Förordning om besiktningsorgan som avses i lagen om tryckbärande anordningar 10.9.1999/890

På föredragning av handels- och industriministern föreskrivs med stöd av 5 och 25 § lagen den 27 augusti 1999 om tryckbärande anordningar (869/1999):

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2017. Se L om tryckbärande anordningar 1144/2016 110 §.

1 § Besiktningsorgan som utför uppgifter enligt direktiven

1. mom.

Ett besiktningsorgan kan utnämnas eller erkännas för att utföra uppgifter som avses i lagen om tryckbärande anordningar (869/1999) och som stämmer överens med Europaparlamentets och rådets direktiv 97/23/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tryckbärande anordningar samt rådets direktiv 87/404/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning i fråga om enkla tryckkärl enligt följande:

1) ministeriet utnämner ett organ till besiktningsorgan som bedömer överensstämmelse med kraven, utför europeiskt materialgodkännande och eventuella specialuppgifter (anmält organ),

2) ministeriet utnämner ett organ till besiktningsorgan som utför uppgifter enbart för en viss grupp av brukare av tryckbärande anordningar (brukarnas besiktningsorgan),

3) ministeriet erkänner ett organ som besiktningsorgan som i egenskap av tredje part certifierar och godkänner personer som gör permanenta förband och oförstörande provningar av tryckbärande anordningar samt fogningsmetoder (certifieringsorgan).

2. mom.

Ett besiktningsorgan som har utnämnts eller erkänts av en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet motsvarar ett sådant besiktningsorgan som avses i 1 mom., om krav som motsvarar kraven enligt 4 § har iakttagits vid utnämnandet eller erkännandet.

2 § Besiktningsorgan som utför andra uppgifter

1. mom.

Tillsynsmyndigheten godkänner ett besiktningsorgan för andra uppgifter som avses i lagen om tryckbärande anordningar än de som avses i 1 § denna förordning (godkänt organ). Besiktningsorganets uppgifter kan begränsas till enbart en viss grupp av brukare av tryckbärande anordningar (egenbesiktningsorgan).

3 § Begränsningar som gäller besiktningsorganen

1. mom.

Tryckbärande anordningar om vilka brukarnas besiktningsorgan och egenbesiktningsorganen har konstaterat att de stämmer överens med bestämmelserna får endast drivas i sådana anläggningar som hör till samma grupp som besiktningsorganet i fråga om den verksamhet som utövas. Den grupp som brukarnas besiktningsorgan eller egenbesiktningsorganen hör till skall följa enhetliga säkerhetsprinciper vid konstruering, tillverkning, besiktning, underhåll och drift av tryckbärande anordningar.

2. mom.

Med avvikelse från vad som bestäms i 1 mom. får den tryckbärande anordningen också drivas någon annanstans än i anläggningar som avses i 1 mom., om den tryckbärande anordningen besiktas på det sätt som bestäms genom ett ministeriebeslut.

3. mom.

Brukarnas besiktningsorgan och egenbesiktningsorganen får utföra uppgifter enbart för den grupp som de tillhör.

4 § Krav som gäller besiktningsorganen

1. mom.

När ett besiktningsorgan utnämns, erkänns och godkänns skall kraven enligt bilaga I iakttas. Ett besiktningsorgan som uppfyller de bedömningsgrunder som har fastställts i de harmoniserade standarder som gäller det anses uppfylla motsvarande krav.

2. mom.

Med avvikelse från vad som bestäms i 1 mom. skall kraven enligt bilaga II iakttas samt vad som i 3 § bestäms tas i beaktande, när brukarnas besiktningsorgan utnämns och egenbesiktningsorgan godkänns.

5 § Utnämnande, erkännande och godkännande av ett besiktningsorgan

1. mom.

Till en ansökan som gäller utnämnande, erkännande eller godkännande av ett besiktningsorgan skall fogas handlingar som visar att de krav som anges i 4 § uppfylls. Till handlingarna skall fogas ett intyg eller utlåtande av mätteknikcentralen eller en organisation som motsvarar den eller ett annat intyg eller utlåtande över att kraven uppfylls, vilket ministeriet eller tillsynsmyndigheten anser tillräckligt.

6 § Besiktningsorganets skyldigheter

1. mom.

