jäsen

Arvoisat Herrat,

Minulla on kunnia viitata Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan atomienergiayhteisön väliseen ydinenergian rauhanomaisesta käytöstä tänään allekirjoitettuun yhteistyösopimukseen (jäljempänä `sopimus`) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohtaan, jossa määrätään, että "tämän sopimuksen perusteella siirrettyä muuta kuin ydinainetta, ydinainetta ja laitteita sekä erityistä halkeamiskelpoista ydinainetta, jota on käytetty tai joka on tuotettu käyttämällä näitä aineita ja laitteita, ei käytetä mihinkään sotilastarkoituksiin".

Tämän määräyksen vuoksi kaikki USA:n ja yhteisön tai jäsenvaltion välinen sotilastarkoituksiin tähtäävä yhdinainealan yhteistyö olisi välttämättä toteutettava sopimuksen soveltamisalan ulkopuolella ja edellyttäisi erillistä yhteistyösopimusta erityisesti tällaisten sotilastarkoitusten edistämistä varten. Amerikan yhdysvaltojen hallituksen puolesta voin vakuuttaa, että tällaista sotilastarkoituksiin tähtäävää, jonkin jäsenvaltion kanssa toteutettavaa ydinainealan yhteistyötä arvioidaan asianmukaisesti olosuhteiden niin salliessa.

Suurlähettiläs