Hallituksen esitys Eduskunnalle arpajaislain sekä eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 96/2008 vp) täydentämisestä HE 212/2008

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi arpajaislain sekä eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta annettua hallituksen esitystä, jonka tavoitteena on tehostaa rahapelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten ja terveydellisten haittojen ehkäisemistä sekä lisätä viranomaisten keinoja puuttua lainvastaiseen rahapelitoimintaan.

Täydentävässä esityksessä ehdotetaan samassa tarkoituksessa lisättäväksi rikoslakiin 17 lukuun rahapelitoiminnan yhteydessä tehdylle arpajaisrikokselle rahapelitoiminnan huomattavan yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen vuoksi ankarammin rangaistava tekomuoto rikosnimikkeenään rahapelirikos. Uuden rikostunnusmerkistön täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden varmistamiseksi arpajaislakiin ehdotetaan lisättäväksi rikostunnusmerkistössä käytetyn rahapelin käsitteen määritelmä.

PERUSTELUT

1 Nykytila ja ehdotetut muutokset

Arpajaisrikoksesta säädetään rikoslain (39/1889) 17 luvun 16 a §:ssä. Tekotapoina ovat 1) arpajaisten toimeenpaneminen ilman arpajaislaissa (1047/2001) tarkoitettua lupaa, 2) arpajaisten tuottojen käyttäminen olennaisesti vastoin arpajaisten toimeenpanoon annetussa luvassa tai tuottojen käyttötarkoituksen muuttamista koskevassa luvassa annettua määräystä, 3) arpajaisten toimeenpanoon kuuluvan tilitysvelvollisuuden laiminlyöminen, 4) arpajaislain 62 §:n 1—4 momentissa säädetyn kiellon rikkominen ja 5) pienarpajaisten toimeenpaneminen, vaikkeivät arpajaislain 5 §:ssä säädetyt arpajaisten toimeenpanijan edellytykset täyty. Arpajaisrikoksesta tuomitaan sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Rahapelitoiminnan osalta epäillyt arpajaisrikokset ovat liittyneet useimmiten meillä luvattomien rahapelien edistämiseen mainosaineistoa julkaisemalla tai levittämällä. Kysymys yksinoikeusjärjestelmien alueellisesta ulottuvuudesta oli esillä korkeimman oikeuden Ahvenanmaan raha-automaattiyhdistyksen internetpelejä koskevassa ratkaisussa (KKO 2005:27).

Rahapelitoiminnan huomattavan yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen vuoksi ehdotetaan rikoslakiin lisättäväksi rahapelitoiminnan yhteydessä tehdylle arpajaisrikokselle oma, ankarammin rangaistava tekomuoto rikosnimikkeenään rahapelirikos.

Rahapelirikoksena rangaistaisiin lainvastaisen rahapelitoiminnan ehkäisemisen näkökulmasta keskeiset, nykyisin tavallisena arpajaisrikoksena rangaistavat teot. Tekotavat olisivat 1) rahapelin toimeenpaneminen ilman rahapelilupaa tai vastoin rahapeliluvan ehtoja tai määräyksiä, 2) arpojen myyminen tai välittäminen ilman rahapelilupaa toimeenpantuun rahapeliin tai sellaisen rahapelin markkinointi, 3) arpojen myyminen tai välittäminen rahapeliin ulkomaille tai rahapelin markkinointi ulkomaille, jollei se ole sallittua sen valtion tai alueen lainsäädännön mukaan, johon arpoja myydään tai välitetään tai rahapeliä markkinoidaan, 4) arpojen myyminen tai välittäminen, pelipanosten vastaanottaminen tai voittojen välittäminen ilman rahapelin toimeenpanijan lupaa ja 5) tilan luovuttaminen ilman rahapelilupaa tapahtuvaan raha-automaatin tai kasinopelin käytettävänä pitämiseen. Ensimmäinen tekotapa sisältyy nykyisin ilman rahapelilupaa tapahtuvan toiminnan osalta arpajaisrikosta koskevan rikoslain 17 luvun 16 a §:n 1 kohtaan. Rangaistavaa olisi lisäksi rahapeliluvan ehtojen tai määräysten vastainen toiminta. Muut tekotavat sisältyvät nykyisin saman arpajaisrikosta koskevan säännöksen 4 kohtaan ja saavat sisältönsä arpajaislain 62 §:n 2 ja 3 momentista. Toinen ja kolmas tekotapa olisi muotoiltu eduskunnalle aikaisemmin annetussa hallituksen esityksessä (HE 96/2008 vp) arpajaislain 62 §:n 2 momentille ehdotettu sanamuoto huomioon ottaen. Mainitun esityksen mukaan säännöksessä käytettäisiin käsitettä arpajaisten markkinointi aikaisemman käsitteen arpajaisten edistäminen julkaisemalla tai levittämällä mainosaineistoa tai muulla vastaavalla tavalla sijasta. Samassa esityksessä ehdotetaan markkinointi määriteltävän arpajaislain 4 §:n 3 kohdassa. Rahapelien toimeenpanoon liittyvät tuottojen käyttötarkoitusta ja tilitysvelvollisuutta koskevat väärinkäytökset arvioitaisiin sen sijaan edelleenkin tavallisena arpajaisrikoksena.

