Sisällysluettelo

Siirry

Asetus N:o 9 Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 197 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen malmien pitoisuuksien määrittämisestä 2.2.1960

EYVL 12 22.2.1960

EUROOPAN YDINENERGIAYHTEISÖN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon perustamissopimuksen määräykset ja erityisesti sen 197 artiklan 4 kohdan ja 161 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

malmien keskimääräiset pitoisuudet on määritettävä tieteen ja teknologian nykyisten tietojen perusteella siten, että perustamissopimuksen määräyksiä voidaan soveltaa yhteisölle vahvistettujen yleisten tavoitteiden mukaisesti, erityisesti investointien yhteensovittamisen, hankinnan ja turvavalvonnan osalta,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Perustamissopimuksen 197 artiklan 4 kohdan soveltamista varten keskimääräisellä pitoisuudella tarkoitetaan tietyn malmimäärän sisältämän uraanin (U) tai toriumin (Th), joka voi olla missä muodossa tahansa, painon ja saman malmimäärän painon välistä suhdetta.

2 artikla

Keskimääräinen pitoisuus määritetään seuraavasti:

- uraania sisältävät malmit: keskimääräinen uraanipitoisuus on 0,1 prosenttia tai suurempi;

- toriumia sisältävät malmit, lukuun ottamatta monatsiitteja: keskimääräinen toriumpitoisuus on 3 prosenttia tai suurempi;

- monatsiitit: keskimääräinen toriumpitoisuus on 10 prosenttia tai suurempi ja uraanipitoisuus 0,1 prosenttia tai suurempi.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.