Innehållsförteckning

Statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer 3.7.2014/520

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av avfallslagen (646/2011) samt 16 § och 52 § 4 mom. i miljöskyddslagen (86/2000), av dem 16 § i miljöskyddslagen sådan den lyder i lag 252/2005:

Denna förordning förblir alltjämt i kraft. Se L 527/2014 226 och 227 §.

1 § Tillämpningsområde

1. mom.

I denna förordning bestäms om åtgärder för att minska skadligheten av batterier och ackumulatorer samt främja materialåtervinning och annan återvinning av kasserade batterier och ackumulatorer och förbättra kvaliteten på behandlingen av dem.

2. mom.

Denna förordning tillämpas på batterier och ackumulatorer, oavsett deras form, volym, vikt, sammansättning och användning.

3. mom.

Förordningen ska dock inte tillämpas på batterier och ackumulatorer som används i

1) elektriska och elektroniska produkter, vapen och ammunition som är avsedda särskilt för militära ändamål eller sådana andra produkter som hänför sig till bevakning av rikets centrala säkerhetsintressen som avses i 4 § 1 mom. i avfallslagen (646/2011),

2) elektriska och elektroniska produkter som är avsedda att sändas ut i rymden.

2 § Definitioner

1. mom.

I denna förordning avses med

1) batteri en sådan källa till elektrisk energi som består av en eller flera primära battericeller som inte är laddningsbara och där energin genereras genom direkt omvandling av kemisk energi,

2) ackumulator en sådan källa till elektrisk energi som består av en eller flera sekundära battericeller som är laddningsbara och där energin genereras genom direkt omvandling av kemisk energi,

3) batterisats en uppsättning batterier eller ackumulatorer som är sammankopplade eller inkapslade i ett yttre hölje och utgör en komplett enhet som det inte är meningen att användaren ska bryta upp eller öppna,

4) bärbara batterier eller ackumulatorer batterier, ackumulatorer eller batterisatser som

a) är förslutna,

b) är bärbara, och

c) är varken industribatterier, industriackumulatorer, bilbatterier eller bilackumulatorer,

5) knappceller små runda bärbara batterier eller ackumulatorer vars diameter är större än höjden och som används i hörapparater, klockor, små bärbara elektriska och elektroniska produkter, för andra särskilda ändamål eller som reservkraft,

6) bilbatterier eller bilackumulatorer batterier eller ackumulatorer som används i startmotorer, belysning eller tändningssystem i fordon,

7) industribatterier eller industriackumulatorer batterier eller ackumulatorer som har utformats uteslutande för industriell eller professionell användning eller som används i elektriska fordon,

8) kasserade batterier eller ackumulatorer batterier eller ackumulatorer som är att betrakta som avfall enligt 5 § i avfallslagen,

9) elektriska och elektroniska produkter produkter som avses i 48 § 1 mom. 3 punkten i avfallslagen och som helt eller delvis drivs eller kan drivas med batterier eller ackumulatorer,

10) producent den fysiska eller juridiska person som oavsett försäljningsmetod yrkesmässigt släpper ut batterier eller ackumulatorer, inklusive batterier och ackumulatorer som ingår i elektriska och elektroniska produkter eller fordon, för första gången på marknaden i Finland, (25.11.2021/1027)

11) utsläppande på marknaden att leverera till eller göra tillgänglig för tredje part inom Europeiska unionen mot betalning eller kostnadsfritt, inbegripet import till unionens tullområde,

12) distributör var och en som yrkesmässigt levererar batterier och ackumulatorer till användaren,

13) ekonomisk aktör var och en som bedriver verksamhet inom produktion, distribution, insamling, materialåtervinning eller annan behandling,

14) insamlingsnivå den procentsats som erhålls genom att dividera vikten av kasserade bärbara batterier och ackumulatorer som under ett visst kalenderår samlats in separat i Finland med den genomsnittliga vikten av bärbara batterier och ackumulatorer som producenterna sålt direkt till användare eller levererat till tredje part för försäljning till användare i Finland under kalenderåret i fråga och de föregående två kalenderåren; i de årliga insamlings- och försäljningssiffrorna ingår bärbara batterier och ackumulatorer som finns i elektriska och elektroniska produkter.

2. mom.

