Innehållsförteckning

Kärnenergiförordning 12.2.1988/161

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av kärnenergilagen av den 11 december 1987 (990/87):

1 kapDefinitioner

1 §

1. mom.

I denna förordning avses med:

1) naturligt uran sådant uran i vilket förhållandena mellan isotophalterna inte ändrats i jämförelse med de förhållanden som gäller för uran som förekommer i naturen;

2) anrikat uran sådant uran i vilket andelen uranatomer med atomvikten 235 eller 233 av alla atomer (anrikningsgrad ) är större än i naturligt uran;

3) utarmat uran sådant uran vars anrikningsgrad är lägre än i naturligt uran;

4) effektivt kilogram en särskild måttenhet som används vid tillsynen över kärnämne; ämnets mängd i effektiva kilogram erhålls genom att dess massa i kilogram multipliceras

a) i fråga om plutonium och isotopen uran 233, med talet 1,

b) i fråga om sådant uran vars anrikningsgrad vad gäller isotopen uran 235 är 0,01 (1 %) eller större, med anrikningsgraden i kvadrat,

c) i fråga om sådant uran vars anrikningsgrad vad gäller isotopen uran 235 är mindre än 0,01 (1 %), men större än 0,005 (0,5 %), med talet 0,0001,

d) i fråga om sådant utarmat uran vars anrikningsgrad vad gäller isotopen uran 235 är 0,005 (0,5 %) eller mindre, med talet 0,00005, och

e) i fråga om torium, med talet 0,00005.

(27.5.2004/430)

5) ursprungslandsbegränsning en sådan begränsning som beror på ett bilateralt avtal på kärnenergiområdet mellan å ena sidan Finland eller Europeiska unionen och å andra sidan en annan stat eller en grupp av stater utanför Europeiska unionen och som gäller innehav, tillverkning, produktion, överlåtelse, hantering, användning, lagring, transport, utförsel eller införsel av kärnämnen, kärnavfall, malmer eller i 8 § 1 mom. angivna andra ämnen, anordningar, aggregat eller informationsmaterial, (31.10.2013/755)

6) kärnbränsle sådant kärnämne som framställts i stycken vilka sådana de är eller förenade med varandra genom stödkonstruktioner ägnar sig för frambringande av en kedjereaktion av kärnklyvningar i en kärnanläggning samt, i den utsträckning handels- och industriministeriet så bestämmer, annat kärnämne som ägnar sig för utvinning av kärnenergi;

7) använt kärnbränsle sådant kärnämne som använts som kärnbränsle för utvinnande av kärnenergi och som innehåller en avsevärd mängd kärnavfall, (20.6.1996/473)

8) kärnmaterial kärnämnen samt ämnen, anordningar, aggregat, informationsmaterial och avtal som avses i 2 § 1 mom. 5 punkten och 2 mom. 1 punkten i kärnenergilagen (990/1987), (7.11.2008/732)

9 punkten har upphävts genom F 27.11.2008/732. (7.11.2008/732)

10) tillverkare av kärntekniska tryckbärande anordningar ett företag som tillverkar kärntekniska tryckbärande anordningar eller utför installations-, reparations- eller ändringsarbeten på sådana tryckbärande anordningar, (7.11.2008/732)

11) sannolikhetsbaserad riskanalys kvantitativa uppskattningar av hot som inverkar på säkerheten vid kärnkraftverk, sannolikheten för olika händelsekedjor samt de skadliga effekterna. (7.11.2008/732)

12) auktoriserat besiktningsorgan ett oberoende besiktningsorgan som Strålsäkerhetscentralen med stöd av 60 a § i kärnenergilagen har godkänt för att som offentlig förvaltningsuppgift utföra besiktningar av tryckbärande anordningar, stål- och betongkonstruktioner samt mekaniska anordningar i kärnanläggningar, (31.10.2013/755)

13) egenbesiktningsorgan tillståndshavarens separata besiktningsenhet vars ställning har ordnats så att den personal som utför besiktningar organisatoriskt och verksamhetsmässigt har åtskilts från tillståndshavarens övriga personal och vars verksamhet uppfyller de särskilda krav som ställts av Strålsäkerhetscentralen, och som av Strålsäkerhetscentralen har godkänts för att som egenbesiktning utföra besiktningar av tryckbärande anordningar, stål- och betongkonstruktioner och mekaniska anordningar i kärnanläggningar; (17.12.2015/1532)

14) kärnavfallsanläggning kärnanläggning som används för inkapsling av använt kärnbränsle eller hantering av annat kärnavfall för placering i slutförvar samt en slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle eller annat kärnavfall; med kärnavfallsanläggning avses dock inte sådana utrymmen som slutgiltigt har stängts och där kärnavfall har placerats permanent på det sätt som Strålsäkerhetscentralen har godkänt, (17.12.2015/1532)

15) slutförvaringsanläggning en anläggningshelhet i vilken ingår utrymmen för slutförvaring av avfallsförpackningar samt hjälputrymmen under och ovan markytan i anslutning till dessa, (17.12.2015/1532)

16) årsdos summan av den effektiva dos som förorsakas av yttre strålning under en period på ett år och den effektiva kollektiva dosen av radioaktiva ämnen som upptas i kroppen under samma period, (17.12.2015/1532)

17) förväntad driftstörning sådan avvikelse från normala driftlägen som kan antas inträffa en eller flera gånger under en tid av hundra driftår, (17.12.2015/1532)

18) olycka antagna olyckor, spridning av antagna olyckor och allvarliga olyckor, (17.12.2015/1532)

19) antagen olycka sådan avvikelse från normala driftslägen som kan antas förekomma mera sällan än en gång under en tid av hundra driftår, med undantag för spridning av antagna olyckor, och som kärnanläggningen förutsätts klara av utan allvarliga bränsleskador, även om enstaka anordningar i system som är viktiga med tanke på säkerheten skulle vara ur funktion på grund av underhållsarbeten eller fel; antagna olyckor delas in i två klasser utifrån initialhändelsens frekvens enlig följande:

a) antagna olyckor av klass 1 är olyckor som kan antas inträffa mera sällan än en gång per hundra driftår, men minst en gång per tusen driftår,

b) antagna olyckor av klass 2 är olyckor som kan antas inträffa mera sällan än en gång per tusen driftår,

(17.12.2015/1532)

20) spridning av antagna olyckor

a) en olycka där en förväntad driftstörning eller antagen olycka av klass 1 är förenad med en gemensam felorsak i det system som är nödvändigt för genomförande av en säkerhetsfunktion,

b) en olycka som orsakas av en kombination av flera fel som på basis av en sannolikhetsbaserad riskanalys identifierats som betydande, eller

c) en olycka som orsakas av en sällsynt yttre händelse och som kraftverket förutsätts klara av utan allvarliga bränsleskador,

(17.12.2015/1532)

21) allvarligolycka en olycka där en betydande del av det bränsle som finns i reaktorn eller av det använda bränsle som finns i bränslebassängen eller bränslelagret förlorar sin ursprungliga konsistens, (17.12.2015/1532)

22) hot som påverkar planeringsgrunderna sådant hot om lagstridig verksamhet som används som grund för planering och utvärdering av de skyddsarrangemang som tillståndshavaren ansvarar för. (17.12.2015/1532)

2. mom.

Handels- och industriministeriet för vid behov förteckning över de ursprungslandsbegränsningar som avses i 1 mom. 5 punkten. (20.6.1996/473)

2 § (7.11.2008/732)

1. mom.

I 2 § 1 mom. 6 punkten i kärnenergilagen angiven malm som innehåller uran eller torium är ett mineral där

1) den genomsnittliga halten av uran är större än 1 kg per ton eller

2) den genomsnittliga halten av torium är större än 30 kg per ton, om det inte är frågan om monazit, eller större än 100 kg per ton, om det är frågan om monazit.

3 §

1. mom.

I 3 § 1 mom. 2 punkten kärnenergilagen nämnt: (7.11.2008/732)

1) särskilt klyvbart material är plutonium 239, uran 233, uran anrikat på isotoperna 235 eller 233 samt material som innehåller ett eller flera av ovan nämnda ämnen, och i lagrummet angivet

2) atområbränsle är uran som innehåller den i naturen förekommande blandningen av isotoper, uran som är utarmad på isotopen 235, och torium samt någon av de ovan nämnda bränslena i form av metall, legering, kemisk förening eller koncentrat.

2. mom.

Kärnämne som avses i 3 § 1 mom. 2 punkten i kärnenergilagen är inte: (7.11.2008/732)

1) särskilt klyvbart material där den sammanlagda halten uran och plutonium understiger 0,01 kg per ton;

2) atområbränsle där den sammanlagda halten uran och plutonium understiger 0,5 kg per ton; ej heller

3) malm som avses i 2 §. (7.11.2008/732)

4 §

1. mom.

På använt kärnbränsle tillämpas kärnenergilagens och denna förordnings stadganden om såväl kärnämne som kärnavfall. Dessutom kan på det tillämpas stadgandena om ämnen och anordningar som avses i 8 §.

2. mom.

Även i andra fall än de som avses i 1 mom. där ett kärnämne, kärnavfall, malm innehållande uran eller torium eller ett ämne, en anordning eller ett aggregat som avses i 8 § med stöd av kärnenergilagen eller denna förordning samtidigt utgör flera än ett av de nämnda ämnena eller föremålen ska respektive bestämmelser i kärnenergilagen och denna förordning tillämpas separat på ämnet eller föremålet. (7.11.2008/732)

5 § (7.11.2008/732)

1. mom.

Kärnavfall som avses i 3 § 1 mom. 3 punkten i kärnenergilagen är inte:

1) radioaktiva ämnen som spritts i omgivningen med sådana utsläpp som förorsakats av användningen av kärnenergi och som inte överstiger de uppsatta gränserna för utsläpp,

2) ett radioaktivt ämne eller en radioaktiv produkt som har framställts eller använts i kommersiell, industriell, lantbruksekonomisk, medicinsk eller vetenskaplig verksamhet eller i utbildning eller annan därmed jämförbar verksamhet som inte utgör en del av kärnavfallshanteringen,

3) radioaktivt avfall som uppkommit vid förädling av uran- eller toriumhaltigt råmaterial då den mängd uran eller torium som under ett år framställs i verksamheten inte överstiger 10 000 kilogram, (17.12.2020/1039)

4) prov som för undersökning som görs i Finland har tagits av en finsk kärnanläggning eller av kärnavfall som uppkommit i Finland, inte heller (17.12.2020/1039)

5) sådant avfall som befriats från tillsyn som avses i 27 c § 1 och 2 mom. i kärnenergilagen. (17.12.2020/1039)

6 §

1. mom.

Slutlig förvaring av kärnavfall i stor skala enligt 3 § 1 mom. 5 punkten i kärnenergilagen är sådan slutförvaring där avsikten är att i slutförvaringsutrymmet placera en sådan mängd kärnavfall som innehåller radioaktiva ämnen att deras totalaktivitet, med undantag av naturligt uran, torium och utarmat uran, är större än 5 terabecquerel (TBq) eller alfaaktivitet, med undantag av naturligt uran, torium och utarmat uran, är större än 10 gigabecquerel (GBq). (7.11.2008/732)

2. mom.

I 3 § 5 punkten kärnenergilagen nämnd tillverkning, produktion, användning, behandling eller lagring av kärnämne eller kärnavfall i stor skala är en sådan verksamhet, om avsikten är att i en anläggning som avses för den på en gång förvara:

1) mer än 1 effektivt kilogram kärnämnen; eller

2) en mängd kärnavfall som innehåller radioaktiva ämnen vilkas totalaktivitet eller alfaaktivitet överstiger det värde som stadgas i 1 mom.

3. mom.

Slutförvaring av synnerligen lågaktivt avfall är lagring av kärnavfall med en genomsnittlig aktivitetskoncentration av relevanta radionuklider som inte överstiger värdet 100 kilobecquerel per kilogram och en totalkoncentration av relevanta radionuklider som inte överstiger de värden som anges i 1 mom., i ett utrymme som är avsett att utgöra slutförvar. (17.12.2015/1532)

7 §

1. mom.

En i 11 § 2 mom. 3 punkten kärnenergilagen angiven kärnanläggning med stor allmän betydelse är en sådan kärnanläggning där det på en gång tillverkas, produceras, används, hanteras eller förvaras mer än 50 effektiva kilogram kärnämnen eller en mängd kärnavfall vars totalaktivitet är större än 100 000 TBq eller vars alfaaktivitet är större än 1 000 TBq.

2. mom.

Som kärnanläggning anses dock inte ett transportmedel eller tillfälligt lager i direkt anslutning till transporten.

7 a § (20.6.1996/473)

1. mom.

De fall som avses i 6 b § 2 mom. 1 punkten kärnenergilagen är sådana där det med tanke på säkerheten, betydande ekonomiska eller andra tungt vägande skäl inte är motiverat att kärnavfall som till mängden är ringa och som har varit föremål för forskning återsänds till kärnavfallsleverantören.

2. mom.

Sådant till sitt ursprung okänt kärnavfall som avses i 6 b § 2 mom. 2 punkten kärnenergilagen är kärnavfall till vilket någon ägare eller innehavare inte står att finna och som tillhör staten.

7 b § (20.12.1996/1224)

1. mom.

De fall som avses i 6 a § 2 mom. 1 punkten kärnenergilagen är sådana där till utlandet för forskningsändamål levereras eller har levererats kärnavfall som behövs för att uppfylla säkerhetskravet enligt 6 § eller ombesörjningsskyldigheten enligt 9 § 3 mom. eller där kärnavfall som behövs för att genomföra åtgärder som behövs för att hindra en spridning av kärnvapen, levereras eller har levererats till utlandet för forskningsändamål.

2. mom.

I de fall som avses i 1 mom. skall kärnavfallsmängden motsvara den kärnavfallsmängd som behövs i den undersökningsmetod som används. Den avfallsmängd som skall levereras för undersökning skall vara så ringa, att den inte har någon väsentlig betydelse med tanke på den avfallshanteringsskyldiges ombesörjningsskyldighet

3. mom.

De fall som avses i 6 a § 2 mom. 1 a-punkten i kärnenergilagen är sådana där aktivitetskoncentrationen i kärnavfallet är låg och där avfallet transporteras utomlands för bearbetning, eftersom det i Finland inte finns någon lämplig bearbetningsmetod. (7.11.2008/732)

4. mom.

De fall som avses i 6 a § 2 mom. 2 punkten kärnenergilagen är sådana där det med tanke på säkerheten, betydande ekonomiska eller andra tungt vägande skäl är motiverat att använt kärnbränsle, som uppkommer i samband med driften av en forskningsreaktor i Finland, hanteras, lagras och slutförvaras på ett sätt som är avsett att bli bestående någon annanstans än i Finland.

5. mom.

En förutsättning för att en överföring av kärnavfall utanför Finlands jurisdiktionsområde i de ovan föreskrivna undantagsfallen ska godkännas är att ett bindande avtal ingåtts mellan aktörerna inom kärnavfallshanteringen om överföringen och att avtalet med beaktande av tidsschemat för dess fullgörande samt övriga villkor kan anses genomförbart med tanke på kärnavfallshanteringen. Vid överföring enligt 6 a § 2 mom. 1 punkten i kärnenergilagen ska dessutom de förfaranden som föreskrivs i 6 a § 3 mom. i kärnenergilagen och 7 c § i förordningen iakttas. (17.12.2020/1039)

7 c § (17.12.2020/1039)

1. mom.

Innan ett avtal ingås enligt 6 a § 3 mom. i kärnenergilagen ska skäliga åtgärder vidtas för att säkerställa att

1) den mottagande staten har ingått ett avtal med Europeiska atomenergigemenskapen omfattande använt kärnbränsle och radioaktivt avfall eller är part i konventionen om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall,

2) den mottagande staten har ett program för hantering och slutförvaring av radioaktivt avfall med mål om en hög säkerhetsnivå som är likvärdiga med de mål som uppställs i kärnenergilagen, och

3) den mottagande statens anläggning för slutförvaring har tillstånd att ta emot sändningen av radioaktivt avfall, att den är i drift före sändningen och att den sköts i enlighet med kraven i den mottagande statens program för hantering och slutförvaring av radioaktivt avfall.

2 kapOm tillämpningen av 2 § 1 och 2 mom. i kärnenergilagen (7.11.2008/732)

8 § (7.11.2008/732)

1. mom.

Sådana ämnen, anordningar och aggregat samt informationsmaterial som avses i 2 § 1 mom. 5 punkten i kärnenergilagen och i fråga om vilka kärnenergilagen tillämpas på innehav, tillverkning, montering, överlåtelse och införsel är de ämnen som nämns i punkt 2.2. i bilaga A till förordningen, de anordningar och aggregat som nämns i punkt 1.2. och 2.3. samt komponenter till dem samt informationsmaterial som nämns i punkt 1.3. och 2.4.

2. mom.

2 mom. har upphävts genom F 31.10.2013/755. (31.10.2013/755)

3. mom.

För att förhindra och begränsa men för hälsan och andra skadliga verkningar som beror på strålning från ämnen, anordningar och aggregat som avses i 1 mom. tillämpas strålskyddslagen (859/2018). (17.12.2020/1039)

8 a § (16.6.1995/881)

1. mom.

8 a § har upphävts genom F 16.6.1995/881.

8 b § (16.6.1995/881)

1. mom.

8 b § har upphävts genom F 16.6.1995/881.

9 § (20.6.1996/473)

1. mom.

Avtal som avses i 2 § 2 mom. 1 punkten i kärnenergilagen och på vilkas ingående eller fullgörande kärnenergilagen tillämpas, är sådana privaträttsliga avtal vars syfte är: (7.11.2008/732)

1) att utanför gemenskapernas område eller i en stat som nämns i bilaga B till denna förordning delta i framställning, montering, byggande eller drivande av en anordning eller ett aggregat som nämns i punkt 2.3 i bilaga A, eller

2) att utanför gemenskapernas område delta i framställning, montering, byggande eller drivande av en anordning eller ett aggregat som nämns i punkt 1.2 i bilaga A.

2. mom.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller inte arbetsavtal.

9 a § (7.11.2008/732)

1. mom.

Forsknings- och utvecklingsarbete som avses i 2 § 2 mom. 2 punkten i kärnenergilagen och som är relaterat till kärnbränslecykeln är utvecklande av processer eller system i fråga om någon av följande bränslecykelfaser:

1) omvandling av kärnämne;

2) anrikning av kärnämne;

3) framställning av kärnbränsle;

4) reaktorer;

5) kritiska anläggningar;

6) upparbetning av kärnbränsle och

7) behandling, förutom ompackning eller bearbetning som inte omfattar separation av grundämnen, för lagring eller slutförvaring, av mellanaktivt eller högaktivt avfall innehållande plutonium, uran vars anrikningsgrad i fråga om isotopen 235 är större än 0,20 (20 %) eller uran med isotopen 233.

2. mom.

Forsknings- och utvecklingsarbete som avses i 2 § 2 mom. 2 punkten i kärnenergilagen är dock inte teoretisk forskning, grundläggande vetenskaplig forskning eller sådan forsknings- och utvecklingsverksamhet som rör industriell användning av radioisotoper, tillämpningar inom medicin, hydrologi eller lantbruk, hälso- och miljöeffekter samt service och underhåll.

2 a kapAvgränsning av tillämpningen av kärnenergilagen

9 b § (31.10.2013/755)

1. mom.

Till sådan gruvdrift och anrikningsverksamhet som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten i kärnenergilagen räknas inte verksamhet där den mängd uran eller torium som framställs under ett år inte överstiger 10 000 kilogram eller där den genomsnittliga koncentrationen av uran eller torium i den malm som behandlas understiger de gränser som anges i 2 § och den sammanlagda halten av uran och torium i de produkter som uppkommer som resultat av behandlingen är lägre än 0,5 kilogram per ton.

10 § (7.11.2008/732)

1. mom.

Kärnenergilagens stadganden tillämpas inte på innehav, vidareöverlåtelse, hantering, användning, lagring och transport av kärnavfall som överlåtits med stöd av tillstånd som berättigar till överlåtelse, om:

1 punkten har upphävts genom F 17.12.2015/1532. (17.12.2015/1532)

2) totalaktiviteten hos det kärnavfall som innehas av den som fått det överlåtna kärnavfallet är mindre än 1 GBq och alfaaktiviteten är mindre än 10 MBq;

3) det överlåtna kärnavfallet inte kan bedömas åsamka någon en årlig dos som överskrider 0,01 mSv som effektiv dos, och (26.3.1993/278)

4) den strålbelastning som det överlåtna kärnavfallet förorsakar också annars är så ringa som det med praktiska åtgärder är möjligt att åstadkomma.

10 a § (7.11.2008/732)

1. mom.

Bestämmelserna i kärnenergilagen tillämpas inte på innehav, överlåtelse, hantering, användning, lagring, transport eller införsel av särskilt klyvbart material, om materialet utgör en del av ett instrument som i medicinskt syfte har placerats i en människokropp.

10 b § (20.6.1996/473)

1. mom.

Bestämmelserna i kärnenergilagen tillämpas inte på innehav, överlåtelse, hantering, användning, lagring, transport och införsel av kärnråämne, om (7.11.2008/732)

1) ämnet utgör en del av en anordning, av en anordningsdel eller av ett bruksföremål som är industriellt tillverkat eller annars skall anses färdigt för användning,

2) mängden atområbränsle i produkten är mindre än 4 g och

3) ämnet inte är underkastat ursprungslandsbegränsningar.

2. mom.

Kärnenergilagen tillämpas inte på tillverkning eller framställning av en produkt som innehåller atområbränsle enligt 1 mom., om inget annat ämne som omfattas av kärnenergilagen används vid tillverkningen eller framställningen av produkten.

10 c § (17.12.2020/1039)

1. mom.

Verksamheten är i princip säker på det sätt som avses i 27 c § 3 mom. 3 punkten i kärnenergilagen, om de arbetstagare som behandlar avfallet inte behöver klassificeras som strålningsarbetare och den effektiva dosen för en individ i befolkningen är högst 0,01 millisievert per år.

2. mom.

När det är fråga om en olyckssituation, en annan osannolik händelse eller en med dessa jämförbar exceptionell situation, får den effektiva dos som en individ i befolkningen får av den verksamhet som avses i 1 mom. vara högst 1 millisievert per år.

3 kapFrån tiliståndsplikt befriad användning av kärnenergi

11 § (17.12.2020/1039)

1. mom.

När inga ursprungslandsbegränsningar gäller för ett kärnämne som nämns i punkt 2.1. i bilaga A, behövs inget tillstånd enligt kärnenergilagen för införsel av ämnet från en annan medlemsstat i Europeiska unionen.

2. mom.

För varje införsel som avses i 1 mom. ska en anmälan göras till Strålsäkerhetscentralen enligt det tillsynssystem för kärnmaterial som avses i 118 §.

11 a § (7.11.2008/732)

1. mom.

11 a § har upphävts genom F 27.11.2008/732.

11 b § (7.11.2008/732)

1. mom.

11 b § har upphävts genom F 27.11.2008/732.

12 §

1. mom.

Tillstånd enligt kärnenergilagen behövs inte för överlåtelse eller införsel av ett parti naturligt uran, utarmat uran eller torium under 10 kg för industriell, kommersiell, lantbruksekonomisk, medicinsk eller vetenskaplig verksamhet eller inom utbildningen om:

1) uranet eller toriumet inte är underkastat ursprungslandsbegränsningar; och

2) ingen under samma kalenderår till landet inför mera än sammanlagt 50 kg uran eller torium.

2. mom.

Tillstånd behövs inte heller för innehav, hantering, användning eller lagring av naturligt uran, utarmat uran eller torium i samband med industriell, kommersiell, lantbruksekonomisk, medicinsk eller vetenskaplig verksamhet eller inom utbildningen, om:

1) uranet eller toriumet inte är underkastat ursprungslandsbegränsningar;

2) till verksamheten inte ansluter sig framställning eller produktion av särskilt klyvbart material; och

3) den sammanlagda mängden uran och torium hos samma innehavare är under 10 kg.

3. mom.

I stället för ansökan om tillstånd skall anmälan som avses i 17 kap. göras till strålsäkerhetscentralen.

13 § (7.11.2008/732)

1. mom.

När det är fråga om en sådan produkt som har framställts av utarmat uran eller torium och som är industriell eller annars ska anses vara färdig att tas i bruk och i vilken uran eller torium har använts på grund av sin stora atomvikt eller specifika vikt eller hållbarhet samt där inga ursprungslandsbegränsningar gäller för uranet eller toriumet, fordras tillstånd enligt kärnenergilagen endast för tillverkning och framställning av produkten. Angående innehav, överlåtelse, hantering, användning, lagring och införsel av produkten ska en anmälan som avses i 17 kap. göras till Strålsäkerhetscentralen.

2. mom.

När en produkt som avses i 1 mom. dock är en fast beståndsdel i ett transportmedel eller används som ballast, transportemballage eller strålningsskydd och inga ursprungslandsbegränsningar gäller för det uran eller torium som ingår i en sådan produkt, behövs den anmälan som avses i 1 mom. endast när ett fordon som är avsett att permanent bli använt i Finland eller ballast, transportemballage eller strålningsskydd som används vid transport för första gången införs till Finland.

3. mom.

Arbets- och näringsministeriets uppgift är att vid behov föra en förteckning över produkter som avses i 1 mom.

14 §

1. mom.

Tillstånd enligt kärnenergilagen behövs inte för införsel av ett parti malm som innehåller under 10 kg uran eller torium, om (7.11.2008/732)

1) malmen inte är underkastad ursprungslandsbegränsningar, och (7.11.2008/732)

2) ingen på detta sätt under samma kalenderår till landet inför mera än 50 kg uran eller torium.

2. mom.

Tillstånd behövs inte heller för utförsel av malm som innehåller under 1 kg uran eller torium till en stat som är part i fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen, om (7.11.2008/732)

1) malmen inte är underkastad ursprungslandsbegränsningar; och (7.11.2008/732)

2) ingen på detta sätt under samma kalenderår till samma stat utför mera än 10 kg uran och torium.

3. mom.

I stället för ansökan om tillstånd skall anmälan som avses i 17 § göras till strålsäkerhetscentralen.

15 §

1. mom.

Ett särskilt tillstånd enligt kärnenergilagen behövs inte för överlåtelse av särskilt klyvbart material till den som har tillstånd enligt kärnenergilagen till innehav av ett sådant ämne, om:

1) den mängd som överlåts på en gång är under 0,01 effektiva kilogram; och

2) ingen under samma kalenderår överlåter en mängd som är över 0,05 effektiva kilogram till samma tillståndshavare.

2. mom.

I stället för ansökan om tillstånd skall anmälan som avses i 17 kap. göras till strålsäkerhetscentralen.

16 § (20.6.1996/473)

1. mom.

16 § har upphävts genom F 20.6.1996/473.

17 § (20.6.1996/473)

1. mom.

Tillstånd enligt kärnenergilagen behövs inte för transport av kärnämne eller kärnavfall i Finland eller via finskt territorium om

1) det inte är fråga om använt kärnbränsle och den mängd särkskilt klyvbart material som transporteras per gång är högst

a) 15 gram plutonium 239 eller uran 233 eller uran som anrikats med avseende på isotop 235, med en anrikningsgrad på minst 20 procent,

b) högst 1 kilogram uran som anrikats med avseende på isotop 235, med en anrikningsgrad på minst 10 procent men mindre än 20 procent, eller

c) mindre än 10 kilogram uran som anrikats med avseende på isotop 235, med en anrikningsgrad på under 10 procent,

2) det är fråga om naturligt uran, utarmat uran eller torium, eller

3) aktiviteten hos den mängd kärnämnesfritt kärnavfall som transporteras per gång är högst 1 TBq.

(31.10.2013/755)
2. mom.

Tillstånd behövs inte heller för lagring och hantering av kärnämne eller kärnavfall i samband med transport.

3. mom.

För att säkerheten skall kunna garanteras vid transporter av kärnämnen och kärnavfall som skall befrias från tillstånd tillämpas lagen om transport av farliga ämnen (719/94).

4. mom.

I de fall som avses i rådets förordning (Euratom) nr 1493/93 om transport av radioaktiva ämnen mellan medlemsstater skall utan hinder av 1 mom. på förhand lämnas sådana försäkringar och i efterhand sådana anmälningar som avses i förordningen och som gäller kärnämne vars användningssyfte bygger på kärnämnets strålningsegenskaper som transporteras till ett annat land som är medlem i Europeiska unionen.

5. mom.

En anmälan enligt 17 kap. om de transporter som avses i 1 mom. ska ges in till Strålsäkerhetscentralen. (31.10.2013/755)

18 § (7.11.2008/732)

1. mom.

Tillstånd enligt kärnenergilagen behövs inte för överlåtelse och införsel av ett sådant ämne som avses i punkterna 2.2.1. och 2.2.2. i bilaga A, om

1) malmen inte är underkastad ursprungslandsbegränsningar;

2) mängden av ämnet är mindre än den mängd M1 som i bilagan anges för detta ämne; och

3) ingen på detta sätt under samma kalenderår till samma mottagare överlåter eller i landet för in en mängd som är större än den mängd M2 som i bilagan anges för detta ämne.

2. mom.

Tillstånd enligt kärnenergilagen behövs inte för innehav och tillverkning av ett sådant ämne som avses i punkterna 2.2.1. och 2.2.2. i bilaga A, om

1) ämnet inte är underkastat ursprungslandsbegränsningar; och

2) ingen på detta sätt på en gång innehar en mängd som är större än den mängd M2 som i bilagan anges för detta ämne.

3. mom.

I stället för ansökan om tillstånd ska en anmälan som avses i 17 kap. göras till Strålsäkerhetscentralen i de fall som avses i 1 och 2 mom.

18 a § (27.5.2004/430)

1. mom.

Tillstånd enligt kärnenergilagen behövs inte för tillverkning eller montering av en anordning som avses i punkt 1.2 eller 2.3 till bilaga A.

2. mom.

Tillstånd enligt kärnenergilagen behövs inte heller för innehav, överlåtelse eller införsel av en anordning som avses i punkt 2.3.4. eller 2.3.5. i bilaga A. (7.11.2008/732)

3. mom.

I stället för ansökan om tillstånd skall en anmälan som avses i 17 kap. göras till strålsäkerhetscentralen i de fall som avses i 1 mom.

18 b § (7.11.2008/732)

1. mom.

18 b § har upphävts genom F 27.11.2008/732.

19 § (19.12.2017/1001)

1. mom.

Tillstånd enligt kärnenergilagen behövs inte när ett kärnämne som avses i punkt 2.1, ett ämne som avses i punkt 2.2, en anordning eller ett aggregat som avses i punkt 2.3 eller informationsmaterial som avses i punkt 2.4 i bilaga A överlåts till den som innehar byggnadstillstånd enligt 31 §, drifttillstånd enligt 33 § eller nedläggningstillstånd enligt 33 a §, om kärnämnet, ämnet, anordningen, aggregatet eller informationsmaterialet ska användas i den verksamhet som tillståndet gäller.

19 a § (31.10.2013/755)

1. mom.

Tillstånd enligt kärnenergilagen behövs för innehav, överlåtelse eller införsel av sådant informationsmaterial som avses i punkt 1.3 och punkt 2.4 i bilaga A endast om informationsmaterialet omfattas av ursprungslandsbegräsning. Inget tillstånd behövs för tillverkning och sammanställning av informationsmaterial.

20 § (19.12.2017/1001)

1. mom.

En tillståndshavare med sådant tillstånd att uppföra kärnanläggning som avses i 18 § i kärnenergilagen, sådant tillstånd att driva kärnanläggning som avses i 20 § i den lagen eller sådant tillstånd att lägga ned en kärnanläggning som avses i 20 a § i nämnda lag har, om inte något annat följer av tillståndet, också rätt att på kraftverksområdet inneha, tillverka, producera, hantera, använda och lagra sådana kärnämnen, sådant kärnavfall och sådana i 8 § i denna förordning angivna ämnen, anordningar och aggregat som behövs i kärnanläggningens verksamhet eller uppkommer som resultat av verksamheten samt att på kraftverksområdet och vid tillståndshavarens andra verksamhetsställen inneha, tillverka och sammanställa informationsmaterial.

21 § (7.11.2008/732)

1. mom.

Något särskilt tillstånd enligt kärnenergilagens 16 § 2 moment behövs inte för överlåtelse av kärnämnen, kärnavfall, andra ämnen, anordningar, aggregat eller informationsmaterial i samband med utförsel ur landet. En anmälan enligt 17 kap. om sådana överlåtelser ska göras hos Strålsäkerhetscentralen. (31.10.2013/755)

2. mom.

2 mom. har upphävts genom F 19.12.2017/1001. (19.12.2017/1001)

22 § (20.6.1996/473)

1. mom.

Strålsäkerhetscentralen behöver inte tillstånd enligt kärnenergilagen för verksamhet som centralen utövar i egenskap av myndighet. Detsamma gäller internationella atomenergiorganet och Europeiska gemenskapernas kommission när de utövar den tillsyn som avses i 63 § kärnenergilagen.

3 a kapBegränsning av strålexponering och utsläpp av radioaktiva ämnen

22 a § (17.12.2020/1039)

1. mom.

Den exponering för strålning som personalen vid ett kärnkraftverk, sådan gruvdrift och malmanrikningsverksamhet som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten i kärnenergilagen samt vid en kärnavfallsanläggning utsätts för under arbetet samt den exponering för strålning som befolkningen i omgivningen utsätts för av de nämnda anläggningarna och driften av dem ska hållas så låg som det med praktiska åtgärder är möjligt. De anläggningar som avses ovan och driften av dem ska planeras och genomföras på så sätt att personalens och befolkningens exponering för strålning kan begränsas på det sätt som anges i 5–9 § och 10 § 1 och 2 mom. i strålskyddslagen. Bestämmelser om yrkesmässig exponering i samband med strålningsarbete finns i 12 kap. i strålskyddslagen och om dosgränser för arbetstagares exponering för stålning och om referensnivåer för nödsituationer med strålrisk i 3 och 9 kap. i förordningen om joniserande strålning (1034/2018).

22 b § (19.12.2017/1001)

1. mom.

Restriktionen för årsdosen för en individ i befolkningen till följd av normal drift av ett kärnkraftverk eller av ennågon annan kärnanläggning som är försedd med en kärnreaktor är 0,1 millisievert. Restriktionen för årsdosen för en individ i befolkningen till följd av en planenlig nedläggning av ett kärnkraftverk eller någon annan kärnanläggning som är försedd med en kärnreaktor är 0,01 millisievert.

2. mom.

Restriktionen för årsdosen för en individ i befolkningen till följd av en förväntad driftstörning är 0,1 millisievert.

3. mom.

Restriktionen för den årsdos för en individ i befolkningen som orsakas av utsläpp till följd av en antagen olycka är 1 millisievert när olyckan är av klass 1 och 5 millisievert när olyckan är av klass 2 samt 20 millisievert vid spridning till följd av en antagen olycka.

4. mom.

Utsläpp av radioaktiva ämnen till följd av en allvarlig olycka vid ett kärnkraftverk får inte ge upphov till något behov av omfattande skyddsåtgärder för befolkningen och inte heller långvariga begränsningar i användningen av mark- och vattenområden.

5. mom.

I syfte att begränsa de långvariga konsekvenserna är gränsvärdet för utsläpp av cesium-137 till luften 100 terabecquerel. Möjligheten för att gränsvärdet överskrids ska vara ytterst liten.

6. mom.

Möjligheten av ett sådant utsläpp som i ett tidigt skede av olyckan kräver skyddsåtgärder med tanke på befolkningen ska vara ytterst liten.

22 c § (19.12.2017/1001)

1. mom.

Restriktionen för årsdosen för en individ i befolkningen till följd av normal drift eller en förväntad driftstörning vid sådan gruvdrift och malmanrikningsverksamhet som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten i kärnenergilagen är 0,1 millisievert.

2. mom.

Restriktionen för årsdosen för en individ i befolkningen till följd av en olyckssituation vid ovan nämnd verksamhet är 1 millisievert.

3. mom.

Restriktionen för årsdosen för en individ i befolkningen till följd av sannolika utvecklingsförlopp efter placeringen i slutförvar av sådant kärnavfall som uppkommer vid gruvdriften och malmanrikningsverksamheten enligt 2 § 1 mom. 2 punkten i kärnenergilagen är 0,1 millisievert.

4. mom.

Restriktionen för årsdosen för en individ i befolkningen till följd av sådant kärnavfall som uppkommer vid gruvdriften och malmanrikningsverksamheten enligt 1 mom. i sådana situationer då de isolerande strukturerna hos slutförvaringssystemet försvagas till följd av osannolika händelser eller mänsklig aktivitet är 1 millisievert.

22 d § (17.12.2015/1532)

1. mom.

Restriktionen för årsdosen för en individ i befolkningen till följd av normal drift och planenlig nedläggning av en kärnavfallsanläggning är 0,01 millisievert. (19.12.2017/1001)

2. mom.

Bestämmelserna om kärnkraftverk i 22 b § 2–6 mom. tillämpas också på kärnavfallsanläggningar.

3. mom.

Under en granskningsperiod efter tillslutningen av slutförvaringsanläggningen, under vilken den strålning som människor exponeras för kan bedömas tillräckligt tillförlitligt och vilken ska vara minst flera tusen år lång, ska

1) årdosen för de personer som utsätts för den starkaste stålningen underskrida 0,1 millisievert och

2) den genomsnittliga årsdosen för andra människor vara betydelselöst liten.

4. mom.

Under de granskningsperioder som följer på den i 3 mom. avsedda perioden ska långtidsmedelvärdena av de mängder radioaktiva ämnen som läcker ut i biosfären från kärnavfallet som slutförvaras underskrida de maximivärden som Strålsäkerhetscentralen fastställer särskilt för varje radionuklid. Maximivärdena ska anges så att (19.12.2017/1001)

1) strålningseffekterna av slutförvaringen får vara högst lika stora som de strålningseffekter som förorsakas av naturliga radioaktiva ämnen i jordskorpan och

2) de vidsträckta strålningseffekterna förblir betydelselöst små.

4 kapStatsrådets principbeslut

23 §

1. mom.

Ett kärnanläggningsprojekt, för vilket söks sådant principbeslut av statsrådet som avses i 11 § kärnenergilagen, kan omfatta en eller flera kärnanläggningar, som av funktionella eller andra skäl bildar en enhetlig helhet. Ansökan kan även gälla två eller flera alternativa kärnanläggningsprojekt.

2. mom.

I ansökan om principbeslut skall åtminstone uppges:

1) sökandens namn eller den firma som används i affärsverksamheten och hemort; samt

2) för varje kärnanläggning:

a) dess tilltänkta förläggningsort;

b) dess syfte; och

c) omfattningen av den verksamhet som där skall bedrivas eller, om det är fråga om en kärnanläggning avsedd för produktion av kärnenergi, dess effektklass samt planerade driftstid.

24 § (31.10.2013/755)

1. mom.

Till ansökan ska följande utredningar fogas:

1) ämbetsbevis, handelsregisterutdrag eller annan utredning om att sökanden är finsk medborgare eller stiftelse, finskt samfund eller finsk statlig myndighet,

2) om sökanden är ett bolag, kopia av bolagsordningen och bolagsavtalet samt av aktieägarregistret eller, om sökanden är ett samfund av annat slag eller en stiftelse, kopia av stadgarna,

3) utredning om den sakkunskap som sökanden förfogar över,

4) utredning om kärnanläggningsprojektets allmänna betydelse samt behovet av projektet, i synnerhet med tanke på landets energiförsörjning samt dess betydelse för driften av landets övriga kärnanläggningar och deras kärnavfallshantering,

5) utredning om sökandens ekonomiska verksamhetsbetingelser och kärnanläggningsprojektets företagsekonomiska lönsamhet,

6) en allmänt hållen finansieringsplan för kärnanläggningsprojektet.

2. mom.

För varje kärnanläggningsprojekt ska till ansökan dessutom fogas en

1) allmän beskrivning av den planerade kärnanläggningens tekniska funktionsprinciper,

2) utredning om de säkerhetsprinciper som kommer att följas,

3) allmän utredning om ägande- och besittningsförhållandena på kärnanläggningens tilltänkta förläggningsplats,

4) utredning om bosättning och annan verksamhet samt om planläggningsarrangemang på kärnanläggningens tilltänkta förläggningsplats och i dess närmaste omgivning,

5) utredning om den tilltänkta förläggningsplatsens lämplighet för sitt ändamål med beaktande av de lokala förhållandenas inverkan på säkerheten, skydds- och beredskapsarrangemangen samt kärnanläggningens inverkningar på den närmaste omgivningen,

6) miljökonsekvensbeskrivning som utarbetats enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) och kontaktmyndighetens motiverade slutsats samt utredning om de grunder för planeringen som sökanden ämnar följa för att undvika miljöskador och begränsa miljöbelastningen, (19.12.2017/1001)

7) allmän plan för kärnbränsleförsörjningen,

8) allmän utredning om sökandens planer och tillbudsstående metoder för att ordna kärnavfallshanteringen, samt

9) annan utredning som myndigheten anser nödvändig.

3. mom.

Om sökanden är medborgare eller samfund i en annan stat som är medlem i Europeiska unionen, ska till ansökan fogas en utredning om sökandens nationalitet och en utredning som motsvarar de utredningar som avses i 1 mom. 2 punkten.

4. mom.

Sökanden ska dessutom till Strålsäkerhetscentralen ge in de uppgifter och utredningar som behövs för utarbetande av en sådan preliminär säkerhetsuppskattning som avses i 12 § i kärnenergilagen.

25 §

1. mom.

Utöver vad som föreskrivs i kärnenergilagen ska arbets- och näringsministeriet begära utlåtande om en ansökan om principbeslut från åtminstone inrikesministeriet och försvarsministeriet samt det regionförvaltningsverk, den närings-, trafik- och miljöcentral och det landskapsförbund inom vars verksamhetsområde den planerade kärnanläggningens förläggnings- eller grannkommun finns. (19.12.2017/1001)

2. mom.

Strålsäkerhetscentralen skall till sin preliminära säkerhetsuppskattning av ansökan om principbeslut foga utlåtande av den delegation som avses i 56 § 2 mom. kärnenergilagen.

26 §

1. mom.

Handels- och industriministeriet skall för behandlingen av ett principbeslut till statsrådet lämna in en särskild översikt över kärnavfallshanteringsmetoder som begagnas och planeras samt om deras säkerhet, inverkan på miljön, lönsamhet och lämplighet för finländska förhållanden.

2. mom.

När ansökan gäller en kärnanläggning avsedd för produktion av kärnenergi skall handels- och industriministeriet samtidigt till statsrådet även lämna in en särskild utredning om kärnanläggningens betydelse för landets energiförsörjning.

27 §

1. mom.

Handels- och industriministeriet skall granska att sökanden i den allmänt hållna utredning som avses i 13 § 1 mom. kärnenergilagen och som lämnats in till ministeriet har behandlat de ärenden som nämns i ministeriets direktiv, att utredningen motsvarar ansökan och att den även i övrigt är korrekt.

2. mom.

Handels- och industriministeriet skall bereda sökanden möjlighet att ändra utredningen till följd av de anmärkningar som ministeriet eventuellt framställer på basis av den granskning som avses i 1 mom.

3. mom.

Innan den allmänt hållna utredningen publiceras skall i den antecknas eller till den fogas ett meddelande i enlighet med handels- och industriministeriets direktiv, varav framgår;

1) var och när man kan ta del av ansökan; samt

2) de omständigheter som uppräknas i 29 § eller uppgifter om var de meddelas.

28 §

1. mom.

Sökanden skall se till att den allmänt hållna utredning som granskats av handels- och industriministeriet generellt finns att tillgå på kommunkanslierna i den planerade kärnanläggningens förläggningskommun och grannkommuner minst en månad innan det offentliga möte som avses i 13 § 2 mom. kärnenergilagen äger rum samt hålla utredningen allmänt tillgänglig på sitt huvudkontor. Dessutom skall sökanden distribuera den allmänt hållna utredningen till varje hushåll i den planerade kärnanläggningens förläggningskommun och till övriga hushåll i den närmaste omgivningen.

29 § (17.12.2020/1039)

1. mom.

29 § har upphävts genom F 17.12.2020/1039.

30 §

1. mom.

Åtgärder som avses i 15 § 2 mom. kärnenergilagen är:

1) ingående av avtal som är ekonomiskt bindande för sökanden och som gäller leverans eller framställning av en kärnanläggning eller centrala komponenter, anordningar eller konstruktioner som är avsedda för denna;

2) tillverkningsarbete som utförs av sökanden själv och som gäller sådana komponenter, anordningar eller konstruktioner; samt

3) sprängning av centrala underjordiska utrymmen för en kärnanläggning.

2. mom.

I 1 mom. nämnda åtgärder är likväl inte sådana åtgärder som tillsammans orsakar endast ringa ekonomiska förluster om kärnanläggningsprojektet inte genomförs.

5 kapKärnanläggningstillstånd

31 §

1. mom.

Tillstånd att uppföra en kärnanläggning (byggnadstillstånd) söks med en skriftlig ansökan som riktas till statsrådet och i vilken åtminstone skall uppges

1) sökandens namn eller den firma som används i affärsverksamheten samt hemorten,

2) kärnanläggningens förläggningsort,

3) anläggningens syfte och funktionsprincip,

4) arten och omfattningen av den verksamhet som skall bedrivas i kärnanläggningen eller, då det är fråga om en kärnanläggning avsedd för produktion av kärnenergi, anläggningens märkeffekt och planerade drifttid,

5) tidtabell för uppförandet, i synnerhet den tidpunkt då detta skall inledas, samt

6) det principbeslut angående kärnanläggningen som avses i 4 kap., om ett sådant varit nödvändigt.

32 §

1. mom.

Till en ansökan om byggnadstillstånd ska fogas de utredningar om sökanden som nämns i 24 § 1 mom. 1 och 2 punkten eller 3 mom. samt (19.12.2017/1001)

1) utredning om sökandens rätt att använda den tilltänkta förläggningsplatsen för kärnanläggningen;

2) utredning om bosättning och andra funktioner samt planläggningsarrangemang på kärnanläggningens tilltänkta förläggningsplats och i dess närmaste omgivning;

3) utredning om typen av kärnanläggning som skall byggas samt planerade leverantörer av centrala komponenter;

4) utredning om arten och maximimängden av kärnämnen eller kärnavfall som skall framställas, produceras, hanteras, användas eller lagras i kärnanläggningen;

5) generell utredning om tekniska verksamhetsprinciper samt lösningar och andra arrangemang med vilka kärnanläggningens säkerhet tryggas;

6) utredning om de säkerhetsprinciper som sökanden ämnar följa samt en bedömning av hur principerna kommer att genomföras;

7) utredning om kärnanläggningens inverkan på miljön samt om de grunder för planeringen som sökanden ämnar följa för att undvika miljöskador och för att begränsa miljöbelastningen;

8) generell utredning om kärnanläggningens planerade driftsorganisation;

9) utredning om sökandens planer för kärnbränsleförsörjningen;

10) utredning om sökandens planer och tillbudsstående metoder för ordnandet av kärnavfallshanteringen, däri inbegripet rivning av kärnanläggningen och den slutliga förvaringen av kärnavfallet samt utredning om tidtabellen och de beräknade kostnaderna för kärnavfallshanteringen;

11) utredning om kärnanläggningsprojektets företagsekonomiska lönsamhet och övriga ekonomiska förutsättningar;

12) kostnadsförslag och finansieringsplan för kärnanläggningsprojektet,

13) sökandens bokslutshandlingar för de fem senaste åren;

14) utredning om den sakkunskap som sökanden förfogar över och om den organisation som skall genomföra kärnanläggningens byggnadsprojekt; samt

15) annan utredning som myndigheterna anser nödvändig.

33 §

1. mom.

Tillstånd att driva kärnanläggning (drifttillstånd) söks med en skriftlig ansökan som riktas till statsrådet och i vilken åtminstone skall uppges:

1) sökandens namn samt den firma som används i affärsverksamhet samt hemort;

2) kärnanläggningens förläggningsort;

3) kärnanläggningens syfte;

4) arten och omfattningen av den verksamhet som skall bedrivas i kärnanläggningen eller, då det är fråga om en kärnanläggning avsedd för produktion av kärnenergi, anläggningens märkeffekt och planerade drifttid; samt

5) byggnadstillstånd eller tidigare drifttillstånd för kärnanläggningen.

33 a § (19.12.2017/1001)

1. mom.

Tillstånd att lägga ned en kärnanläggning (nedläggningstillstånd) söks med en skriftlig ansökan som riktas till statsrådet och i vilken åtminstone ska uppges

1) sökandens namn eller den firma som används i affärsverksamheten samt hemort,

2) kärnanläggningens identifieringsuppgifter och förläggningsort,

3) kärnanläggningens tidigare syfte,

4) nedläggningens planerade tidtabell och omfattning,

5) kärnanläggningens tidigare drifttillstånd.

34 §

1. mom.

Till ansökan om drifttillstånd ska fogas de utredningar om sökanden som nämns i 24 § 1 mom. 1 och 2 punkten eller 3 mom. samt (19.12.2017/1001)

1) utredning om bosättning och andra funktioner samt planläggningsarrangemang på kärnanläggningens tilltänkta förläggningsplats och i dess närmaste omgivning;

2) utredning om arten och maximimängden av kärnämnen eller kärnavfall som skall framställas, produceras, hanteras, användas eller lagras i kärnanläggningen;

3) generell utredning om tekniska verksamhetsprinciper och lösningar samt andra arrangemang varmed säkerheten har tryggats;

4) utredning om de säkerhetsprinciper som följts samt en bedömning av hur principerna kommer att genomföras;

5) utredning om åtgärder i syfte att begränsa kärnanläggningens miljöbelastning;

6) utredning om den sakkunskap som sökanden förfogar över och om kärnanläggningens driftsorganisation;

7) utredning om sökandens planer och tillbudsstående metoder för ordnande av kärnavfallshanteringen, däri inbegripet rivning av kärnanläggningen och den slutliga förvaringen av kärnavfallet samt utredning om tidtabellen och de beräknade kostnaderna för kärnavfallshanteringen;

8) utredning om sökandens finansiella ställning, plan för hur finansieringen av kärnanläggningen skall skötas samt produktionsplan för kärnanläggningen;

9) sökandens bokslutshandlingar för alla år efter de år som nämns ovan i 32 § 13 punkten eller, om drifttillstånd beviljats tidigare för kärnanläggningen, för det år då det tidigare drifttillståndet söktes och de därpå följande åren;

10) utredning om hur eventuella villkor i byggnadstillståndet har uppfyllts eller, om drifttillstånd beviljats tidigare för kärnanläggningen, hur eventuella villkor i det tidigare drifttillståndet har uppfyllts; samt

11) annan utredning som myndigheten anser nödvändig.

34 a § (19.12.2017/1001)

1. mom.

Till ansökan om nedläggningstillstånd ska fogas de utredningar om sökanden som nämns i 24 § 1 mom. 1 och 2 punkten eller 3 mom. samt

1) en utredning om bosättning och annan verksamhet på kärnanläggningens förläggningsplats och i dess närmaste omgivning,

2) en utredning om slaget och den maximala mängden av kärnämnen och kärnavfall som genereras, hanteras och lagras i samband med nedläggningen,

3) en allmän utredning om tekniska principer och lösningar för nedläggningen samt andra arrangemang för att garantera säkerheten samt en uppskattning av hur principerna realiseras,

4) en miljökonsekvensbeskrivning för nedläggningsprojektet som utarbetats enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och kontaktmyndighetens motiverade slutsats samt kompletterande uppgifter för begränsning av miljöbelastningen från nedläggningen,

5) en utredning om den sakkunskap som sökanden förfogar över och om sökandens organisation i det skede då kärnanläggningen läggs ned,

6) en utredning om sökandens planer och tillbudsstående metoder för ordnande av hanteringen av kärnavfallet i nedläggningsskedet inklusive slutförvaringen av kärnavfallet samt utredning om tidtabellen och de beräknade kostnaderna för kärnavfallshanteringen,

7) en utredning om sökandens finansiella ställning och en plan för ordnande av finansieringen av kärnanläggningens nedläggning,

8) den sökandes bokslutshandlingar för det år ansökan om nedläggningstillstånd görs och för de fem föregående åren eller uppgift om var handlingarna är tillgängliga i elektronisk form,

9) en utredning om hur drifttillståndets eventuella villkor i fråga om kärnavfallshanteringen har iakttagits, samt

10) utöver den utredning som avses i 1–9 punkten annan utredning som myndigheten anser behövlig.

35 § (7.11.2008/732)

1. mom.

Vid ansökan om byggnadstillstånd ska sökanden till Strålsäkerhetscentralen lämna in:

1) preliminär säkerhetsanalys som ska innehålla åtminstone allmänna planerings- och säkerhetsprinciper för kärnanläggningen, detaljerad beskrivning av anläggningsplatsen och kärnanläggningen, utredning om driften av anläggningen, utredning om hur anläggningen fungerar i olyckssituationer, detaljerad utredning om hur anläggningens drift påverkar miljön samt annan utredning som myndigheten anser nödvändig;

2) planeringsskedets sannolikhetsbaserade riskanalys;

3) ett förslag till klassificeringshandling, där klassificeringen av konstruktioner, system och anordningar som är viktiga med tanke på kärnanläggningens säkerhet presenteras med hänsyn till deras betydelse för säkerheten;

4) utredning om byggandets kvalitetsledning, inklusive en presentation av de systematiska tillvägagångssätt som de organisationer som deltar i planeringen och uppförandet av kärnanläggningen iakttar i den verksamhet som påverkar kvaliteten;

5) en principiell plan för återkommande kontroller, (31.10.2013/755)

6) preliminära planer för skydds- och beredskapsarrangemang, (31.10.2013/755)

7) en plan för ordnande av nödvändig tillsyn i syfte att förhindra spridningen av kärnvapen, (31.10.2013/755)

8) en utredning om arrangemang som avses i 19 § 7 punkten i kärnenergilagen, (31.10.2013/755)

9) program för utredning av det ursprungliga tillståndet i omgivningen kring kärnanläggningen, (31.10.2013/755)

10) en plan för nedläggning av kärnanläggningen. (31.10.2013/755)

2. mom.

Den som ansöker om tillstånd ska dessutom tillställa Strålsäkerhetscentralen alla andra utredningar som Strålsäkerhetscentralen anser vara nödvändiga.

36 §

1. mom.

Vid ansökan om drifttillstånd ska sökanden till Strålsäkerhetscentralen lämna in:

1) slutlig säkerhetsanalys;

2) en sannolikhetsbaserade riskanalys;

3) en klassificeringshandling, där klassificeringen av konstruktioner, system och anordningar som är viktiga med tanke på kärnanläggningens säkerhet presenteras med hänsyn till deras betydelse för säkerheten;

4) ett kvalitetsledningsprogram för kärnanläggningens drift;

5) säkerhetstekniska driftsvillkor som anger åtminstone gränserna för processtorheter som påverkar kärnanläggningens säkerhet i olika driftslägen, föreskrifter om inskränkningar i driften till följd av fel i anordningarna samt krav på provning av anordningar som är viktiga för säkerheten;

6) ett sammandrag av programmet för återkommande kontroller;

7) planer för skydds- och beredskapsarrangemang;

8) utredning om ordnande av nödvändig tillsyn i syfte att förhindra spridningen av kärnvapen;

9) instruktion för kärnanläggningen;

10) en utredning om det ursprungliga tillståndet när det gäller strålning i omgivningen och ett program för strålningsövervakning av kärnanläggningens omgivning. (31.10.2013/755)

11) en utredning om hur säkerhetskraven uppfylls; (17.12.2015/1532)

12) ett program för hantering av åldrande samt (17.12.2015/1532)

13) en plan för nedläggning av kärnanläggningen. (17.12.2015/1532)

(7.11.2008/732)
2. mom.

