Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain 169 §:n muuttamisesta HE 60/2014

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Kaivoslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kullanhuuhdontaluvan voimassaolon jatkamista koskeva päätös voitaisiin panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. Päätös edellyttäisi lakisääteisen kullanhuuhdontakorvauksen suorittamista.

Esityksen tavoitteena on mahdollistaa kullanhuuhdonnan jatkaminen tilanteessa, jossa kaivosviranomainen on tehnyt myönteisen jatkamispäätöksen ja päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen. Tällä parannetaan yksityisen luvanhaltijan oikeusturvaa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2014.

PERUSTELUT

1 Nykytila ja ehdotetut muutokset

Kaivoslaissa (621/2011) kullanhuuhdonta on eriytetty omaksi lupakokonaisuudekseen. Valtion omistamalla maalla maaperässä esiintyvän kullan talteen ottaminen ja hyödyntäminen huuhtomalla, sekä siihen liittyvä tutkimustyö, perustuvat erilliseen lupaan eikä valtausoikeuteen, kuten oli vanhassa, kumotussa kaivoslaissa (503/1965). Kaivoslain muutoksen myötä kaivosviranomainen siirrettiin työ- ja elinkeinoministeriöstä Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon. Samalla muutoksenhaku muuttui kaksiportaiseksi.

Kaivoslaissa lupapäätöksen lainvoimaisuus on keskeinen edellytys toiminnan aloittamiselle. Kullanhuuhdontalupaan perustuva etsintä- ja kartoitustyö, maaperässä esiintyvän kullan talteenotto ja hyödyntäminen huuhtomalla sekä muut lupaan perustuvat toimenpiteet ovat sallittuja, kun lupa on lainvoimainen ja lupapäätöksessä määrätty vakuus on asetettu. Jos kyseiset toimenpiteet edellyttävät muun lainsäädännön mukaista lupaa, toimenpiteen saa aloittaa vasta, kun kyseinen lupapäätös on lainvoimainen. Koneellisen kullankaivuun edellyttämiin ympäristölupiin liittyy ympäristönsuojelulain mukainen mahdollisuus täytäntöönpanomääräyksen antamiseen muutoksenhausta huolimatta, ja tätä mahdollisuutta on myös käytetty turvaamaan toiminnan jatkuminen.

Kaivoslain 169 §:n mukaan edellä mainitusta lainvoimaisuusperiaatteesta on mahdollista poiketa tietyin edellytyksin. Päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta on poikkeus, jossa lähtökohta on, että valitus päätöksestä kohdistuu johonkin rajattuun erilliskysymykseen, esimerkiksi tiettyyn osaan mal-minetsintäaluetta tai tiettyyn tutkimus- tai louhintamenetelmään. Tällöin valitus viivästyttää tarpeettomasti malminetsinnän jatkumista koko alueella tai kaivoshankkeen valmistelutoimien aloittamista. Kaivosviranomainen voi hakijan pyynnöstä malminetsinnän jatkamista koskevassa taikka kaivoslupaa tai kaivosturvalli-suuslupaa koskevassa päätöksessä määrätä, että luvassa yksilöityihin toimenpiteisiin voidaan valituksesta huolimatta ryhtyä lupapäätöstä noudattaen. Hakijan tulee esittää pyynnölle perusteltu syy. Kaivosviran-omaisen tulee malminetsintäluvan voimassaolon jatkamista koskevassa päätöksessä yksilöidä sallitut toimenpiteet, ja tällaisina toimenpiteinä tulee kyseeseen lähinnä aiemmin voimassa olleen luvan mukaisten tutkimustoimenpiteiden jatkaminen laadultaan ja laajuudeltaan vastaavina.

Nykyisessä kaivoslaissa kullanhuuhdontalupa myönnetään aluksi neljäksi vuodeksi, jonka jälkeen sen voimassaoloa on mahdollista jatkaa säädettyjen edellytysten täyttyessä enintään kolme vuotta kerrallaan. Luvan enimmäisvoimassaoloaikaa ei enää rajoiteta. Tällä pyritään keskittämään perinteinen kullanhuuhdonta tietyille alueille, mikä on perusteltua alueiden muita käyttötavoitteita ja -tarkoituksia ajatellen. Kullanhuuhdonta-luvan osalta kaivoslaki ei anna mahdollisuutta poiketa lainvoimaisuusperiaatteesta.

Nykyisellä kaivoslailla lisättiin asianosaisten vaikuttamismahdollisuuksia ja kaivosviranomaisen tekemistä päätöksistä on valitettu aiempaa enemmän. Kun muutoksenhaku samalla muuttui kaksivaiheiseksi, tulee toimijoiden nykyisin varautua pitkään odotukseen ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Kullanhuuhdonta, jossa vuosittainen aktiivinen toiminta-aika on rajoittunut muutamaan kesäkuukauteen, voi pahimmillaan pysähtyä useammaksi vuodeksi muutoksenhaun seurauksena. Tällä on merkittävät taloudelliset seuraukset toimijoille, jotka usein ovat yksityishenkilöitä tai pienyrittäjiä.

