UPPHÄVD MED FÖRESKRIFTEN STUK S/5/2019: Strålsäkerhetscentralens föreskrift om aktivitetsvärden i sluten strålkälla med hög aktivitetSTUK S/1/2019

PDF

I enlighet med strålsäkerhetscentralens beslut föreskrivs med stöd av 29 § 3 mom. och 67 § 3 mom. i strålsäkerhetslagen (859/2018):

1 § Aktivitetsvärden i sluten strålkälla med hög aktivitet

Om aktivitetsvärdena i sluten strålkälla med hög aktivitet föreskrivs i bilaga 1.

2 § Ikraftträdande

Denna föreskrift träder i kraft den 31 januari 2019 och är i kraft tills vidare.

På de ärenden som är anhängiga då denna föreskrift träder i kraft tillämpas denna föreskrift.

 

Helsingfors den 30 januari 2019

BILAGA 1

Tabell 1. Aktivitetsvärden i sluten strålkälla med hög aktivitet.

Radionuklid Aktivitet (Bq)
Co-60 3 x 1010
Se-75 2 x 1011
Sr-90 (Y-90) 1 x 1012
Cs-137 1 x 1011
Pm-147 4 x 1013
Gd-153 1 x 1012
Yb-169 3 x 1011
Tm-170 2 x 1013
Ir-192 8 x 1010
Ra-226 4 x 1010
Pu-238 6 x 1010
Pu-239/Be-9 1) 6 x 1010
Am-241 6 x 1010
Am-241/Be-9 1) 6 x 1010
Cm-244 5 x 1010
Cf-252 2 x 1010
1 Angiven aktivitet gäller radionuklid som sänder ut alfastrålning.
 

Rådets direktiv 2013/59/Euratom (32013L0059); EUT L 13, 17.1.2014, s. 1
Har meddelats kommissionen i enlighet med artikel 33 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.