När drifttillstånd söks för en kärnanläggning som redan har varit i drift, behöver handlingar som avses i 1 mom. lämnas in till strålsäkerhetscentralen endast i den mån sådana inte har getts in tidigare.

3. mom.

Sökanden skall dessutom till strålsäkerhetscentralen lämna in andra utredningar som centralen anser nödvändiga.

4. mom.

Strålsäkerhetscentralen skall i sina utlåtanden om kärnanläggningstillstånd ge tillståndsmyndigheten en särskild utredning om de handlingar som nämns i 35 § och ovan i 1 mom.

36 a § (19.12.2017/1001)

1. mom.

Vid ansökan om nedläggningstillstånd ska sökanden till Strålsäkerhetscentralen lämna in

1) en slutlig nedläggningsplan för nedläggning av kärnanläggningen,

2) en riskanalys för nedläggningen,

3) en säkerhetsanalys,

4) en klassificeringshandling, där klassificeringen av konstruktioner, system och anordningar som är viktiga med tanke på kärnanläggningens säkerhet presenteras utgående från deras betydelse för säkerheten,

5) ett kvalitetsledningsprogram för kärnanläggningen,

6) säkerhetstekniska driftsvillkor,

7) ett program för sammanfattning av de periodiska besiktningarna av konstruktioner, system och anordningar som är viktiga för kärnanläggningens säkerhet under nedläggningen,

8) planer för skydds- och beredskapsarrangemang,

9) en utredning om ordnande av tillsyn som behövs för att förhindra spridningen av kärnvapen,

10) instruktion för kärnanläggningen,

11) en utredning om strålningen i kärnanläggningens omgivning och ett program för strålningsövervakning av kärnanläggningens omgivning,

12) en utredning om hur säkerhetskraven uppfylls,

13) en utredning om hur anläggningens åldrande hanteras, samt

14) annan utredning som myndigheten anser behövlig.

2. mom.

Om villkoren i nedläggningstillståndet ändras, ska enbart sådana i 1 mom. avsedda handlingar lämnas till Strålsäkerhetscentralen som antingen inte har lämnats in tidigare eller som har ändrats.

3. mom.

Strålsäkerhetscentralen ska i sitt utlåtande över nedläggningstillståndet lämna tillståndsmyndigheten en särskild utredning om de handlingar som avses i 1 mom.

37 § (19.12.2017/1001)

1. mom.

Utöver vad som föreskrivs i kärnenergilagen ska arbets- och näringsministeriet begära utlåtanden om ansökan om byggnadstillstånd, drifttillstånd och nedläggningstillstånd från åtminstone inrikesministeriet samt det regionförvaltningsverk och den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde kärnanläggningens förläggnings- eller grannkommun finns. Ett utlåtande om ansökan om byggnadstillstånd ska begäras också från social- och hälsovårdsministeriet.

2. mom.

Över ansökan om annat tillstånd än tillstånd att uppföra en kärnanläggning som avses i 11 § i kärnenergilagen ska arbets- och näringsministeriet begära utlåtande från kärnanläggningens förläggningskommun.

3. mom.

Strålsäkerhetscentralen ska begära utlåtande från inrikesministeriet om de planer som avses i 35 § 1 mom. 6 punkten, 36 § 1 mom. 7 punkten och 36 § 1 mom. 8 punkten.

4. mom.

Strålsäkerhetscentralen ska till sina utlåtanden om kärnanläggningstillstånd bifoga utlåtande från den delegation som avses i 56 § 2 mom. kärnenergilagen.

37 a § (20.6.1996/473)

1. mom.

Innan beslut om byggnadstillstånd fattas skall handels- och industriministeriet försäkra sig om att Europeiska gemenskapernas kommissions utlåtande som avses i IV kap. fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen har fåtts över kärnanläggningsprojektet och att sökanden har följt bestämmelserna i IV kap. i nämnda fördrag och de bestämmelser som har utfärdats med stöd av detta.

38 § (19.12.2017/1001)

1. mom.

Av ett beslut om byggnads-, drift- eller nedläggningstillstånd ska åtminstone följande framgå:

1) den som meddelas tillstånd och identifieringsuppgifter för kärnanläggningen,

2) den plats där verksamheten får bedrivas,

3) karaktären hos och omfattningen av den verksamhet som ska bedrivas i kärnanläggningen,

4) tillståndets giltighetstid,

5) tillståndsvillkor som kan anses nödvändiga, såsom villkor som angår skydds- och beredskapsarrangemang, skadeståndsansvar i händelse av en kärnskada, uppfyllande av Finlands internationella avtalsförpliktelser, miljövård samt kärnavfallshantering.

2. mom.

Av ett byggnadstillstånd ska särskilt framgå vilka kriterier kärnanläggningens konstruktion ska uppfylla och av ett drifttillstånd dessutom vilka kriterier som driften och verksamheten i kärnanläggningen ska uppfylla.

3. mom.

Av ett drifttillstånd ska framgå vilka slag och mängder av kärnämnen, kärnavfall och i 2 § 1 mom. 5 punkten i kärnenergilagen angivna ämnen, anordningar och aggregat som behövs i kärnanläggningens verksamhet och som får innehas, tillverkas, produceras, hanteras, användas och lagras i kärnanläggningen med stöd av tillståndet för kärnanläggningen utan särskilt tillstånd enligt 6 kap. i denna förordning.

4. mom.

Av ett nedläggningstillstånd ska framgå vilka slag och mängder av kärnavfall som uppkommer, hanteras och lagras i samband med nedläggningen av en kärnanläggning samt i 2 § 1 mom. 5 punkten i kärnenergilagen angivna ämnen, anordningar och aggregat som behövs vid nedläggningen av en kärnanläggning och som får innehas, tillverkas, produceras, hanteras, användas och lagras i kärnanläggningen med stöd av tillståndet för kärnanläggningen utan särskilt tillstånd enligt 6 kap. i denna förordning. Av nedläggningstillståndet ska dessutom framgå eventuella ändringar i den avfallshanteringsskyldiges skyldigheter som följer av denna fas i kärnanläggningens livscykel.

39 § (19.12.2017/1001)

1. mom.

Arbets- och näringsministeriet ska göra en anmälan om beviljande av byggnadstillstånd, drifttillstånd och nedläggningstillstånd för en kärnanläggning till Strålsäkerhetscentralen, inrikesministeriet, miljöministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, utrikesministeriet, behöriga regionförvaltningsverk och närings-, trafik- och miljöcentraler samt till kärnanläggningens förläggningskommun.

2. mom.

Ett regionförvaltningsverk som tagit emot en sådan anmälan ska vidare informera andra berörda kommuner samt berörda vatten-, miljö-, hälsovårds-, bygg-, arbetarskydds-, räddnings- och polismyndigheter inom sitt verksamhetsområde om att sådant tillstånd beviljats.

40 § (19.12.2017/1001)

1. mom.

När ändring söks i byggnads-, drift- eller nedläggningstillståndet för en kärnanläggning ska i tillämpliga delar iakttas de bestämmelser som gäller ansökan om nytt tillstånd.

6 kapTillstånd som gäller kärnämnen, kärnavfall samt ämnen, anordningar och aggregat som avses i 2 § 1 mom. 5 punkten i kärnenergilagen (19.12.2017/1001)

41 § (31.10.2013/755)

1. mom.

41 § har upphävts genom F 31.10.2013/755.

42 §

1. mom.

I ansökan om verksamhetstillstånd skall åtminstone uppges:

1) sökandens namn eller den firma som används i affärsverksamheten samt hemorten;

2) den verksamhet för vilken tillstånd söks;

3) den ort eller de orter, där verksamheten skall bedrivas;

4) den tilltänkta verksamhetens omfattning;

5) tidtabell för verksamheten, särskilt den tidpunkt då verksamheten skall inledas och verksamhetstiden;

6) mängden och arten av andra kärnämnen som sökanden eventuellt innehar; samt

7) sökandens tillstånd enligt kärnenergilagen samt vem som godkänts som ansvariga föreståndare för olika funktioner.

43 § (20.6.1996/473)

1. mom.

Till ansökan omtillstånd enligt kärnenergilagens 16 § 2 moment skall fogas ämbetsbevis eller handelsregisterutdrag eller någon annan motsvarande utredning om sökanden och sökandens nationalitet samt, utom när det på grund av den planerade verksamhetens natur är uppenbart onödigt, följande: (31.10.2013/755)

1) utredningar som motsvarar de utredningar som avses i 36 §,

2) en utredning om de organisationer som skall planera och realisera verksamheten,

3) en utredning om sökandens rätt att använda den plats eller de områden som verksamheten kräver,

4) en utredning om bosättning och andra funktioner samt planläggningsarrangemang på verksamhetsplatsen och i dess närmaste omgivning,

5) en utredning om verksamhetens konsekvenser för miljön samt om de grunder för planeringen som sökanden ämnar följa för att undvika miljöskador och begränsa miljöbelastningen,

6) en utredning om sökandens planer och tillbudsstående metoder för ordnande av kärnavfallshanteringen, däri inbegripet den slutliga förvaringen av kärnavfallet samt utredning om tidtabellen och de beräknade kostnaderna för kärnavfallshanteringen,

7) en utredning om arten och mängden av kärnämnen och kärnavfall som verksamheten planeras omfatta, (31.10.2013/755)

7 a) en miljökonsekvensbeskrivning enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och kontaktmyndighetens motiverade slutsats, om den lagen förutsätter konsekvensbedömning, (19.12.2017/1001)

8) annan utredning som myndigheterna anser behövlig. (31.10.2013/755)

44 §

1. mom.

Strålsäkerhetscentralen skall inhämta utlåtande över ansökan om verksamhetstillstånd av miljöministeriet och av den delegation som avses i 56 § 2 mom. kärnenergilagen, om det inte är uppenbart onödigt.

45 §

1. mom.

Angående innehållet i beslut om verksamhetstillstånd gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 38 §.

2. mom.

Om beviljande av tillstånd ska åtminstone det behöriga regionförvaltningsverket och den kommun där verksamheten enligt tillståndet ska försiggå underrättas. (31.10.2013/755)

46 §

1. mom.

I en ansökan om tillstånd för innehav av ämnen, anordningar och aggregat som avses i 2 § 1 mom. 5 punkten i kärnenergilagen ska åtminstone uppges (31.10.2013/755)

1) sökandens namn eller den firma som används i affärsverksamheten samt hemorten;

2) den verksamhet, till vilken innehavet av ämnen, anordningar och aggregat ansluter sig;

3) huruvida tillstånd söks för innehav av ämnen, anordningar och aggregat som sökanden själv skall framställa eller av sådana som sökanden tar emot av någon annan;

4) arten och mängden av de ämnen, anordningar och aggregat som ansökan avser samt deras ursprung;

5) av vem och när avsikten är att ta emot ämnena, anordningarna och aggregaten eller tidtabell för framställning av dem;

6) den plats eller de platser där avsikten är att huvudsakligen förvara och använda eller framställa ämnena, anordningarna och aggregaten; samt

7) sökandens tillstånd enligt kärnenergilagen.

2. mom.

Till ansökan skall fogas ett ämbetsbevis eller handelsregisterutdrag eller någon annan motsvarande utredning om sökanden eller sökandens nationalitet. (20.6.1996/473)

47 §

1. mom.

I ett beslut om tillstånd för innehav av ämnen, anordningar och aggregat som avses i 2 § 1 mom. 5 punkten i kärnenergilagen ska åtminstone specificeras (31.10.2013/755)

1) den som meddelas tillstånd;

2) arten och mängden av de ämnen, anordningar eller aggregat som tillståndet gäller;

3) tillståndets giltighetstid; samt

4) de tillståndsvillkor som anses nödvändiga.

48 §

1. mom.

I en ansökan om tillstånd för överlåtelse av kärnämnen, kärnavfall eller sådana ämnen, anordningar eller aggregat som avses i 2 § 1 mom. 5 punkten i kärnenergilagen ska åtminstone uppges (31.10.2013/755)

1) sökandens namn eller den firma som används i affärsverksamheten samt hemorten;

2) det verksamhetstillstånd eller det byggnads- eller drifttillstånd för kärnanläggningen eller det tillstånd som avses i 46 §, med stöd av vilket sökanden innehar ämnen, avfall, anordningar eller aggregat som skall överlåtas;

3) mottagarens namn eller den firma som används i affärsverksamheten samt hemorten;

4) arten av mängden av de ämnen, avfall, anordningar eller aggregat som ansökan gäller samt vilka ursprungslandsbegränsningar som gäller för ämnet eller avfallet;

5) varifrån och vart avsikten är att flytta ämnena, avfallet, anordningarna eller aggregaten i samband med överlåtelsen; samt

6) den planerade tidpunkten för överlåtelsen.

2. mom.

Till ansökan skall fogas den utredning om sökanden som nämns i 24 § 1 och 2 punkten samt;

1) utredning om mottagarens villighet att ta emot vad som skall överlåtas och, såvida kärnenergilagen förutsätter det, utredning om tillstånd som avses i 1 mom. 2 punkten och som beviljats mottagaren eller om ansökan om sådant tillstånd;

2) då ansökan gäller överlåtelse av kärnavfall, utredning om på vilket sätt överlåtelsen ansluter sig till den avfallshanteringsplan som sökanden senast lämnat in till myndigheten och som presenterats i den redogörelse som avses i 74 §; samt

3) annan utredning som myndigheterna anser nödvändig.

49 §

1. mom.

I ett beslut om tillstånd för överlåtelse av sådana kärnämnen, kärnavfall eller ämnen, anordningar och aggregat som avses i 2 § 1 mom. 5 punkten i kärnenergilagen ska åtminstone specificeras (31.10.2013/755)

1) den som meddelats tillstånd;

2) den överlåtelse som tillåts i tillståndet;

3) tillståndets giltighetstid; samt

4) de tillståndsvillkor som anses nödvändiga.

7 kap

(7.11.2008/732)

1. mom.

7 kap har upphävts genom F 27.11.2008/732.

7 a kapTillstånd till införsel

53 § (20.6.1996/473) (7.11.2008/732)

1. mom.

53 § har upphävts genom F 27.11.2008/732.

53 a § (20.6.1996/473) (7.11.2008/732)

1. mom.

Strålsäkerhetscentralen beviljar på ansökan tillstånd till införsel av de i bilaga A nämnda kärnämnen, andra ämnen, anordningar, aggregat och informationsmaterial som är underkastade ursprungslandsbegränsningar samt av malmer som innehåller uran eller torium.

53 b § (20.6.1996/473) (7.11.2008/732)

1. mom.

Till ansökan som gäller tillstånd som avses i 53 a § ska fogas ett ämbetsbevis eller handelsregisterutdrag eller någon annan motsvarande utredning om sökanden och sökandens nationalitet samt följande uppgifter:

1) mängden och arten av de kärnämnen, andra ämnen, anordningar, aggregat, informationsmaterial eller malmer som ska införas samt eventuella ursprungslandsbegränsningar eller kontrollåtaganden som gäller dessa;

2) användningsändamålet för kärnämnen, andra ämnen, anordningar, aggregat, informationsmaterial eller malmer;

3) det land från vilket införseln sker;

4) tidpunkten för införseln samt uppgifter för identifiering av förpackningen;

5) leveranssätt; samt

6) annan utredning som Strålsäkerhetscentralen anser nödvändig.

53 c § (20.6.1996/473) (7.11.2008/732)

1. mom.

53 c § har upphävts genom F 27.11.2008/732.

53 d § (20.6.1996/473)

1. mom.

I tillståndsbeslutet skall anges åtminstone

1) tillståndshavaren och arten och mängden av de kärnämnen, andra ämnen, anordningar, aggregat, informationsmaterial eller malmer som ska införas i landet; (7.11.2008/732)

2) leveranssätt och -tidpunkt,

3) tillståndets giltighetstid, samt

4) andra nödvändiga tillståndsvillkor.

2. mom.

Om ett tillstånd som avses i 1 mom. gäller införsel av malmer, kärnråämnen eller särskilt klyvbart material som behövs för produktion av kärnenergi, ska bestämmelserna i VI kap. i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen och bestämmelser som utfärdats med stöd av det iakttas vid anskaffningen av dessa ämnen. (7.11.2008/732)

7 b kapTillstånd till utförsel och tillstånd till transitering via finskt territorium

54 § (20.6.1996/473) (7.11.2008/732)

1. mom.

54 § har upphävts genom F 27.11.2008/732.

54 a § (20.6.1996/473) (7.11.2008/732)

1. mom.

Strålsäkerhetscentralen beviljar på ansökan tillstånd till utförsel av malmer som innehåller uran eller torium.

54 b § (20.6.1996/473) (7.11.2008/732)

1. mom.

Till ansökan som gäller tillstånd som avses i 54 a § ska fogas ett ämbetsbevis eller handelsregisterutdrag eller någon annan motsvarande utredning om sökanden och sökandens nationalitet samt följande uppgifter:

1) mängden och arten av och ursprungslandet för de malmer som ska föras ut ur landet;

2) mottagarland och mottagare;

3) användningsändamålet för malmerna;

4) tidpunkten för utförseln och uppgifter som är nödvändiga för identifiering av förpackningen; samt

5) annan utredning som Strålsäkerhetscentralen anser nödvändig.

54 c § (20.6.1996/473) (7.11.2008/732)

1. mom.

54 c § har upphävts genom F 27.11.2008/732.

54 d § (20.6.1996/473) (7.11.2008/732)

1. mom.

I tillståndsbeslutet ska anges åtminstone

1) tillståndshavaren och arten och mängden av de malmer som ska föras ut ur landet;

2) mottagarland och mottagare;

3) tillståndets giltighetstid; samt

4) övriga nödvändiga tillståndsvillkor.

54 e § (20.6.1996/473) (7.11.2008/732)

1. mom.

54 e § har upphävts genom F 27.11.2008/732.

54 f § (20.6.1996/473) (7.11.2008/732)

1. mom.

