TyVM 2/2011 vp HE 88/2011 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta

TyVM 2/2011 vp - HE 88/2011 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on päivänä 19 lokakuuta 2011 lähettänyt työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta ( HE 88/2011 vp ).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • neuvotteleva virkamies Antti Janas , sosiaali- ja terveysministeriö
  • lakimies Anu-Tuija Lehto , Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
  • asiamies Tarja Arkio , Akava ry
  • asiantuntija, varatuomari Katja Leppänen , Elinkeinoelämän keskusliitto EK
  • lainopillinen asiamies Risto Tuominen , Suomen Yrittäjät ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettua lakia. Lain tarkoituksena on selkeyttää ja täsmentää valvontalain markkinavalvontaa eli tuotteiden turvallisuuden valvontaa koskevia säännöksiä. Tuotteiden turvallisuuden valvontaan esitetään uutena keinona tuotteen hävittämistä, joka perustuu Euroopan unionin akkreditointi- ja markkinavalvonta-asetukseen. Tuotteen väliaikaista luovutuskieltoa, tiedottamista sekä tuotteen kustannusten korvaamista koskevien säännösten sanamuotoja täsmennettäisiin. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi säännökset suositusluonteisten neuvojen antamisesta tarkastuskertomuksessa sekä ennakkoilmoitusvelvollisuudesta yksityisiä työvoimapalveluja tarjoavan toiminnan aloittamisesta. Lisäksi lakiin lisättäisiin niin kutsutun työelämäryhmän loppuraporttiin sisältynyt ehdotus työssä jatkamista tukevien kehittämistavoitteiden ja -ohjelmien sisällyttämisestä yhteistoiminnassa käsiteltäviin asioihin.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksellä selkeytetään työsuojeluviranomaisten toimivaltuuksia markkinavalvonnassa. Lisäksi esityksessä ehdotetaan luovuttavaksi tarkastajan antamien suositusluonteisten neuvojen kirjaamisesta tarkastuskertomukseen. Valiokunta puoltaa ehdotuksia. Valiokunta kuitenkin toteaa, ettei kirjaamista koskevan säännöksen kumoaminen poista tarkastajan tehtäviin keskeisesti kuuluvaa mahdollisuutta antaa suositusluonteisia neuvoja ja ohjeita.

Valiokunta pitää hyvänä, että työpaikalla yhteistoiminnassa käsiteltäviin asioihin ehdotetaan sisällytettäväksi työssä jatkamista tukevat kehittämistavoitteet ja -ohjelmat. Yhteistoimintavelvoite edistää osaltaan työnantajan ja työntekijöiden yhteistyötä työssä jatkamista koske­vien toimenpiteiden suunnittelussa ja molempien osapuolten sitoutumista toimenpiteisiin.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Tarja Filatov /sd
vpj. Anne-Mari Virolainen /kok
jäs. Anna Kontula /vas
Jari Lindström /ps
Eeva Maria Maijala /kesk
Lea Mäkipää /ps
Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
Elisabeth Nauclér /r
Annika Saarikko /kesk
Kristiina Salonen /sd
Mikko Savola /kesk
Eero Suutari /kok
Jani Toivola /vihr
Maria Tolppanen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila Mäkipää