Innehållsförteckning

  • Statsrådets beslut om högsta ansvarsbelopp enligt atomansvarighetslagen 5.5.1994/333

  • 1 §
  • 2 §

Statsrådets beslut om högsta ansvarsbelopp enligt atomansvarighetslagen 5.5.1994/333

Statsrådet har på föredragning av handels- och industriministeriet med stöd av 18 § 1 mom. atomansvarighetslagen (484/72) den 8 juni 1972, sådant detta lagrum lyder i lagen den 15 september 1989 (820/89) beslutat:

Detta beslut har upphävts genom L 23.6.2005/493, som gäller fr.o.m. 1.1.2022.

1 §

1. mom.

Det i 18 § 1 mom. atomansvarighetslagen avsedda högsta ansvarsbeloppet för atomskador till följd av en och samma atomolycka, vilken inträffat under en transport av obestrålat anrikat uran, är högst 13 miljoner särskilda dragningsrätter som avses i atomansvarighetslagen, förutsatt att det uran, som skall transporteras, anrikats till högst 20 procent med avseende på istotopen U-235.

2 §

1. mom.

Detta beslut träder i kraft den 11 maj 1994.