Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain 32 §:n muuttamisesta HE 7/2008

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Terveydensuojelulakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että yleisiä uimarantoja koskevaa asetuksenantovaltuutta täsmennettäisiin.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Terveydensuojelulain (763/1994) 32 §:ssä sosiaali- ja terveysministeriölle säädetty asetuksenantovaltuus koskien yleisiä uimarantoja kattaa nykyisellään yleisen uimarannan uimaveden terveydelliset ja muut laatuvaatimukset.

Sosiaali- ja terveysministeriö on yhdessä muiden keskeisten viranomaisten ja toimijoiden kanssa valmistellut sosiaali- ja terveysministeriön asetusta yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta. Tällä asetuksella pantaisiin täytäntöön uimaveden laadun hallinnasta ja direktiivin 76/160/ETY kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/7/EY, jäljempänä uimavesidirektiivi

Jotta uimavesidirektiivi voitaisiin panna täytäntöön sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella, tulisi terveydensuojelulaissa olevaa asetuksenantovaltuutta laajentaa koskemaan myös yleisen uimarannan veden laadun valvontaa ja hallintaa sekä uimaveden laadusta tiedottamista. Uimavesidirektiivi olisi pantava täytäntöön kansallisesti 24 päivään maaliskuuta 2008 mennessä, kaksi vuotta direktiivin voimaantulon jälkeen.

2. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä. Esityksestä on pyydetty ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, oikeusministeriön, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen ja Kansanterveyslaitoksen lausunnot. Lausunnonantajat pitävät ehdotusta perusteltuna.

3. Voimaantulo

Lain olisi tultava voimaan mahdollisimman pian.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki terveydensuojelulain 32 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä elokuuta 1994 annetun terveydensuojelulain (763/1994) 32 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1223/2002, seuraavasti:

32 §
Asuntoja, yleisiä alueita ja laitoksia koskevat tarkemmat säännökset

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä:

1) 28 §:ssä tarkoitettujen alueiden ja laitosten terveydellisistä arviointiperusteista;

2) 29 §:ssä tarkoitettujen yleisen uimalan, uimahallin, kylpylän sekä yleisen virkistymis-, kuntoutus-, hieronta- tai muun vastaavan yleisen altaan veden terveydellisistä laatuvaatimuksista, säännöllisestä valvonnasta ja tiedottamisesta; sekä

3) yleisen uimarannan uimaveden terveydellisistä ja muista laatuvaatimuksista, laadun valvonnasta ja hallinnasta sekä uimaveden laadusta tiedottamisesta.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .


Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2008

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä