Innehållsförteckning

  • Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggningar 11.2.2021/139

  • 1 §
  • 2 §
  • 3 §
  • 4 §
  • 5 §

Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggningar 11.2.2021/139

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) sådan paragrafen lyder i lag 348/1994 samt med stöd av 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan paragrafen lyder i lag 495/2005:

1 §

1. mom.

För arbets- och näringsministeriets offentligrättsliga prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggningar enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) tas ut avgifter enligt detta beslut.

2 §

1. mom.

I 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer om projekt som gäller kärnanläggningar är kontaktmyndighetens utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning som avses i 18 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och kontaktmyndighetens motiverade slutsats om konsekvensbeskrivningen som avses i 23 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.

2. mom.

Förutnämnda prestationer tas ut efter följande betalningsklasser:

1) Kontaktmyndighetens utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning

a) vid ett mindre projekt (5–15 dagsverken) 6 615 €

b) vid ett vanligt projekt (16–25 dagsverken) 13 230 €

c) vid ett krävande projekt (över 25 dagsverken) 13 230 € och dessutom 90 €/h för arbetstid som överstiger 25 arbetsdagar, dock högst 36 380 €

2) Kontaktmyndighetens motiverade slutsats om konsekvensbeskrivningen

a) vid ett mindre projekt (10–20 dagsverken) 9 920 €

b) vid ett vanligt projekt (21–30 dagsverken) 16 540 €

c) vid ett krävande projekt (över 30 dagsverken) 16 540 € och dessutom 90 €/h för arbetstid som överstiger 30 arbetsdagar, dock högst 47 630 €

3. mom.

Arbets- och näringsministeriet ger vid inlämning av programmet för miljökonsekvensbedömning och konsekvensbeskrivning en uppskattning av betalningsklassen. Arbets- och näringsministeriet bekräftar betalningsklassen vid givande av prestationen på grund av realiserade kostnader.

3 §

1. mom.

För ett annullerat förfarande som gäller ett program för miljökonsekvensbedömning eller en konsekvensbeskrivning tas för behandlingen av programmet eller beskrivningen ut hälften av den avgift som avses i 2 §, om arbets- och näringsministeriet har informerat och begärt utlåtanden om programmet eller konsekvensbeskrivningen.

4 §

1. mom.

I fråga om avgifter för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. beslutar arbets- och näringsministeriet med iakttagande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

5 §

1. mom.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021 och gäller till och med den 28 februari 2023.

2. mom.

Denna förordning tillämpas på de konsekvensbedömningsprogram och konsekvensbeskrivningar som efter förordningens ikraftträdande tillställs arbets- och näringsministeriet för utlåtande.