Om sådan malm innehållande uran eller torium som ska föras in i Finland är avsedd att föras vidare via finskt territorium till ett tredje land, beviljas tillstånd till införsel samtidigt med tillståndet till utförsel.

2. mom.

På innehållet i en ansökan om tillstånd som avses i 1 mom., på ansökningsförfarandet och på innehållet i tillståndet tillämpas i tillämpliga delar bestämmelserna i 53 b §, 53 d § 1 mom., 54 a, 54 b och 54 d §.

7 c kapInförsel och utförsel av kärnavfall

55 § (20.6.1996/473) (7.11.2008/732)

1. mom.

Strålsäkerhetscentralen beviljar på ansökan tillstånd till införsel och utförsel av kärnavfall.

55 a § (20.6.1996/473) (7.11.2008/732)

1. mom.

55 a § har upphävts genom F 27.11.2008/732.

55 b § (20.6.1996/473) (7.11.2008/732)

1. mom.

Innan beslut om tillstånd till införsel fattas, ska Strålsäkerhetscentralen försäkra sig om att införseln av kärnavfall uppfyller förutsättningarna i 7 a § och i rådets direktiv 2006/117/Euratom om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle som nämns i 21 § i kärnenergilagen.

2. mom.

Innan beslut om tillstånd till utförsel av kärnavfall fattas, ska Strålsäkerhetscentralen försäkra sig om att utförseln av kärnavfallet uppfyller kraven i det direktiv som nämns i 1 mom.

55 c § (20.6.1996/473)

1. mom.

Tillstånd till införsel och utförsel av kärnavfall kan beviljas för högst tre år åt gången.

55 d § (20.6.1996/473) (7.11.2008/732)

1. mom.

Till en ansökan om tillstånd till införsel och utförsel ska fogas de uppgifter och den ytterligare dokumentation som förutsätts i en tillståndsansökan enligt artiklarna 6, 13, 14 eller 15 i rådets direktiv som nämns i 55 b § 1 mom. Om transporten av kärnavfallet omfattas av tillämpningsområdet för nämnda direktiv, ska ett standarddokument enligt artikel 17 i direktivet användas för ansökan.

2. mom.

I en ansökan om tillstånd till införsel ska dessutom ingå en utredning av hur den ombesörjningsskyldighet enligt 9 § 3 mom. i kärnenergilagen som sammanhänger med kärnavfall kommer att uppfyllas.

3. mom.

En ansökan om tillstånd till utförsel ska dessutom innehålla en utredning av att det är fråga om ett sådant fall som avses i 7 b § 1, 3 eller 4 mom.

55 e § (20.6.1996/473) (7.11.2008/732)

1. mom.

I beslutet om tillstånd till införsel och utförsel ska anges åtminstone de uppgifter och villkor som förutsätts i transporttillståndet enligt artiklarna 10, 13, 14 och 15 i rådets direktiv som nämns i 55 b § 1 mom. Om transporten av kärnavfallet omfattas av tillämpningsområdet för nämnda direktiv, ska ett standarddokument enligt artikel 17 i direktivet användas för tillståndsbeslutet.

2. mom.

Dessutom ska i beslutet om tillstånd till införsel ingå en utredning av hur den ombesörjningsskyldighet enligt 9 § 3 mom. i kärnenergilagen som sammanhänger med kärnavfall kommer att uppfyllas.

8 kapTransporttillstånd

56 §

1. mom.

Tillstånd till transport av kärnämnen och kärnavfall inom Finland eller via finskt territorium beviljas av strålsäkerhetscentralen. (20.6.1996/473)

2. mom.

2 mom. har upphävts genom F 20.6.1996/473. (20.6.1996/473)

57 §

1. mom.

I ansökan som angår transporttillstånd skall åtminstone uppges:

1) sökandens namn eller den firma som används i affärsverksamheten samt hemorten;

2) arten och mängden av de ämnen som skall transporteras; samt

3) var och när transporten planeras ske.

58 §

1. mom.

Till ansökan skall fogas ett ämbetsbevis eller handelsregisterutdrag eller motsvarande utredning om sökanden och sökandens nationalitet samt

1) en utredning om sökandens sakkunskap i fråga om transport av de ämnen som avses i ansökan,

2) en utredning om transportsättet,

3) en utredning i allmänna drag om skydds- och beredskapsarrangemang,

4) en utredning om hur skadeståndsansvaret har organiserats i händelse av en kärnolycka, samt

5) annan utredning som myndigheterna anser nödvändig.

(20.6.1996/473)
2. mom.

2 mom. har upphävts genom F 20.6.1996/473. (20.6.1996/473)

59 § (20.6.1996/473)

1. mom.

Den som till en annan stat som är medlem i Europeiska unionen transporterar ett kärnämne, vars användningsändamål baserar sig på kärnämnets strålningsegenskaper, skall på förhand lämna in de försäkringar och i efterhand de anmälningar om vilka bestäms i rrhets förordning (Euratom) nr 1493/93 om transport av radioaktiva ämnen mellan medlemsstater.

60 §

1. mom.

Av tillståndsbeslutet skall åtminstone framgå:

1) den som meddelats tillstånd;

2) arten och mängden av de ämnen som skall transporteras;

3) var transporten får försiggå;

4) tillståndets giltighetstid; samt

5) tillståndsvillkor som anses nödvändiga.

9 kapTillstånd till gruvdrift och anrikningsverksamhet

61 §

1. mom.

Tillstånd till sådan gruvdrift och malmanrikningsverksamhet som syftar till produktion av uran eller torium söks hos statsrådet med en skriftlig ansökan, i vilken åtminstone skall uppges:

1) sökandens namn och den firma som används i affärsverksamheten samt hemorten;

2) gruvans eller anrikningsverkets förläggningsort;

3) arten och omfattningen av verksamheten;

4) planerad tidpunkt för inledande av verksamheten; samt

5) beräknad verksamhetstid.

62 §

1. mom.

Till ansökan skall fogas de utredningar om sökanden som nämns i 24 § 1 mom. 1 och 2 punkten eller 2 mom. samt (20.6.1996/473)

1) en utredning om rätt att använda marken och en kopia av det malmletningstillstånd enligt gruvlagen (621/2011) som sökanden beviljats, (31.10.2013/755)

2) utredning om områdets geologi samt om mängden och halten av uran- eller toriummalm på området;

3) utredning om bosättning och andra funktioner samt planläggningen på gruvans eller anrikningsverkets tilltänkta förläggningsort och i dess närmaste omgivning;

4) utredning om planerade brytnings- och anrikningsmetoder;

5) generell utredning om strålskyddsarrangemang samt om tekniska lösningar och andra arrangemang med vilka gruvans och anrikningsverkets säkerhet tryggas:

6) utredning om gruvans eller anrikningsverkets inverkan på miljön samt om de grunder för planeringen som sökanden ämnar följa för att undvika miljöskador och begränsa miljöbelastningen;

7) utredning om sökandens ekonomiska verksamhetsbetingelser och om projektets företagsekonomiska lönsamhet;

8) generell utredning om gruvans eller anrikningsverkets äganderätts- och besittningsförhållanden;

9) utredning om arten och mängden av malmer, kärnämnen och kärnavfall som ska produceras, hanteras och lagras; (7.11.2008/732)

10) utredning om arrangemang som krävs för de transporter av malm, kärnämnen och kärnavfall som verksamheten medför; (7.11.2008/732)

11) utredning om sökandens planer och tillbudsstående metoder för ordnande av kärnavfallshanteringen, däri inbegripet nedläggning eller rivning av gruvan eller anrikningsverken och den slutliga förvaringen av kärnavfallet, samt utredning om tidtabellen och kostnaderna för kärnavfallshanteringen samt ordnandet av beredskap enligt 7 kap. kärnenergilagen;

12) utredning om den sakkunskap om strålskydd och annan sakkunskap som sökanden förfogar över och om gruvans eller anrikningsverkets driftsorganisation; samt

13) annan utredning som myndigheterna anser nödvändig.

62 a § (31.10.2013/755)

1. mom.

Samtidigt som sökanden hos statsrådet ansöker om tillstånd enligt 61 § ska han eller hon till Strålsäkerhetscentralen ge in

1) en säkerhetsanalys som ska innehålla en utredning om de säkerhetsprinciper som följs i verksamheten, en beskrivning av en planerad gruva eller ett planerat anrikningsverk samt detaljerade utredningar om de strålskyddsarrangemang som iakttas i verksamheten, hanteringen av det avfall som uppstår i verksamheten samt om verksamhetens miljökonsekvenser,

2) ett program för strålningsövervakning av gruvans eller anrikningsverkets omgivning,

3) en plan för säkerhetsarrangemang,

4) en plan för ordnande av nödvändig tillsyn i syfte att förhindra spridningen av kärnvapen,

5) annan utredning som Strålsäkerhetscentralen kräver för att kontrollera att verksamheten kan bedrivas på ett sådant sätt att de säkerhetskrav som ställs i kärnenergilagen och med stöd av den uppfylls.

63 §

1. mom.

Utöver vad som föreskrivs i lagen ska arbets- och näringsministeriet begära utlåtande om ansökan av åtminstone den länsstyrelse, det landskapsförbund och den regionala miljöcentral på vars verksamhetsområde den planerade gruvans eller det planerade anrikningsverkets förläggningskommun eller grannkommun finns samt av social- och hälsovårdsministeriet, säkerhetsteknikcentralen samt av gruvans eller anrikningsverkets förläggningskommun och grannkommuner. (7.11.2008/732)

2. mom.

Strålsäkerhetscentralen skall till sitt utlåtande foga ett utlåtande av den delegation som avses i 56 § 2 mom. kärnenergilagen.

63 a § (20.6.1996/473)

1. mom.

Innan beslut om tillstånd till gruvdrift eller anrikningsverksamhet fattas skall handels- och industriministeriet försäkra sig om att det utlåtande av Europeiska gemenskapernas kommission som avses i IV kap. fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen har fåtts över investeringsprojektet och att sökanden har iakttagit bestämmelserna i IV kap. i nämnda fördrag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av det.

64 §

1. mom.

Om hörande av allmänheten och lokala myndigheter, varom stadgas i 13 § kärnenergilagen, gäller i tillämpliga delar 28 och 29 §§.

65 §

1. mom.

Angående tillstånd till gruvdrift och anrikningsverksamhet gäller vad som stadgas i 38 och 39 §§.

10 kapTillstånd som galler kärnanläggning i transportmedel

66 §

1. mom.

Då tillstånd söks hos statsrådet att uppföra kärnanläggning som skall användas i transportmedel eller att använda kärnanläggning i transportmedel eller som dess kraftkälla, skall i tillämpliga delar iakttas vad som i 5 kap. stadgas om byggnadstillstånd och drifttillstånd för kärnanläggning.

2. mom.

Om en kärnanläggning som avses i 22 § 1 mom. kärnenergilagen förs ut ur eller in i landet, iakttas dessutom i tillämpliga delar vad som stadgas i 7 a och 7 b kap. (20.6.1996/473)

67 §

1. mom.

Då tillstånd till temporär användning av kärnanläggning i transportmedel på finskt område söks hos handels- och industriministeriet, skall till ansökan fogas den utredning om sökanden som nämns i 24 § 1 och 2 punkten samt:

1) utredning om transportmedlets användning, den tid det kommer att finnas i landet, dess planerade rutt och syftet med besöket;

2) utredning om skydds- och beredskapsarrangemang under den tid transportmedlet finns i landet;

3) utredning om hur skadeståndsansvaret för innehavaren av kärnanläggningen har ordnats i händelse av en kärnolycka;

4) utredning om hur tillsynsmyndighetens tillträde till transportmedlet har ordnats;

5) utredning om den sakkunskap som sökanden förfogar över och om transportmedlets driftsorganisation;

6) generell beskrivning av kärnanläggningens tekniska funktionsprinciper samt om tekniska lösningar och andra arrangemang med vilka kärnanläggningens säkerhet tryggas; samt

7) annan utredning som myndigheten anser nödvändig.

2. mom.

Om sökanden är ett utländskt samfund eller en utländsk myndighet, skall till ansökan fogas en utredning om sökandens nationalitet samt en utredning som motsvarar den som avses i 24 § 2 punkten.

3. mom.

Om sökanden är en främmande stats myndighet, skall sökanden i stället för de utredningar som avses i 1 mom. 4-6 punkten insända sådana uppgifter på grundval av vilka tillsynsmyndigheten kan konstatera att användningen av transportmedlet på finskt område är säker.

68 §

1. mom.

Arbets- och näringsministeriet ska om ansökan om tillstånd till tillfällig användning av kärnanläggning i transportmedel på finskt territorium begära utlåtande av åtminstone inrikesministeriet, utrikesministeriet, försvarsministeriet, sjöfartsverket och Strålsäkerhetscentralen. (7.11.2008/732)

2. mom.

Strålsäkerhetscentralen skall till sitt utlåtande foga utlåtande av den delegation som avses i 56 § 2 mom. kärnenergilagen.

69 §

1. mom.

Av tillståndsbeslut som gäller tillfällig användning av kärnanläggning i transportmedel på finskt område skall åtmistone framgå:

1) den som meddelats tillstånd;

2) transportmedlets planerade rutt jämte tidtabell;

3) transportmedlets användning;

4) tillståndets giltighetstid;

5) tillståndsvillkor som anses nödvändiga, såsom skydds- och beredskapsarrangemang, skadeståndsansvar samt villkor som angår uppfyllandet av Finlands internationella avtalsförpliktelser; samt

6) villkor som gäller strålsäkerhetscentralens tillsyn och tillsynsrättigheter.

70 § (31.10.2013/755)

1. mom.

När tillstånd beviljats för temporär användning av en kärnanläggning i ett tranportmedel på finskt område ska arbets- och näringsministeriet underrätta inrikesministeriet, utrikesministeriet, försvarsministeriet, miljöministeriet, Trafiksäkerhetsverket, den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen och Strålsäkerhetscentralen om detta.

11 kapTillstånd som gäller informationsmaterial och avtal

71 §

1. mom.

Då tillstånd söks hos strålsäkerhetscentralen för innehav eller överlåtelse av informationsmaterial som avses i denna förordning eller hos handels- och industriministeriet för ingående och fullgörande av privaträttsliga avtal, skall i ansökan åtminstone uppges

1) sökandens namn eller den firma som används i affärsverksamheten och hemorten samt,

2) för vilken verksamhet tillstånd söks.

(27.5.2004/430)
2. mom.

Avtal som avses i 1 mom. kan ingås innan tillstånd söks, om avtalets ikraftträdande enligt ett till avtalet fogat villkor förutsätter tillstånd av handels- och industriministeriet.

72 §

1. mom.

Till ansökan skall fogas ett ämbetsbevis och handelsregisterutdrag eller någon annan motsvarande utredning om sökanden och sökandens nationalitet. (20.6.1996/473)

2. mom.

Till ansökan som gäller innehav eller överlåtelse av informationsmaterial skall dessutom fogas:

1) utredning om den som överlåter eller mottar informationsmaterialet; samt

2) annan utredning som myndigheten anser nödvändig.

3. mom.

Till ansökan som gäller avtal skall utöver vad som nämns i 1 mom. fogas:

1) utredning om den andra avtalsparten;

2) utredning om i vilket land avtalet skall fullgöras;

3) utredning om hela det projekt som skall genomföras och på vilket sätt sökanden ämnar delta i genomförandet av projektet och om vilka andra som eventuellt genomför det; samt

4) annan utredning som myndigheten anser nödvändig.

4. mom.

Om ansökan gäller ett avtal som avses i 71 § 2 mom., skall en bestyrkt kopia av avtalet fogas till ansökan. De utredningar som nämns i 3 mom. 1-3 punkten skall fogas till ansökan endast till den del de inte framgår av avtalet. Har tillstånd beviljats innan avtalet ingåtts, skall en kopia av avtalet sändas till handels- och industriministeriet så snart det har ingåtts.

73 §

1. mom.

I beslut genom vilket tillstånd till innehav eller överlåtelse av informationsmaterial beviljas skall åtminstone ingå:

1) bestämmelser om begränsning av rätten att kopiera det informationsmaterial som berörs av tillståndet;

2) bestämmelser om sekretess; samt

3) andra tillståndsvillkor som anses nödvändiga.

2. mom.

Beslut genom vilket tillstånd till ingående och fullgörande av avtal beviljas skall åtminstone:

1) ange de stater inom vilka det privaträttsliga avtalet kan fullgöras;

2) bestämma de villkor under vilka avtalet kan ingås; samt

3) innehålla andra tillståndsvillkor som anses nödvändiga.

12 kapKärnavfallshantering

74 §

1. mom.

För att det syfte som anges i 28 § i kärnenergilagen ska uppnås ska den avfallshanteringsskyldige med tre års intervall före utgången av september månad inlämna följande utredningar om sin kärnavfallshantering till den myndighet som nämns i paragrafen: (7.11.2008/732)

1) en utredning om hur den avfallshanteringsskyldige ämnar fullgöra de åtgärder som hör till kärnavfallshanteringen och planeringen av dem; utredningen ska innehålla åtminstone följande delar:

a) en totalplan för skötseln av kärnavfallshanteringen jämte behöriga tidtabeller och specifikationer inklusive nödvändiga förberedelser och forskningsåtgärder samt de administrativa arrangemang och andra uppgifter som ombesörjningsskyldigheten förutsätter;

b) en bedömning av det aktuella läget i forsknings-, utvecklings- och planeringsarbetet samt en detaljerad plan angående de åtgärder som ska vidtas under de tre följande åren; samt

c) en generell plan över de åtgärder som planeras bli genomförda under de sex följande åren;

(7.11.2008/732)

2) utredning om avtal eller andra arrangemang som den avfallshanteringsskyldige ingått i fråga om ordnandet av kärnavfallshanteringen; samt

3) annan utredning som myndigheten anser nödvändig.

2. mom.

Den myndighet som nämns i 28 § kärnenergilagen kan även kräva att en plan över de omständigheter som avses i 1 mom. 1 punkten uppgörs vid en annan tidpunkt, när orsak härtill anses föreligga. Om betydande förändringar inträffar i kärnavfallshanteringen, skall den avfallshanteringsskyldige utan dröjsmål anmäla detta till myndigheten.

75 §

1. mom.

När kärnavfallshanteringsskyldigheten innebär att kärnanläggningen läggs ned eller gruvdriften eller anrikningsverksamheten upphör, skall i kärnavfallshanteringsplanen enligt 74 § ingå en utredning om:

1) förfarandet och tidsschema vid nedläggningen eller upphörandet;

2) hur kärnavfallet innan det placeras i slutligt förvar kommer att lagras i anslutning till nedläggningen eller upphörandet och om slutlig förvaring; samt

3) annan utredning som myndigheterna anser nödvändig.