Den årliga försäljning av bärbara batterier och ackumulatorer som avses i 1 mom. 14 punkten ska beräknas på basis av vikten av de bärbara batterier och ackumulatorer som under året i fråga släppts ut på marknaden i Finland, med undantag av bärbara batterier och ackumulatorer som samma år har exporterats innan de sålts till användare. Som grund för uträkningarna ska användas information som samlats in om försäljning och export eller statistiskt väsentliga uppskattningar baserade på dessa. Utsläppande av batterier och ackumulatorer på marknaden ska beaktas en gång.

3 § Begränsningar för vissa farliga ämnen

1. mom.

Följande batterier och ackumulatorer, inklusive batterier och ackumulatorer som ingår i elektriska och elektroniska produkter, fordon och andra produkter, får inte släppas ut på marknaden:

1) batterier och ackumulatorer som innehåller mer än 0,0005 viktprocent kvicksilver, (5.2.2015/104)

2) bärbara batterier och ackumulatorer som innehåller mer än 0,002 viktprocent kadmium, med undantag av batterier och ackumulatorer som är avsedda att användas i nöd- och larmsystem, nödbelysningssystem inbegripet, eller i elektriska och elektroniska produkter för hälso- och sjukvård.

2. mom.

På farliga ämnen som ingår i bilbatterier, bilackumulatorer, industribatterier och industriackumulatorer som används i sådana fordon som avses i 48 § 1 mom. 2 punkten i avfallslagen tillämpas dock vad som i statsrådets förordning om skrotfordon och om begränsning av användningen av farliga ämnen i fordon (123/2015) föreskrivs om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i fordon. (25.11.2021/1027)

4 § Utveckling av batteriers och ackumulatorers egenskaper

1. mom.

De som tillverkar batterier och ackumulatorer och släpper ut dem på marknaden ska, förutom vad som i 9 § i avfallslagen bestäms om produkten och om hur den ska planeras, tillverkas och släppas ut på marknaden, se till att

1) batterier och ackumulatorer planeras och tillverkas så att deras miljöprestanda i mån av möjlighet under hela livscykeln kontinuerligt förbättras,

2) det tillverkas och saluförs batterier och ackumulatorer som innehåller så låga halter som möjligt av farliga ämnen och i vilka kvicksilver, kadmium, bly och andra farliga ämnen i mån av möjlighet har ersatts med ämnen som är mindre skadliga.

5 § (25.11.2021/1027) Insamlingsnivå för kasserade bärbara batterier och ackumulatorer

1. mom.

Producenterna ska se till att insamlingsnivån för separat insamlade kasserade bärbara batterier och ackumulatorer årligen är minst 45 viktprocent.

2. mom.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska följa upp insamlingsnivåerna för kasserade bärbara batterier och ackumulatorer.

6 § Allmänna krav på ordnande av avfallshantering

1. mom.

Mottagning, behandling och annan avfallshantering av kasserade batterier och ackumulatorer ska ordnas med beaktande av transporternas konsekvenser för miljön så att

1) den separata insamlingen av batterier och ackumulatorer maximeras,

2) alla identifierbara batterier och ackumulatorer som samlats in separat materialåtervinns eller behandlas på annat sätt,

3) en hög materialåtervinningsgrad uppnås vid behandlingen av batterier och ackumulatorer,

4) bortskaffandet av batterier och ackumulatorer som blandat kommunalt avfall minimeras.

2. mom.

Bestämmelser om skyldigheten att främja förberedelse för återanvändning i samband med insamlingen av avfall finns i 11 a § i avfallslagen. (25.11.2021/1027)

7 § Ordnande av mottagning av kasserade batterier och ackumulatorer

1. mom.

