Strålsäkerhetscentralens föreskrift om skyddsarrangemangen vid användning av kärnenergiSTUK Y/3/2016

PDF

Motiveringspromemoria

1 kap Tillämpningsområde och definitioner

1 § Tillämpningsområde

1. Denna föreskrift gäller skyddsarrangemangen vid användning av kärnenergi. Föreskriften omfattar skyddsarrangemangen vid kärnanläggningar under olika skeden av kärnanläggningens livscykel för att säkerställa att kraven som ställs för olika skeden kan uppfyllas.

2. Strålsäkerhetscentralen beslutar separat om tillämpning av denna föreskrift på annan användning av kärnenergi. Skyddsarrangemangen omfattar både fysiska skyddsarrangemang och informationssäkerhet.

2 § Definitioner

1. I denna föreskrift avses med

1) lagstridig verksamhet verksamhet eller åtgärd vars syfte är att äventyra en kärnanläggnings, kärnmaterials eller kärnavfalls kärn- eller strålsäkerhet. Som sådan verksamhet eller sådana åtgärder anses uppsåtlig eller oaktsam verksamhet som riktar sig mot en kärnanläggning, kärnmaterial eller kärnavfall eller mot sådana personers integritet som befinner sig på en kärnanläggnings område då verksamheten i fråga är straffbar enligt lag,

3) dimensionerande hotbeskrivning sådant hot om lagstridig verksamhet som används som grund för planeringen och utvärderingen av de skyddsarrangemang som tillståndshavaren ansvarar för,

2) riskanalys utredningar som utförs med systematiska metoder för att identifiera hot, problem och sårbarheter, kartläggning av deras orsaker och verkan samt bedömning av risker som är förenade med dem,

4) skyddszon områden för genomförande av kärnanläggningens skyddsarrangemang,

5) hotfull situation en situation där förekomsten av lagstridig verksamhet mot en kärnanläggning, kärnmaterial eller kärnavfall eller personal har konstaterats eller där anledning att misstänka sådan situation föreligger,

6) farligt föremål ett sådant föremål, en sådan imitation av ett föremål eller ett sådant ämne som kan äventyra eller som kan användas för att äventyra säkerheten i en kärnanläggning eller de personers säkerhet som befinner sig där eller säkerheten för de personer som deltar i hanteringen eller transporteringen av kärnmaterial eller kärnavfall,

7) fel med gemensam orsak en skada som till följd av en enskild händelse eller orsak uppstår samtidigt eller inom en kort tid i flera av kärnanläggningens system, anordningar eller konstruktioner.

2 kap Grunderna för skyddsarrangemang

3 § Allmänna planeringsgrunder

1. Planeringen av skyddsarrangemang ska grunda sig på den dimensionerande hotbeskrivningen, analyser av de risker som är förenade med den verksamhet som ska skyddas och de skyddsbehov som bedöms föreligga utgående från analyserna.

2. Skyddsarrangemangen ska sammanvägas med den verksamhet där kärnenergi används, brandskyddsåtgärderna och beredskapsarrangemangen.

3. Skyddsarrangemangen ska dessutom sammanvägas med de räddningsplaner, beredskapsplaner och planer för specialsituationer som myndigheterna gjort upp.

4. Om den dimensionerande hotbeskrivningen och hotbilden gällande lagstridig verksamhet mot användningen av kärnenergi föreskrivs i kärnenergiförordningen (161/1988).

4 § Allmän planering av en kärnanläggning

1. De konstruktioner, system och anordningar samt förvaringsplatser för kärnmaterial och kärnavfall som är viktiga med tanke på kärnanläggningens säkerhet ska planeras med hänsyn till kraven beträffande kärn- och strålsäkerhet så att skyddsarrangemangen kan genomföras effektivt.

2. Skyddsarrangemangen ska basera sig på ett system med flera skyddszoner som omger varandra så att de system och anordningar som är viktiga ur säkerhetssynpunkt samt kärnmaterialet och kärnavfallet är särskilt väl skyddade och övervakningen av persontrafiken och varutransporterna kan skötas på ett effektivt sätt.

3. Skyddszonerna ska utgöra effektiva och ändamålsenliga skyddsarrangemang mot lagstridig verksamhet. Inom skyddszonerna ska det finnas arrangemang för upptäckande av lagstridig verksamhet.

4. Vid planeringen och upprätthållandet av en kärnanläggning och av dess informations-, kommunikations- och automationssystem ska avancerade och ändamålsenliga informationssäkerhetsprinciper iakttas. Det ska finnas effektiva metoder för att upptäcka och förhindra samt begränsa skadliga följder av olovlig verksamhet och informationssäkerhetsavvikelser i de system som är viktiga för säkerheten.

