Innehållsförteckning

  • Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggningar (upphävt) 21.2.2017/130

  • 1 §
  • 2 §
  • 3 §
  • 4 §
  • 4 a §
  • 5 §

Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggningar (upphävt) 21.2.2017/130

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994 samt med stöd av 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådant detta lagrum lyder i lag 495/2005:

1 §

1. mom.

För arbets- och näringsministeriets offentligrättsliga prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggningar enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) tas ut avgifter enligt detta beslut.

L om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 468/1994 har upphävts genom L om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 252/2017, som gäller fr.o.m. 16.5.2017.

2 §

1. mom.

Prestationer för vilka fasta avgifter tas ut är

1) kontaktmyndighetens utlåtande om ett program för miljökonsekvensbedömning:

a) grundavgift för utlåtande om ett nytt kärnanläggningsprojekt 6 700 euro

b) tilläggsavgift för utlåtande om ett nytt kärnanläggningsprojekt, om projektet i programmet har två eller flera alternativa förläggningskommuner; tilläggsavgift för varje alternativ förläggningskommun utöver den första 1 700 euro

c) utlåtande om en ändring av ett realiserat kärnanläggningsprojekt 3 400 euro

2) kontaktmyndighetens utlåtande om en konsekvensbeskrivning:

a) grundavgift för utlåtande om ett nytt kärnanläggningsprojekt 8 400 euro

b) tilläggsavgift för utlåtande om ett nytt kärnanläggningsprojekt, om projektet i konsekvensbeskrivningen har två eller flera alternativa förläggningskommuner; tilläggsavgift för varje alternativ förläggningskommun utöver den första 2 500 euro

c) utlåtande om en ändring av ett realiserat kärnanläggningsprojekt 5 000 euro

2. mom.

För utlåtande om ett program för miljökonsekvensbedömning eller en konsekvensbeskrivning som gäller flera kärnanläggningar tas ut en avgift enligt 1 mom., om kärnanläggningarna funktionellt eller till följd av sitt läge utgör en enhetlig helhet.

3 §

1. mom.

För ett annullerat förfarande som gäller ett program för miljökonsekvensbedömning eller en konsekvensbeskrivning tas för behandlingen av programmet eller beskrivningen ut hälften av den avgift som avses i 2 §, om arbets- och näringsministeriet har informerat och begärt utlåtanden om programmet eller konsekvensbeskrivningen.

4 §

1. mom.

Utöver de avgifter som avses i 2 och 3 § tar arbets- och näringsministeriet av den som är ansvarig för projektet ut de kostnader som ministeriet har erlagt för tjänster som har köpts i anslutning till informerandet och hörandet enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning samt kostnader för översättningar som behövs för bedömning av sådana konsekvenser som överskrider statsgränserna.

4 a §

1. mom.

I fråga om avgifter för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. beslutar arbets- och näringsministeriet med iakttagande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

5 §

1. mom.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2017 och gäller till och med den 28 februari 2019.

2. mom.

Denna förordning tillämpas på de konsekvensbedömningsprogram och konsekvensbeskrivningar som efter förordningens ikraftträdande tillställs arbets- och näringsministeriet för utlåtande.