Producenten ska ordna mottagning av kasserade batterier och ackumulatorer så att följande minimikrav gällande servicenivå och tillgänglighet uppfylls:

1) innehavare av kasserade batterier eller ackumulatorer samt andra som lämnar in kasserade batterier eller ackumulatorer ska i enlighet med 49 § 1 mom. i avfallslagen kostnadsfritt och utan svårighet kunna lämna batterier och ackumulatorer till mottagningsplatsen,

2) mottagningsplatserna ska med hänsyn till befolkningstätheten regionalt sett vara jämnt fördelade i hela landet,

3) en mottagningsplats för sådana batterier och ackumulatorer som hör till en viss batteri- och ackumulatorkategori ska ta emot alla de kasserade batterier och ackumulatorer som lämnas in och som hör till kategorin i fråga, oberoende av deras kemiska sammansättning och deras ursprung,

4) nätverket av fasta mottagningsplatser ska vid behov kompletteras med mobila mottagningsplatser, avhämtningstjänster eller andra motsvarande insamlingsarrangemang,

5) mottagningen av kasserade batterier och ackumulatorer ska vid behov samordnas med sådana mottagnings- och avfallshanteringssystem som grundar sig på producentansvar för elektriska och elektroniska produkter samt i 48 § 1 mom. 2 punkten i avfallslagen avsedda fordon.

2. mom.

Om undantag från producentens kostnadsansvar när det gäller att ordna avfallshantering av industribatterier och industriackumulatorer samt bilbatterier och bilackumulatorer avsedda för annat än privata fordon bestäms i 53 § 2 mom. i avfallslagen.

3. mom.

Om distributörens skyldighet att ta emot kasserade bärbara batterier och ackumulatorer och bilbatterier och bilackumulatorer samt överlämna dem till en transportör eller behandlare som handlar för producentens räkning bestäms i 56 § i avfallslagen.

8 § Särskilda krav på mottagning av kasserade bilbatterier och bilackumulatorer

1. mom.

Producenten av bilbatterier och bilackumulatorer ska, förutom vad som bestäms i 7 § 1 mom., ordna mottagning av motsvarande kasserade batterier och ackumulatorer så att det i hela landet finns minst 400 fasta mottagningsplatser och i varje kommun minst en sådan mottagningsplats. Om kraven på mottagningens servicenivån och på tillgängligheten till platsen i övrigt uppfylls, kan den fasta mottagningsplats som ska finnas i kommunen ersättas med ett sådant annat insamlingsarrangemang som avses i 7 § 1 mom. 4 punkten.

9 § Allmänna krav på behandling

1. mom.

Lagring, materialåtervinning och annan behandling av separat insamlade kasserade batterier och ackumulatorer ska ordnas på följande sätt:

1) när kasserade batterier och ackumulatorer samlas in tillsammans med kasserade elektriska och elektroniska produkter eller kasserade sådana fordon som avses i 48 § 1 mom. 2 punkten i avfallslagen, ska batterierna och ackumulatorerna avlägsnas från de separat insamlade fordonen eller elektriska och elektroniska produkterna,

2) vätskor och syror ska avlägsnas ur batterier och ackumulatorer,

3) tillfällig eller annan lagring och behandling ska ordnas i utrymmen med ogenomtränglig ytbeläggning och ändamålsenlig väderbeständig täckning, eller också ska lagring ordnas i lämpliga behållare,

4) bästa tillgängliga teknik ska användas,

5) kraven på materialåtervinningsgraden i 10 § ska uppfyllas,

6) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG ska i mån av möjlighet följas.

2. mom.

I sådan bokföring över lagring och annan behandling av kasserade batterier och ackumulatorer som avses i 118 § i avfallslagen ska också ingå uppgifter om mängden batterier och ackumulatorer som hämtats till materialåtervinning eller annan behandling och som efter behandlingen transporterats vidare, om mängden material och ämnen i dessa batterier och ackumulatorer samt om materialåtervinningsgraden för processerna.

10 § Materialåtervinningsgrad

1. mom.

Materialåtervinning av separat insamlade kasserade batterier och ackumulatorer ska ordnas så att återvinningsprocessen uppfyller följande minimikrav på materialåtervinningsgraden:

1) i genomsnitt 65 viktprocent av blybatterierna och blyackumulatorerna ska materialåtervinnas, inklusive så effektiv materialåtervinning av blyinnehållet som möjligt med beaktande av den bästa tillgängliga tekniken,

2) i genomsnitt 75 viktprocent av nickelkadmiumbatterierna och nickelkadmiumackumulatorerna ska materialåtervinnas, inklusive så effektiv materialåtervinning av kadmiuminnehållet som möjligt med beaktande av den bästa tillgängliga tekniken,

3) i genomsnitt 50 viktprocent av andra kasserade batterier och ackumulatorer ska materialåtervinnas.

2. mom.

Om förfarandet vid beräkning av den materialåtervinningsgrad som avses i 1 mom. och om lämnande av information om graden bestäms i kommissionens förordning (EU) nr 493/2012 om fastställande enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG av närmare bestämmelser om beräkning av återvinningsgraden i återvinningsprocesserna för förbrukade batterier och ackumulatorer.

11 § (25.11.2021/1027) Begränsningar för bortskaffande av kasserade bilbatterier, bilackumulatorer, industribatterier och industriackumulatorer

1. mom.

Utöver bestämmelserna i 15 a § i avfallslagen är det förbjudet att deponera kasserade bilbatterier, bilackumulatorer, industribatterier och industriackumulatorer på avstjälpningsplatser eller att bortskaffa dem genom förbränning.

2. mom.

Rester från kasserade batterier och ackumulatorer som har materialåtervunnits och behandlats på andra sätt enligt 9 § får dock bortskaffas genom förbränning eller deponeras på avstjälpningsplatser förutsatt att bestämmelserna om förbränning av avfall och deponering på avstjälpningsplats i miljöskyddslagen (527/2014) och avfallslagen samt bestämmelser som utfärdats med stöd av dem följs.

12 § Miljötillstånd

1. mom.

Bestämmelser om ansökan om miljötillstånd för lagring, materialåtervinning och annan behandling av kasserade batterier och ackumulatorer och om behandlingen av tillståndsärendet ingår i miljöskyddslagen.

2. mom.

I miljötillståndet ska ingå sådana villkor som är nödvändiga för efterlevnaden av de förpliktelser som gäller lagring och annan behandling av kasserade batterier och ackumulatorer och som anges i 9–11 §.

13 § Internationella transporter

1. mom.

Bestämmelser om internationella transporter av kasserade batterier och ackumulatorer finns i avfallslagen och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall. (25.11.2021/1027)

2. mom.

Transport av kasserade batterier och ackumulatorer till någon annan stat än en medlemsstat i Europeiska unionen anses överensstämma med de krav på materialåtervinningsgraden som avses i 10 § endast om det klart kan påvisas att materialåtervinning och annan behandling också i övrigt har ordnats på ett sätt som motsvarar kraven i denna förordning.

14 § Märkning av batterier, ackumulatorer och batterisatser

1. mom.

Producenten ska se till att batterier, ackumulatorer och batterisatser som släpps ut på marknaden är försedda med symboler som anger separat insamling och tungmetallinnehåll i enlighet med bilaga 2.

2. mom.

Bestämmelser om den symbol som anger batteriets eller ackumulatorns kapacitet och som bärbara batterier och ackumulatorer samt bilbatterier och bilackumulatorer ska vara försedda med finns i kommissionens förordning (EU) nr 1103/2010 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG, av regler om kapacitetsmärkning av bärbara sekundära (laddningsbara) batterier och ackumulatorer samt bilbatterier och bilackumulatorer.

15 § (25.11.2021/1027) Information till användarna

1. mom.

Producenten ska genom offentliga informationskampanjer samt genom annan information, rådgivning och upplysning se till att hushållen och andra användare får uttömmande information om

1) effekter på miljön och människors hälsa av de ämnen som används i batterier och ackumulatorer,

2) kraven på och anvisningarna för separat insamling av kasserade batterier och ackumulatorer, om vikten av att delta i den separata insamlingen och om hur man kan främja materialåtervinningen av kasserade batterier och ackumulatorer,

3) tillgängliga insamlingssystem och mottagningsplatser,

4) de märkningar som avses i 14 §,

5) möjligheterna att minska mängden av och skadligheten hos avfallet samt förebyggandet av nedskräpning.

2. mom.

Bestämmelser om producentens skyldigheter att offentliggöra uppgifter om fullgörandet av skyldigheterna i fråga om separat insamling och återvinning finns i 54 § i avfallslagen. Bestämmelser om producentsammanslutningens skyldighet att offentliggöra uppgifter om sina ägare och medlemmar, de avgifter som tas ut av producenter samt de allmänna principer och förfaranden som iakttas vid dess tjänsteupphandlingar finns i 63 och 66 § i den lagen.

15 a § (25.11.2021/1027) Behöriga ombuds skyldighet att informera

1. mom.

Ett behörigt ombud som har fått fullmakt av en i en annan stat etablerad som tillhandahåller batterier och ackumulatorer på den finska marknaden på annat sätt än via distanshandel direkt till slutanvändaren ska utan dröjsmål informera den producent som utan den erhållna fullmakten hade svarat för producentansvarsskyldigheterna för dessa batterier och ackumulatorer om sin fullmakt och sitt godkännande i producentregistret samt om ändringar i och återkallande av fullmakten eller godkännandet. Om den ovannämnda producenten, i vars ställe behöriga ombudet sköter producentsansvarsskyldigheterna för batterierna och ackumulatorerna i fråga är medlem i en producentsammanslutning, ska det behöriga ombudet dessutom utan dröjsmål informera producentsammanslutningen om fullmakten och om tidpunkten när fullmakten utfärdats.

2. mom.

Det behöriga ombudet ska i enlighet med 1 mom. informera om typen och mängden av samt egenskaperna hos de produkter som ombudet tillhandahåller på marknaden samt ange hur fullgörandet av producentansvarsskyldigheterna har ordnats. Producentsammanslutningen ska dessutom underrättas om vem som hade svarat för producentansvarsskyldigheterna när det gäller nämnda produkter, om fullmakten inte hade getts.

15 b § (25.11.2021/1027) Egenkontroll

1. mom.

Den i 53 a § i avfallslagen avsedda planen för egenkontroll ska innehålla

1) en redogörelse för insamlandet av de i 21 § avsedda uppföljningsuppgifterna och en uppskattning av uppgifternas tillförlitlighet samt en plan för utveckling av uppgifternas tillförlitlighet,

2) en uppskattning av hur producentens kostnadsansvar enligt 46 § i avfallslagen har uppfyllts,

3) en redogörelse för producentens betalningsandelar som avses i 63 a § i avfallslagen samt för jämkningsgrunderna för och uppföljningen av dem,

4) uppgifter om förfarandena för regelbunden omvärdering och utveckling av de betalnings-andelar som avses i 3 punkten samt av jämkningsgrunderna för dem,

5) en plan för genomförande och organisering av egenkontrollen samt för de granskningar som ska genomföras till stöd för egenkontrollen.

2. mom.

Vid granskning som genomförs till stöd för egenkontrollen ska anlitas en granskare, som ska vara en oberoende och opartisk tredje part i förhållande till producenten, producentsammanslutningen och dess ägare. Granskaren ska ha de kunskaper, de färdigheter och den kompetens som fullgörandet av uppgiften kräver. Granskningen kan genomföras i flera delar med beaktande av granskarens specialkompetens eller göras i anslutning till en annan motsvarande utomstående granskning av producentsammanslutningens verksamhet. Om producenten använder ett certifierat ledningssystem, kan granskningen kopplas till nämnda system.

15 c § (25.11.2021/1027) Producenternas betalningsandelar

1. mom.

Bestämmelser om producenternas betalningsandelar och grunderna för deras jämkning finns i 63 a § i avfallslagen.

2. mom.

Vid fastställandet av administrativa avgifter används inte den i 63 a § 2 mom. i avfallslagen avsedda jämkningen av avgifter som grund. De administrativa avgifterna ska bestämmas så att deras andel inte är orimligt stor jämfört med mängden batterier och ackumulatorer som producenten släppt ut på marknaden och jämfört med avgifterna för avfallshanteringen av batterier och ackumulatorer och avgifter som följer av andra producentansvarsskyldigheter.

16 § Angivande av kostnaderna för avfallshanteringen i produktens pris

1. mom.

Kostnaderna för insamling, materialåtervinning och annan behandling av kasserade bärbara batterier och ackumulatorer får inte anges separat för användaren vid försäljning av nya batterier eller ackumulatorer.

17 § Ansökan om godkännande för anteckning av en producent i producentregistret

1. mom.

I en producents ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret i enlighet med 101 § 1 mom. i avfallslagen ska ingå

1) producentens namn samt postadress och kontaktuppgifter, besöksadress, webbadress, telefon- och faxnummer, e-postadress samt kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter,

2) de varumärken som producenten använder vid marknadsföringen av batterier och ackumulatorer,

3) producentens företags- och organisationsnummer samt europeiska eller nationella skatteidentifikationsnummer,

4) uppgifter om de batterier och ackumulatorer som producenten släpper ut på marknaden specificerade efter batteri- och ackumulatorkategori i enlighet med 2 § 1 mom. 4, 6 och 7 punkten samt en uppskattning av mängden batterier och ackumulatorer uttryckt i ton per år,

5) uppgifter om hur producenten avser att uppfylla sin skyldighet att ordna mottagning och annan avfallshantering av kasserade batterier och ackumulatorer,

5 a) en plan för egenkontroll, (25.11.2021/1027)

5 b) en förteckning över de medlemsstater till vilka producenten genom distansförsäljning säljer batterier och ackumulatorer direkt till användare samt namnet på ett eventuellt behörigt ombud i medlemsstaterna, (25.11.2021/1027)

6) datum för ansökan om godkännande för anteckning av producenten i producentregistret,

7) försäkran om att den inlämnade informationen är korrekt.

18 § (25.11.2021/1027) Ansökan om godkännande för anteckning av en producentsammanslutning i producentregistret

1. mom.

En producentsammanslutnings i 101 § 1 mom. i avfallslagen avsedda ansökan ska innehålla

1) producentsammanslutningens namn eller firma, kontakt- och adressuppgifter, kontaktpersonens namn, ställning och kontaktuppgifter samt företags- och organisationsnummer,

2) uppgifter enligt 17 § 1 mom. 1–3 punkten om de producenter som hör till producentsammanslutningen och det datum då producenterna anslutit sig till producentsammanslutningen samt producentsammanslutningens grundares namn, företags- eller organisationsnummer och verksamhetsfält,

3) uppgifter om de batterier och ackumulatorer som de producenter som hör till producent-sammanslutningen släpper ut på marknaden specificerade efter batteri- och ackumulatorkategori enligt 2 § 1 mom. 4, 6 och 7 punkten samt en uppskattning av mängden batterier och ackumulatorer uttryckt i ton per år,

4) en redogörelse för hur skyldigheterna har fördelats mellan producenterna och hur en ny producent kan avtala med producentsammanslutningen om skötseln av producentansvaret,

5) uppgifter om det nätverk av mottagningsplatser för och om den transport, förbehandling, materialåtervinning och övrig avfallshantering av kasserade batterier och ackumulatorer som ordnas av producentsammanslutningen samt en uppskattning av mängden kasserade batterier och ackumulatorer som ska omfattas av den avfallshantering som ordnas av producentsammanslutningen, uttryckt i ton per år och specificerad i enlighet med 3 punkten,

6) en redogörelse för avtal som hänför sig till ordnandet av avfallshanteringen samt för avtalsparternas miljötillstånd och eventuella miljöledningssystem,

7) en plan över information om batterier och ackumulatorer samt om mottagning av kasserade batterier och ackumulatorer,

8) en plan för egenkontroll,

9) en redogörelse för producentsammanslutningens tillräckliga ekonomiska arrangemang för att organisera sin verksamhet på behörigt sätt, inklusive det fastställda bokslutet för den senast avslutade räkenskapsperioden och budgeten för den påbörjade räkenskapsperioden,

10) datum för ansökan,

11) försäkran om att den inlämnade informationen är korrekt.

19 § Särskilda villkor om producentens registreringsnummer

1. mom.

Det ska meddelas villkor om producentens registreringsnummer i beslutet om godkännande av en producent och en producentsammanslutning för anteckning i producentregistret.

20 § Anmälan om förändringar i verksamheten

1. mom.

Den anmälan om väsentliga förändringar i producentens eller producentsammanslutningens verksamhet och om förändringar i producentsammanslutningens medlemskår som avses i 106 § i avfallslagen ska göras utan dröjsmål, dock inom en månad efter förändringen.

2. mom.

Bestämmelser om när redogörelsen för tillräckliga ekonomiska arrangemang och den upp-daterade verksamhetsplan som gäller ordnandet av avfallshantering ska lämnas om en producentsammanslutnings verksamhet förändras väsentligt finns i 64 § 1 mom. i avfallslagen. (25.11.2021/1027)

21 § (25.11.2021/1027) Lämnande av uppföljningsuppgifter

1. mom.