5. Kärnanläggningen ska vidta förberedelser för att hantera avvikelser till följd av informationssäkerhetshot.

5 § Personsäkerhet

1. För att säkerställa personsäkerheten för de personer som arbetar vid en kärnanläggning eller som deltar i hanteringen eller transporten av kärnmaterial och kärnavfall ska adekvata säkerhetsutredningar enligt säkerhetsutredningslagen (726/2014) göras innan ifrågavarande arbetsuppgifter påbörjas. Rätten att få och använda information ska anges i fråga om varje enskild arbetsuppgift. Åtgärder i syfte att avvärja hot mot person ska genomföras systematiskt och de ska utsträckas också till tillståndshavarens underleverantörer och personer som arbetar för dessa.

2. Rätten att röra sig på kärnanläggningsområdet ska anges i fråga om alla personer som arbetar inom anläggningsområdet. Inom anläggningsområdet ska identifikation som ger passerrätt bäras.

6 § Genomförande av skyddsarrangemang och upprätthållande av säkerhet

1. Skyddsarrangemangen ska genomföras i enlighet med konstruktionsbasen, skyddsreglementet, skyddsplanen och andra godkända handlingar. De handlingar som gäller skyddsarrangemangen ska uppdateras fortlöpande.

2. Skyddsarrangemangens effektivitet får inte minska avsevärt på grund av felfunktion i enskilda skyddssystem, skyddskonstruktioner eller skyddsanordningar. Skyddsarrangemangen ska genomföras så att deras nivå inte sjunker avsevärt i situationer med gemensam felorsak, störningar eller olyckor, såsom vid elavbrott eller eldsvåda vid kärnanläggningen.

3. Agerande i hotfulla situationer i enlighet med skyddsplanen och skyddsreglementet ska övas årligen. Övningar ska även ordnas regelbundet tillsammans med de myndigheter som saken gäller.

4. Kärnanläggningens personal ska göras förtrogen med skyddsarrangemangen samt de förfaranden som främjar genomförandet av dem på arbetsplatsen.

3 kap Säkerhetskontroll

7 § Uträttande av ärenden vid kärnanläggningen

1. Planer ska göras upp för åtgärder som ska vidtas i syfte att avvärja hot som kan uppstå i samband med att personer som har ärende till kärnanläggningen rör sig där. Till uträttande av ärenden räknas också besök vid kärnanläggningen. Vid planeringen av besökens förlopp och program ska hänsyn tas till skyddsarrangemangen.

2. Identiteten hos de personer som har ärende till kärnanläggningen ska säkerställas. Vid säkerhetskontrollen i samband med uträttandet av ärenden ska lämplig utrustning för kontroll och lämplig tidsenlig teknik användas.

3. Rätten att röra sig inom anläggningsområdet ska vara begränsad och övervakad enligt ärendets eller besökets art.

8 § Övervakning av persontrafik och varutransporter

1. Fordon och människor samt varor, föremål och ämnen som transporteras av dessa samt de transportmedel som används för varutransporter ska granskas i syfte att säkerställa att inga farliga föremål förs in i kärnanläggningen utan tillstånd. All rörelse inom kärnanläggningen ska vara begränsad och övervakad så att skyddsarrangemang och säkerhetsaspekter kan beaktas på ett effektivt sätt.

2. Övervakningen av persontrafik och varutransporter ska ordnas på ett adekvat sätt också i samband med transport och eventuell lagring av kärnämnen och kärnavfall.

3. Kärnanläggningen ska ha lämpliga metoder för att upptäcka och förhindra olovligt bortförande av kärnmaterial, kärnavfall och radioaktiva ämnen samt sekretessbelagt informationsmaterial.

4 kap Säkerhetspersonal och beredskap inför hotfulla situationer

9 § Utbildningskrav för säkerhetspersonalen

1. Säkerhetspersonal enligt 7 l § i kärnenergilagen (990/1987) ska ha sådan grundutbildning som väktare som avses i 24 § i lagen om privata säkerhetstjänster (282/2002) eller någon annan motsvarande utbildning i säkerhetsbranschen. Säkerhetspersonalen ska dessutom uppfylla de allmänna villkor för godkännande som väktare som anges i sistnämnda lagrum.

2. Den som tillhör en kärnanläggnings säkerhetsorganisation ska dessutom visa att han eller hon innehar för uppgiften nödvändiga kunskaper om

1) skyddsreglementet och de principer och anvisningar som reglerar säkerhetsorganisationens funktion,

2) huvudprinciperna för verksamheten och om de funktioner vid objektet som ska skyddas,

3) räddningsplaner, beredskapsplaner och planer för specialsituationer i anslutning till verksamheten, samt om

4) eventuella andra nödvändiga handlingsinstruktioner som hjälper personalen i fråga att utföra sina uppgifter på ett riktigt och tryggt sätt.

