Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden Mittatekniikan keskuksen tai FINAS-akkreditointipalvelun tehtäviin ja toimivaltaan liittyvien lakien muuttamisesta HE 163/2014

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kymmentä lakia, joissa säädetään Mittatekniikan keskuksen FINAS-akkreditointipalvelun tehtävistä ja toimivallasta. Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikön nimi muutettaisiin Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksiköksi (FINAS-akkreditointipalvelu).

Esitys liittyy Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy -nimisen osakeyhtiön perustamiseen ja Mittatekniikan keskuksen ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n muuttamiseen osakeyhtiöksi. Samalla Mittatekniikan keskuksen FINAS-akkreditointipalvelu siirretään osaksi Turvallisuus- ja kemikaalivirastoa.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain kanssa 1 päivänä tammikuuta 2015.

Yleisperustelut

1 Nykytila ja ehdotetut muutokset

Mittatekniikan keskuksen (MIKES) akkreditointiyksikkö eli FINAS-akkreditointipalvelu (FINAS = Finnish Accreditation Service) vastaa Suomessa kansallisesta akkreditoinnista. Sen tehtävistä on säädetty mittatekniikan keskuksesta annetussa laissa (1149/1990) ja mittatekniikan keskuksesta annetussa asetuksessa (678/1991). FINAS-akkreditointipalveluon myös Suomen kansallinen akkreditointielin, josta on säädetty tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annetussa Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/2008. FINAS toteaa päteväksi kalibrointi- ja testauslaboratorioita, sertifiointielimiä, tarkastuslaitoksia, vertailumittausten järjestäjiä, päästökauppa- ja ympäristötodentajia. FINAS-akkreditointipalvelun tehtäviin kuuluu myös erityisvaatimuksiin perustuvia pätevyyden arviointeja. FINAS:in toimintaa ohjaa ja valvoo akkreditointiasiain valtuuskunta.

Riippumattomuuden varmistamiseksi FINAS:in toiminta on eriytetty muusta Mittatekniikan keskuksen toiminnasta. FINAS toimii itsenäisesti ja puolueettomasti suhteessa samaan organisaatioon kuuluviin muihin toimijoihin, asiakkaisiin sekä muihin sidosryhmiin. FINAS:in tarjoamat palvelut ovat julkisia, ja ne ovat tasapuolisesti kaikkien niitä tarvitsevien saatavilla.

Valtioneuvosto on 5 päivänä syyskuuta 2013 tehnyt periaatepäätöksen valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistukseksi, jolla parannetaan suomalaisen tutkimus ja innovaatiojärjestelmän kykyä toimia nopeasti muuttuvissa olosuhteissa, sekä tehostetaan nykyisten resurssien käyttöä. Periaatepäätöksen mukaan Teknologian tutkimuskeskus VTT (VTT) ja Mittatekniikan keskus (MIKES) yhdistetään, ja uusi yksikkö yhtiöitetään VTT Oy:ksi.

Mittatekniikan keskuksen FINAS -akkreditointipalvelu toimittaa palveluja muun muassa VTT:lle. Akkreditointielimen toiminnalle tulee taata objektiivisuus ja puolueettomuus, eikä se voi olla osa yhtiötä, jolle se toimittaa palveluitaan. Yhdistäminen edellyttää FINAS:in uudelleensijoittamista syntyvän yksikön ulkopuolelle osaksi Turvallisuus- ja kemikaalivirastoa (Tukes). Esityksellä ei muuteta FINAS-akkreditointipalvelun asemaa. Akkreditointisubstanssiin liittyvissä asioissa päätösvalta olisi nykyiseen tapaan jakautunut akkreditointiyksikön päällikölle ja akkreditointiasiainvaltuuskunnalle. Tällä toimivaltarajauksella turvattaisiin omalta osaltaan akkreditointiyksikön riippumatonta, puolueetonta ja itsenäistä asemaa. Akkreditointitoiminta pidetään edelleen viranomaistoimintana. Mittatekniikan keskuksen akkreditointipalveluun on viitattu useissa säädöksissä.

