Strålsäkerhetscentralens föreskrift om användning av icke-joniserande strålning för kosmetisk eller motsvarande behandlingSTUK S/11/2021

PDF

I enlighet med Strålsäkerhetscentralens beslut föreskrivs med stöd av 162 § 3 mom. i strål­säkerhetslagen (859/2018):

1 § Tillämpningsområde

Denna föreskrift tillämpas på sådan behandling som anges i 162 § i strålsäkerhetslagen (859/2018) som genomförs på ett annat ställe än en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård som anges i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992).

2 § Bestämmande av exponering

Verksamhetsutövaren ska på ett tillförlitligt sätt bestämma den exponering på huden och annan vävnad som behandlingen medför innan anordningen tas i bruk.

3 § Beaktande av kontradiktioner

Verksamhetsutövaren ska innan anordningen tas i bruk skriftligen bestämma faktorer gällande hälsotillståndet eller annan motsvarande omständighet som hindrar att behandlingen genomförs på ett säkert sätt (kontradiktioner).

Klienten ska underrättas om kontradiktionerna innan den planerade behandlingen.

4 § Behandlingar som exponerar för ultraviolett strålning

Då huden exponeras för artificiell ultraviolett strålning i ett solarium får exponering vara högre än gränsvärdena för exponering av allmänheten om

  1. klienten ges tillräcklig information för att kunna välja strålningstid så att direkta skadeverk­ningar av kortvarig exponering inte förekommer,
  2. den effektiva energitätheten av ultraviolett strålning som riktas mot huden under ett år inte är högre än 5 kJ/m²,
  3. den effektiva irradiansen av ultraviolett strålning som riktas mot huden under ett år inte är högre än 0,30 W/m².

Timern för en solarieanordning ska justeras så att den effektiva energitätheten under en användningsgång med lägsta tidsinställning är högst 100 J/m² och med högsta tidsinställning högst 600 J/m².

Om bestämmande av effektiv energitäthet och irradians föreskrivs i bilaga 1.

5 § Behandlingar som exponerar för optisk strålning

Exponering för optisk strålning får vara högre än gränsvärdena om man använder en anordning som uppfyller kraven i standarden SFS-EN 60335-2-113.

Laseranordningar får användas lokalt på huden om

  1. exponeringen varar längre än 0,25 sekunder,
  2. laseranordningens emissionseffekt är högst 500 mW uppmätt i en 3,5 mm apertur i den exponeringspunkt närmast laseranordningen,
  3. smärtlindring inte används,
  4. behandlingen avbryts omedelbart om åtgärden orsakar smärta.

6 § Behandlingar som exponerar för elektromagnetiska fält

Den specifika absorptionshastigheten som ett elektromagnetsikt fält ger upphov till i kroppen (SAR) får hos den som behandlas vara högre än gränsvärdet för exponering av allmänheten, om SAR är inte högre än fastställda värdena i tabellen.

Frekvensområde Medelvärde för helkropps-SAR*) (W/kg) Lokal SAR*) i huvudet och bål (W/kg) Lokal SAR*) i extremiteterna (W/kg)
100 kHz–6 GHz 0,4 10 20
*) Den specifika absorptionshastigheten (SAR) som ett elektromagnetiskt fält ger upphov till i kroppen fastställs som medelvärdet under en tidsperiod på sex minuter. Lokal SAR fastställs som medelvärdet i en massa på 10 g vävnad.

7 § Behandlingar som exponerar för ultraljud

Om ultraljud leds in i kroppen via hudkontakt eller via ett medium som transporterar ultraljudsenergi effektivt får exponeringen vara högre än gränsvärdet för exponering i övriga kroppsdelar än i ögonen, om

  1. ultraljudets intensitet medelvärdesbildat över den effektiva strålytan och medelvärdesbildat över exponeringstiden är högst 3 W/cm2 och ultraljudets intensitet i den punkt i rymden som har högst värde och medelvärdesbildat över exponeringstiden är högst 24 W/cm² eller ultraljudets termiska index är mindre än 1,0 och mekaniska index mindre än 0,7;
  2. exponeringen inte riktas mot samma område onödigt länge;
  3. graviditet har beaktats i kontradiktionerna.

Vid behandling som görs i närheten av ögonen ska man separat säkerställa att ultraljudets intensitet i ögat är högst 0,05 W/cm² eller ultraljudets termiska index i ögat är högst 0,7 och mekaniska index i ögat är högst 0,2.

Om fastställande av ultraljudets termiska och mekaniska index föreskrivs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om begränsning av befolkningens exponering för icke-joniserande strålning (1045/2018).

8 § Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna föreskrift träder i kraft den 1 april 2021 och är i kraft tills vidare

Bestämmelser om övergångsperioden gällande gränsvärden för exponering för strålning från ljusimpulsapparater och ultraljudsanordningar ges i social- och hälsovårdsministeriets förordning om begränsning av befolkningens exponering för icke-joniserande strålning. Vid åtgärder där exponering är högre än gränsvärdena ska man oavsett övergångsperioden iaktta denna bestämmelse, med undantag av 7 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom.

På de ärenden som är anhängiga då denna föreskrift träder i kraft tillämpas denna föreskrift.

Genom denna föreskrift upphävs Strålsäkerhetscentralens föreskrift om användning av ickejoniserande strålning för kosmetisk eller motsvarande behandling (STUK S/5/2018).

 

Helsingfors den 24 mars 2021

BILAGA 1

Bilaga 1