Valtioneuvoston asetus yksinkertaisista painesäiliöistä 29.12.2016/1550

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään painelaitelain (1144/2016) nojalla:

1 lukuYleiset säännökset

1 § Soveltamisala

1. mom.

Tätä asetusta sovelletaan yksinkertaisiin painesäiliöihin, jotka täyttävät seuraavat edellytykset:

1) painelaite on sarjavalmisteinen ja hitsattu;

2) painelaite on suunniteltu sisältämään ilmaa tai typpeä;

3) painelaitetta ei ole suunniteltu lämmitettäväksi liekillä;

4) painelaitteen suurin käyttöpaine on suurempi kuin 0,5 baaria, kuitenkin enintään 30 baaria, ja suurimman käyttöpaineen ja tilavuuden tulo on enintään 10 000 baaria kertaa litra (bar • L);

5) ne painelaitteen osat, joita paine kuormittaa, on valmistettu seostamattomasta teräksestä tai seostamattomasta alumiinista taikka vanhenemattomasta alumiiniseoksesta;

6) painelaitteen käyttölämpötila on vähintään -50 celsiusastetta sekä enintään 300 celsiusastetta, kun kyse on terässäiliöstä, ja enintään 100 celsiusastetta, kun kyse on alumiinista tai alumiiniseoksesta valmistetusta painelaitteesta;

7) painelaite on tehty:

a) lieriömäisestä osasta, jonka poikkileikkaus on ympyrä, ja ulospäin kuperista tai suorista päädyistä, joilla on sama pyörähdyssymmetria-akseli kuin lieriömäisellä osalla; tai

b) kahdesta kuperasta päädystä, joilla on sama pyörähdyssymmetria-akseli.

2 § Soveltamisalan rajaukset

1. mom.

Tätä asetusta ei sovelleta seuraaviin painelaitteisiin:

1) sammuttimet;

2) erityisesti ydinlaitoksiin suunnitellut painelaitteet, joiden toimintahäiriö voi aiheuttaa radioaktiivisen päästön;

3) erityisesti ilma-aluksiin tai aluksiin asennettaviksi tarkoitetut taikka niiden käyttämiseksi tarkoitetut painelaitteet;

4) sotilaspainelaiteet.

3 § Olennaiset turvallisuusvaatimukset

1. mom.

Yksinkertaisten painesäiliöiden, joiden suurimman sallitun käyttöpaineen ja tilavuuden lukuarvojen tulo on yli 50 bar • L, on täytettävä yksinkertaisten painesäiliöiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/29/EU, jäljempänä yksinkertaiset painesäiliöt -direktiivi, liitteessä I säädetyt olennaiset turvallisuusvaatimukset.

4 § Hyvän konepajankäytännön mukaan valmistettavat yksinkertaiset painesäiliöt

1. mom.

Yksinkertaiset painesäiliöt, joiden suurimman sallitun käyttöpaineen ja tilavuuden lukuarvojen tulo on enintään 50 bar • L, on suunniteltava ja valmistettava jossain Euroopan unionin jäsenvaltiossa noudatettavan hyvän konepajakäytännön mukaisesti.

2 lukuVaatimustenmukaisuuden arviointi

5 § EU-tyyppitarkastus

1. mom.

Yksinkertaiselle painesäiliölle, joiden suurimman sallitun käyttöpaineen ja tilavuuden lukuarvojen tulo on yli 50 bar • L, on tehtävä EU-tyyppitarkastus yksinkertaiset painesäiliöt -direktiivin liitteen II 1 kohdan mukaisesti.

2. mom.

Yksinkertaisten painesäiliöiden osalta, jotka valmistetaan yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti, EU-tyyppitarkastus tehdään valmistajan valinnan mukaan:

1) arvioimalla säiliön teknisen suunnittelun asianmukaisuus teknisten asiakirjojen ja niitä tukevan aineiston tarkastelun perusteella ilman näytteiden tutkimista (moduuli B – suunnittelutyyppi);

2) arvioimalla säiliön teknisen suunnittelun asianmukaisuus teknisten asiakirjojen ja niitä tukevan aineiston tarkastelun perusteella sekä aiottua valmiin säiliön tuotantoa edustavan prototyyppisäiliön tarkastuksella (moduuli B – tuotantotyyppi).

3. mom.

Yksinkertaisten painesäiliöiden osalta, joiden valmistuksessa ei noudateta yhdenmukaistettuja standardeja tai niitä noudatetaan vain osittain, valmistajan on toimitettava EU-tyyppitarkastusta varten tarkastettavaksi aiottua valmiin säiliön tuotantoa edustava prototyyppisäiliö sekä tekniset asiakirjat ja niitä tukeva aineisto säiliön teknisen suunnittelun asianmukaisuuden tarkastamiseksi ja arvioimiseksi (moduuli B – tuotantotyyppi).