Esitys sisältää ehdotukset kymmenen sellaisen lain muuttamiseksi, joissa on viitattu Mittatekniikan keskuksen akkreditointipalveluun. Lakien asiasisältöä ei ole tarkoitus muuttaa, vaan toimivallan selkeyttämiseksi lainkohdissa, joissa viitataan Mittatekniikan keskukseen, viranomaisen nimi muutettaisiin Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksiköksi (FINAS-akkreditointipalvelu) yhtenevästi nimenmuutoksen kanssa. Tämän esityksen mukaisesti muutettaisiin Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikön eli FINAS-akkreditointipalvelun nimi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksiköksi (FINAS-akkreditointipalvelu) lain asteisiin substanssisäädöksiin. Viranomaisen nimi muutettaisiin alemman asteisiin säädöksiin sitä mukaan, kun niitä tullaan uudistamaan. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston muuttamisesta annettavaksi esitetyn lain säännös, jonka mukaan jos muussa laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä viitataan Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikköön, viittauksen on katsottava tarkoittavan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikköä, on ensisijainen lakien nojalla annettuihin alemman asteisiin säädöksiin nähden sekä ajallisesti että hierarkkisesti, ja perustuslain (731/1999) 107 §:n mukaisesti syrjäyttää ristiriitatilanteessa alemman asteiset säädökset. Esitettävillä muutoksilla varmistetaan, että lainsäädännössä Mittatekniikan keskuksen FINAS-akkreditointipalvelulle annetut tehtävät ja sille annettu toimivalta käyttää julkista valtaa siirtyvät Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle samanaikaisesti kun FINAS-akkreditointipalvelu siirretään Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon.

Perustuslain 2 §:n 3 momentin ilmaiseman oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti kaiken julkisen vallan käytön on perustuttava lakiin. Jos lainsäädäntöä ei muutettaisi samanaikaisesti nimenmuutoksen kanssa, syntyisi tilanne, jossa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointyksiköllä (FINAS-akkreditointipalvelu) ei olisi perustuslain edellyttämää valtuutta hoitaa eräitä sille säädettyjä tehtäviä. Nimenmuutoksen lisäksi tehtäisiin joitakin lakiteknisiä muutoksia.

2 Esityksen vaikutukset

Lakeihin tehtävä nimenmuutos selkeyttäisi kansalaisille ja toiminnanharjoittajille suunnattua tietoa viranomaisten tehtävistä ja toimivallasta. Esityksellä ei ole vaikutusta muutettavien lakien asialliseen sisältöön, eikä esityksellä ole tämän vuoksi välittömiä taloudellisia tai muita vaikutuksia.

3 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä.

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt hallituksen esitysluonnoksesta lausunnot seuraavilta tahoilta: oikeusministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö, ympäristöministeriö, Liikenteen turvallisuusvirasto, Mittatekniikan keskus, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Teknologian tutkimuskeskus, Akkreditointiasiain valtuuskunta, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Tulli, Elintarviketurvallisuusvirasto ja Vaatimuksenmukaisuuden arviointiasiain neuvottelukunta.

Työ- ja elinkeinoministeriö sai lausunnot seuraavilta organisaatioilta: ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, valtiovarainministeriö, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Mittatekniikan keskus, Akkreditointiasiain valtuuskunta, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, Vaatimustenmukaisuuden arviointiasian neuvottelukunta ja Tulli. Lausunnonantajilla ei ollut lausuttavaa tai huomautettavaa hallituksen esitysluonnoksesta.

Maa- ja metsätalousministeriöllä huomautti lannoitevalmistelainsäädännössä termien -kansallinen lannoitevalmistetyyppinimiluettelo- sekä -EY-lannoitteiden tyyppinimiluettelo- olevan vakiintuneita käsitteitä. Tämä huomautus liittyy esitykseen, jolla oli ehdotettu muutettavaksi lannoitevalmistelain (539/2006) 6 §:n 1 momentissa oleva viittaus Euroopan yhteisön (EY) lannoitetyyppien luetteloon viittaukseksi Euroopan unionin (EU) lannoitetyyppien luetteloon.

Oikeusministeriön laintarkastuksen yhteydessä tuli esille, että myös oikeusministeriö on valmistelemassa muutosehdotusta vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmästä annettuun lain (121/2011) 13 pykälään. Tästä johtuen edellä mainitun lain 5 ja 13 §:n osalta Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikön nimi muutettaisiin Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksiköksi (FINAS-akkreditointipalvelu) eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta annetussa hallituksen esityksessä.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1 Lakiehdotusten perustelut

1.1 Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä

Yleisperustelujen mukaisesti muutettaisiin ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain (958/2013) 17 §:ssä ja 22 §:ssä olevat viittaukset Mittatekniikan keskukseen viittauksiksi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikköön (FINAS-akkreditointipalvelu).

1.2 Laivavarustelaki

Yleisperustelujen mukaisesti muutettaisiin laivavarustelain (1503/2011) 18 §:n 2—4 momentissa ja 19 §:n 2 momentissa olevat viittaukset Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikköön viittauksiksi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikköön (FINAS-akkreditointipalvelu).

1.3 Laki lelujen turvallisuudesta

Yleisperustelujen mukaisesti muutettaisiin lelujen turvallisuudesta annetun lain (1154/2011) 43 §:n 2 momentissa oleva viittaus Mittatekniikan keskuksen FINAS-akkreditointipalveluun viittaukseksi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikköön (FINAS-akkreditointipalvelu).

1.4 Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen

Yleisperustelujen mukaisesti muutettaisiin alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen annetun lain (1109/2010) 5 §:n 1 momentissa oleva viittaus Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikköön viittaukseksi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikköön (FINAS-akkreditointipalvelu).

1.5 Laki työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä

Yleisperustelujen mukaisesti muutettaisiin työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä annetun lain (1053/2010) 3 §:n 2 momentissa olevat viittaukset Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikköön viittauksiksi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikköön (FINAS-akkreditointipalvelu).

1.6 Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista

Yleisperustelujen mukaisesti muutettaisiin tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain (1005/2008) 22 §:n 3 momentissa oleva viittaus Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikköön viittaukseksi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikköön (FINAS-akkreditointipalvelu).

1.7 Lannoitevalmistelaki

Yleisperustelujen mukaisesti muutettaisiin lannoitevalmistelain (539/2006) 19 §:n 4 momentissa oleva viittaus Mittatekniikan keskuksen (MIKES) akkreditointielimeen viittaukseksi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikköön (FINAS-akkreditointipalvelu).

Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuen muutettaisiin 6 §:n 1 momentissa ja 7 §:n 1 momentissa olevat viittaukset Euroopan yhteisön (EY) lannoitetyyppien luetteloon viittauksiksi Euroopan unionin (EU) lannoitetyyppien luetteloon, 6 §:n 2 momentin 2 kohdassa ja 19 §:n 1 momentissa olevat viittaukset EY:n lainsäädäntöön viittauksiksi EU:n lainsäädäntöön sekä 26 §:ssä ja pykälän otsikossa olevat viittaukset Euroopan yhteisön tarkastajiin viittauksiksi Euroopan unionin tarkastajiin.

Lisäksi muutettaisiin 17 §:n 1 ja 2 momentissa olevat viittaukset tullilaitokseen viittauksiksi Tulliin. Tullin nimi on muuttunut Tullin hallinnosta annetun lain (960/2012) sekä tullilain muutoksen (961/2012) myötä, jotka ovat tulleet voimaan 1.1.2013.

1.8 Laki eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta

Yleisperustelujen mukaisesti muutettaisiin eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta annetun lain (1206/2004) 11 §:ssä oleva viittaus Mittatekniikan keskukseen viittaukseksi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akreditointiyksikköön (FINAS-akkreditointipalvelu).

Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuen muutettaisiin 15 §:n 3 momentissa oleva viittaus Euroopan yhteisöjen komissioon viittaukseksi Euroopan komissioon sekä 21 §:n 3 kohdassa oleva viittaus Euroopan yhteisön direktiiviin viittaukseksi Euroopan unionin direktiiviin.

1.9 Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Yleisperustelujen mukaisesti muutettaisiin vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 13 e §:n 2 momentissa oleva viittaus Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikköön viittaukseksi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikköön (FINAS-akkreditointipalvelu).

Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuen muutettaisiin 6 a §:ssä oleva viittaus Euroopan yhteisön lainsäädäntöön viittaukseksi Euroopan unionin lainsäädäntöön.

1.10 Tupakkalaki

Yleisperustelujen mukaisesti muutettaisiin tupakkalain (693/1976) 6 a §:n 2 momentissa, 6 b §:n 1 momentin 1 kohdassa sekä 14 §:n 2 momentissa olevat viittaukset Mittatekniikan keskukseen viittauksiksi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikköön (FINAS-akkreditointipalvelu).

Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuen muutettaisiin 5 §:n 3 momentissa oleva viittaus Euroopan yhteisön säädöksiin viittaukseksi Euroopan unionin säädöksiin, 6 c §:n 2 momentissa oleva viittaus Euroopan yhteisöjen komissioon viittaukseksi Euroopan komissioon, 7 a §:n 1 momentissa oleva viittaus Euroopan yhteisöön viittaukseksi Euroopan unioniin, sekä 28 §:n 3 momentin 3 kohdassa oleva viittaus Euroopan yhteisön lainsäädäntöön viittaukseksi Euroopan unionin lainsäädäntöön.

2 Voimaantulo

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan samanaikaisesti Teknologian tutkimuskeskus VTT OY -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain, ( /2014, HE 74/2014 vp) kanssa 1 päivänä tammikuuta 2015.

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

Lakiehdotukset

1.

Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain 17 ja 22 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain (958/2013) 17 ja 22 § seuraavasti:

17 §
Yksittäishyväksynnän myöntäjää koskevien edellytysten täyttämisen osoittaminen

Hakijan on 9 §:n 2 momentissa tarkoitettua laatujärjestelmää koskevien vaatimusten täyttymiseksi esitettävä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikön (FINAS-akkreditointipalvelu) tai muun vastaavan laitoksen antama todistus tai lausunto edellytysten täyttymisestä.


Yksittäishyväksynnän myöntäjälle säädettyjen muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen edellytysten täyttymistä arvioitaessa on otettava huomioon FINAS-akkreditointipalvelun tai muun vastaavan laitoksen antama todistus tai lausunto edellytysten täyttymisestä.


22 §
Valvonta

Liikenteen turvallisuusvirasto valvoo yksittäishyväksyntöjen myöntämistä sekä tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Liikenteen turvallisuusvirasto voi käyttää valvonnassa FINAS -akkreditointipalvelun tai muun vastaavan laitoksen apua.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kuuta 20.

2.

Laki laivavarustelain 18 ja 19 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan laivavarustelain (1503/2011) 18 §:n 2—4 momentti ja 19 §:n 2 momentti seuraavasti:

18 §
Ilmoitetun laitoksen nimeämisen edellytykset

Ilmoitetun laitoksen on osoitettava Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikön (FINAS-akkreditointipalvelu) akkreditoinnilla täyttävänsä 1 momentissa säädetyt edellytykset. Akkreditointitodistus on liitettävä 17 §:ssä tarkoitettuun hakemukseen.


Ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava liikenne- ja viestintäministeriölle ja FINAS-akkreditointipalvelulle kaikista sellaisista muutoksista, joilla voi olla vaikutusta 1 momentissa säädettyjen edellytysten täyttymiseen.


FINAS-akkreditointipalvelu arvioi säännöllisin väliajoin akkreditointimenettelyjen mukaisesti, että ilmoitettu laitos edelleen täyttää 1 momentissa asetetut vaatimukset. Ilmoitetun laitoksen on toimitettava FINAS-akkreditointipalvelulle pätevyyden arvioimista varten tarpeelliset tiedot.19 §
Ilmoitetun laitoksen tehtävät

Ilmoitettu laitos voi käyttää apunaan ulkopuolisia testaus- tai tarkastuspalveluja taikka muita palveluja, jos ulkopuolinen palveluntuottaja täyttää 18 §:ssä säädetyt edellytykset. Ilmoitettu laitos vastaa ulkopuolisella teettämistään toimenpiteistä ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnin kokonaisuudesta. Ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava käyttämistään ulkopuolisista palveluista liikenne- ja viestintäministeriölle ja FINAS-akkreditointipalvelulle.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kuuta 20.

3.

Laki lelujen turvallisuudesta annetun lain 43 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lelujen turvallisuudesta annetun lain (1154/2011) 43 §:n 2 momentti seuraavasti:

43 §
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen ilmoittaminen

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset arvioi Suomessa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikkö (FINAS-akkreditointipalvelu).Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kuuta 20.

4.

Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen annetun lain (1109/2010) 5 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 909/2011, seuraavasti:

5 §
Tutkimuslaitos

Vaatimustenmukaisuustodistuksen voi antaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikön (FINAS-akkreditointipalvelu) tai muun vastaavan kansallisen akkreditointielimen akkreditoima tutkimuslaitos tai muu tutkimuslaitos, jolla on vastaava pätevyys. Akkreditointiin sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden.


— — — — — — — — — — — — — —Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

5.

