Innehållsförteckning

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om när strålsäkerhetscentralens prestationer skall vara avgiftsbelagda och om avgiftsgrunderna (upphävt) 28.6.1993/580

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 5 § lagen den 22 december 1983 om strålsäkerhetscentralen (1069/83), 69 § strålskyddslagen av den 27 mars 1991 (592/91) och 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

Detta beslut har upphävts genom F 17.12.2018/1259, som gäller fr.o.m. 1.1.2019.

1 § Beslutets tillämpningsområde

1. mom.

Detta beslut gäller avgifterna och avgiftsgrunderna för strålsäkerhetscentralens prestationer till den del prestationerna inte hör till kärnsäkerhetskontrollen.

2 § Avgiftsfria prestationer

1. mom.

Av strålsäkerhetscentralens prestationer är följande allmänna uppgifter för upprätthållande och främjande av strålsäkerheten avgiftsfria:

1) beredskap,

2) forskning för förhindrande och begränsning av skadliga inverkningar av strålning,

3) deltagande i beredningen av lagstiftning, säkerhetsnormer och standarder,

4) upprätthållande av mätnormaler för strålning,

5) internationellt och nationellt samarbete, då deltagandet i informationsutbytet och utvecklingsverksamheten i sin tur inte medför avgifter för strålsäkerhetscentralen,

6) information av allmän karaktär,

7) den allmänna tillsyn över strålningsverksamheten som sker på myndigheternas initiativ och åtgärder i samband med den.

3 § Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

1. mom.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga grupper av prestationer, för vilka strålsäkerhetscentralen bestämmer avgift enligt prestationens självkostnadsvärde, är följande tillsynsfunktioner som avses i strålskyddslagen och i stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den:

2. mom.

Tillstånd och godkännanden

3. mom.

Användning av strålning

4. mom.

Övrig strålningsverksamhet

5. mom.

Strålningsmätare, mätningsmetoder och mätningsprogram

6. mom.

Ansvariga föreståndare

7. mom.

Organisationsutredningar

8. mom.

Behörighetsvillkor för driftspersonalen och tillsyn över att de uppfylls

9. mom.

Inspektionsåtgärder

10. mom.

Övrig tillsyn

11. mom.

Registrering av strålningsalstrande apparater

12. mom.

Registrering av uppgifter om stråldoser

4 § Årliga avgifter för tillsyn

1. mom.

När ett säkerhetstillstånd för användning av strålning har beviljats, uppbärs för andra än de i 3 § avsedda åtgärderna i samband med tillsynen över den tillåtna verksamheten en sådan årlig tillsynsavgift enligt 69 § 2 mom. strålskyddslagen som motsvarar självkostnadsvärdet för tillsynen. I den årliga tillsynsavgift som skall uppbäras för strålbehandlingsapparater ingår dessutom de kostnader enligt självkostnadsvärdet som föranleds av regelbundna kontroller och mätningar av apparaterna.

2. mom.

Strålsäkerhetscentralen räknar ut de årliga tillsynsavgifterna så, att kostnaderna för åtgärderna i samband med tillsynen täcks enligt 1 § förordningen om grunderna för avgifter till staten (211/92).

5 § Övriga avgiftsbelagda prestationer

1. mom.

Prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder är:

1) kontroll, testning, kalibrering och liknande åtgärder som utförs på kundens begäran och vilkas efterfrågan inte grundar sig på lag, förordning, tillståndsvillkor eller andra föreskrifter,

2) undersökningar, mätningar och andra sakkunnigtjänster som utförs enligt ett avtal eller en beställning,

3) utbildningsservice, informationstjänst, publikationer, på begäran utgivna kopior av handlingar samt övriga serviceprestationer.

6 § Ikraftträdande

1. mom.

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1993.