10 § Användning av maktmedel och särskilda krav beträffande maktmedelsredskap

1. Säkerhetspersonal som bär på sig maktmedelsredskap eller vars uppgifter förutsätter beredskap att använda sådana medel eller fysiska maktmedel i sin säkerhetsuppgift, ska uppfylla de krav på grund- och specialutbildning som anges i kärnanläggningens skyddsreglemente. I skyddsreglementet finns bestämmelser om den utbildarutbildning och utbildning i användningen av maktmedelsredskap som ovan nämnda grund- och specialutbildningar förutsätter samt om påvisande av tillräcklig skicklighetsnivå och uppföljning av denna.

2. Kärnanläggningens säkerhetsorganisation får till sitt förfogande ha endast sådana maktmedelsredskap som är förenliga med skyddsreglementet och vilka tillståndshavaren eller bevakningsföretaget har i sin besittning.

3. Om säkerhetspersonalens rätt att använda maktmedel föreskrivs i 7 o § i kärnenergilagen (990/1987).

5 kap Hotfulla situationer

11 § Larmcentral

1. Med tanke på skyddsarrangemang ska det vid en kärnanläggning finnas en larmcentral och en reservlarmcentral. Båda dessa ska ha säkrade, dataskyddade förbindelser till polisen och anläggningens kontrollrum. Reservlarmcentralen ska vara åtskild från den egentliga larmcentralen genom avstånd och konstruktionslösningar, så att inte båda centralerna förloras samtidigt på grund av samma externa eller interna orsak. I larmcentralen eller i reservlarmcentralen ska alltid finnas minst en person som ansvarar för larmfunktionerna.

2. I samband med transporterna eller lagringen av kärnämnen eller kärnavfall ska larmförbindelserna och larmarrangemangen ordnas på ett sådant sätt som tryggande av transporten eller lagringen förutsätter.

12 § Ledningscentral och ledning

1. En kärnanläggning ska ha en person med ständigt ansvar för säkerhetsorganisationens ledning och en ledningscentral med beredskap för hotfulla situationer samt en reservledningscentral för denna. Båda dessa ska ha säkrade, dataskyddade förbindelser till polisen och kärnanläggningens kontrollrum. Reservledningscentralen ska vara åtskild från den egentliga ledningscentralen genom avstånd och konstruktionslösningar, så att inte båda centralerna förloras samtidigt på grund av samma externa eller interna orsak.

2. I en kärnanläggning ska det finnas ändamålsenligt utrustade lokaliteter som ställs till polisens förfogande och varifrån polisen kan leda verksamheten för bekämpning av sådan lagstridig verksamhet som riktas mot kärnanläggningen.

3. Vid en kärnanläggning, med undantag av en forskningsreaktor, kan en och samma person inte samtidigt ansvara för både säkerhetsorganisationens ledning och larmfunktionerna.

13 § Agerande i en hotfull situation

1. I en hotfull situation ska de åtgärder som situationen kräver vidtas utan dröjsmål.

2. Polis ska tillkallas omedelbart när ett hot har konstaterats föreligga. Polisen ska innan den anlänt till platsen underrättas om den hotfulla situationen och om hur situationen utvecklar sig.

3. När ett hot har konstaterats föreligga, leds åtgärderna för att avvärja hotet av den person som leder säkerhetsorganisationen. Om överföring av ledningsansvaret till polisen föreskrivs i kärnenergiförordningen.

4. Tillståndshavaren ska ställa ett tillräckligt antal personer med sakkunskap om kärn- och strålsäkerhet till polisens förfogande. Tillståndshavaren sköter om de frågor som gäller kärn- och strålsäkerheten vid en kärnanläggning.

14 § Anmälan till Strålsäkerhetscentralen

1. En anmälan till Strålsäkerhetscentralen ska göras utan dröjsmål när ett hot har konstaterats föreligga. Tillståndshavaren ska se till att Strålsäkerhetscentralen blir underrättad om den hotfulla situationen och om hur den utvecklar sig också i det fall att säkerhetsorganisationens ledning är upptagen av åtgärder för avvärjning av hotet.

6 kap Särskilda bestämmelser

15 § Uppgörande av planer

1. Planerna för skyddsarrangemang och planerna för åtgärder med tanke på hotfulla situationer ska göras upp i samarbete med de berörda polismyndigheterna.

16 § Tystnads- och sekretessplikt

1. Bestämmelser om sekretess finns i 78 § i kärnenergilagen samt i 14 och 41 § i lagen om privata säkerhetstjänster.

7 kap Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

17 § Ikraftträdande

1. Denna föreskrift träder i kraft den 1 januari 2016.

2. På de ärenden som är anhängiga då denna föreskrift träder i kraft tillämpas denna föreskrift.