Innehållsförteckning

Förordning om tillsyn över icke-joniserande strålning (upphävt) 22.12.1993/1306

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 44 § strålskyddslagen av den 27 mars 1991 (592/91):

Denna förordning upphörs att gälla fr.o.m. 15.12.2018. Se L 859/2018 200 §.

1 §

1. mom.

Denna förordning gäller apparater som alstrar icke-joniserande strålning och användningen av dem.

2 §

1. mom.

Den tillsyn som avses i denna förordning gäller inte sådana strålningsalstrande apparater som medför en strålningsexponering som kan vara högst en tiondedel av det fastställda maximivärdet.

3 §

1. mom.

Försvarsmakten svarar för tillsynen över och kontrollen av sina radio- och radaranläggningar. Kontrollen och tillsynen skall med iakttagande av sådana metoder och säkerhetsanvisningar som strålsäkerhetscentralen har godkänt genomföras så att användningen av anläggningarna uppfyller säkerhetskraven enligt strålskyddslagen (592/91).

4 §

1. mom.

Följande strålningsalstrande apparater skall vara kontrollerade av strålsäkerhetscentralen innan de tas i bruk:

1) radio- och radaranläggningar som medför sådan exponering för strålning som med beaktande av anläggningarnas effekt, placeringsställe och andra driftsförhållanden kan överstiga de fastställda maximivärdena,

2) laserapparater med högeffekt, vilka används i reklamer, vid förevisningar eller i övrigt så att publiken kan exponeras för den strålning som apparaterna alstrar, samt

3) solariumapparater som har installerats i en badinrättning för allmänheten eller i någon annan inrättning så att de personer som vistas i dessa utrymmen exponeras för den ultravioletta strålning som apparaterna alstrar.

2. mom.

I protokollet över kontrollen skall meddelas nödvändiga bestämmelser för säkerställande av riskfri användning av apparaten.

3. mom.

Samtidigt kan innehavaren av apparaten utse en person med lämplig behörighet till föreståndare som svarar för säkerheten vid användningen av strålning.

5 §

1. mom.

Utöver de tillsynsuppgifter om vilka stadgas i 4 § har strålsäkerhetscentralen till uppgift att

1) följa och förutse den allmänna utvecklingen av säkerheten i fråga om olika användningsområden för ickejoniserande strålning och strålningsalstrande apparater,

2) bereda anvisningar och standarder som gäller säkerheten vid användningen av icke-joniserande strålning samt vid behov göra framställningar för utvecklande av säkerhetsföreskrifterna,

3) för sin del utöva tillsyn över de strålningsalstrande apparaterna på marknaden, samt

4) inom ramen för de egna resurserna producera sakkunnigtjänster som hänför sig särskilt till mätteknik och säkerhetsbedömning och som behövs av andra myndigheter.

6 §

1. mom.

Om den tillsyn som hör till Elinspektionscentralen och Teleförvaltningscentralen samt till arbetarskydds- och hälsovårdsmyndigheterna stadgas särskilt.

7 §

1. mom.

Utöver de strålningsalstrande apparater som avses i 4 § kan strålsäkerhetscentralen kontrollera även en annan strålningsalstrande apparat, om apparaten medför en strålningsexponering som kan överskrida de fastställda maximivärdena och om sådana stadganden som gäller apparatens säkerhet inte ingår i någon annan lag eller i stadganden och bestämmelser som har utfärdats med stöd av den.

8 §

1. mom.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

2. mom.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 20 december 1991 om tillsyn över icke-joniserande strålning (1513/91).

3. mom.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.