Laki työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä annetun lain (1053/2010) 3 §:n 2 momentti seuraavasti:

3 §
Hyväksymisen hakeminen

Hakemukseen on liitettävä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikön (FINAS-akkreditointipalvelu) akkreditointipäätös tai sen puuttuessa FINAS-akkreditointipalvelun tai sitä vastaavan riippumattoman asiantuntijaelimen antama muu vastaava selvitys 2 §:ssä säädettyjen hyväksymisen edellytysten täyttymisestä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kuuta 20.

6.

Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain (1005/2008) 22 §:n 3 momentti seuraavasti:

22 §
Tarkastuslaitoksen hyväksymisen edellytykset

Tarkastuslaitoksen on osoitettava Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikön (FINAS-akkreditointipalvelu) tai muun akkreditointielinten tarkastuslaitoksia koskevaan vastavuoroiseen tunnustamissopimukseen kuuluvan akkreditointielimen arvioinnilla täyttävänsä 1 momentissa säädetyt edellytykset.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kuuta 20.

7.

Laki lannoitevalmistelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lannoitevalmistelain (539/2006) 6 §:n 1 momentti ja 2 momentin 2 kohta, 7 §:n 1 momentti, 17 §, 19 §:n 1 ja 4 momentti sekä 26 §, sellaisina kuin niistä on 17 § laissa 1498/2009, seuraavasti:

6 §
Lannoitevalmisteen tyyppinimi

Vain sellaisia lannoitevalmisteita, joiden tyyppinimi kuuluu joko kansalliseen lannoitevalmisteiden tyyppinimiluetteloon tai EY-lannoitteiden osalta lannoiteasetuksen liitteenä julkaistavaan Euroopan unionin (EU) lannoitetyyppien luetteloon, saa tuoda maahan, saattaa markkinoille tai valmistaa markkinoille saattamista varten.


Kansalliseen lannoitevalmisteiden tyyppiluetteloon voidaan lisätä uusi tyyppinimi:


2) jos siihen kuuluvat lannoitevalmisteet voidaan analysoida ja niistä voidaan ottaa näytteen EU:n lainsäädännön mukaisella menetelmällä tai, jos EU:n lainsäädäntöä ei ole, kansainvälisesti hyväksytyllä standardimenetelmällä taikka jos sellaistakaan ei ole, yhtä pätevällä lannoitevalmisteiden analysointiin ja näytteenottoon validoidulla menetelmällä;7 §
Lannoitevalmisteen tyyppinimen hakeminen

Lannoitevalmisteen uuden tyyppinimen sisällyttämistä kansalliseen lannoitevalmisteiden tyyppinimiluetteloon tai EU:n lannoitetyyppien luetteloon haetaan Elintarviketurvallisuusvirastolta. Hakemukseen, joka koskee uuden tyyppinimen lisäämistä kansalliseen lannoitevalmisteiden tyyppinimiluetteloon, on liitettävä seuraavat tiedot:

1) ehdotus uudeksi tyyppinimeksi ja sen perustelut;

2) kuvaus valmistusprosessista;

3) selvitys pääasiallisesti käytettävistä raaka-aineista ja niiden alkuperästä;

4) selvitys keskeisestä kemiallisesta ja biologisesta koostumuksesta sekä fysikaalisista ominaisuuksista;

5) näytteenotto- ja analyysimenetelmät keskeisten ominaisuuksien mittaamiseksi;

6) suositeltava käyttömäärä, käyttöohjeet ja käyttöä rajoittavat tekijät sekä varastointiominaisuudet, ottaen huomioon terveys-, turvallisuus- ja ympäristöhaittojen ehkäiseminen; ja

7) hakijan yhteystiedot.17 §
Valvontaviranomaiset

Lannoiteasetuksen, sivutuoteasetuksen ja tämän lain täytäntöönpanosta sekä lannoiteasetuksen, sivutuoteasetuksen ja tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvonnasta ja valvonnan järjestämisestä vastaa Elintarviketurvallisuusvirasto. Elintarviketurvallisuusvirasto käyttää valvonnassa apunaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia. Lannoitevalmisteiden maahantuontia ja maastavientiä valvoo Elintarviketurvallisuusviraston ohella Tulli.


Tullin suorittamasta valvonnasta säädetään tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.