76 § (17.12.2020/1039)

1. mom.

När beslut fattas om de principer på vilka ombesörjningsskyldigheten ska stöda sig, ska beslutet basera sig på att det kärnavfall som uppkommit i samband med eller till följd av användningen av kärnenergi i Finland hanteras, lagras och slutförvaras på ett sätt som är avsett att bli bestående i Finland, med de undantag som anges i 6 a § 2 mom. i kärnenergilagen. Dessa undantag ska beaktas vid beslut om de principer som ombesörjningsskyldigheten ska grunda sig på, om de är av betydelse med tanke på den avfallshanteringsskyldiges ombesörjningsskyldighet.

2. mom.

I beslutet om principerna för ombesörjningsskyldigheten ska nämnas när avfallshanteringsåtgärderna senast ska vidtas.

77 §

1. mom.

Den avfallshanteringsskyldige skall inom mars varje kalenderår till den myndighet som avses i 28 § kärnenergilagen lämna in en utredning om de åtgärder som han vidtagit.

78 §

1. mom.

Handels- och industriministeriet skall begära utlåtande av strålsäkerhetscentralen om planer och utredningar enligt 74 och 75 §§.

79 § (7.11.2008/732)

1. mom.

Om tillsynen över kärnavfallshanteringen inte förutsätter det, kan den myndighet som nämns i 28 § i kärnenergilagen befria den avfallshanteringsskyldige från att lämna in de utredningar som avses i 74 § 1 mom. och 77 §.

79 a § (19.12.2017/1001)

1. mom.

En kärnanläggning ska ha en till sitt innehåll tillräckligt detaljerad plan för nedläggning av kärnanläggningen som motsvarar anläggningens typ och läge. Nedläggningsplanen ska innehålla åtminstone

1) en strategi för nedläggning av anläggningen samt motiveringar till valet av strategi,

2) planerade faser för nedläggningen inklusive tidtabeller,

3) rivnings- och kärnavfallshanteringslösningar i stora drag,

4) en uppskattning av kostnaderna för nedläggningen och för kärnavfallshanteringen i samband med den,

5) anläggningens planerade sluttillstånd.

79 b § (17.12.2020/1039)

1. mom.

Arbets- och näringsministeriet ska under den tid verksamhet enligt drifttillståndet pågår se till att nedläggningsplanen är tekniskt genomförbar, att säkerhetsprinciperna iakttas och att kostnadsförslagen är tillförlitliga samt be en oberoende expert eller sammanslutning som är förtrogen med analyser av teknisk-ekonomiska kalkyler att göra en bedömning av nedläggningsplanen.

2. mom.

Dessutom ska arbets- och näringsministeriet under den tid verksamhet enligt drifttillståndet pågår begära utlåtande av Strålsäkerhetscentralen om uppdateringen av nedläggningsplanen.

3. mom.

Under den tid verksamhet enligt nedläggningstillståndet pågår ska Strålsäkerhetscentralen se till att nedläggningsplanen är uppdaterad och att tillståndsvillkoren och planerna samt säkerhetsprinciperna följs.

79 c § (19.12.2017/1001)

1. mom.

I det nationella program för kärnavfallshantering som avses i 27 b § i kärnenergilagen ska åtminstone följande uppgifter ingå:

1) övergripande mål för de nationella handlingslinjerna för hanteringen av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall,

2) de viktigaste delmålen och tydliga tidsramar för uppnåendet av dem mot bakgrund av de övergripande målen i det nationella programmet,

3) den totala mängden använt kärnbränsle, annat kärnavfall och annat radioaktivt avfall som uppkommer till följd av användningen av kärnenergi samt en uppskattning av de framtida mängderna, inklusive avfall som uppkommer vid nedläggningen; i anslutning till de totala mängderna ska klart anges förläggningsplatsen för annat avfall, annat radioaktivt avfall och använt kärnbränsle samt avfallsmängderna i enlighet med relevant klassificering,

4) planer och tekniska lösningar för hanteringen av använt kärnbränsle, annat kärnavfall och annat radioaktivt avfall från genereringen av avfallet till slutförvaringen av det,

5) planer för tiden efter slutlig förslutning av slutförvaret, inklusive den period under vilken kontrollerna av slutförvaringen fortgår och de medel som ska användas för att bevara kunskapen om anläggningen på lång sikt,

6) de forsknings-, utvecklings- och demonstrationsåtgärder som krävs för att genomföra lösningar för hanteringen av använt kärnbränsle, annat kärnavfall och annat radioaktivt avfall,

7) ansvaret för genomförandet av det nationella programmet och de viktigaste bedömningskriterierna för att följa hur genomförandet av det nationella programmet för kärnavfallshantering framskrider,

8) en uppskattning av kostnaderna för genomförandet av det nationella programmet och underlaget för detta,

9) en beskrivning av de gällande arrangemangen för finansiering av genomförandet av hanteringen av kärnavfall och annat radioaktivt avfall,

10) uppgifter om programmets offentlighet samt om säkerställande av insynen,

11) de avtal om hanteringen av kärnavfall eller annat radioaktivt avfall som Finland ingått med andra stater.

80 §

1. mom.

Innan handels- och industriministeriet meddelar den bestämmelse som avses i 29 § kärnenergilagen skall ministeriet begära utlåtande av strålsäkerhetscentralen om hur det obligatoriska samarbetet vid avfallshanteringen inverkar på kärnavfallshanteringens säkerhet.

2. mom.

Handels- och industriministeriet skall innan ministeriet meddelar bestämmelsen höra parterna i avfallshanteringssamarbetet, om den inte grundar sig på deras ansökan.

3. mom.

I handels- och industriministeriets beslut vari de avfallshanteringsskyldiga åläggs att sköta avfallshanteringsåtgärderna gemensamt skall åtminstone föreskrivas:

1) vilket kärnavfall och vilka avfallshanteringsåtgärder samarbetet gäller och hur det skall ordnas;

2) hur kostnaderna för kärnavfallshanteringen skall fördelas mellan de avfallshanteringsskyldiga; samt

3) när den gemensamma kärnavfallshanteringen upphör.

81 §

1. mom.

Ansökan om överföring av ombesörjningsskyldigheten på det sätt som avses i 30 § kärnenergilagen skall lämnas in till handels- och industriministeriet för avgörande i samband med den ansökan som gäller överlåtelse av en kärnanläggning, en gruva som är avsedd för produktion av uran eller torium, ett anrikningsverk eller kärnavfall till någon annan.

2. mom.

Ansökan skall göras gemensamt av överlåtaren och mottagaren.

82 §

1. mom.

Vid ansökan om tillstånd som avses i 81 § skall den avfallshanteringsskyldige förete en utredning om hur reserveringen av medel enligt 7 kap. kärnenergilagen avses bli ordnad beträffande den ombesörjningsskyldighet som överförs på mottagaren samt planer för hur kärnavfallshanteringen av det avfall som överförs till mottagaren skall genomföras i enlighet med vad som stadgas i kärnenergilagen och på annat ställe i denna förordning.

2. mom.

Beslut om de ansökningar som avses i 81 § 1 mom. skall fattas samtidigt.

83 §

1. mom.

Såsom villkor för ikraftträdande av ett beslut som avses i 30 § kärnenergilagen skall uppställas att reserveringen av medel för kostnader för kärnavfallshantering har ordnats i enlighet med 7 kap. kärnenergilagen.

84 §

1. mom.

Den avfallshanteringsskyldige skall ansöka om sådant förordnande om ombesörjningsskyldighetens upphörande som avses i 32 § kärnenergilagen efter att de åtgärder som nämns i paragrafen har vidtagits.

2. mom.

När arbets- och näringsministeriet bestämmer att ombesörjningsskyldigheten har upphört, ska Strålsäkerhetscentralen med tanke på den ansökan som avses i 1 mom. på begäran utfärda intyg över att placering i slutligt förvar eller nedläggning av kärnanläggningen har genomförts. (7.11.2008/732)

3. mom.

Ansökan kan göras i samband med den ansökan som gäller överföring av ombesörjningsskyldigheten.

85 §

1. mom.

Strålsäkerhetscentralen skall anmäla kärnavfallets slutliga förvaringsplats samt det åtgärdsförbud som avses i 63 § 1 mom. 6 punkten kärnenergilagen för anteckning i fastighetsregistret, jordregistret eller tomtboken.

13 kapReservering av medel för kostnader för kärnavfallshantering

86 §

1. mom.

Grunden för den avtallshanteringsskyldiges reservering av medel skall utgöras av ett avfallshanteringsschema och av de kostnadskalkyler för avfallshanteringen som baserar sig på schemat. Den avfallshanteringsskyldige skall uppgöra förslaget till avfallshanteringsschema och därpå baserade kalkyler.

87 §

1. mom.

I avfallshanteringsschemat skall alla de åtgärder som avfallshanteringen förutsätter presenteras samt beskrivas med tillräcklig noggrannhet för beräknande av ansvarsbeloppet. De planer som beskrivs i schemat skall ändras och korrigeras i den mån den teknologiska eller övriga utvecklingen kräver det.

88 § (19.12.2017/1001)

1. mom.

Den blivande avfallshanteringsskyldige ska första gången lämna in avfallshanteringsschemat till arbets- och näringsministeriet för godkännande i tillräckligt god tid innan den verksamhet som producerar kärnavfall inleds och senast i samband med ansökan om tillstånd för denna verksamhet.

2. mom.

Den avfallshanteringsskyldige ska senare vart tredje år före utgången av juni månad komplettera det godkända avfallshanteringsschemat och de beräkningar som anknyter till det för fastställande av de ansvarsbelopp och fonderingsmål som avses i 43 § 2 mom. i kärnenergilagen. Av kompletteringen ska framgå kostnads- och prisuppgifter för kärnavfallshanteringsåtgärderna, uppgifter om mängden kärnavfall som omfattas av ombesörjningsskyldigheten och om behövliga kärnavfallshanteringsåtgärder samt en på dessa uppgifter baserad beräkning av kärnavfallshanteringens totalkostnader enligt läget och kostnadsnivån vid utgången av varje år.

3. mom.

Den avfallshanteringsskyldige ska till den komplettering som avses i 2 mom. foga en utredning om de åtgärder som den avfallshanteringsskyldige har vidtagit under de tre föregående kalenderåren samt om dessa åtgärders inverkan på ansvarsbeloppet för kalenderåret i fråga. Om arbets- och näringsministeriet dock har fattat beslut om den avfallshanteringsskyldiges ansvarsbelopp och fonderingsmål enligt 43 § 2 mom. 2 punkten i kärnenergilagen, ska den avfallshanteringsskyldige före utgången av juni månad vart tredje år till ministeriet lämna in de uppdaterade beräkningar som hänför sig till det kompletterade avfallshanteringsschemat för fastställande av ansvarsbeloppen och fonderingsmålen. (29.4.2021/361)

89 § (19.12.2017/1001)

1. mom.

Arbets- och näringsministeriet sörjer för säkerställande av att de i 88 § 2 mom. avsedda kostnads- och prisuppgifterna för kärnavfallshanteringsåtgärder och beräkningen av de kostnader som i framtiden föranleds av kärnavfallshanteringen är riktiga och tillförlitliga och begär för detta ändamål en bedömning av dem från en oberoende expert eller sammanslutning som är förtrogen med analyser av teknisk-ekonomiska kalkyler.

2. mom.

De i 88 § 3 mom. avsedda uppdaterade beräkningarna ska bedömas med iakttagande av 1 mom.

90 §

1. mom.

Innan handels- och industriministeriet godkänner det avfallshanteringsschema som avses i 86 § skall ministeriet begära utlåtande av strålsäkerhetscentralen angående omständigheter i anslutning till säkerheten hos de åtgärder som presenterats i avfallshanteringsschemat.

2. mom.

Innan handels- och industriministeriet fastställer det ansvarsbelopp som avses i 43 § 2 mom. kärnenergilagen, skall ministeriet av strålsäkerhetscentralen begära bekräftelse på den i 88 § angivna mängden kärnavfall som omfattas av ombesörjningsskyldigheten och om nödvändiga kärnavfallshanteringsåtgärder.

91 §

1. mom.

Den avfallshanteringsskyldige skall till handels- och industriministeriet lämna in sitt förslag till säkerheter som skall överlämnas enligt 45 § kärnenergilagen samt hos statsrådet ansöka om godkännande av säkerhet enligt 45 § 1 mom. 3 punkten kärnenergilagen före utgången av mars.

92 §

1. mom.

När såsom säkerhet enligt 45 § 1 mom. 3 punkten kärnenergilagen föreslås fastighetsinteckning, skall till ansökan om dess godkännande fogas följande utredningar:

1) utredning om äganderätten till fastigheten;

2) utredning om de skulder och avgifter som fastigheten ansvarar för, medräknat panträtt för ogulden köpeskilling;

3) utdrag ur fastighets- eller jordregistret eller tomtregistret;

4) karta varav framgår fastighetens läge och byggnader;

5) utredning om för vilket ändamål fastigheten används och om planläggningen av området;

6) en tillförlitlig uppskattning av fastighetens sannolika överlåtelsepris;

7) en skriftlig pantsättningsförbindelse av fastighetsägaren; och

8) annan utredning som krävs särskilt.

93 §

1. mom.

När såsom säkerhet enligt 45 § 1 mom. 3 punkten kärnenergilagen föreslås proprieborgen ställd av ett finskt samfund skall till ansökan om godkännande fogas följande utredningar om borgensmannen:

1) handelsregisterutdrag eller annat motsvarande registerutdrag;

2) kopia av bolagsordningen eller stadgarna;

3) aktieägarförteckning eller annan utredning om samfundets ägandeförhållanden;

4) samfundets bokslutshandlingar för de fem senaste åren;

5) skriftligt borgensmedgivande av samfundet; och

6) annan utredning som krävs särskilt.

94 §

1. mom.

Såsom säkerhet enligt 45 § 1 mom. 3 punkten kärnenergilagen kan inte godkännas en fastighetsinteckning som fastställts i kärnanläggningsfastigheten.

2. mom.

En fastighetsinteckning som skall användas såsom säkerhet får inte motsvara mer än tre fjärdedelar av fastighetens sannolika överlåtelsepris.

95 §

1. mom.

Den avfallshanteringsskyldige skall före utgången av juni till statskontoret överlämna de säkerheter som avses i 45 § kärnenergilagen.

96 §

1. mom.

Handels- och industriministeriet skall årligen granska de säkerheter som avses i 45 § kärnenergilagen och bedöma om deras värde såsom säkerhet fortfarande kan anses vara tillräckligt samt vid behov föra saken till statsrådet för avgörande.

2. mom.

Om säkerheten inte längre kan anses vara tillräcklig, har handels- och industriministeriet rätt att fordra tilläggssäkerhet eller en ny säkerhet och bestämma en tid, inom vilken en sådan säkerhet skall ställas.

97 §

1. mom.

Handels- och industriministeriet har rätt att bestämma i vilken ordning de säkerheter som avses i 45 § kärnenergilagen skall förvandlas i pengar.

2. mom.

Om säkerheter skall återställas till den avfallshanteringsskyldige, har handels- och industriministeriet rätt att efter att ha hört den avfallshanteringsskyldige bestämma i vilken ordning detta skall ske och vilka säkerheter som skall återställas.

98 § (26.11.1999/1069)

1. mom.

Bestämmelserna i 7 kap. kärnenergilagen tillämpas inte på en avfallshanteringsskyldig, om handels- och industriministeriet bedömer att de utgifter som i framtiden vållas av hanteringen av det kärnavfall som hans verksamhet gett eller ger upphov till kommer att vara högst 40 000 euro.

14 kapTillgångar i statens kärnavfallshanteringsfond

99 § (20.12.1996/1224)

2. mom.

99 § har upphävts genom F 20.12.1996/1224.

100 § (26.11.1999/1069)

2. mom.

100 § har upphävts genom F 26.11.1999/1069.

101 §

1. mom.

1 mom. har upphävts genom F 29.4.2021/361. (29.4.2021/361)

2. mom.

Om den avfallshanteringsskyldige eller dennes aktieägare har underlåtit att till statens kärnavfallshanteringsfond betala lån eller ränta på lån som förfallit till betalning, får denne avfallshanteringsskyldige eller hans aktieägare inte beviljas lån ur statens kärnavfallshanteringsfond innan han har betalt lån eller ränta på lån som förfallit till betalning.

102 § (29.4.2021/361)

1. mom.

Innan Statens kärnavfallshanteringsfond i enlighet med 52 a § 3 mom. i kärnenergilagen överför medel till statsverket ska från dem särskiljas de medel som behövs för skötseln av fondens förvaltning.

103 §

1. mom.

När statens kärnavfallshanteringsfond överför medel till statsverket skall i avtalet om överföring intas ett villkor enligt vilket i statsförslaget kan intas ett anslag för återföring till fonden av de till statsverket överförda medlen före utgången av den avtalade tiden, om detta är nödvändigt för uppfyllande av de uppgifter som i 7 kap. kärnenergilagen åläggs fonden.

104 § (29.4.2021/361)

1. mom.

Arbets- och näringsministeriet ska vart tredje år för Statens kärnavfallshanteringsfond göra en uppskattning av de avfallshanteringsskyldigas ansvarsbelopp och fonderingsmål för de följande fem åren. Den avfallshanteringsskyldige ska i samband med den komplettering som avses i 88 § 2 mom. för de två följande åren efter den period som kompletteringen gäller lämna ministeriet en preliminär uppskattning av de totala kostnaderna för kärnavfallshanteringen enligt läget och kostnadsnivån vid utgången av respektive år.

105 §

1. mom.

Statens kärnavfallshanteringsfond skall övervaka att de betryggande säkerheter som avses i 52 § 1 mom. kärnenergilagen fortfarande har ett värde såsom säkerhet som kan anses tillräckligt.

2. mom.

Om säkerheten inte längre kan anses vara tillräcklig, har fonden rätt att fordra tilläggssäkerhet eller en ny säkerhet och bestämma en tid, inom vilken en sådan säkerhet skall ställas.

106 §

1. mom.

Statens kärnavfallshanteringsfond har rätt att bestämma i vilken ordning de betryggande säkerheter som avses i 52 § 1 mom. kärnenergilagen skall förvandlas i pengar.

2. mom.

Om säkerheter skall återställas till den avfallshanteringsskyldige eller den avfallshanteringsskyldiges aktieägare, har fonden rätt att efter att ha hört gäldenären bestämma i vilken ordning detta skall ske och vilka säkerheter som vid varje tidpunkt skall återställas.

