Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa (voimassa 29.2.2024 saakka) 4.9.1998/666

Liikenneministerin esittelystä säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2 päivänä elokuuta 1994 annetun lain (719/1994) nojalla:

Tämä asetus on kumoutunut 1.3.2024 alkaen. Ks. L 541/2023 151 §.

1 § Soveltamisala

1. mom.

Tässä asetuksessa säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana:

1) suomalaisessa aluksessa Suomen aluevesillä ja Suomen aluevesien ulkopuolelle; sekä

2) ulkomaisessa aluksessa Suomen aluevesillä.

2. mom.

Tätä asetusta ei sovelleta:

1) huvialuksiin, joiden pituus on alle 45 metriä;

2) puolustusvoimien aluksiin, jos pääesikunta on erikseen antanut määräykset kuljetuksesta niillä, eikä rajavartiolaitoksen aluksiin, jos rajavartiolaitos on erikseen antanut määräykset kuljetuksesta niillä;

3) puolustusvoimien valvonnassa tapahtuviin meri- ja sisävesikuljetuksiin, jos niistä säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain nojalla annetulla puolustusministeriön asetuksella;

4) yleisillä teillä oleviin losseihin; eikä

5) aluksen omaan käyttöön tai aluksella tapahtuvaan työskentelyyn tarkoitettuihin vaarallisiin aineisiin.

(8.6.2005/405)

2 § (26.11.2015/1373) Määritelmät

1. mom.

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) kappaletavaralla vaarallisia aineita, joita kuljetetaan pakkauksissa, kuljetussäiliöissä, konteissa tai pakattuina muulla vastaavalla tavalla; mitä pakkauksesta jäljempänä säädetään, koskee myös IBC-pakkauksia, kontteja ja säiliöitä;

2) lastinkuljetusyksiköllä ajoneuvoa, rautatievaunua, rahtikonttia, säiliöajoneuvoa, rautatiesäiliövaunua ja kuljetussäiliötä;

3) kollilla pienintä yhtenä yksikkönä käsiteltäväksi tarkoitettua pakkausta tai esinettä, kutiste- tai kiristekalvolla kuormalavalle sidottua lähetystä lukuun ottamatta;

4) SOLAS-sopimuksella ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta (SopS 11/1981), sellaisena kuin se on muutoksineen Suomea sitovana voimassa;

5) IMDG-säännöstöllä SOLAS-sopimuksen liitteen VII luvun A osan 3 säännössä määritellyn säännöstön, joka sisältää määräyksiä vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa, muutossarjaa 40–20; (5.5.2022/315)

6) INF-säännöstöllä SOLAS-sopimuksen liitteen VII luvun D osan 14 säännössä määriteltyä säännöstöä, joka sisältää määräyksiä säteilytetyn ydinpolttoaineen, plutoniumin ja eräiden radioaktiivisten jätteiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa;

7) INF-lastilla SOLAS-sopimuksen liitteen VII luvun D osan 14 säännössä määriteltyä INF-lastia, jota kuljetetaan IMDG-säännöstön mukaisesti;

8) laivanisännällä alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain (370/1995) 2 §:n 3 kohdassa tarkoitettua laivanisäntää;

9) maissa työskentelevällä henkilöllä sitä, joka työskentelee maissa ja jonka työtehtäviin kuuluu vaarallisten aineiden kuljetuksiin kappaletavarana aluksessa liittyviä tehtäviä; näitä tehtäviä ovat vaarallisten aineiden luokittelu, vaarallisen aineen virallisen nimen määrittely, vaarallisten aineiden pakkaaminen, varoituslipukkeiden merkitseminen tai kiinnittäminen vaarallisia aineita sisältäviin pakkauksiin, lastinkuljetusyksiköiden lastaaminen tai purkaminen, vaarallisten aineiden kuljetusasiakirjojen valmistelu, vaarallisten aineiden kuljetukseen tarjoaminen tai hyväksyminen, vaarallisten aineiden käsittely, vaarallisten aineiden lastaus- ja ahtaussuunnitelmien valmistelu, vaarallisten aineiden lastaus tai purkaminen aluksesta tai alukseen, vaarallisten aineiden kuljettaminen, muunlainen vaarallisten aineiden kuljetukseen osallistuminen ja sovellettavien säädösten ja määräysten valvonta.