19 §
Hyväksytyt laboratoriot

Elintarviketurvallisuusviraston laboratorio toimii lannoiteasetuksessa, sivutuoteasetuksessa ja tässä laissa tarkoitettuna lannoitevalmistevalvontaan ja sivutuoteasetuksessa tarkoitettuna omavalvontaan liittyvien analyysien virallisena laboratoriona. Lannoitevalmistevalvontaan ja sivutuoteasetuksessa edellytettyyn laitosten omavalvontaan liittyvät analyysit voidaan tehdä myös muussa laboratoriossa, jonka Elintarviketurvallisuusvirasto on hyväksynyt. Muu laboratorio on hyväksyttävä, jos se on pätevä tekemään edellä mainitut analyysit EU:n lainsäädännön mukaan, tai, jos EU:n lainsäädäntöä ei ole, kansainvälisesti hyväksytyillä standardimenetelmillä taikka näidenkin puuttuessa yhtä pätevillä validoiduilla menetelmillä, jotka on tarkoitettu lannoitevalmisteiden analysointiin ja näytteenottoon. Hakemukseen liitettävistä edellytysten täyttymistä osoittavista asiakirjoista säädetään tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.Lannoitevalmisteiden räjähtämättömyyskokeita suorittavan testauslaitoksen tulee olla Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikön (FINAS-akkreditointipalvelu) tai muun Euroopan talousalueeseen kuuluvan jäsenvaltion akkreditointielimen asianomaiselle pätevyysalueelle akkreditoima taikka sen pätevyyden tulee olla muulla luotettavalla tavalla varmistettu.


26 §
Euroopan unionin tarkastajat

Mitä 24 ja 25 §:ssä säädetään Suomen viranomaisten tarkastus- ja tiedonsaantioikeudesta, koskee myös EU:n tarkastajia. Elintarviketurvallisuusviraston on näissä tarkastuksissa toimittava yhteistyössä EU:n tarkastajien kanssa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kuuta 20.

8.

Laki eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta annetun lain (1206/2004) 11 §, 15 §:n 3 momentti ja 21 §:n 3 kohta seuraavasti:

11 §
Nimeämisen edellytykset

Arviointilaitoksen on osoitettava pätevyytensä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikön (FINAS-akkreditointipalvelu) arvioinnilla tai vastaavalla tavalla.


15 §
Valvonta

Liikenteen turvallisuusvirasto toimittaa Euroopan komissiolle selvityksen tämän lain säännösten mukaisesti suorittamastaan valvonnasta. Tarkemmat säännökset selvityksestä ja sen toimittamisesta annetaan liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella.


21 §
Salassapidettävien tietojen luovuttaminen

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä Liikenteen turvallisuusvirasto saa luovuttaa tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä hoidettaessa saatuja salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja:


3) toimivaltaiselle ulkomaan viranomaiselle ja kansainväliselle toimielimelle Euroopan unionin direktiivin tai Suomea sitovaan kansainväliseen sopimukseen perustuvan velvoitteen toteuttamiseksi.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kuuta 20.

9.

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 6 a ja 13 e §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 6 a § ja 13 e §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 6 a § laissa 215/2005 ja 13 e §:n 2 momentti laissa 1004/2011, seuraavasti:

6 a §
Ulkomaisen ja Ahvenanmaan maakunnan viranomaisten toimenpiteiden tunnustaminen

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää ulkomaisen tai Ahvenanmaan maakunnan viranomaisen taikka ulkomaisen tai Ahvenanmaan maakunnan viranomaisen valtuuttaman muun toimielimen suorittaman vaarallisten aineiden kuljetukseen tai tilapäiseen säilytykseen liittyvän toimenpiteen ja siitä annetun todistuksen, kuten vaarallisten aineiden kuljettamiseen oikeuttavan ajoluvan, turvallisuusneuvonantajan todistuksen, vaarallisen aineen luokituksen sekä pakkauksen tai säiliön hyväksymisen, tunnustamisesta Suomessa, jos toimenpiteen ja todistuksen tunnustaminen perustuu Euroopan unionin lainsäädäntöön tai Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen velvoitteeseen taikka jos toimenpiteen suorittamisessa ja todistuksen antamisessa on muutoin otettu huomioon Suomessa sovellettavia vastaavat turvallisuusvaatimukset.