107 §

1. mom.

De säkerheter som avses i 45 § och 52 § 1 mom. kärnenergilagen skall förvaras i statskontoret. Statskontoret skall se till att de säkerheter som det innehar är i kraft.

15 kapTillsyn

108 §

1. mom.

De olika skedena i uppförandet av en kärnanläggning får inledas först när strålsäkerhetscentralen på basis av de handlingar som nämns i 35 § 1 mom. för varje skede konstaterat att de faktorer som inverkar på säkerheten och bestämmelserna om säkerheten har beaktats i tillräcklig omfattning.

109 § (26.11.1999/1069)

1. mom.

Sedan byggnadstillstånd beviljats skall strålsäkerhetscentralen i detalj övervaka genomförandet av anläggningsprojektet. Avsikten med tillsynen är att säkra att villkoren i byggnadstillståndet och godkända planer i enlighet med 35 § iakttas samt att kärnanläggningen också i övrigt uppförs i enlighet med de bestämmelser som utfärdats med stöd av kärnenergilagen.

110 § (7.11.2008/732)

1. mom.

De olika skedena i idrifttagandet av en kärnanläggning får inledas först när Strålsäkerhetscentralen på basis av de handlingar som nämns i 36 § samt sådana andra detaljerade planer och handlingar som centralen kräver, för varje enskilt skede konstaterat att de omständigheter som inverkar på säkerheten samt säkerhetsbestämmelserna har iakttagits i tillräcklig mån. Motsvarande krav gäller också nytt idrifttagande av en kärnanläggning efter en särskilt betydande ändring av anläggningen.

110 a § (31.10.2013/755)

1. mom.

Kärnbränsle får transporteras till ett kärnkraftverk som är under byggnad först när Strålsäkerhetscentralen har konstaterat att arrangemangen för överföring och lagring av bränsle är säkra.

111 §

2. mom.

Strålsäkerhetscentralen skall övervaka driften av kärnanläggningen för att säkerställa att driften av anläggningen är säker och att tillståndsvillkoren och de godkända planerna följs vid driften och att driften också i övrigt sker enligt kärnenergilagen och de föreskifter som meddelats med stöd av den. Tillsynen över driften av kärnanläggningen gäller också underhåll, reparationer, kontroll och provning av kärnanläggningens system, konstruktioner och anordningar.

112 § (19.12.2017/1001)

1. mom.

Om tillståndshavaren ämnar göra sådana ändringar i kärnanläggningens system, konstruktioner, kärnbränsle eller anläggningens driftsätt som inverkar på säkerheten och innebär ändringar i de planer eller handlingar som Strålsäkerhetscentralen godkänt, ska tillståndshavaren utverka Strålsäkerhetscentralens godkännande av ändringarna innan de genomförs. Tillståndshavaren ska dessutom se till att de i 35, 36 och 36 a § avsedda handlingar som lämnats till Strålsäkerhetscentralen ändras på motsvarande sätt.

112 a § (31.10.2013/755)

1. mom.

Om tillståndshavaren ämnar göra sådana ändringar i gruvdriften och anrikningsverksamheten som inverkar på säkerheten och innebär ändringar i de handlingar som Strålsäkerhetscentralen godkänt, ska tillståndshavaren utverka Strålsäkerhetscentralens godkännande av dessa ändringar innan de genomförs. Strålsäkerhetscentralen ska på motsvarande sätt godkänna de åtgärder i samband med nedläggning av gruvan eller anrikningsverket som inverkar på strålsäkerheten. Tillståndshavaren ska se till att de handlingar som avses i 62 a § ändras på motsvarande sätt.

112 b § (19.12.2017/1001)

1. mom.

Strålsäkerhetscentralen utövar tillsyn över nedläggningen av kärnanläggningar i enlighet med 55 och 63 § i kärnenergilagen för att säkerställa att tillståndsvillkor och godkända planer iakttas vid nedläggningen av en anläggning och att verksamheten i övrigt är förenlig med kärnenergilagen och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den. Tillsynen över nedläggningen av en kärnanläggning omfattar också servicen, reparationerna, kontrollerna och testerna av en kärnanläggnings system, konstruktioner och anordningar.

2. mom.

De viktigaste faserna i nedläggningen av en kärnanläggning får inledas först när Strålsäkerhetscentralen på basis av de handlingar som nämns i 36 a § samt andra detaljerade planer och handlingar som centralen kräver, för varje viktig fas konstaterat att de omständigheter som inverkar på säkerheten och säkerhetsbestämmelserna har beaktats i tillräcklig mån. Faserna i en nedläggning kan genomföras parallellt.

113 § (20.6.1996/473)

1. mom.

Oförstörande materialprovning av en kärnanläggnings konstruktioner och anordningar som är viktiga med tanke på kärnsäkerheten får utföras endast av ett provningsorgan som godkänts av Strålsäkerhetscentralen. (31.10.2013/755)

2. mom.

Tillståndshavaren ska skriftligen ansöka om godkännande av ett provningsorgan enligt 1 mom. för sin uppgift. (17.12.2015/1532)

113 a § (31.10.2013/755)

1. mom.

Strålsäkerhetscentralen bestämmer vilka besiktningar av anordningar och konstruktioner i en kärnanläggning som är av mindre betydelse med tanke på kärnsäkerheten och som tillståndshavaren kan ge ett egenbesiktningsorgan i uppdrag att utföra.

2. mom.

Andra besiktningar av anordningar och konstruktioner i en kärnanläggning än de som avses i 1 mom. ska på begäran av tillståndshavaren utföras av Strålsäkerhetscentralen eller av ett auktoriserat besiktningsorgan.

3. mom.

I sitt beslut om godkännande anger Strålsäkerhetscentralen området för och omfattningen av den besiktning som ett auktoriserat besiktningsorgan utför.

113 b § (31.10.2013/755)

1. mom.

Oförstörande testning av en kärnanläggnings konstruktioner och anordningar som är viktiga med tanke på kärnsäkerheten får vid periodiska besiktningar utföras endast med hjälp av sådana testningsmetoder som certifierats av ett av Strålsäkerhetscentralen godkänt certifieringsorgan.

2. mom.

Strålsäkerhetscentralen bestämmer vilka de med tanke på kärnsäkerheten viktiga konstruktionerna och anordningarna enligt 1 mom. är samt metoderna för testning av dem.

3. mom.

Tillståndshavaren ska av ett certifieringsorgan skriftligen ansöka om godkännande för sin uppgift.

114 §

1. mom.

Strålsäkerhetscentralen skall övervaka att kärnbränsle planeras, tillverkas, lagras och hanteras samt att det används i enlighet med givna stadganden och bestämmelser. Kärnbränsle får placeras i reaktorn först när centralen har godkänt detta kärnbränsle för användning.

115 §

1. mom.

Strålsäkerhetscentralen skall se till att de bestämmelser som meddelats med stöd av kärnenergilagen samt andra föreskrifter om transporter av radioaktiva ämnen iakttas vid transporterna av kärnämnen och kärnavfall.

2. mom.

Transporten får inledas först när strålsäkerhetscentralen har konstaterat att transportmaterialen och transportarrangemangen samt skydds- och beredskapsarrangemangen uppfyller de krav som ställs på dem och att skadeståndsansvaret i händelse av en kärnskada är ordnat.

3. mom.

Strålsäkerhetscentralen ska vid behov underrätta regionförvaltningsverket när transporten sker på regionförvaltningsverkets område. (31.10.2013/755)

115 a § (7.11.2008/732)

1. mom.

När kärnämnen och kärnavfall samt de ämnen, anordningar, aggregat eller informationsmaterial som nämns i 8 § eller malmer som innehåller uran eller torium förs in från länder utanför Europeiska gemenskaperna eller när kärnavfall eller malmer som innehåller uran eller torium förs ut från gemenskaperna, ska deras art och mängd samt tillståndsplikt klart meddelas i tulldeklarationen eller i en utredning som har fogats till den. I tulldeklarationen ska dessutom anges numret på det tillstånd enligt kärnenergilagen som ger rätt till denna utförsel eller införsel. Om tillstånd inte behövs för införsel eller utförsel, ska till tulldeklarationen i de fall som nämns i 132 och 133 § fogas en sådan kopia som avses i 136 § 3 mom. på den anmälan som gjorts till Strålsäkerhetscentralen, och kopian ska vara försedd med Strålsäkerhetscentralens anteckning.

115 b § (20.6.1996/473)

1. mom.

När en försändelse som kommer från ett område utanför gemenskaperna överlåts från en tullanstalt, skall tullmyndigheten granska att den på vilken försändelsen överlåts eller ett ombud som han har gett fullmakt har sådant tillstånd till införsel som avses i 7 a, 7 b eller 7 c kap., om inte införseln på basis av 3 kap. är befriad från tillståndsplikt.

2. mom.

2 mom. har upphävts genom F 27.11.2008/732. (7.11.2008/732)

116 §

1. mom.

Strålsäkerhetscentralen skall övervaka att de åtgärder som hör till kärnavfallshanteringen vidtas och att beredningen av dem utförs i enlighet med utfärdade stadganden och bestämmelser samt de beslut som meddelats med stöd av 28 § kärnenergilagen.

2. mom.

Strålsäkerhetscentralen har dessutom till uppgift att fastställa på vilket sätt den avfallshanteringsskyldige skall föra förteckning över det kärnavfall som uppkommit vid användningen av kärnenergi.

117 § (26.11.1999/1069)

1. mom.

I fråga om tryckbärande anordningar har strålsäkerhetscentralen särskilt till uppgift att

1) ställa detaljerade krav som gäller säkerheten hos kärntekniska tryckbärande anordningar,

2) övervaka och granska att konstruering, tillverkning, placering, installering, drift, underhåll och reparation av kärntekniska tryckbärande anordningar uppfyller de krav och bestämmelser som gäller säkerheten,

3) ställa noggrannare krav på tillverkningen av kärntekniska tryckbärande anordningar och den kvalitetssäkring som sammanhänger med detta,

4) övervaka och granska att placering, installering, drift, underhåll och reparering av vanliga tryckbärande anordningar uppfyller de krav som gäller säkerheten samt att

5) ställa krav som gäller tillståndshavarens åtgärder och förfaranden för att säkerställa att tryckbärande anordningar i kärnanläggningar är säkra samt övervaka att kraven beaktas.

117 a § (26.11.1999/1069)

1. mom.

Grunderna för den säkerhetsnivå som krävs för installering, drift och placering av tryckbärande anordningar i kärnanläggningar stämmer överens med 6 § kärnenergilagen.

2. mom.

En tillverkare av kärntekniska tryckbärande anordningar skall på begäran kunna visa att en tryckbärande anordning samt konstrueringen och tillverkningen av den uppfyller de krav som gäller säkerheten vid användningen av kärnenergi.

117 b § (31.10.2013/755)

1. mom.

När Strålsäkerhetscentralen godkänner ett auktoriserat besiktningsorgan för sin uppgift ska centralen ange besiktningsorganets besiktningsrättigheter samt ställa krav och villkor gällande verksamheten. Beslutets giltighetstid, besiktningsorganets skyldighet att rapportera till Strålsäkerhetscentralen samt skyldighet att iaktta den lagbestämda tystnadsplikten ska nämnas i beslutet om godkännande.

2. mom.

Det som föreskrivs i 1 mom. tillämpas också på provningsorgan och certifieringsorgan enligt 60 a § i kärnenergilagen.

118 §

1. mom.

Strålsäkerhetscentralen skall upprätthålla ett tillsynssystem för kärnmaterial med uppgift att ombesörja nödvändig tillsyn över användningen av kärnenergi i syfte att hindra spridningen av kärnvapen samt tillsyn i anslutning till sådana internationella avtal på kärnenergiområdet där Finland är avtalspart. Centralen skall övervaka att tillståndshavaren har nödvändig sakkunskap och beredskap att ordna tillsynen och att tillståndshavaren för egen del genomför den tillsyn som avses ovan i enlighet med de meddelade bestämmelserna.

2. mom.

När Strålsäkerhetscentralen upprätthåller det tillsynssystem som nämns i 1 mom. ska centralen beakta de skyldigheter som kommissionens förordning (Euratom) nr 302/2005 om genomförandet av Euratoms kärnämneskontroll medför. Som sådan områdesföreträdare som avses i förordningen fungerar Strålsäkerhetscentralen för samtliga anläggningsområden. (7.11.2008/732)

118 a § (20.6.1996/473)

1. mom.

Strålsäkerhetscentralen godkänner de inspektörer som avses i artikel 81 i Euratomfördraget och i artikel 9 i avtalet mellan de kärnvapenfria länderna i Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och Internationella atomenergiorganet om genomförande av artiklarna III.1 och III.4 i fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen (FördrS 55/95). Strålsäkerhetscentralen skall godkänna en inspektör, om det inte bedöms att dennes verksamhet kan äventyra säkerheten vid användningen av kärnenergi eller förhindrandet av spridningen av kärnvapen. Innan inspektörerna godkänns skall strålsäkerhetscentralen begära utlåtanden över de föreslagna inspektörerna åtminstone av dem som innehar tillstånd att uppföra och driva kärnanläggningar.

2. mom.

Om strålsäkerhetscentralen anser att den inte kan godkänna en inspektör som avses i 1 mom., skall centralen överföra det ärende som gäller godkännandet av inspektörerna till handels- och industriministeriet för avgörande.

118 b § (31.10.2013/755)

1. mom.

Användningen av kärnenergi ska planeras och verkställas så att de skyldigheter angående kärnmaterialtillsynen som bestäms i kärnenergilagen och med stöd av den samt föreskrivs i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen och med stöd av det blir fullgjorda. En kärnanläggning eller annan plats där kärnenergi används får inte ha sådana lokaler, material eller funktioner av betydelse med tanke på kärnmaterialtillsynen och som inte ingår i de uppgifter som lämnats. Tillståndshavaren eller någon annan som använder kärnenergi ska ha ett bokförings- och rapporteringssystem för kärnämnen och annat kärnmaterial för att riktigheten, omfattningen och kontinuiteten i uppgifterna ska kunna säkerställas med tanke på verkställandet av den nödvändiga tillsynen för att förhindra spridning av kärnvapen.

119 §

1. mom.

Strålsäkerhetscentralen skall se till att den organisation som tillståndshavaren förfogar över är ändamålsenlig och tillräcklig, att de personer som deltar i användningen av kärnenergi uppfyller de uppställda behörighetsvillkoren och att för dem har ordnats behörig utbildning.

120 §

1. mom.

Den som bedriver användning av kärnenergi skall göra en anmälan till strålsäkerhetscentralen när denna verksamhet upphör.

121 §

1. mom.

Strålsäkerhetscentralen skall en gång om året lämna handels- och industriministeriet en särskild utredning över tillsynsverksamheten på kärnenergiområdet samt också i övrigt informera ministeriet i tillräcklig grad om sin tillsynsverksamhet.

2. mom.

Strålsäkerhetscentralen skall föra förteckning över de tillståndsärenden som centralen avgör. Till den årliga utredning som ges till ministeriet skall fogas en förteckning över de tillståndsärenden som avgjorts under året.

16 kapAnsvarig föreståndare och annan personal som behövs för användningen av kärnenergi

122 § (17.12.2015/1532)

1. mom.

Uppgifter, befogenhet och ansvar för kärnanläggningens ansvarige föreståndare och dennes ställföreträdare samt annan personal som behövs för driften av kärnanläggningen ska fastställas i en av Strålsäkerhetscentralen godkänd instruktion.

2. mom.

Bestämmelserna i 1 mom. ska också tillämpas på annan användning av kärnenergi om Strålsäkerhetscentralen kräver det.

123 § (7.11.2008/732)

1. mom.

123 § har upphävts genom F 27.11.2008/732.

124 § (7.11.2008/732)

1. mom.

124 § har upphävts genom F 27.11.2008/732.

125 § (20.6.1996/473)

1. mom.

Av den som godkänns som ansvarig föreståndare skall, utom när det på grund av den planerade verksamhetens natur är uppenbart onödigt, krävas att

1) han är medborgare i en stat som är medlem i Europeiska unionen, om tillståndet till verksamheten kan beviljas endast en fysisk person, ett samfund eller en myndighet som lyder under jurisdiktionen i en medlemsstat i Europeiska unionen,

2) han har avlagt för uppgiften lämplig högre högskoleexamen, om det är fråga om den som är ansvarig föreståndare för driften av kärnanläggningen, och i övriga fall att han har lämplig utbildning för uppgiften,

3) han har den tekniska sakkunskap på kärnenergiområdet som uppgiften förutsätter och i synnerhet sakkunskap rörande säkerheten vid användning av kärnenergi,

4) han har tillräcklig praktisk erfarenhet på området,

5) han i tillräcklig omfattning behärskar lagstiftningen på kärnenergiområdet samt de bestämmelser som utfärdats med stöd av denna, samt att

6) han i övrigt är lämplig för uppgiften.

126 § (7.11.2008/732)

1. mom.

126 § har upphävts genom F 27.11.2008/732.

127 § (7.11.2008/732)

1. mom.

127 § har upphävts genom F 27.11.2008/732.

128 § (7.11.2008/732)

1. mom.

128 § har upphävts genom F 27.11.2008/732.

129 § (7.11.2008/732)

1. mom.

129 § har upphävts genom F 27.11.2008/732.

130 § (7.11.2008/732)

1. mom.

130 § har upphävts genom F 27.11.2008/732.

17 kapAnmälningsförfarande

130 a § (27.5.2004/430)

1. mom.

Den anmälan som skall göras på basis av 8 § 2 mom. kärnenergilagen skall innehålla namnet på den som gör anmälan eller den firma som används i affärsverksamheten, hemorten och följande uppgifter:

1) den plats där verksamheten bedrivs,

2) en allmän beskrivning av verksamheten,

3) uppgift om till vilken av de i 9 a § 1 mom. avsedda bränslecykelfaserna verksamheten är anknuten samt

4) övriga uppgifter som strålsäkerhetscentralen anser nödvändiga.

131 § (27.5.2004/430)

1. mom.

En utövare av verksamhet som befriats från tillståndsplikt skall i de fall som avses i detta kapitel till strålsäkerhetscentralen göra en anmälan som innehåller namnet på den som gjort anmälan eller den firma som används i affärsverksamheten samt hemorten och de uppgifter som avses i 132–135 c §.

132 § (7.11.2008/732)

1. mom.

Om det är fråga om utförsel som avses i 14 § 2 mom., ska den anmälan som avses i 131 § dessutom innehålla följande uppgifter:

1) mängden och arten av samt ursprunget för malm som ska föras ut;

2) det land till vilket malmen kommer att föras; samt

3) sammandrag av den mängd malmer som verksamhetsutövaren under samma kalenderår fört ut till detta land.