Kaivoslain 169 §:n 1 momenttia ehdotetaan muutettavan siten, että myös kullanhuuhdonnan jatkoa koskeva lupapäätös voitaisiin panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen. Kaivoslain 169 §:n 5 momenttia ehdotetaan muutettavan siten, että myös kullanhuuhdontaluvan haltijan olisi suoritettava lakisääteinen korvaus säädetyn ajan kuluessa siitä, kun kaivosviranomainen on antanut 1 tai 3 momentissa tarkoitetun määräyksen. Muita muutoksia kaivoslakiin ei ehdoteta. Kaivosviranomainen voisi perustellusta syystä sekä luonnonsuojelulliset ja muut paikalliset olosuhteet huomioonottaen hakijan pyynnöstä kullanhuuhdontaluvan voimassaolon jatkamista koskevassa päätöksessä määrätä, että valituksesta huolimatta luvassa yksilöityihin toimenpiteisiin voitaisiin ryhtyä. Päätöksen täytäntöönpano ei saa tehdä muutoksenhakua hyödyttömäksi. Kaivosviranomaisen päätös toimeenpanosta muutoksenhausta huolimatta on valituskelpoinen viranomaispäätös.

2 Esityksen vaikutukset

Esityksen mukainen muutos yhtenäistäisi lupaviranomaisten poikkeusta koskevaa harkintavaltaa, ja mahdollistaisi kaivosviranomaisen harkinnan mukaan kullanhuuhdontatoiminnan jatkamisen ilman muutoksenhaun aiheuttamaa ylimääräistä taukoa.

Mikäli kullanhuuhdonta-alueella on muutoksenhaun alaisella päätöksellä aikomus jatkaa aiemmin aloitettua huuhdontatoimintaa samassa mittakaavassa ja samalla menetelmällä kuin päättyneessä luvassa, ei toimeenpano muutoksenhausta huolimatta aiheuta alueella toimenpiteitä, joiden suorittamisen jälkeen oloja ei olisi mahdollista palauttaa aiempaa vastaavaksi. Lisäksi kaivosviranomainen määrää kaivoslain nojalla erillisen vakuuden niiden edunmenetysten ja kustannusten korvaamiseksi, jotka muutoksenhaun alaisen päätöksen kumoaminen tai lupamääräysten muuttaminen voi aiheuttaa.

3 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä ja siitä on pyydetty lausunnot seuraavilta tahoilta:

oikeusministeriö, ympäristöministeriö, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Metsähallitus, Sodankylän kunta, Inarin kunta, Sallan kunta, Saamelaiskäräjät, Paliskuntain yhdistys ry, Lapin kullankaivajain liitto ry.

Saatujen lausuntojen perusteella esitystä kaivoslain 169 §:n laajentamisesta koskemaan myös kullanhuuhdontaa pidetään pääsääntöisesti perusteltuna. Saadut lausunnot on huomioitu jatkovalmistelussa. Saamelaiskäräjät esittää, ettei esitystä hyväksyttäisi.

4 Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2014.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki kaivoslain 169 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kaivoslain (621/2011) 169 §:n 1 ja 5 momentti seuraavasti:

169 §
Päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta

Kaivosviranomainen voi perustellusta syystä hakijan pyynnöstä malminetsintäluvan tai kullanhuuhdontaluvan voimassaolon jatkamista taikka kaivoslupaa tai kaivosturvallisuuslupaa koskevassa päätöksessä määrätä, että luvassa yksilöityihin toimenpiteisiin voidaan valituksesta huolimatta ryhtyä lupapäätöstä noudattaen. Sanottu ei koske uraanin tai toriumin tuottamista koskevaa kaivoslupaa.Malminetsintäluvan ja kullanhuuhdontaluvan haltijan on suoritettava malminetsintäkorvaus tai kullanhuuhdontakorvaus viimeistään 30 päivänä siitä, kun kaivosviranomainen on antanut 1 tai 3 momentissa tarkoitetun määräyksen. Malminetsintäkorvaukseen sovelletaan muutoin, mitä 99 §:ssä säädetään. Kullanhuuhdontakorvaukseen sovelletaan muutoin, mitä 102 §:ssä säädetään. Velvollisuus louhintakorvaukseen alkaa, kun kaivosviranomainen on antanut 1 tai 3 momentissa tarkoitetun määräyksen. Louhintakorvaukseen sovelletaan muutoin, mitä 100 §:ssä säädetään.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .


Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2014

Pääministeri
JYRKI KATAINEN

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori