Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten i små enheter 17.5.2001/401

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriet beslut föreskrivs med stöd av 21 § hälsoskyddslagen av den 19 augusti 1994 (763/1994):

1 § Förordningens tillämpningsområde

1. mom.

Genom denna förordning föreskrivs om kvalitetskrav på och kontrollundersökningar av sådant hushållsvatten enligt 16 § hälsoskyddslagen som

1) en anläggning som levererar hushållsvatten tillhandahåller till en volym omfattande mindre än 10 m3 per dag eller för mindre än 50 personers behov,

2) används av ett företag inom livsmedelsbranschen på vilket kraven enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten (461/2000) med stöd av den kommunala hälsoskyddsmyndighetens beslut inte tillämpas i kvalitetskontrollen och kontrollundersökningarna av hushållsvatten, eller

3) nyttjas av enstaka hushåll för deras egen vattenförsörjning (hushållsvattenbrunn).

SHMf om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten 461/2000 har upphävts genom SHMf om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten 1352/2015.

2 § Definitioner

1. mom.

I denna förordning avses med

1) vattenanvändare en person, fastighet eller anläggning till vilken hushållsvatten levereras eller som själv skaffar sitt hushållsvatten,

2) apparater som förbrukar hushållsvatten diskmaskiner, kokare och andra motsvarande apparater i vilka används hushållsvatten, samt

3) fastighetens egna anordningar fastighetens vattenledningar med anordningar fram till förbindelsepunkten med vattenledningen från den anläggning som levererar hushållsvatten till fastigheten samt de anordningar enstaka hushåll eller företag inom livsmedelsbranschen använder från vattentäkten fram till användningspunkten.

3 § Kvalitetskrav på hushållsvatten

1. mom.

Hushållsvatten får inte innehålla mikroorganismer, parasiter eller ämnen i sådana mängder att de kan inverka menligt på människors hälsa. Kvalitetskraven på hushållsvatten anges i tabellerna 1 och 2 i bilaga I till denna förordning. Hushållsvatten skall också i övrigt vara lämpat för sitt användningsändamål och får inte framkalla betydande korrosion eller bilda fällningar i vattenledningar, fastighetens egna anordningar eller apparater som förbrukar hushållsvatten. De kvalitetsrekommendationer för vattnet som grundar sig på dess användbarhet ingår i tabell 3 i bilaga I.

4 § Punkt där kraven skall vara uppfyllda och ansvaret för uppfyllande av kraven

1. mom.

Kvalitetskraven på hushållsvatten som en anläggning som levererar hushållsvatten tillhandahåller från ett distributionsnät skall vara uppfyllda vid den punkt där användaren tappar vattnet ur vattenkranen. Hushållsvatten som enstaka hushåll själva skaffar skall uppfylla kvalitetskraven vid den punkt där vattnet tappas ur vattenkranen, eller om vattenkran saknas, vid den punkt där vattnet tas ur hushållsvattenbrunnen. Vatten som används av ett företag inom livsmedelsbranschen skall uppfylla kvalitetskraven vid den punkt där vattnet används.

2. mom.

En anläggning som levererar hushållsvatten ansvarar för att vattnet uppfyller kvalitetskraven fram till förbindelsepunkten med en fastighets vattenledning. Enstaka hushåll och företag inom livsmedelsbranschen ansvarar själva för kvaliteten på det hushållsvatten de skaffar och för det system som används för att leda vattnet.

5 § Regelbunden kontroll av hushållsvattnets kvalitet

1. mom.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall genom regelbundna undersökningar kontrollera sådant hushållsvatten som avses i 1 § 1 och 2 punkten. Undersökningsfrekvensen skall sträcka sig från en gång per år till en gång per tre år beroende på hushållsvattnets kvalitet och antal användare, vattenmängd som produceras eller vilket slag av verksamhet företaget i livsmedelsbranschen bedriver. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten kan förordna att undersökningar skall företas med tätare intervaller än de som nämns ovan, om det är uppenbarligen nödvändigt av skäl som framgår av hushållsvattnets kvalitet.

2. mom.