En producent eller en producentsammanslutning på de anslutna producenternas vägnar ska varje år före utgången av juni månad till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland lämna följande uppgifter om verksamheten under det föregående året specificerade efter batteri- och ackumulatorkategori enligt 2 § 1 mom. 4, 6 och 7 punkten:

1) mängden batterier och ackumulatorer som har släppts ut på marknaden i Finland, inklusive batterier och ackumulatorer som ingår i elektriska och elektroniska produkter och fordon,

2) mängden insamlade kasserade batterier och ackumulatorer, inklusive batterier och ack-umulatorer som har avlägsnats från elektriska och elektroniska produkter och fordon,

3) mängden materialåtervunna kasserade batterier och ackumulatorer och den materialåtervinningsgrad som uppnåtts specificerad enligt behandlingsanläggning samt anläggningens namn och platsen för dess verksamhet,

4) mängden kasserade batterier och ackumulatorer som har transporterats till ett annat land, specificerade uppgifter om materialåtervinning av dem samt den materialåtervinningsgrad som uppnåtts specificerad enligt behandlingsanläggning samt anläggningens namn och platsen för dess verksamhet,

5) den information om batterier och ackumulatorer och mottagning av kasserade batterier och ackumulatorer som getts,

6) uppgifter om åtgärder och granskningar som krävs enligt planen för egenkontroll.

2. mom.

Till den anmälan som avses i 1 mom. ska bifogas en sådan redogörelse för tillräckliga ekonomiska arrangemang och vid behov en omvärderad verksamhetsplan som gäller ordnandet av avfallshantering av kasserade batterier och ackumulatorer som avses i 64 § 1 mom. i avfallslagen. Redogörelsen för tillräckliga ekonomiska arrangemang ska omfatta det fastställda bokslutet för den senast avslutade räkenskapsperioden och budgeten för den inledda räkenskapsperioden. Om dessa handlingar inte kan lämnas, ska de tillräckliga ekonomiska arrangemangen visas på något annat tillförlitligt sätt.

3. mom.

Till anmälan ska även bifogas en utredning av grunderna för bedömning och beräkning av de angivna uppgifterna. Mängden ska anges som vikten i ton per år.

22 § (25.11.2021/1027) Sammanställande av uppgifter för uppföljning och tillsyn

1. mom.

För uppföljning och övervakning av att skyldigheterna i denna förordning följs ska Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland årligen inspektera och sammanställa de i 21 § avsedda uppföljningsuppgifterna. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska också samman-ställa andra nödvändiga uppgifter och bedömningar om mängden batterier och ackumulatorer som har släppts ut på marknaden i Finland samt om mängden kasserade batterier och ackumulatorer som har samlats in separat och materialåtervunnits i Finland eller transporterats till ett annat land. I sammanställningen ska ingå en bedömning av insamlingsnivån för kasserade bärbara batterier och ackumulatorer samt av insamlingsgraden för övriga batterier och ackumulatorer och av materialåtervinningsgraden för återvinningsprocesserna. Det ska också ingå en redogörelse för hur uppföljningsuppgifterna och de övriga uppgifterna har inhämtats eller erhållits.

2. mom.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska årligen inom 18 månader från utgången av det kalenderår för vilket uppgifterna har samlats in lämna till Europeiska kommissionen uppgifter om materialåtervinningsgraden enligt 10 § samt uppgifter om insamlingsnivån enligt 5 § 2 mom.

3. mom.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska vid behov lämna de uppgifter som avses i 21 och 22 § för inspektions- och andra tillsynsåtgärder till de myndigheter som utövar tillsyn över behandlingsanläggningar för kasserade batterier och ackumulatorer och över internationella avfallstransporter.

23 § (25.11.2021/1027) Samarbete och utbyte av information med andra medlemsstater i Europeiska unionen

1. mom.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska för att säkerställa en ändamålsenlig verkställighet av 66 a § i avfallslagen och av bestämmelserna i denna förordning för sin del sörja för samarbetet och ett tillräckligt informationsutbyte med berörda myndigheter i andra medlemsstater i Europeiska unionen. Samarbetet ska inbegripa att tillgång ges till relevanta dokument, uppgifter samt resultat från inspektioner, om inte något annat följer av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), dataskyddslagen (1050/2018) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). I samarbetet och vid utbytet av information som ingår i producentregistren ska användas elektronisk dataöverföring. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska för att främja verkställandet och kontrollen av registreringsförfarandet i den mån det är ändamålsenligt på sin webbsida publicera länkar till producentregistren i de andra medlemsstaterna i Europeiska unionen eller till webbplatsen för den myndighet som där övervakar producentansvaret.