3 § (28.11.2019/1102) IMDG- ja INF-säännöstöjen soveltaminen

1. mom.

Vaarallisten aineiden kuljetuksiin kappaletavarana aluksissa sovelletaan IMDG- ja INF-säännöstöä siten kuin siitä tässä asetuksessa säädetään. Toiminnanharjoittaja voi halutessaan päättää, että pakattujen vaarallisten aineiden kuljetuksiin sovelletaan IMDG-säännöstöstä poiketen vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) lain 6 §:n 4 momentin nojalla tehtyä sopimusta, joka on IMDG-säännöstön kohdassa 7.9.1 tarkoitettu poikkeus.

2. mom.

IMDG- ja INF-säännöstöistä antaa tietoja Liikenne- ja viestintävirasto.

4 § (28.11.2019/1102) Vaarallisten aineiden luokitus

1. mom.

Jos IMDG-säännöstössä edellytetään, että toimivaltainen viranomainen luokittelee aineen tai hyväksyy aineen luokituksen, radioaktiivisten aineiden osalta tehtävä kuuluu Suomessa Säteilyturvakeskukselle ja muiden aineiden osalta Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Viranomainen voi vaatia, että aineen laivaaja tai lastinantaja esittää tulokset testeistä tai muut tarpeelliset tiedot luokituksen selvittämiseksi.

2. mom.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ja Säteilyturvakeskus radioaktiivisten aineiden osalta voivat myös hyväksyä luokitusvaatimusten mukaisesti vaarallisen aineen luokituksen, vaikka aineen ominaisuudet eivät vastaa koetulosten perusteella aineelle kuljetusta varten määriteltyä luokitusta.

3. mom.

IMDG-säännöstössä tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen, sen valtuuttaman toimielimen ja Ahvenanmaan maakunnan toimivaltaisen viranomaisen suorittamat aineen luokitukset ja luokituksen hyväksymiset ovat voimassa Suomessa.

4 a § (18.12.2003/1127) Vaaralliset aineet matkatavarana

1. mom.

Matkatavarana kuljetettavan vaarallisen aineen tulee olla pakattu vähittäismyyntiin ja tarkoitettu henkilökohtaiseen tai kotitalouden käyttöön.

4 b § (28.11.2019/1102) Vaarallisen tartunnan saaneen elävän eläimen kuljetus

1. mom.

Eläviä eläimiä ei saa käyttää kantajina tartuntavaarallisia aineita kuljetettaessa. Aluehallintovirasto voi kuitenkin hyväksyä kuljetuksen, jos tartuntavaarallista ainetta ei voida kuljettaa millään muulla tavalla tai eläimeen on tarkoituksella tartutettu vaarallinen tauti. Hyväksyntä sisältää tarvittavat kuljetusehdot.

2. mom.

Yleisistä eläinten kuljetusta koskevista vaatimuksista säädetään eläinten kuljetuksesta annetussa laissa (1429/2006) ja eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1/2005.

5 § (26.11.2015/1373)

5 § on kumottu A:lla 26.11.2015/1373.

6 § Tyhjät pakkaukset

1. mom.

Tyhjät, puhdistamattomat pakkaukset on suljettava samalla tavalla ja yhtä tiiviisti kuin täydet pakkaukset.

7 § Merkinnät

1. mom.

Laivaaja ja lastinantaja ovat vastuussa siitä, että kuljetettavaksi jätetty kolli ja lastinkuljetusyksikkö on merkitty säännösten ja määräysten mukaisilla merkinnöillä ja varoituslipukkeilla.

2. mom.

Tyhjiä puhdistamattomia pakkauksia sisältävä kolli ja lastinkuljetusyksikkö on varustettava samoilla merkinnöillä ja varoituslipukkeilla kuin täysi pakkaus.

8 § (13.6.2001/528) Lisäpäällys

1. mom.

Kollin saa pakata erilliseen lisäpäällykseen, joka ei kuitenkaan saa olla ristiriidassa kuljetettavan aineen pakkaamista koskevien säännösten tai määräysten kanssa.