Vid regelbundna undersökningar av hushållsvatten skall utföras analys av åtminstone de parametrar som nämns i bilaga II. Därutöver kan den kommunala hälsoskyddsmyndigheten förordna att regelbundna eller enstaka analyser även av andra parametrar som nämns i bilaga I skall utföras, om det finns grundad anledning att misstänka att hushållsvattnet innehåller så stora mängder av ämnena att de är skadliga för hälsan. I särskilda fall kan hälsoskyddsmyndigheten även föreskriva analys av sådana parametrar som inte nämns i bilaga I.

6 § Den kommunala hälsoskyddsmyndighetens skyldigheter

1. mom.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall efter att ha fått kännedom om de undersökningsresultat som avses i 5 § kontrollera om hushållsvattnet uppfyller kraven i denna förordning och vid behov vidta åtgärder enligt hälsoskyddslagen för undanröjande av eventuella sanitära olägenheter.

Sanitära kvalitetskrav

Om hushållsvatten inte uppfyller de mikrobiologiska kvalitetskraven i tabell 1 i bilaga I ens efter en förnyad undersökning eller om andra mikroorganismer eller parasiter förekommer i vattnet i en mängd som utgör en fara för hälsan, skall den kommunala hälsoskyddsmyndigheten tillsammans med den som levererar hushållsvattnet utreda anledningarna till detta och med stöd av 20 § hälsoskyddslagen ålägga leverantören att snabbt rätta till missförhållandet. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall ofördröjligen ge vattenanvändarna behövliga råd och anvisningar för att sanitära olägenheter skall kunna förebyggas.

Om hushållsvatten inte uppfyller de kemiska kvalitetskraven i tabell 2 i bilaga I ens efter en förnyad undersökning, eller om andra ämnen som är skadliga för hälsan har konstaterats förekomma i vattnet, skall den kommunala hälsoskyddsmyndigheten tillsammans med den som levererar vattnet utreda orsaken till detta och avgöra om omedelbara åtgärder behöver vidtas för att vattnet åter skall uppfylla kvalitetskraven. Om överskridningen av ett värde för högsta tillåtna koncentration utgör en sanitär olägenhet för vattenanvändarna, skall den kommunala hälsoskyddsmyndigheten med stöd av 20 § hälsoskyddslagen utfärda föreskrifter till den som levererar vattnet om att åtgärder med det snaraste skall vidtas för att rätta till situationen. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall ofördröjligen ge vattenanvändarna behövliga råd och anvisningar för att sanitära olägenheter skall kunna förebyggas.

Om kvalitetskraven inte kan uppfyllas på grund av fastighetens egna anordningar och kvaliteten på det hushållsvatten som avses i 1 § 1 och 2 punkten i denna förordning inte kan anses ha gett upphov till detta, skall den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ålägga fastighetsägaren att vidta behövliga åtgärder för undanröjande av de sanitära olägenheterna och meddela vattenanvändarna behövliga anvisningar för undvikande av de sanitära olägenheterna.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall omedelbart anmäla sådana resultat av de i 5 § avsedda kontrollundersökningarna som inte uppfyller kvalitetskraven till länsstyrelsen.

Kvalitetsrekommendationer

Om hushållsvatten inte uppfyller kvalitetsrekommendationerna i tabell 3 i bilaga I, skall den kommunala hälsoskyddsmyndigheten utreda om sanitära olägenheter ansluter sig till avvikelsen från kvalitetsrekommendationerna. Om sanitära olägenheter kan ansluta sig till avvikelsen, skall den kommunala hälsoskyddsmyndigheten meddela föreskrifter om åtgärder för undanröjande av olägenheterna. Vattenanvändarna skall underrättas om avvikelser från kvalitetsrekommendationerna och om deras betydelse, oberoende av om sanitära olägenheter ansluter sig till avvikelserna eller inte.