Om besiktningsorganet använder utomstående provnings- och besiktningstjänster eller andra tjänster, skall besiktningsorganet se till att den utomstående part som utför tjänsten uppfyller de krav som anges för besiktningsorganet i 4 §.

2. mom.

Besiktningsorganet skall årligen avge en berättelse över sin verksamhet till den som har utnämnt, erkänt eller godkänt organet.

3. mom.

Besiktningsorganet skall ge tillsynsmyndigheten uppgifter om omständigheter som organet har iakttagit och som äventyrar den allmänna säkerheten i tryckbärande anordningar.

7 § Tillsynsmyndighetens skyldigheter

1. mom.

Om tillsynsmyndigheten konstaterar att ett besiktningsorgan inte uppfyller ställda krav eller inte följer ställda villkor och begränsningar eller annars handlar i strid med lagen om tryckbärande anordningar, skall tillsynsmyndigheten

1) meddela ministeriet sina iakttagelser gällande ett besiktningsorgan som avses i 1 §,

2) uppmana ett sådant besiktningsorgan som avses i 2 § att inom utsatt tid rätta till bristen; om bristen inte rättas till inom utsatt tid eller situationens allvar annars kräver detta, skall tillsynsmyndigheten återkalla godkännandet.

2. mom.

Tillsynsmyndigheten skall övervaka att den grupp som brukarnas besiktningsorgan eller egenbesiktningsorganet hör till följer de gemensamma säkerhetsprinciper som avses i 3 § 1 mom. Om det vid övervakningen konstateras att försummelser förekommer vid iakttagandet av säkerhetsprinciperna, skall tillsynsmyndigheten i fråga om besiktningsorganet vidta nödvändiga åtgärder som avses i 1 mom. och i fråga om de tryckbärande anordningarna nödvändiga åtgärder som avses i 15 § lagen om tryckbärande anordningar.

8 § Ministeriets skyldigheter

1. mom.

Ministeriet skall

1) till Europeiska gemenskapernas kommission och till de stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet anmäla ett besiktningsorgan som ministeriet har utnämnt för sådana uppgifter som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten samt ange de specialuppgifter detta organ har utnämnts för och det identifikationsnummer som kommissionen på förhand har gett detta organ,

2) informera Europeiska gemenskapernas kommission och de stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om ett besiktningsorgan som ministeriet har utnämnt för de uppgifter som avses i 1 § 1 mom. 2 punkten och ange de uppgifter detta organ har utnämnts för samt lämna en förteckning över de organ som uppfyller kraven enligt 3 § 1 mom. och som hör till samma grupp som besiktningsorganet i fråga om den verksamhet som utövas,

3) informera Europeiska gemenskapernas kommission och de stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om ett besiktningsorgan som ministeriet har erkänt för de uppgifter som avses i 1 § 1 mom. 3 punkten samt ange de uppgifter för vilka detta organ har erkänts.

2. mom.

Ministeriet skall återkalla utnämnandet eller erkännandet och genast informera Europeiska gemenskapernas kommission och de stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om detta, om

1) ett besiktningsorgan som avses i 1 § inte längre uppfyller kraven enligt 4 §, eller

2) den grupp till vilken besiktningsorganet hör inte längre följer de enhetliga säkerhetsprinciper som avses i 3 § 1 mom.

9 § Ikraftträdande

1. mom.

Denna förordning träder i kraft den 29 november 1999.

10 § Övergångsbestämmelser

1. mom.

Ett besiktningsorgan som med stöd av den förordning om tryckkärl (549/1973) som gäller när denna förordning träder i kraft, har rätt att utföra de uppgifter som anges för besiktningsorganet, får utföra motsvarande uppgifter, som ett sådant godkänt organ som avses ovan i 2 §, högst till den 29 maj 2002 utan det godkännande som avses i 2 §.

2. mom.

Ministeriet kan förbjuda, begränsa eller förhindra att sådana tryckbärande anordningar släpps ut på marknaden eller tas i drift som i fråga om överensstämmelse med kraven har bedömts av brukarnas besiktningsorgan som en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har utnämnt i enlighet med de krav som anges i 4 §, tills ministeriet har utnämnt det första organet av detta slag.

Bilaga I

MINIMIKRAV SOM SKALL TILLÄMPAS PÅ ANMÄLDA ORGAN, CERTIFIERINGSORGAN SAMT GODKÄNDA ORGAN

1. Ett organ som utför bedömningar och besiktningar eller dess ledning och personal får inte vara konstruktörer, tillverkare, leverantörer, installatörer, användare och inte dessas representanter för tryckbärande anordningar som organet granskar. De får inte delta direkt eller som representanter för konstruering, tillverkning, utsläppande på marknaden eller underhåll av tryckbärande anordningar. Detta hindrar inte en tillverkare av tryckbärande anordningar och organet att utbyta teknisk information.

2. Organet och dess personal skall utföra bedömnings- och besiktningsuppgifterna med yrkesskicklighet och med teknisk kompetens. Organet och dess personal får inte vara utsatta för sådan påtryckning eller ekonomiskt eller annat inflytande som skulle kunna påverka deras bedömningar eller besiktningsresultat, särskilt från de personer eller grupper som har ekonomisk fördel av besiktningsresultatet.

3. Organet skall förfoga över nödvändig personal och nödvändig materiel så att det på ett sakkunnigt sätt kan sköta de tekniska och administrativa uppgifter som sammanhänger med besiktning och tillsyn. Organet skall också ha tillgång till nödvändig utrustning för specialbesiktningar.

4. Besiktningspersonalen skall ha:

– god teknisk och yrkesmässig utbildning,

– tillräckliga kunskaper om kraven vid besiktningar som genomförs och tillräcklig erfarenhet av att genomföra sådana besiktningar,

– krävd kompetens för att upprätta intyg, protokoll och redogörelser för att verifiera besiktningens resultat.

5. Besiktningspersonalens opartiskhet skall garanteras. Personalens ersättning får inte vara beroende av antalet genomförda besiktningar eller resultatet av dem.

6. Organet skall ha en ansvarsförsäkring.

Bilaga II

KRAV SOM SKALL TILLÄMPAS PÅ BRUKARNAS BESIKTNINGSORGAN OCH EGENBESIKTNINGSORGAN

1. Ett besiktningsorgan skall ha en identifierbar struktur och skall använda rapporteringsmetoder som används i den grupp det tillhör och som garanterar och verifierar dess opartiskhet. Det får inte ansvara för granskade tryckbärande anordningars konstruktion, tillverkning, leveranser, installation, användning eller underhåll och det får inte delta i någon sådan verksamhet som skulle påverka opartiskheten i dess bedömningar eller tillförlitligheten i dess besiktningsåtgärder.

2. Organet och dess personal skall utföra bedömnings- och besiktningsuppgifterna med yrkesskicklighet och med teknisk kompetens. Organet och dess personal får inte vara utsatt för sådan påtryckning eller ekonomiskt eller annat inflytande som skulle kunna påverka deras bedömningar eller besiktningsresultat, särskilt från personer eller grupper som har ekonomisk fördel av besiktningsresultatet.

3. Organet skall förfoga över nödvändig personal och nödvändig materiel så att det på ett sakkunnigt sätt kan sköta de tekniska och administrativa uppgifter som sammanhänger med besiktning och tillsyn. Organet skall också ha tillgång till nödvändig utrustning för speciella besiktningar.

4. Besiktningspersonalen skall ha:

– god teknisk och yrkesmässig utbildning,

– tillräckliga kunskaper om kraven vid de besiktningar som genomförs och tillräcklig erfarenhet för att genomföra sådana besiktningar,

– krävd kompetens för att upprätta intyg, protokoll och redogörelser för att verifiera besiktningens resultat.

5. Besiktningspersonalens opartiskhet skall garanteras. Personalens ersättning får inte vara beroende av antal eller resultat av genomförda besiktningar.

6. Organet skall ha en adekvat ansvarsförsäkring såvida inte gruppen som det tillhör påtar sig ansvaret.

Anmält enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 98/48/EG. Europaparlamentets och rådets direktiv 97/23/EG; EGT Nr L 181, 9.7.1997, s. 1. Rådets direktiv 87/404/EEG; EGT Nr L 220, 8.8.1987, s. 48, ändr. 90/488/EEG; EGT Nr L 270, 2.10.1990, s. 25 och 93/68/EEG; EGT Nr L 220, 30.8.1993, s. 1.