Säteilyturvakeskuksen määräys ionisoimattoman säteilyn käytöstä kosmeettisessa tai siihen verrattavassa toimenpiteessäS/11/2021

PDF

Perustelumuistio

Säteilyturvakeskuksen päätöksen mukaisesti määrätään säteilylain (859/2018) 162 §:n 3 momentin nojalla:

1 § Soveltamisala

Tätä määräystä sovelletaan säteilylain (859/2018) 162 §:ssä tarkoitettuun toimenpiteeseen, joka suoritetaan muualla kuin potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (785/1992) tarkoitetussa terveydenhuollon toimintayksikössä.

2 § Altistuksen määritys

Toiminnanharjoittajan on määritettävä luotettavalla menetelmällä toimenpiteistä iholle ja muulle kudokselle aiheutuva altistus ennen laitteen käyttöönottoa.

3 § Vasta-aiheiden huomioiminen

Toiminnanharjoittajan on ennen laitteen käyttöönottoa kirjallisesti määriteltävä terveyden­tilaan tai muuhun vastaavaan seikkaan liittyvät tekijät, jotka estävät toimenpiteen turvallisen suorittamisen (vasta-aiheet).

Vasta-aiheista on kerrottava asiakkaalle ennen suunniteltua toimenpidettä.

4 § Ultraviolettisäteilylle altistavat toimenpiteet

Altistettaessa ihoa keinotekoiselle ultraviolettisäteilylle solariumissa altistus saa olla väestön altistuksen raja-arvoja suurempi, jos:

  1. asiakkaalle annetaan riittävät tiedot säteilytysajan valitsemiseksi siten että lyhyt­aikaisesta altistumisesta aiheutuvia välittömiä haittavaikutuksia ei esiinny;
  2. ihoon kohdistuvan ultraviolettisäteilyn efektiivinen energiatiheys ei vuoden aikana ole suurempi kuin 5 kJ/m²;
  3. ihoon kohdistuvan ultraviolettisäteilyn efektiivinen irradianssi ei ole suurempi kuin 0,30 W/m².

Solariumlaitteen ajastin on säädettävä niin, että yhden käyttökerran efektiivinen energiatiheys saa pienimmällä ajalla olla enintään 100 J/m² ja suurimmalla ajalla enintään 600 J/m².

Efektiivisen energiatiheyden ja irradianssin määrittämisestä määrätään liitteessä 1.

5 § Optiselle säteilylle altistavat toimenpiteet

Altistus optiselle säteilylle saa olla altistuksen raja-arvoja suurempi käytettäessä standardin SFS-EN 60335-2-113 vaatimukset täyttävää laitetta.

Laserlaitetta saa käyttää paikallisesti iholle, jos

  1. altistuksen kesto on suurempi kuin 0,25 sekuntia;
  2. laserlaitteen emission teho on enintään 500 mW mitattuna 3,5 mm:n apertuurissa laserlaitetta lähinnä olevassa altistumispisteessä;
  3. kivunlievitystä ei käytetä;
  4. toimenpide keskeytetään välittömästi, jos toimenpiteestä aiheutuu kipua.

6 § Sähkömagneettisille kentille altistavat toimenpiteet

Sähkömagneettisesta kentästä kehoon aiheutuva ominaisabsorptionopeus (SAR) saa hoidettavalle olla väestön altistuksen raja-arvoja suurempi, jos SAR ei ole suurempi kuin taulukossa määrätty arvo.

Taajuusalue Keskimääräinen koko kehon SAR*) (W/kg) Paikallinen SAR*) päässä ja vartalossa (W/kg) Paikallinen SAR*) raajoissa (W/kg)
100 kHz – 6 GHz 0,4 10 20
*) Sähkömagneettisesta kentästä kehoon aiheutuva ominaisabsorptionopeus (SAR) määritetään keskiarvona kuuden minuutin ajanjaksoilta. Paikallinen SAR määritetään keskiarvona 10 g:n kudosmassassa.

7 § Ultraäänelle altistavat toimenpiteet

Johdettaessa ultraääntä kehoon ihokontaktin tai ultraäänen energiaa kehoon tehokkaasti siirtävän väliaineen kautta altistus saa olla altistuksen raja-arvoa suurempi muissa kehon osissa kuin silmissä, jos:

  1. ultraäänen intensiteetti keskiarvoistettuna keilan tehollisen poikkipinta-alan ja altistusajan yli on enintään 3 W/cm² ja ultraäänen intensiteetin paikallinen huippuarvo keskiarvoistettuna altistusajalla on enintään 24 W/cm² taikka ultraäänen terminen indeksi on pienempi kuin 1,0 ja mekaaninen indeksi on pienempi kuin 0,7;
  2. altistusta ei kohdisteta samalle alueelle tarpeettoman pitkäksi ajaksi; ja
  3. raskaus on huomioitu vasta-aiheissa.

Silmän läheisyydessä tehtävässä toimenpiteessä on erikseen varmistettava, että ultraäänen intensiteetti silmässä on enintään 0,05 W/cm² taikka ultraäänen terminen indeksi silmässä on enintään 0,7 ja mekaaninen indeksi silmässä on enintään 0,2.

Ultraäänen termisen ja mekaanisen indeksin määrittämisestä säädetään ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistuksen rajoittamisesta annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (1045/2018).

8 § Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä määräys tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2021 ja on voimassa toistaiseksi.

Valoimpulssilaitteen ja ultraäänilaitteen altistuksen raja-arvoja koskevasta siirtymäajasta säädetään ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistuksen rajoittamisesta annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa. Toimenpiteessä, jossa altistus on raja-arvoa suurempi, on siirtymäajasta huolimatta noudatettava tätä määräystä 7 §:n 1 momentin 1 kohtaa ja 2 momenttia lukuun ottamatta

Tämän määräyksen voimaan tullessa vireillä oleviin asioihin sovelletaan tätä määräystä.

Tällä määräyksellä kumotaan ionisoimattoman säteilyn käytöstä kosmeettisessa tai siihen verrattavassa toimenpiteessä annettu Säteilyturvakeskuksen määräys (STUK S/5/2018).

 

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2021

LIITE 1

Liite 1