Innehållsförteckning

  • Statsrådets förordning om krav på personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter (upphävt) 17.12.2009/1101

  • 1 §
  • 2 §

Statsrådets förordning om krav på personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter (upphävt) 17.12.2009/1101

I enlighet med stadsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs med stöd av 40 § i lagen av den 30 januari 2004 om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (75/2004):

Denna förordning har upphävts genom L 6.4.2018/218, som gäller fr.o.m. 21.4.2018.

1 §

1. mom.

Sådan personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter och som släpps ut på marknaden ska uppfylla de krav som uppställs i statsrådets beslut om personlig skyddsutrustning (1406/1993).

2 §

1. mom.

Denna förordning träder i kraft den 29 december 2009.

2. mom.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut av den 30 mars 1995 om krav som gäller maskiner och personlig skyddsutrustning som är avsedda att användas för annat ändamål än arbete (476/1995).

Rådets direktiv 89/686/EEG, EGT L 399, 30.12.1989, s. 18, Rådets direktiv 93/68/EEG, EGT L 220, 30.8.1993, s. 1, Rådets direktiv 93/95/EEG, EGT L 276, 9.11.1993, s. 11