Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 45 luvun 27 §:n muuttamisesta HE 185/2000

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain 45 lukua siten, että sen 27 §:n 2 momentissa viitataan Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön päätökseen perustuvaan rauhanturvaamistoimintaan annetun lain muutettuun nimikkeeseen.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että rikoslain 45 luvun 1 §:n muuttamisesta 18 päivänä elokuuta 2000 annettu laki kumotaan tarpeettomana.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Rikoslain (39/1889) voimassa olevan 45 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan sotilaita koskevia säännöksiä sovelletaan myös rajavartiolaitoksessa sotilastehtävissä palveleviin sekä Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön päätökseen perustuvaan rauhanturvaamistoimintaan annetussa laissa (514/1984) tarkoitetussa palveluksessa oleviin niin kuin siitä laissa erikseen säädetään. Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön päätökseen perustuvaan rauhanturvaamistoimintaan annetun lain nimike muutettiin 18 päivänä elokuuta 2000 annetulla lailla (750/2000) rauhanturvaamislaiksi. Samassa yhteydessä eduskunnassa hyväksyttiin laki rikoslain 45 luvun 1 §:n muuttamisesta (752/2000), jolla muutettiin 1 §:n 3 momenttiin sisältyvä lakiviittaus. Lait tulevat voimaan 31 päivänä joulukuuta 2000.

Rikoslain 45 luku muutettiin kokonaisuudessaan 1 päivänä tammikuuta 2001 voimaan tulevalla lailla (559/2000). Luvun 1 §, joka sisältää säännökset luvun henkilöllisestä soveltamisalasta, siirrettiin tällöin 27 §:ksi.

Käsiteltäessä eduskunnassa hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön päätökseen perustuvaan rauhanturvaamistoimintaan annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2000 vp), ei ehdotusta sovitettu yhteen aiemmin hyväksytyn rikoslain 45 luvun muuttamista tarkoittavan ehdotuksen (HE 17/1999 vp) kanssa.

Rikoslain 45 lukuun tehtyjen rinnakkaisten lainmuutosten yhteensovittamiseksi ehdotetaan, että luvun 27 §:n 2 momenttia muutettaisiin siten, että siinä viitattaisiin Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön päätökseen perustuvaan rauhanturvaamistoimintaan annetun lain sijaan rauhanturvaamislakiin. Koska luvun 1 §:n 3 momentti on täysin samansisältöinen kuin uudistetun luvun 27 §:n 2 momentti, ehdotetaan lisäksi rikoslain 45 luvun 1 §:n muuttamisesta 18 päivänä elokuuta 2000 annettu laki kumottavaksi tarpeettomana.

2. Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei ole taloudellisia eikä organisatorisia vaikutuksia.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä oikeusministeriössä.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotukset

Laki rikoslain 45 luvun 27 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 45 luvun 27 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 559/2000, seuraavasti:

45 luku

sotilasrikoksista

27 §
Sotilaat

Sotilaita koskevia säännöksiä sovelletaan lisäksi rajavartiolaitoksessa sotilastehtävissä palveleviin sekä rauhanturvaamislaissa (514/1984) tarkoitetussa palveluksessa oleviin niin kuin siitä laissa erikseen säädetään.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Tällä lailla kumotaan rikoslain 45 luvun 1 §:n muuttamisesta 18 päivänä elokuuta 2000 annettu laki (752/2000).


Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Johannes Koskinen