9 § (26.11.2015/1373) Pakkauksen ja säiliön vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

1. mom.

Vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävän pakkauksen ja säiliön vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta säädetään vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja tähän liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (124/2015).

2. mom.

Vaarallisten aineiden kuljetukseen saa käyttää myös IMDG-säännöstössä tarkoitetun ulkomaisen tai Ahvenanmaan maakunnan toimivaltaisen viranomaisen taikka sen valtuuttaman yhteisön hyväksymää pakkausta tai säiliötä.

3. mom.

IMDG-säännöstön 6.1, 6.3, 6.4, 6.5 ja 6.6 luvuissa tarkoitettujen pakkauksen valmistajan ja myöhemmän jälleenmyyjän on annettava tiedot noudatettavista menettelytavoista sekä kuvaus suljinten ja muiden tarvittavien osien tyypeistä ja mitoista, jotta voidaan varmistua siitä, että kuljetukseen tarjottava pakkaus täyttää säädetyt vaatimukset.

A vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta 1008/2011 on kumottu A:lla vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja tähän liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista 124/2015.

10 § (4.4.2013/248) Ilmoitus pakkauksen tai säiliön rikkoutumisesta

1. mom.

Laivaaja, lastinantaja, kuljetuksen suorittaja ja vastaanottaja ovat velvollisia ilmoittamaan tavanomaisissa kuljetusoloissa tapahtuneesta hyväksytyn tai muuten vaatimustenmukaiseksi osoitetun pakkauksen tai säiliön rakenteen rikkoutumisista Säteilyturvakeskukselle, jos rikkoutuminen on tapahtunut radioaktiivisten aineiden kuljetuksessa, ja Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle, jos rikkoutuminen on tapahtunut muiden vaarallisten aineiden kuljetuksessa.

10 a § (28.11.2019/1102) Henkilöstön pätevyys

1. mom.

Vaarallisten aineiden aluskuljetukseen osallistuvalla tulee olla tehtävien asianmukaiseen hoitamiseen soveltuvat työnopastuksen ja koulutuksen avulla hankitut tiedot vaarallisten aineiden turvallisesta käsittelystä kuljetuksessa, jos niiden edellyttäminen perustuu Suomea sitovaan kansainväliseen sopimukseen.

2. mom.

Laivanisännän on varmistettava, että aluskuljetuksiin osallistuvalla on 1 momentissa tarkoitetut tiedot.

3. mom.

Jos maissa työskentelevä 1 momentissa tarkoitettu henkilö ei ole saanut mainitussa momentissa tarkoitettua koulutusta, hänelle on annettava vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetun valtioneuvoston asetuksen (251/2005) 7 §:n mukaista hänen vastuuseensa ja tehtäviinsä soveltuvaa koulutusta IMDG-säännöstön määräyksistä.

11 § (4.4.2013/248) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ja Säteilyturvakeskuksen oikeudet ja velvollisuudet

1. mom.

Turvallisuus- ja kemikaalivirastolla ja Säteilyturvakeskuksella on tarvittaessa ja erityisesti, jos pakkaus särkyessään aiheuttaa haittaa tai vaaraa, oikeus suorituttaa määräämässään laboratoriossa testejä sen varmistamiseksi, että sarjatuotteena valmistettu pakkaus täyttää kyseiselle pakkaustyypille asetetut vaatimukset.

2. mom.

Säteilyturvakeskus pitää rekisteriä radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitetuista pakkauksista ja säiliöistä, jotka on tyyppihyväksytty tai joiden tyypin vaatimustenmukaisuus on muuten osoitettu. Pakkauksista ja säiliöistä, jotka on tarkoitettu muiden vaarallisten aineiden kuljetukseen, pitää rekisteriä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto.

11 a § (8.6.2005/405) Radioaktiivisten aineiden kuljetusten hyväksyminen ja ilmoittaminen

1. mom.

IMDG-säännöstön kohdassa 5.1.5 tarkoitetuissa tapauksissa laivaajan ja lastinantajan on haettava hyväksyntä radioaktiivisten aineiden kuljetukseen säteilyturvakeskukselta ja ilmoitettava radioaktiivisten aineiden kuljetuksista säteilyturvakeskukselle.

11 b § (26.11.2015/1373) Säteilysuojeluohjelma ja johtamisjärjestelmä

1. mom.

Sillä, joka kuljettaa radioaktiivista ainetta, tulee olla IMDG-säännöstön kohdassa 1.5.2 tarkoitettu säteilysuojeluohjelma. Ohjelmassa on esitettävä radioaktiivisten aineiden kuljetuksesta aiheutuvan säteilyaltistuksen estämiseksi ja rajoittamiseksi toteutettavat toimenpiteet. Toimenpiteet on suhteutettava säteilyaltistuksen määrään ja todennäköisyyteen. Ennen kuljetustoimintaan ryhtymistä säteilysuojeluohjelma on toimitettava tiedoksi Säteilyturvakeskukselle.

2. mom.

Jollei IMDG-säännöstön kohdassa 1.5.3 muuta määrätä, toiminnanharjoittajan on laadittava toimintojensa vaatimuksenmukaisuuden varmistamiseksi toiminnassaan sovellettava IMDG-säännöstön kohdassa 1.5.3 tarkoitettu johtamisjärjestelmä radioaktiivisten aineiden kuljetusta ja IMDG-säännöstön kohdassa 1.5.1.3 tarkoitettuja toimenpiteitä varten.

3. mom.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun johtamisjärjestelmän tulee perustua vaatimuksiin, joita Säteilyturvakeskus pitää hyväksyttävinä. Johtamisjärjestelmän tulee Säteilyturvakeskuksen pyynnöstä olla sen saatavilla.

12 § (26.11.2015/1373) Selvitys lastattavasta ja purettavasta aineesta

1. mom.

Lastinantaja ja laivaaja ovat vastuussa siitä, että ennen vaarallisen aineen lastausta alukseen aluksen päällikölle tai laivanisännälle annetaan IMDG-säännöstön 5.4 luvussa tarkoitetut tiedot, mainitussa luvussa tarkoitettu lähettäjän vakuutus sekä kontin tai ajoneuvon pakkaustodistus. (28.11.2019/1102)

2. mom.

Ennen vaarallisen aineen purkamista Suomessa aluksen päällikön on annettava 1 momentissa tarkoitetut tiedot satamanpitäjälle ja purkaustyön suorittajalle tai tämän edustajalle.

3. mom.

Laivaajan ilmoitusvelvollisuudesta säädetään alusliikennepalvelulain (623/2005) 22 e §:ssä sekä vaarallisten tai ympäristöä pilaavien aineiden aluskuljetuksia koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (346/2014).

Ks. VNa vaarallisten tai ympäristöä pilaavien aineiden aluskuljetuksia koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta 346/2014.

13 § (18.12.2003/1127) Aluksella olevat asiakirjat

1. mom.

Vaarallisia aineita kuljettavassa aluksessa tulee olla:

1) lastiluettelo tai yksityiskohtainen ahtauspiirros, josta ilmenee jokaisen aluksella kuljetettavan vaarallisen aineen nimi tai YK-numero, luokka, pakkausryhmä tarvittaessa ja sijoituspaikka aluksessa;

2) 12 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot, jolleivät ne sisälly 1 kohdassa tarkoitettuun lastiluetteloon tai ahtauspiirrokseen;

3) SOLAS-sopimuksen liitteen VII luvun D osassa tarkoitettu valmiussuunnitelma, jos alus kuljettaa INF-lastia;

4) vaarallisten aineiden kappaletavaran aluskuljetusta koskevat säännökset ja määräykset sekä hätätilaa ja ensiapua koskevat ohjeet;

5) lastinkiinnityskäsikirja.

2. mom.

Suomalaisen aluksen INF-säännöstön mukaisen valmiussuunnitelman hyväksyy Liikenne- ja viestintävirasto. (28.11.2019/1102)

3. mom.

Aluksella palveluksessa olevilla on oikeus saada nähtäväkseen 1 momentissa tarkoitetut tiedot ja asiakirjat.

4. mom.

