Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter som ska uppbäras för Strålsäkerhetscentralens prestationer (gäller till 31.12.2020) 17.12.2018/1259

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 § Tillämpningsområde

1. mom.

I denna förordning föreskrivs om när Strålsäkerhetscentralens prestationer ska vara avgiftsbelagda och om avgiftsgrunderna.

2. mom.

Om den tillsynsavgift som avses i strålsäkerhetslagen (859/2018) föreskrivs i nämnda lag.

3. mom.

Huruvida prestationer som baserar sig på kärnsäkerhetstillsynen ska vara avgiftsbelagda föreskrivs det om separat.

2 § Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

1. mom.

För offentligrättsliga prestationer uppbärs en avgift som motsvarar beloppet av de totalkostnader som staten föranletts av att utföra en prestation. Avgifterna anges i bilagan.

2. mom.

De avgifter som uppbärs för att ta fram en uppgift enligt 34 § 2 mom. och för att lämna ut en uppgift som kopia eller utskrift enligt 34 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) fastställs dock av Strålsäkerhetscentralen med iakttagande av bestämmelserna i nämnda paragraf.

3 § Inverkan på avgiften av beslutet i ett ärende

1. mom.

Beslutet i ett ärende inverkar inte på den avgift som uppbärs för en offentligrättslig prestation.

2. mom.

Om det ärende som ligger till grund för en offentligrättslig prestation förfaller, uppbärs emellertid en avgift endast om Strålsäkerhetscentralen har vidtagit mer än ringa åtgärder för att förbereda ett beslut i ärendet. Ingen avgift uppbärs heller om ärendet avgörs genom att ett yrkande genast förkastas som grundlöst eller genom att ärendet inte undersöks utan att berörda parter har beretts möjlighet att bli hörda.

4 § Avgift för ett ärende som återförvisas för behandling

1. mom.

Från avgiften för ett ärende som återförvisats av domstol och för ett ärende som gäller sådan rättelse av sakfel som avses i 50 § i förvaltningslagen dras avgifter som tidigare har uppburits i ärendet av.

5 § Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

1. mom.

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer är sådana prestationer som avses i 5 § i lagen om grunderna för avgifter till staten.

2. mom.

Ingen avgift uppbärs heller för att ta en strålkälla ur bruk, för att helt eller delvis upphöra med strålningsverksamhet eller för ändring av kontaktuppgifter till innehavare av säkerhetstillstånd eller innehavare av tillstånd för högeffektslaser. Huruvida tillsynen av dessa prestationer ska vara avgiftsbelagd fastställs dock i enlighet med 2 § i denna förordning.

6 § Övriga avgiftsbelagda prestationer

1. mom.

Strålsäkerhetscentralen prissätter övriga avgiftsbelagda prestationer enligt företagsekonomiska grunder.

2. mom.

Grupper av prestationer som avses i denna paragraf är

1) tillsyn som görs på kundens begäran, strålningsmätningar, kalibreringar, tester, bestrålningar och fastställande av radioaktiva ämnen,

2) utbildningar och övningar med undantag av utbildningar och övningar som är viktiga för att trygga totalsäkerheten i samhället,

3) hyra för apparater och lokaler,

4) informationstjänster,

5) dokumentkopior som getts ut på begäran,

6) andra tjänster än de prestationer som avses i 7 §.

7 § Avgiftsfria övriga prestationer

1. mom.

Internationellt och nationellt samarbete för att vidmakthålla och främja strålsäkerheten är en avgiftsfri övrig prestation, om det informationsutbyte och utvecklingsarbete som ingår i samarbetet är avgiftsfritt för Strålsäkerhetscentralen eller endast föranleder ringa kostnader.

2. mom.

Med övriga avgiftsfria prestationer avses även myndigheters rådgivning, anvisning, handledning och delgivning, om det föranleder endast ringa kostnader.

3. mom.

Utgifter i samband med en prestation kan ersättas enligt särskilt avtal.

8 § Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

1. mom.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019 och gäller till och med den 31 december 2020.

2. mom.

Denna förordning upphäver social- och hälsovårdsministeriets beslut om när Strålsäkerhetscentralens prestationer skall vara avgiftsbelagda och om avgiftsgrunderna (580/1993).

3. mom.

Denna förordning tillämpas på ärenden som är under behandling när denna förordning träder i kraft.

4. mom.

Under den övergångsperiod som avses i 202 § 2 mom. i strålsäkerhetslagen kan Strålsäkerhetscentralen för fastställande av avgifter bedöma den klassificering av strålningsverksamhet som avses i 27 § i strålsäkerhetslagen.

5. mom.

Godkännandet av den i 26 § i strålsäkerhetslagen avsedda säkerhetsbedömningen är en avgiftsfri offentligrättslig prestation, om ansökan om godkännande blir anhängig inom den övergångsperiod som anges i 202 § 2 mom. i strålsäkerhetslagen.

Bilaga

1. Säkerhetstillstånd

Tabell 1.1. Avgifterna för beslut om säkerhetstillstånd för strålningsanvändning och för verksamhet som medför exponering för naturlig strålning (gäller strålbehandling med strålbehandlingsapparater endast enligt vad som anges i tabell 1.3).

