Innehållsförteckning

  • Handels- och industriministeriets beslut om certifikat enligt 40 § atomansvarighetslagen 22.6.1978/512

  • 1 §
  • 2 §
  • 3 §
  • 4 §

Handels- och industriministeriets beslut om certifikat enligt 40 § atomansvarighetslagen 22.6.1978/512

Handels- och industriministeriet har med stöd av 40 § 2 mom. atomansvarighetslagen av den 8 juni 1972 (484/72) beslutat:

1 §

1. mom.

I 40 § 1 mom. atomansvarighetslagen (484/72) avsett certifikat rörande ekonomisk säkerhet för transport av atomsubstans utfärdas på en i enlighet med det formulär som ingår i bilagan till detta beslut utformad blankett.

2 §

1. mom.

Certifikatsblanketten är av formatet A4 och till färgen ljusröd.

3 §

1. mom.

Certifikatsblanketter kan erhållas på handels- och industriministeriet.

4 §

1. mom.

Certifikatsblanketten ifylles i fyra exemplar. Av dessa utgör en blankett det egentliga certifikatet och tre är kopior. På kopiorna bör tydligt anges, att fråga är om en kopia.

2. mom.

Av kopiorna blir en hos den som ställt den ekonomiska säkerheten och en hos handels- och industriministeriet. En kopia levereras av vederbörande kärnanläggningsinnehavare till strålsäkerhetsinstitutet innan tranporten begynner.