Se 25 §.

24 § (25.11.2021/1027) Marknadskontroll

1. mom.

Tillsynen över efterlevnaden av 3, 14 och 16 § i denna förordning utövas av den marknads-kontrollmyndighet för batterier och ackumulatorer som avses i 24 a § i avfallslagen.

2. mom.

Bestämmelser om marknadskontroll finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 samt i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016).

Se L om Säkerhets- och kemikalieverket 1261/2010 och SRf om Säkerhets- och kemikalieverket 1266/2010.

25 § Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

1. mom.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2014.

2. mom.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer (422/2008). Bestämmelserna i 3 § 1 mom. 1 punkten i den upphävda förordningen tillämpas dock till och med den 30 september 2015 och bestämmelserna i 3 § 1 mom. 2 punkten till och med den 31 december 2016.

3. mom.

Bestämmelserna i 3 § 1 mom. 1 punkten tillämpas dock från och med den 1 oktober 2015, bestämmelserna i 3 § 1 mom. 2 punkten från och med den 1 januari 2017 och bestämmelserna i 8 § från och med den 1 januari 2015.

4. mom.

Följande genomföranderapport som avses i 23 § ska lämnas år 2016 och den ska omfatta tidsperioden fram till den 26 september 2015.

5. mom.

En producent eller en producentsammanslutning som företräder producenten, som före denna förordnings ikraftträdande godkänts för anteckning i producentregistret, ska kontrollera att verksamheten och de uppgifter som angetts motsvarar kraven i denna förordning och vid behov lämna de kontrollerade uppgifterna till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland senast den 31 december 2014.

Bilaga 1 har upphävts genom F 25.11.2021/1027. (25.11.2021/1027)

Bilaga 2

Symboler för separat insamling av batterier, ackumulatorer och batterisatser

1. Symbolen för separat insamling är ett överkryssat sopkärl på hjul:

2. Batterier och ackumulatorer, inklusive knappceller, som innehåller mer än 0,0005 procent kvicksilver, mer än 0,002 procent kadmium eller mer än 0,004 procent bly ska dessutom märkas med den berörda metallens kemiska beteckning: Hg, Cd eller Pb. Den symbol som anger tungmetallinnehåll ska tryckas under den symbol som visas i 1 punkten, och den ska täcka en yta som motsvarar minst en fjärdedel av den nämnda symbolens storlek.

3. Den symbol som visas i 1 punkten ska täcka minst 3 procent av ytan på batteriets, ackumulatorns eller batterisatsens största sida, upp till en storlek på högst 5 x 5 cm. För cylinderformiga celler ska symbolen täcka minst 1,5 procent av batteriets eller ackumulatorns yta och ha en storlek på högst 5 x 5 cm.

4. Om symbolen på grund av batteriets, ackumulatorns eller batterisatsens storlek skulle bli mindre än 0,5 x 0,5 cm behöver batteriet, ackumulatorn eller batterisatsen inte märkas, men en symbol som är minst 1 x 1 cm stor ska tryckas på förpackningen.

5. Symbolen ska tryckas på ett synligt ställe samt vara lättläst och outplånlig.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG (32006L0066); EUT L 266, 26.9.2006, s. 1,, Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/103/EG (32008L0103); EUT L 327, 5.12.2008, s. 7,, Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/56/EU (32013L0056); EUT L 329, 10.12.2013, s. 5,, Kommissionens beslut 2008/763/EG (32008L0763); EUT L 262, 1.10.2008, s. 39

Ikraftträdelsestadganden:

5.2.2015/104:

Denna förordning träder i kraft den 20 februari 2015.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG (32006L0066); EUT L 266, 26.9.2006, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/56/EU (32013L0056); EUT L 329, 10.12.2013, s. 5

25.11.2021/1027:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2021. Förordningens 24 § träder dock i kraft den 1 januari 2022.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/851/EU (32018L0851); EUT L 150, 14.6.2018, s. 109, Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/849/EU (32018L0849); EUT L 150, 14.6.2018, s. 93, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 (32019R1020); EUT L 169, 25.6.2019, s. 1