133 §

1. mom.

Om det är fråga om införsel som avses i 12 § 1 mom., 13 § 1 mom., 14 § 1 mom. eller 18 § 1 mom., skall den anmälan som avses i 131 § innehålla följande uppgifter: (27.5.2004/430)

1) mängden, arten och urspunget för ämnena eller produkterna;

2) den planerade införseldagen;

3) syftet med ämnena eller produkterna;

4) sammandrag i fråga om de mängder andra ämnen och produkter, angivna i 2 § kärnenergilagen, vilka importören innehar;

5) den plats där de införda ämnena eller produkterna lagras, hanteras eller används.

134 §

1. mom.

Om det är fråga om överlåtelse som avses i 12 § 1 mom., 13 § 1 mom., 15 §, 18 § 1 mom. eller 21 §, ska den anmälan som avses i 131 § dessutom innehålla följande uppgifter: (7.11.2008/732)

1) mängden och arten av samt ursprunget för ämnena eller produkterna;

2) mottagarens namn eller firma som används i affärsverksamheten samt hemorten;

3) överlåtelsedatum; samt

4) sammandrag i fråga om de mängder ämnen och produkter som överlåtits till samma mottagare under samma kalenderår.

134 a § (31.10.2013/755)

1. mom.

Om det är fråga om transport som avses i 17 § 1 mom., ska den anmälan som avses i 131 § dessutom innehålla följande uppgifter:

1) avsändare och mottagare,

2) arten och mängden av det ämne som transporteras,

3) tidpunkten för transporten,

4) transporteringsätt,

5) övriga uppgifter som Strålsäkerhetscentralen anser behövliga.

135 §

1. mom.

Om det är fråga om innehav, lagring, hantering, användning eller tillverkning som avses i 12 § 2 mom., 13 § 1 mom. eller 18 § 2 mom., skall den anmälan som avses i 131 § dessutom innehålla följande uppgifter: (27.5.2004/430)

1) mängden och arten av samt ursprunget för ämnena eller produkterna;

2) datum för mottagandet;

3) syftet med ämnena eller produkterna", samt

4) den plats där verksamheten utövas.

135 a § (7.11.2008/732)

1. mom.

135 a § har upphävts genom F 27.11.2008/732.

135 b § (7.11.2008/732)

1. mom.

135 b § har upphävts genom F 27.11.2008/732.

135 c § (27.5.2004/430)

1. mom.

Om det är fråga om tillverkning och montering av ämnen, anordningar eller aggregat som avses i 18 a § 1 mom., skall den anmälan som avses i 131 § dessutom innehålla en beskrivning av verksamhetens omfattning samt övriga uppgifter som strålsäkerhetscentralen anser nödvändiga.

Om tillämpning se ikraftträdelsebestämmelser av F 430/2004.

136 §

1. mom.

De anmälningar som avses i 132 och 133 § ska lämnas in till Strålsäkerhetscentralen två veckor före utförseln ur eller införseln till landet. Dessutom ska till Strålsäkerhetscentralen inom två veckor efter utförseln ur eller införseln till landet lämnas en bekräftelse av utförsel- eller införseldatumet samt mängden utfört eller infört kärnmaterial eller mängden införd eller utförd malm som innehåller uran eller torium, om dessa avviker från anmälan. (7.11.2008/732)

2. mom.

2 mom. har upphävts genom F 27.11.2008/732. (7.11.2008/732)

3. mom.

Strålsäkerhetscentralen skall ge den som gjort anmälan en för tullmyndigheterna avsedd kopia av anmälan försedd med strålsäkerhetscentralens anteckning om att tillstånd enligt kärnenergilagen inte behövs för utförseln eller införseln i fråga. (20.6.1996/473)

4. mom.

De anmälningar som avses i 134 och 135 §§ skall lämnas till strålsäkerhetscentralen inom två veckor efter mottagandet eller överlåtelsen.

5. mom.

De anmälningar som avses i 130 a och 135 c § skall lämnas till strålsäkerhetscentralen årligen före utgången av februari. (27.5.2004/430)

Om tillämpning se ikraftträdelsebestämmelser av F 430/2004.

136 a § (31.10.2013/755)

1. mom.

En anmälan enligt 134 a § om en enskild transport som avses i 17 § 1 mom. ska ges in till Strålsäkerhetscentralen två veckor före transporten. Om transporten är periodiskt återkommande, ska en anmälan om den första transporten ges in en månad före transporten samt om varje därpå följande transport, en vecka före transporten.

18 kapÖvergånsstadganden

137 §

1. mom.

Då den avfallshanteringsskyldiges fonderingsmål för kalenderåret i fall som avses i 40 § 2 mom. kärnenergilagen fastställs första gången efter att denna förordning trätt i kraft, skall fonderingsmålet fastställas att vara lika stort som den avfallshanteringsskyldiges kärnavfallsreservering var i bokslutet för räkenskapsåret omedelbart före denna förordnings ikraftträdande. Då samma avfallshanteringsskyldiges fonderingsmål fastställs på grundval av ansvarsbeloppet den närmast härpå följande sista december, skall ökningen av fonderingsmålet fastställas till minst 75 procent av vad det annars vore med stöd av kärnenergilagen och denna förordning.

138 §

1. mom.

Den avgift för kärnavfallshantering som med stöd av vad som sägs i 137 § första gången fastställts efter denna förordnings ikraftträdande skall betalas till statens kärnavfallshanteringsfond före utgången av följande juni månad.

139 §

1. mom.

Den som är avfallshanteringsskyldig när denna förordning träder i kraft får under det då innevarande kalenderåret:

1) lämna in den anmälan som avses i 99 § 1 mom. till statens kärnavfallshanteringsfond före utgången av mars;

2) lämna in de i 88 § 2 mom. avsedda uppgifter som är nödvändiga för bedömningen av ansvarsbeloppet i slutet av innevarande kalenderår till handels- och industriministeriet före utgången av april;

3) ansöka om det godkännande som avses i 91 § före utgången av september; samt

4) överlämna de säkerheter som avses i 95 § till statskontoret före utgången av november.

140 §

1. mom.

Det beslut om fastställande av innevarande kalenderårs fonderingsmål som avses i 89 § skall beträffande det kalenderår då förordningen träder i kraft göras före utgången av juli månad närmast efter ikraftträdandet.

2. mom.

Det beslut om den avfallshanteringsskyldiges beräknade ansvarsbelopp i slutet av innevarande kalenderår som avses i 89 § skall beträffande det kalenderår då förordningen träder i kraft göras före utgången av juni månad närmast efter ikraftträdandet.

141 §

1. mom.

De beslut om godkännande av i 16 § (75/58) atomenergiförordningen nämnd ansvarig föreståndare och hans ersättare vilka ingåtts före denna förordnings ikraftträdande förblir gällande lika lång tid som de tillstånd enligt atomenergilagen (356/57) till vilka i besluten om godkännande hänvisas.

2. mom.

De godkännanden som avses ovan i 128 och 129 §§ skall ansökas inom tre månader från det datum då denna förordning trädde i kraft.

19 kapSärskilda stadganden

142 § (7.11.2008/732)

1. mom.

Förhandsbesked enligt 8 § 3 mom. i kärnenergilagen söks hos arbets- och näringsministeriet med en skriftlig ansökan till vilken ska fogas ett ämbetsbevis och handelsregisterutdrag eller motsvarande utredning om sökanden och sökandens nationalitet. Ansökan ska innehålla en tillräcklig beskrivning av den verksamhet som ansökan om förhandsbesked gäller.

142 a § (20.6.1996/473)

1. mom.

Handels- och industriministeriet kan fastställa formulär för de blanketter som skall användas vid ansökan om tillstånd till utförsel, införsel och transport och dessa blanketter ersätter helt eller delvis de utredningar och uppgifter som ansluter sig till ansökan och som avses i 7 a, 7 b, 7 c och 8 kap.

143 §

1. mom.

Förvaring av kärnanläggning, ämne, föremål eller informationsmaterial som avses i 80 § 2 mom. kärnenergilagen ombesörjs av strålsäkerhetscentralen.

144 § (17.12.2015/1532)

1. mom.

144 § har upphävts genom F 17.12.2015/1532.

145 §

1. mom.

Om de stadganden, bestämmelser eller tillståndsvillkor som ingår i kärnenergilagen eller som utfärdats med stöd av den och som gäller den tillsyn som avses i 118 § 1 mom. inte har iakttagits vid användningen av kärnenergi, är den myndighet som avses i 65 § 2 mom. kärnenergilagen strålsäkerhetscentralen. (20.6.1996/473)

2. mom.

I andra fall än de som avses i 65 § 1 mom. kärnenergilagen eller ovan 1 mom. är den behöriga myndigheten handels- och industriministeriet.

146 § (17.12.2015/1532)

1. mom.

Strålsäkerhetscentralen svarar för att ett hot som påverkar planeringsgrunderna konstateras. Innan ett hot som påverkar planeringsgrunderna fastställs ska Strålsäkerhetscentralen höra inrikesministeriet, den delegation som avses i 56 § 2 mom. i kärnenergilagen samt de tillståndshavare vilkas skyddsarrangemangsförpliktelser kan påverkas av hotet.

2. mom.

För konstaterande av hotbilder som gäller lagstridig verksamhet som riktar sig mot användningen av kärnenergi svarar Skyddspolisen. (19.12.2017/1001)

147 § (17.12.2020/1039)

1. mom.

147 § har upphävts genom F 17.12.2020/1039.

148 § (17.12.2015/1532)

1. mom.

Den som enligt beredskapsplanen är beredskapschef för ett kärnkraftverk leder de räddningsåtgärder som hör till egen beredskap. Räddningsverksamheten leds av en räddningsmyndighet efter att denne fått kännedom om en olycka eller någon annan farlig situation.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1988.

BILAGA A(31.10.2013/755)

De strecksatser som finns i denna bilaga är huvudsakligen sammanfattningar av rubrikerna för strecksatserna i kategori 0 i bilaga I (nedan förteckningen) till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1382/2014 om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden. (17.12.2015/1532)

1. SENSITIVA PRODUKTER

1.1. Kärnämnen

1.1.1 Uran vars anrikningsgrad i fråga om uran med isotopen 235 och uran med isotopen 233 är större än 0,20 (20 %) samt separerat plutonium.

1.2. System, utrustningar och komponenter till dem

1.2.1 Anläggningar för separation av isotoper ur naturligt uran, utarmat uran och särskilt klyvbart material och utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för dem enligt definition under produktnummer 0B001 i förteckningen.

1.2.2 Särskilt konstruerade eller iordningställda hjälpsystem, utrustning och komponenter för isotopseparationsanläggningar som är tillverkade av eller skyddade mot material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6 enligt definition under produktnummer 0B002 i förteckningen.

1.2.3 Anläggning för produktion eller koncentrering av tungt vatten, deuterium eller deuteriumföreningar och utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för detta enligt definition under produktnummer 0B004 i förteckningen.

1.2.4 Anläggning som är särskilt konstruerad för tillverkning av bränsleelement som innehåller plutonium för kärnreaktorer och utrustning särskilt konstruerad eller iordningställd för detta enligt definition under produktnummer 0B005 i förteckningen

1.2.5 Anläggning för upparbetning av bestrålade bränsleelement för kärnreaktor och utrustning och komponenter särskilt konstruerade eller iordningställda för detta enligt definition under produktnummer 0B006 i förteckningen.

1.2.6 Anläggning för konvertering av plutonium och utrustning särskilt konstruerad eller iordningställd för detta enligt definition under produktnummer 0B007 i förteckningen.

1.3. Informationsmaterial som anknyter till punkterna 1.1 och 1.2

1.3.1 Programvara som är särskilt konstruerad eller modifierad för utveckling, produktion eller användning av varor som definieras i punkterna 1.1 och 1.2 enligt definition under produktnummer 0D001 i förteckningen.

1.3.2 Teknik för utveckling, produktion eller användning av varor som definieras i punkterna 1.1 och 1.2 enligt definitionen på teknik under produktnummer 0E001 i förteckningen.

2. ÖVRIGA PRODUKTER

2.1. Kärnämnen

2.1.1 Kärnråämne

2.1.2 Annat än i punkt 1.1 avsett särskilt klyvbart ämne.

2.2. Övriga ämnen

2.2.1. Deuterium, tungt vatten (deuteriumoxid) och andra deuteriumföreningar samt blandningar och lösningar som innehåller deuterium, i vilka isotopförhållandet deuterium-väte överstiger värdet 1:5 000 (produktnummer 0C003) och vilka är avsedda att användas i kärnenergisyfte.

M1 20 kg

M2 200 kg

2.2.2 Grafit av kärnteknisk kvalitet som har en renhetsgrad som är bättre än 5 delar per miljon "borekvivalenter" och en densitet som är större än 1,5 g/cm enligt mera exakt definition under produktnummer 0C004 i förteckningen.

M1 3 000 kg

M2 30 000 kg

2.2.3 Speciellt förberedda föreningar eller pulver avsedda för tillverkning av gasdiffusionsmembran som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6 enligt mera exakt definition under produktnummer 0C005 i förteckningen.

2.3. System och utrustning samt komponenter till dem

2.3.1 Kärnreaktorer och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för dessa enligt mera exakt definition under produktnummer 0A001 i förteckningen.

2.3.2 Anläggning för konvertering av uran och utrustning som är särskilt konstruerad eller iordningställd för detta enligt närmare definition under produktnummer 0B003 i förteckningen.

2.3.3 Anläggning särskilt planerad för tillverkning av bränsleelement till kärnreaktor (av andra slag än sådana element som innehåller plutonium) och system som är särskilt konstruerade eller iordningställda för detta enligt närmare definition under produktnummer 0B005 i förteckningen.

2.3.4 Behållare för bestrålat bränsle, med vilka avses ett sådant kärl för transport och/eller lagring av bestrålat bränsle som ger kemiskt, termiskt och radiologiskt skydd och som leder bort sönderfallsvärme under hantering, transport och lagring.

2.3.5. Högaktiva celler med vilka avses en cell eller ett antal med varandra förbundna celler med en total volym om minst 6 m3 och skärmning som motsvarar minst 0,5 m betong med en densitet om minst 3,2 g/cm3, utrustad för fjärrhantering.

2.4. Informationsmaterial som anknyter till punkterna 2.1, 2.2 och 2.3

2.4.1 Programvaror som är särskilt konstruerade eller modifierade för utveckling, produktion eller användning av varor som definieras i punkterna 2.1, 2.2 och 2.3 enligt mera exakt definition under produktnummer 0D001.

2.4.2 Teknik för utveckling, produktion eller användning av varor som definieras i punkterna 2.1, 2.2 och 2.3 enligt definition på teknik under produktnummer 0E001 i förteckningen.

Språkdräkten i punkt 2.2.1 i bilaga A (755/2013) har rättats.

Bilaga B(27.5.2004/430)

Argentina

Australien

Brasilien

Bulgarien

Förenta Staterna

Japan

Kanada

Kazakstan

Norge

Nya Zeeland

Rumänien

Republiken Korea

Republiken Sydafrika

Ryska federationen

Schweiz

Turkiet

Ukraina

Vitryssland

Bilaga C(20.6.1996/473)

Australien

Canada

Förenta Staterna

Japan

Norge

Nya Zealand

Schweitz

Ikraftträdelsestadganden:

10.4.1992/330:

Denna förordning träder i kraft den 15 april 1992.

26.3.1993/278:

Denna förordning träder i kraft den 29 mars 1993.

25.8.1994/794:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1994.

16.6.1995/881:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.

20.6.1996/473:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996.

Kommissionens förordning (EURATOM) nr 3227/76; EGT nr L 363, 31.12.1976 s.1, Rådets direktiv nr 92/3/EURATOM; EGT nr L 35; 12.12.1992 s.24, Rådets förordning (EURATOM) nr 1493/93; EGT nr L 148, 19.6.1993 s.1, Rådets förordning (EG) nr 3381/94; EGT nr L 367; 31.12.1994 s.1

20.12.1996/1224:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Rådets beslut 96/613/GUSP; EGT nr L 278, 30.10.1996, s. 1

26.11.1999/1069:

Denna förordning träder i kraft den 29 november 1999.

På tillståndsansökningar som har lämnats in innan denna förordning träder i kraft tillämpas dock fortsättningsvis de bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft.

27.5.2004/430:

Denna förordning träder i kraft den 31 maj 2004.

På tillståndsansökningar som har lämnats in innan denna förordning träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft.

Ifall sådan utförsel som avses i 135 b § i denna förordning och för vilken ingen anmälan har behövt göras före denna förordnings ikraftträdande sker inom två veckor från denna förordnings ikraftträdande, skall anmälan enligt 136 § 2 mom. göras inom två veckor från utförseln.

En anmälan enligt 135 c § i denna förordning för verksamhet för vilken anmälan inte har krävts före denna förordnings ikraftträdande skall lämnas till strålsäkerhetscentralen första gången inom 60 dagar från den tidpunkt då förordningen träder i kraft.

27.11.2008/732:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2008. Förordningens 74 § träder dock i kraft först den 1 januari 2009 samt 88 och 89 § den 1 februari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

31.10.2013/755:

Denna förordning träder i kraft den 31 oktober 2013.

17.12.2015/1532:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

19.12.2017/1001:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På ärenden som gäller användning av kärnenergi och som var anhängiga vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas denna förordning. På ärenden som gäller nedläggning av en forskningsreaktor som drivits i Finland tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning, om ansökan om nedläggning har anhängiggjorts före ikraftträdandet av förordningen.

På ett kärnkraftverk som har uppförts och som har beviljats drifttillstånd första gången före år 1990 tillämpas inte 22 b § 4–6 mom., om tillämpningen inte med beaktande av ifrågavarande kärnkraftverks tekniska lösningar är motiverad med hänsyn till vad som föreskrivs i 7 a § i kärnenergilagen (990/1987).

Rådets direktiv 2014/87/Euratom (32014L0087); EUT L 219, 25.7.2014, s. 42, Rådets direktiv 2011/70/Euratom (32011L0070); EUT L 199, 2.8.2011, s. 48, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU (32014L0052); EUT nr L 124, 16.4.2014, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU (32011L0092); EUT nr L 26, 28.1.2012, s. 1

17.12.2020/1039:

Denna förordning träder i kraft den 22 december 2020.

29.4.2021/361:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2021. Bestämmelserna i 88 § 3 mom. samt 102 och 104 § träder dock i kraft först den 1 januari 2022.

Språkdräkten i 1 mom. (361/2021) har rättats.