PrestationAvgiftAnmärkning
Nytt tillstånd – kategori 3 eller E600 € 
Nytt tillstånd – kategori 2900 € 
Nytt tillstånd – kategori 11 400 € 
Nytt tillstånd – odontologisk röntgenverksamhet som använder panoramatomografiröntgenapparater eller tandröntgenapparater med vilka bilden tas på en intraoral bildreceptor.200 €Högst fem apparater. Flera apparater än dessa 150 €/timme.
Behandling av ändringsansökan, ändring av tillstånd som gäller kategori 3 eller E och ändringar till större kategori eller till kategori E.200 € 
Ändring av tillstånd i kategori 2600 € 
Ändring av tillstånd i kategori 1900 € 
Byte av strålsäkerhetsansvarig200 € 

Kategorierna för strålexponering och strålkälla fastställs med stöd av statsrådets förordning om joniserande strålning (1034/2018). I tillståndsärenden fastställs avgiften på basis av den kategori för vilken den största avgiften uppbärs. För ärenden som avgörs samtidigt och som gäller samma tillstånd får det tas ut endast en avgift.

Tabell 1.2. Avgifterna för inspektioner vid beviljande och vid ändring av säkerhetstillstånd eller vid upphörande med verksamhet (gäller inte inspektioner vid ibruktagande av strålbehandlingsapparater).

Verksamhetens kategoriAvgiftAnmärkning
3600 € 
2800 € 
11 500 € 

Kategorierna för strålexponering och strålkälla fastställs i enlighet med statsrådets förordning om joniserande strålning. I tillståndsärenden fastställs avgiften på basis av den kategori för vilken den största avgiften uppbärs.

Tabell 1.3. Avgifter för beslut om säkerhetstillstånd för strålbehandling med strålbehandlingsapparater och för inspektion vid ibruktagande av strålbehandlingsapparater.

PrestationAvgiftAnmärkning
Nytt säkerhetstillstånd för strålbehandling6 400 € 
Inspektion vid ibruktagande avstrålbehandlingsapparat8 000 €Strålbehandlingsapparat med flera energier som producerar både foton- och elektronstrålning eller apparat med neutronstrålbehandlingsapparat
Inspektion vid ibruktagande avstrålbehandlingsapparat5 000 €Strålbehandlingsapparat med flera energier som producerar antingen foton- eller elektronstrålning
Inspektion vid ibruktagande avstrålbehandlingsapparat3 000 €Strålbehandlingsapparat med en energi, efterladdnings- eller röntgenbehandlingsapparat
Ändring av tillstånd tillägg avstrålbehandlingsapparat1 300 € 
Annan ändring av tillstånd eller behandling av ändringsanmälanI enlighet med ovanstående tabell för ändring av ansökan 

Behandlingen av prestationer som gäller säkerhetstillstånd kan på begäran påskyndas om det är befogat för organiseringen av verksamhetsutövarens arbete och om det inte har någon nämnvärd betydelse för behandlingen av andra ärenden. I så fall höjs avgiften för prestationen med 50 procent.

2. Dosregister för arbetstagare

Tabell 2.1. Avgifter för prestationer gällande dosregister för arbetstagare.

PrestationAvgiftAnmärkning
Elektronisk registrering av dosuppgifter5 €Registrering av resultatet av mätningen eller av fastställandet av dosen
Manuell registrering av dosuppgifter16 € 
Dosövervakningsdokument59 € 
Dosrapport för arbetstagare49 € 

Behandlingen av ett ärende som gäller dosövervakningsdokument kan på begäran påskyndas om det är befogat för organiseringen av det arbete som en strålningsarbetare utför och om det inte har någon nämnvärd betydelse för behandlingen av andra ärenden. I så fall höjs avgiften för prestationen med 50 procent.

3. Dosimetritjänster

Tabell 3.1 Avgifter för prestationer gällande dosimetritjänster.

PrestationAvgiftAnmärkning
Godkännande av dosimetritjänst och avmetoderna för fastställande av stråldosen150 €/hTimantalet uppskattas på förhand och för det enskilda fallet.
Inspektion av dosimetritjänst1 500 € 
Blindtest av dosimetritjänst150 €/hTimantalet uppskattas på förhand och för det enskilda fallet.

Tabellen 3.1 tillämpas inte på godkännande och tillsyn av sådan verksamhet som avses i kärnenergilagen (990/1987).

Behandlingen av prestationer som gäller dosimetritjänster kan på begäran påskyndas om det är befogat för organiseringen av dosimetritjänsterna och om det inte har någon nämnvärd betydelse för behandlingen av andra ärenden. I så fall höjs avgiften för prestationen med 50 procent.

4. Godkännanden, utlåtanden, konstaterande av behörighet och erkännande av yrkeskvalifikationer

Tabell 4.1. Avgifter förbeslut om godkännanden, för utlåtanden om strålskyddsutbildning, konstaterande av behörighet och erkännande av yrkeskvalifikationer.

PrestationAvgiftAnmärkning
Godkännande av strålningsmätningar600 € 
Godkännande av strålskyddsutbildning600 € 
Utlåtande om strålskyddsutbildning600 € 
Godkännande av behörighet för strålsäkerhetsexpert,Erkännande av yrkeskvalifikationer för strålsäkerhetsexpert och strålsäkerhetsansvarige med stöd av lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015).350 € 

5. Högeffekslaser

Tabell 5.1 Avgifter för prestationer gällande högeffektslaser

PrestationAvgiftAnmärkning
Tillstånd150 € 
Ändring av tillstånd150 € 
Inspektion i samband med tillståndsärende350 € 
Mera omfattande inspektion i samband med tillståndsärende550 €Om strålar riktas mot en publik eller avslutas mot himlen.

Behandlingen av prestationer som gäller högeffektslaser kan på begäran påskyndas om det är befogat för organiseringen av verksamhetsutövarens arbete och om det inte har någon nämnvärd betydelse för behandlingen av andra ärenden. I så fall höjs avgiften för prestationen med 50 procent.

6. Övriga avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Tabell 6.1. Avgifter för övriga prestationer

PrestationAvgiftAnmärkning
Övriga beslut, utlåtanden eller prestationer150 €/hTimantalet uppskattas på förhand och för det enskilda fallet.