7 § Kontroll av kvaliteten på vattnet i hushållsvattenbrunnar

1. mom.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten kan förordna att sådant i 1 § 3 punkten avsett vatten från brunnar som nyttjas av enstaka hushåll skall undersökas, om det finns orsak att misstänka att vattnet ger upphov till sanitär olägenhet. Undersökningen skall omfatta analys av de parametrar som nämns i bilaga II, om det inte finns grundad anledning att lämna någon av dem oanalyserad. Utöver analys av de parametrar som nämns i bilaga II skall dessutom utföras analys av de parametrar som räknas upp i bilaga I, om det finns grundad anledning att misstänka att hushållsvattnet innehåller så stora mängder av ämnena att de är skadliga för hälsan. I särskilda fall kan hälsoskyddsmyndigheten föreskriva analys av sådana parametrar som inte nämns i bilaga I.

2. mom.

Om hushållsvatten inte uppfyller de sanitära kvalitetskraven eller kvalitetsrekommendationerna ens efter en förnyad undersökning, skall den kommunala hälsoskyddsmyndigheten underrätta vattenanvändarna om överskridningarna av kvalitetskraven och kvalitetsrekommendationerna och om de sanitära olägenheter som hushållsvattnet härvid eventuellt kan orsaka. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten kan meddela föreskrifter gällande kontroll, rening och användning av vattnet från en hushållsvattenbrunn för förebyggande av sanitära olägenheter.

8 § Säkerställande av kvaliteten då det gäller råvatten samt hantering av vatten och anordningar och material för hanteringen

1. mom.

En i 1 § 1 punkten i denna förordning avsedd anläggning som levererar hushållsvatten skall i tillräcklig utsträckning kontrollera kvaliteten på det vatten som tillhandahålls. Hanteringen av det vatten som används för beredning av hushållsvatten skall vara tillräckligt effektiv med hänsyn till råvattnets kvalitet. Om hantering av vattnet sker, skall driftsövervakningen omfatta tillräcklig uppföljning av råvattnets kvalitet för att hanteringens ändamålsenlighet skall kunna säkerställas.

2. mom.

Föroreningar från de material som används vid hantering eller distribution av hushållsvatten får inte hamna i hushållsvattnet i sådana mängder att de kan ge upphov till sanitära olägenheter för vattenanvändarna.

3. mom.

De ämnen som används för beredningen av hushållsvatten skall uppfylla åtminstone kraven i SFS-EN-standarderna. Om det inte finns en fastställd standard för ett ämne, skall det till sina egenskaper vara sådant att användningen av ämnet inte ger upphov till sanitära olägenheter för vattenanvändarna.

9 § Specialfall

1. mom.

I sådana fall då det misstänks eller konstateras att hushållsvattnet är förorenat kan den kommunala hälsoskyddsmyndigheten förordna att också andra parametrar än de som nämns i bilaga II skall analyseras och analyser utföras oftare än vad som bestäms i 5 §.

10 § Analysmetoder

1. mom.

Vid kontrollundersökningarna skall analysmetoder enligt SFS-EN-standarderna eller SFS-standarderna användas, eller om sådana saknas, analysmetoder enligt ISO-standarderna. Vid kontrollundersökningarna kan också sådana metoder användas som är minst lika noggranna och tillförlitliga som metoderna enligt SFS-EN-standarderna, SFS-standarderna eller ISO-standarderna. I samband med framläggande av resultaten skall det meddelas vilken analysmetod som har använts.

11 § Information

1. mom.

En i 1 § 1 punkten i denna förordning avsedd anläggning som levererar hushållsvatten skall informera vattenanvändarna om kvaliteten på det vatten som tillhandahålls.

2. mom.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall se till att de hushåll och företag inom livsmedelsbranschen som skaffar vatten för eget bruk får tillräcklig information om hushållsvattnets kvalitet inom sitt område, de eventuella sanitära olägenheter som ansluter sig till kvaliteten hos vattnet samt vilka möjligheter det finns att undanröja olägenheterna.

12 § Ikraftträdande

1. mom.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2001. Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 27 oktober 1994 om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten i små enheter (953/1994).

13 § Övergångsbestämmelse

1. mom.

Kvaliteten på och kontrollen av hushållsvatten skall bringas i överensstämmelse med bestämmelserna i denna förordning före den 25 december 2003.