Rahapelirikokselle ehdotettu rangaistusasteikko vastaisi rahankeräysrikokselle rikoslain 17 luvun 16 b §:ssä vuonna 2006 säädettyä rangaistusasteikkoa.

Rahapelirikosta koskevat säännökset ehdotetaan sijoitettavaksi rikoslain 17 luvun 16 a §:ään. Nykyiset 16 a, 16 b ja 16 c § siirtyisivät 16 b, 16 c ja 16 d §:ksi. Samalla 16 b §:ksi siirtyvään nykyiseen 16 a §:ään ehdotetaan tehtäviksi uuden 16 a §:n lisäämisestä aiheutuvat muutokset.

Arpajaislain 4 §:ssä on määritelty rahapelitoiminta, mutta ei nimenomaisesti rahapeliä. Rahapelitoiminnalla tarkoitetaan 4 §:n 2 kohdan mukaan sellaisten arpajaisten toimeenpanoa, joista pelaaja voi voittaa rahaa.

Kun ehdotetun rahapelirikoksen rikostunnusmerkistössä käytettäisiin rahapelin käsitettä, ehdotetaan arpajaislakiin lisättäväksi rikostunnusmerkistön täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden varmistamiseksi rahapelin määritelmä. Rahapelillä tarkoitettaisiin nykyistä rahapelitoiminnan määritelmää vastaavasti arpajaisia, joista pelaaja voi voittaa rahaa. Sallitut rahapelin toimeenpanomuodot lueteltaisiin edelleenkin arpajaislain 3 §:n 1—7 kohdassa.

Rikoslakiin lisättäväksi ehdotetun rahapelirikosta koskevan säännöksen vuoksi myös arpajaislain 63 §:n viittaussäännökseen tehtäisiin vastaava lisäys.

2 Esityksen vaikutukset

Esitys ehkäisee osaltaan lainvastaista rahapelitoimintaa ja siihen liittyen myös rahapelaamisesta aiheutuvia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja.

3 Asian valmistelu

Valtioneuvoston asettama Rahapelifoorumi ehdotti kansallista rahapelipolitiikkaa koskevissa 10 päivänä maaliskuuta 2006 valmistuneissa linjauksissaan (Sisäasiainministeriön julkaisuja 28/2006) arpajaisrikoksen rinnalle säädettäväksi rahapeleihin liittyvän törkeän tekomuodon rikosnimikkeenään esimerkiksi rahapelirikos. Rahapelirikoksen rangaistusseuraamusten tulisi olla ankarammat kuin tavallisessa arpajaisrikoksessa. Vankeusrangaistuksen enimmäismäärää tulisi nostaa tältä osin nykyisestä kuudesta kuukaudesta esimerkiksi kahteen vuoteen.

Sisäasiainministeriössä valmisteltiin virkamiestyönä luonnos hallituksen esitykseksi (SM044:00/2007), jossa ehdotettiin tehtäväksi muun muassa Rahapelifoorumin ehdottama rikoslain muutos. Luonnos hallituksen esitykseksi oli lausuntokierroksella toukokuussa 2007.

Sisäasiainministeriön asettaman arpajaislain uudistamista koskevan hankkeen (SM064:00/2007) ensimmäisen vaiheen ehdotukset sisältävä väliraportti luovutettiin sisäasiainministerille 10 päivänä huhtikuuta 2008. Edellä mainitun sisäasiainministeriössä virkamiestyönä valmistellun luonnoksen hallituksen esitykseksi ja siitä saadun lausuntopalautteen pohjalta valmistellut hankkeen ehdotukset sisälsivät muun muassa rangaistussäännöstä koskevat säädösesitykset. Tämä esitys pohjautuu noihin ehdotuksiin.

4 Voimaantulo

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan samanaikaisesti eduskunnalle aikaisemmin annetussa hallituksen esityksessä ehdotettujen lakien kanssa.

