Innehållsförteckning

  • Social- och hälsovårdsministeriets beslut om maximivärden för radonhalten i rumsluft (upphävt) 21.10.1992/944

  • 1 §
  • 2 §
  • 3 §
  • 4 §

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om maximivärden för radonhalten i rumsluft (upphävt) 21.10.1992/944

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 48 § strålskyddslagen av den 27 mars 1991 (592/91) bestämt:

Detta beslut upphörs att gälla fr.o.m. 15.12.2018. Se L 859/2018 200 §.

1 §

1. mom.

Detta beslut gäller maximivärden för radonhalten i rumsluften i bostäder. Avsikten med beslutet är att förhindra och begränsa sådana men för hälsan som förorsakas av radon i rumsluften.

2. mom.

Beträffande begränsningen av exponering för strålning i arbetsutrymmen, samlingslokaler och andra därmed jämförbara lokaler gäller vad som stadgas i strålskyddsförordningen (1512/91).

2 §

1. mom.

Radonhalten i rumsluft i en bostad borde inte överstiga 400 Bq/m3.

2. mom.

En bostad skall planeras och byggas så, att radonhalten inte överstiger värdet 200 Bq/m3.

3. mom.

Med radonhalt avses årsmedeltalet för radonhalten, vilket har uppmätts, eller ett på grundval av mätning fastställt medeltal av radonhalten under en ett år lång oavbruten period.

3 §

1. mom.

Radonhalten fastställs genom en av strålsäkerhetscentralen godkänd mätmetod. Den fastställda radonhalten skall grunda sig på mätningar under en sammanhängande period av minst två månader.

4 §

1. mom.

Detta beslut träder i kraft den 1 november 1992.