Förordning om strålsäkerhetscentralen 27.6.1997/618

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde föreskrivs med stöd av 2 och 6 § lagen den 22 december 1983 om strålsäkerhetscentralen (1069/1983):

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 30.12.2022. Se L 1164/2022 6 §.

Strålsäkerhetscentralens uppgifter

1 §

1. mom.

Strålsäkerhetscentralen skall enligt kärnenergilagen (990/1987), strålskyddslagen (592/1991), lagen om strålsäkerhetscentralen (1069/1983) samt övriga författningar och internationella avtal som rör centralens verksamhet

1) utöva tillsyn över säkerheten vid användning av kärnenergi, över skydds- och beredskapsarrangemang samt över kärnmateriel,

2) utöva tillsyn över säkerheten vid användning av strålning och vid annan strålningsverksamhet,

3) övervaka strålningssituationen inom landet och upprätthålla beredskap med tanke på strålningssituationer som avviker från det normala,

4) upprätthålla de nationella mätnormalerna för sitt verksamhetsområde,

5) bedriva forskning och utföra utvecklingsarbete som främjar strål- och kärnsäkerhet,

6) informera om strål- och kärnsäkerhet samt delta i utbildningsverksamheten på området,

7) producera sakkunnigtjänster som lämpar sig för verksamhetsområdet,

8) lägga fram förslag till utvecklande av lagstiftningen inom sitt verksamhetsområde och meddela allmänna anvisningar om strål- och kärnsäkerhet, samt

9) delta i det internationella samarbetet inom sitt verksamhetsområde och sköta de internationella övervaknings-, kontakt- och rapporteringsuppgifter som genom bestämmelser åläggs strålsäkerhetscentralen.

Delegationen (27.12.2007/1410)

2 § (27.12.2007/1410)

1. mom.

Vid Strålsäkerhetscentralen finns en delegation som har till uppgift att främja samarbetet mellan centralen och dess intressentgrupper.

2. mom.

Delegationen tillsätts av Strålsäkerhetscentralen.

3 § (27.12.2007/1410)

1. mom.

3 § har upphävts genom F 27.12.2007/1410.

4 § (27.12.2007/1410)

1. mom.

4 § har upphävts genom F 27.12.2007/1410.

Organisationen

5 §

1. mom.

Chef för strålsäkerhetscentralen är en generaldirektör.

2. mom.

Föreskrifter om centralens verksamhetsorganisation och om direktörernas ansvarsområden ges i arbetsordningen, som fastställs av generaldirektören.

Handläggningen av ärenden

6 §

1. mom.

Generaldirektören ansvarar för att centralens uppgifter sköts ekonomiskt, effektivt och framgångsrikt.

2. mom.

Generaldirektören avgör de ärenden som ankommer på centralen om det inte i arbetsordningen eller i någon annan föreskrift bestämts att någon annan tjänsteman skall avgöra dem. (27.12.2007/1410)

7 §

1. mom.

Ärendena avgörs på föredragning, om inte något annat bestäms i arbetsordningen. Generaldirektören kan i enskilda fall förbehålla sig rätten att på föredragning avgöra även sådana ärenden som annars skall avgöras av någon annan tjänsteman.

Behörighetsvillkor, besättande av tjänster samt tjänstledighet

8 § (3.9.2015/1121)

1. mom.

Behörighetsvillkoren är

1) för forskningsdirektören lärdomsprov som berättigar till doktorsgrad eller doktorsexamen, vetenskaplig och praktisk förtrogenhet med forskning inom centralens verksamhetsområde samt i praktiken visad ledarförmåga,

2) för de övriga direktörerna högre högskoleexamen, förtrogenhet med uppgifterna inom ansvarsområdet i fråga samt i praktiken visad ledarförmåga, samt

3) för forskningsprofessorn lärdomsprov som berättigar till doktorsgrad eller doktorsexamen samt vetenskaplig och praktiskt förtrogenhet med forsknings- och utvecklingsuppgifter inom området.

9 § (27.12.2007/1410)

1. mom.

Personalen utnämns eller anställs av generaldirektören.

10 §

1. mom.

Generaldirektören beviljas tjänstledighet av vederborande ministerium. Tjänstledighet för längre tid än ett år, till vilken en tjänsteman inte har rätt med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal, beviljas dock av statsrådet.

2. mom.

Om skötseln av generaldirektörens tjänst under tjänstledighet eller då tjänsten är vakant beslutar den myndighet som beviljar tjänstledighet från tjänsten.

3. mom.

Övriga tjänstemän beviljas tjänstledighet av generaldirektören, om det inte i arbetsordningen bestäms något annat för andra tjänster än de som nämns i 8 §.

Särskilda bestämmelser

11 §

1. mom.

Strålsäkerhetscentralen kan för högst fyra år i sänder till permanenta sakkunniga kalla erfarna och skickliga personer, som representerar betydande vetenskaplig eller annan sakkunskap på strålsäkerhetscentralens verksamhetsområde. Den som har samtyckt till att bli permanent sakkunnig är skyldig att ge centralen sakkunnighjälp som rör det område han representerar.

12 §

1. mom.

Generaldirektören och forskningsdirektören har professors titel.

13 §

1. mom.

Strålsäkerhetscentralen kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar vid domstol och skiljemannaförfarande, vid andra myndigheter och vid förrättningar statens rätt och fördel i alla ärenden som angår centralen.

14 §

1. mom.

Närmare föreskrifter om ordnandet av strålsäkerhetscentralens verksamhet och handläggningen av ärendena ges i arbetsordningen.

2. mom.

Generaldirektören meddelar föreskrifter om i vilken ordning centralens direktörer träder i stället för honom när han har förhinder.

15 §

1. mom.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997.

2. mom.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 20 december 1991 om strålsäkerhetscentralen (1515/1991).

3. mom.

Den nuvarande direktionen som tillsatts med stöd av den upphävda förordningen fortsätter till den 31 december 1991 när dess mandatperiod löper ut.

4. mom.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

18.2.2000/164:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2000.

27.12.2007/1410:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

16.6.2011/641:

Denna förordning träden i kraft den 1 juli 2011.

3.9.2015/1121:

Denna förordning träder i kraft den 21 september 2015.