13 e §
Tarkastuslaitosten tunnustamisen edellytykset

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen edellytysten täyttymisen osoittamiseksi kuljetettavien painelaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointeja, uudelleenarviointeja tai tarkastuksia suorittavan tarkastuslaitoksen on oltava Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikön (FINAS-akkreditointipalvelu) akkreditoima 1 momentissa tarkoitetun standardin mukaiseksi A tai B tyypin tarkastuslaitokseksi.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kuuta 20.

10.

Laki tupakkalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tupakkalain (693/1976) 5 §:n 3 momentti, 6 a §:n 2 momentti, 6 b §:n 1 momentin 1 kohta, 6 c §:n 2 momentin suomenkielinen sanamuoto, 7 a §:n 1 momentti, 14 §:n 2 momentti ja 28 §:n 3 momentin 3 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 5 §:n 3 momentti laissa 498/2002, 6 a §:n 2 momentti ja 6 b §:n 1 momentin 1 kohta laissa 698/2010, 6 c §:n 2 momentin suomenkielinen sanamuoto ja 7 a §:n 1 momentti laissa 984/2008, 14 §:n 2 momentti laissa 1538/2009 ja 28 §:n 3 momentin 3 kohta laissa 681/1999, seuraavasti:

5 §

Muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen tupakkatuotteen sisältämien tai sitä poltettaessa syntyvien terveysvaaroja tai -haittoja aiheuttavien aineiden enimmäismääristä säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella sen mukaan kuin Euroopan unionin säädösten täytäntöönpano edellyttää.


6 a §

Testauslaboratorion hyväksymistä koskeva hakemus on toimitettava lupa- ja valvontavirastolle. Lupa- ja valvontavirasto hyväksyy laboratorion, jos laboratorio esittää hakemuksensa liitteenä todistuksen siitä, että Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikkö (FINAS-akkreditointipalvelu) on todennut, että laboratorio täyttää kansainväliset vaatimukset testauslaboratorioiden pätevyydestä ja että sen pätevyysalueeseen kuuluvat 6 §:n 2 momentissa tarkoitetut testausmenetelmät.6 b §

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi keskeyttää laboratorion toiminnan määräajaksi tai peruuttaa laboratorion hyväksymisen, jos:

1) FINAS-akkreditointipalvelu toteaa, ettei testauslaboratorio täytä sen pätevyydelle tai testausmenetelmien pätevyydelle asetettuja vaatimuksia; tai6 c §

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annetaan tarkemmat säännökset 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen luetteloiden rakenteesta, luetteloihin liitettäviä ainesosia koskevista selvityksistä, toksikologisista ja muista tiedoista sekä luetteloiden toimittamisesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle ja Euroopan komissiolle. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annetaan tarkemmat säännökset 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamisesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle.7 a §

Ilmaisuja, nimityksiä, tavaramerkkejä ja kuvallisia tai muita merkkejä, jotka luovat vaikutelman, että tupakkatuote on vähemmän haitallinen kuin muut, ei saa käyttää tupakkatuotteiden pakkauksissa. Mitä tässä momentissa säädetään, ei kuitenkaan koske Euroopan unionin ulkopuolelle vietävien tupakkatuotteiden pakkauksia.14 §

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ohjaa aluehallintovirastoja ja kuntia niille tämän lain perusteella kuuluvien tehtävien hoitamisessa. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto valvoo tupakkatuotteiden koostumusta, laadunvalvontaa, testauslaboratorioita sekä myyntiä ja mainontaa koskevien 5, 6, 6 a—6 c, 7, 7 a, 8 ja 9 §:n säännösten noudattamista. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle kuuluva testauslaboratorioiden pätevyyden ja testausmenetelmien pätevyyden valvonta tapahtuu FINAS-akkreditointipalvelun avustuksella. FINAS-akkreditointipalvelulla on tässä avustustehtävässä valvontaviranomaiselle 28 §:ssä säädetyt oikeudet.28 §

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä voidaan tämän lain noudattamista valvottaessa tai valvontaan liittyvää tehtävää suoritettaessa saatuja tietoja liike- tai ammattisalaisuudesta luovuttaa:


3) Euroopan unionin lainsäädännön tai muun Suomea sitovan kansainvälisen velvoitteen edellyttämille ulkomaisille toimielimille ja tarkastajille kyseisen lainsäädännön tai sopimuksen niin edellyttäessä.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kuuta 20.


Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2014

Pääministeri
ALEXANDER STUBB

Työministeri
Lauri Ihalainen