6 § Sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuva tyypinmukaisuus ja yksinkertaisten painesäiliöiden valvottu testaus ennen markkinoille saattamista

1. mom.

Jos yksinkertaisen painesäiliön suurimman sallitun käyttöpaineen ja tilavuuden lukuarvojen tulo on yli 3 000 bar • L, sovelletaan yksinkertaiset painesäiliöt -direktiivin liitteen II 2 kohdassa säädettyä sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuvaa tyypinmukaisuutta ja valvottua säiliön testausta (moduuli C1)

2. mom.

Jos yksinkertaisen painesäiliön suurimman sallitun käyttöpaineen ja tilavuuden lukuarvojen tulo on enintään 3 000 bar • L mutta yli 200 bar • L, sovelletaan valmistajan valinnan mukaan:

1) yksinkertaiset painesäiliöt -direktiivin liitteen II 2 kohdassa säädettyä sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuvaa tyypinmukaisuutta ja valvottua säiliön testausta (moduuli C1);

2) yksinkertaiset painesäiliöt -direktiivin liitteen II 3 kohdassa säädettyä sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuvaa tyypinmukaisuutta ja satunnaisin väliajoin suoritettavia valvottuja säiliön tarkastuksia (moduuli C2);

3. mom.

Jos yksinkertaisen painesäiliön suurimman sallitun käyttöpaineen ja tilavuuden lukuarvojen tulo on enintään 200 bar • L mutta yli 50 bar • L, sovelletaan valmistajan valinnan mukaan:

1) yksinkertaiset painesäiliöt -direktiivin liitteen II 2 kohdassa säädettyä sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuvaa tyypinmukaisuutta ja valvottua säiliön testausta (moduuli C1);

2) yksinkertaiset painesäiliöt -direktiivin liitteen II 4 kohdassa säädettyä sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuvaa tyypinmukaisuutta (moduuli C).

7 § EU-tyyppitarkastustodistus

1. mom.

EU-tyyppitarkastustodistuksella vahvistetaan, että painelaitteen tyyppi täyttää tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset.

2. mom.

EU-tyyppitarkastustodistuksen on sisällettävä yksinkertaiset painesäiliöt -direktiivin liitteessä II tarkoitetut tiedot.

8 § Vaatimustenmukaisuustodistus

1. mom.

Vaatimustenmukaisuustodistuksessa vahvistetaan vaatimustenmukaisuuden arvioimiseksi suoritetut testit.

2. mom.

Vaatimustenmukaisuustodistuksen on sisällettävä yksinkertaiset painesäiliöt -direktiivin liitteessä II tarkoitetut tiedot.

9 § Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyihin liittyvät asiakirjat

1. mom.

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyihin liittyvät pöytäkirjat ja kirjeenvaihto on laadittava suomeksi tai ruotsiksi taikka muulla ilmoitetun laitoksen hyväksymällä kielellä.

10 § EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

1. mom.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on ilmoitettava, että yksinkertaiset painesäiliöt -direktiivin liitteessä I säädettyjen olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttyminen on osoitettu.

2. mom.

Jos yksinkertaiseen painesäiliöön sovelletaan useampia Euroopan unionin säädöksiä, joissa edellytetään EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta, kaikkien kyseisten unionin säädösten osalta laaditaan yksi EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, jossa on mainittava sovellettavien säädösten tunnistetiedot sekä niiden julkaisuviitteet.

3. mom.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on noudatettava rakenteeltaan yksinkertaiset painesäiliöt -direktiivin liitteessä IV olevaa mallia ja sen on sisällettävä mainitun direktiivin liitteessä II eritellyt tekijät ja se on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla.

11 § Vaatimustenmukaisuutta koskevat raja-arvot

1. mom.

Yksinkertaisten painesäiliöiden ja niiden valmistuksessa käytettävien materiaalien sallittuja raja-arvoja koskeviin määritelmiin ja suureisiin sovelletaan, mitä yksinkertaiset painesäiliöt -direktiivin liitteessä III säädetään.

3 lukuErinäiset säännökset

12 § CE-merkintä ja muut merkinnät

1. mom.

CE-merkintään ja yksinkertaiseen painesäiliöön tehtäviin muihin merkintöihin sovelletaan, mitä yksinkertaiset painesäiliöt -direktiivin liitteessä III säädetään.

13 § Ohjeet ja turvallisuustiedot

1. mom.

Ohjeisiin ja turvallisuustietoihin sovelletaan, mitä yksinkertaiset painesäiliöt -direktiivin liitteessä III säädetään.

14 § Voimaantulo

1. mom.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.