Valvontaviranomaiselle ja satamanpitäjälle esitettävään aluksen lastiluetteloon tai ahtauspiirrokseen on selvästi merkittävä, että lasti on vaarallista ainetta. (28.11.2019/1102)

13 a § (18.12.2003/1127) Lastin ahtaus ja kiinnitys

1. mom.

Laivanisännän tai aluksen päällikön on huolehdittava siitä, että vaaralliset aineet lastataan, ahdetaan ja kiinnitetään turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti ottaen huomioon niiden laatu.

2. mom.

Lastin kiinnitykseen liittyvien turvallisuustoimenpiteiden tulee täyttää SOLAS-sopimuksen liitteen VII luvun A ja D osassa määrätyt vaatimukset.

13 b § (18.12.2003/1127)

13 b § on kumottu A:lla 18.12.2003/1127.

14 § (8.6.2005/405) Viranomaiset

1. mom.

Vaarallisten aineiden kuljetuksia kappaletavarana aluksessa valvovat Liikenne- ja viestintävirasto, poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos. Puolustusvoimien valvonnassa tapahtuvista kuljetuksista säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa. (28.11.2019/1102)

2. mom.

Säteilyturvakeskus toimii radioaktiivisten aineiden kuljetukseen liittyvissä asioissa valvojana yhteistyössä 1 momentissa mainittujen viranomaisten kanssa.

3. mom.

Jollei vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa tai sen nojalla toisin säädetä, IMDG-säännöstössä tarkoitettu toimivaltainen viranomainen vaarallisten aineiden kuljetuksessa kappaletavarana aluksessa on Liikenne- ja viestintävirasto. Lisäksi Säteilyturvakeskus on toimivaltainen viranomainen radioaktiivisten aineiden kuljetuksessa kappaletavarana aluksessa. (28.11.2019/1102)

4. mom.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos voi antaa IMDG-säännöstön 2.6.3.3 kohdassa tarkoitettuja biologisia tuotteita koskevia kansallisia vaatimuksia tai rajoituksia. (4.4.2013/248)

14 a § (4.4.2013/248) Ilmoitukset pakkauksen tai säiliön hyväksymisestä

1. mom.

Tarkastuslaitoksen on ilmoitettava vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetun pakkauksen tai säiliön tyyppihyväksymisestä tai muusta vastaavasta vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle.

15 § (4.4.2013/248) Poikkeukset pelastustehtävissä

1. mom.

Kiireellisissä pelastustehtävissä saa tämän asetuksen säännöksistä poiketa, jos säännösten noudattaminen vaikeuttaa pelastustoimintaa.

16 § (18.12.2003/1127) Onnettomuusilmoitukset

1. mom.

Vaarallisen aineen kuljetuksessa tapahtuneesta onnettomuudesta tai vaaratilanteesta on tehtävä ilmoitus siten kuin SOLAS-sopimuksen liitteen VII luvun A osassa määrätään.

17 § (8.6.2005/405)

17 § on kumottu A:lla 8.6.2005/405.

18 § (24.2.2011/172)

18 § on kumottu A:lla 24.2.2011/172.

19 § Voimaantulo

1. mom.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1998.

2. mom.

Tällä asetuksella kumotaan vaarallisten aineiden kuljettamisesta aluksessa 16 päivänä toukokuuta 1980 annettu asetus (357/1980).

3. mom.

Tällä asetuksella kumotun asetuksen nojalla annetut määräykset jäävät edelleen voimaan kunnes niistä toisin säädetään tai määrätään.

4. mom.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.12.2000/1163:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

13.6.2001/528:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2001.

18.12.2003/1127:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

8.6.2005/405:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämän asetuksen voimaan tullessa radioaktiivisten aineiden kuljetusta suorittavien tulee toimittaa 11 b §:n 1 momentissa tarkoitettu säteilysuojeluohjelma säteilyturvakeskukselle viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2006.

24.2.2011/172:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

4.4.2013/248:

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä huhtikuuta 2013.

12.12.2013/883:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

26.11.2015/1373:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

28.11.2019/1102:

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä joulukuuta 2019.

14.5.2020/366:

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä toukokuuta 2020.

5.5.2022/315:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2022.