Rahapelirikosta koskevan rangaistussäännöksen soveltamisen osalta noudatettaisiin perustuslain 8 §:ssä ja rikoslain 3 luvun 2 §:ssä säädettyä lievemmän lain periaatetta.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

Lakiehdotukset

Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 17 luvun 16 a—16 c §, sellaisina kuin ne ovat, 16 a § laissa 1051/2001 sekä 16 b ja 16 c § laissa 257/2006, sekä

lisätään 17 lukuun, sellaisena kuin se on siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, uusi 16 d § seuraavasti:

17 luku

Rikoksista yleistä järjestystä vastaan

16 a §
Rahapelirikos

Joka

1) toimeenpanee rahapelin ilman arpajaislain (1047/2001) 11 §:ssä tarkoitettua rahapelilupaa tai vastoin rahapelilupaan 13 §:n mukaan liitettyjä ehtoja tai määräyksiä,

2) myy tai välittää arpoja ilman arpajaislaissa tarkoitettua rahapelilupaa toimeenpantuun rahapeliin tai markkinoi sellaista rahapeliä vastoin arpajaislain 62 §:n 2 momentin 1 kohdassa säädettyä kieltoa,

3) myy tai välittää arpoja rahapeliin ulkomaille tai markkinoi rahapeliä ulkomaille vastoin arpajaislain 62 §:n 2 momentin 2 kohdassa säädettyä kieltoa,

4) ilman rahapelin toimeenpanijan lupaa myy tai välittää arpajaislaissa tarkoitetun rahapeliluvan nojalla toimeenpantuun rahapeliin liittyviä arpoja taikka vastaanottaa sellaiseen rahapeliin liittyviä pelipanoksia tai välittää sellaiseen rahapeliin liittyviä voittoja vastoin arpajaislain 62 §:n 2 momentin 3 kohdassa säädettyä kieltoa, taikka

5) luovuttaa tilan ilman arpajaislaissa tarkoitettua rahapelilupaa tapahtuvaan raha-automaatin tai kasinopelin käytettävänä pitämiseen vastoin arpajaislain 62 §:n 3 momentissa säädettyä kieltoa,


on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, rahapelirikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.


16 b §
Arpajaisrikos

Joka

1) toimeenpanee muut kuin 16 a §:n 1 kohdassa tarkoitetut arpajaiset ilman arpajaislaissa tarkoitettua lupaa,

2) muulla kuin 16 a §:ssä tarkoitetulla tavalla rikkoo arpajaislain 62 §:n 1—4 momentissa säädettyä kieltoa,

3) käyttää arpajaisten tuotot olennaisesti vastoin arpajaisten toimeenpanoon annetussa luvassa tai tuottojen käyttötarkoituksen muuttamista koskevassa luvassa annettua määräystä,

4) laiminlyö arpajaisten toimeenpanoon kuuluvan tilitysvelvollisuuden, tai

5) toimeenpanee arpajaislain 27 §:n 1 momentissa tarkoitetut pienarpajaiset, vaikkei täytä arpajaislain 5 §:ssä säädettyjä arpajaisten toimeenpanijaa koskevia edellytyksiä,


on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, arpajaisrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.


16 c §
Rahankeräysrikos

Joka tahallaan

1) toimeenpanee rahankeräyksen ilman rahankeräyslaissa (255/2006) tarkoitettua lupaa taikka lain 5 §:n 2 tai 3 momentin vastaisesti,

2) toimeenpanee rahankeräyksen vastoin rahankeräyslain 9 §:ssä säädettyä kieltoa,

3) toimeenpannessaan rahankeräyksen antaa keräyksen kohderyhmälle merkityksellisiä totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja,

4) antaa rahankeräyslaissa tarkoitetulle lupaviranomaiselle väärän tiedon seikasta, joka on omiaan vaikuttamaan rahankeräysluvan saantiin tai ehtoihin, tai salaa sellaisen seikan taikka luvan saatuaan jättää ilmoittamatta lupaviranomaiselle olosuhteiden muutoksesta, josta luvan myöntämisen yhteydessä tai muuten on erityisesti velvoitettu ilmoittamaan,

5) käyttää rahankeräyksellä saatuja varoja olennaisesti vastoin rahankeräysluvassa tai varojen käyttötarkoituksen muuttamista koskevassa luvassa asetettuja ehtoja tai annettuja määräyksiä,

6) laiminlyö rahankeräyslain 21 §:ssä säädetyn tilitys- tai ilmoitusvelvollisuuden tai

7) toimii rahankeräyksen käytännön toimeenpanijana ilman rahankeräyslain 15 §:n 1 momentissa tarkoitettua määräystä,


on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, rahankeräysrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.


16 d §
Lievä rahankeräysrikos

Jos rahankeräysrikos on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava lievästä rahankeräysrikoksesta sakkoon.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

2.

Laki arpajaislain 4 ja 63 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 23 päivänä marraskuuta 2001 annetun arpajaislain (1047/2001) 4 §:n 2 kohta ja 63 § sekä

lisätään 4 §:ään uusi 1 a kohta seuraavasti:

4 §
Muut määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:


1 a) rahapelillä sellaisia arpajaisia, joista pelaaja voi voittaa rahaa;

2) rahapelitoiminnalla rahapelin toimeenpanoa;63 §
Viittaukset rikoslakiin

Rangaistus rahapelirikoksesta ja arpajaisrikoksesta säädetään rikoslain (39/1889) 17 luvun 16 a ja 16 b §:ssä.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .


Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2008

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund