TyVM 7/2008 vp HE 169/2008 vp
Hallituksen esitys laiksi säteilylain 52 a §:n muuttamisesta

TyVM 7/2008 vp - HE 169/2008 vp Hallituksen esitys laiksi säteilylain 52 a §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 16 päivänä lokakuuta 2008 lähettänyt työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan       valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi säteilylain  52 a §:n muuttamisesta ( HE 169/2008 vp ).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • hallitussihteeri Helena Korpinen , sosiaali- ja terveysministeriö
  • johtaja Antti Niittylä , Säteilyturvakeskus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säteilylakiin lisättäväksi säännös, jolla kansallisesti täytäntöönpantaisiin radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta annettu neuvoston direktiivi.

Direktiivissä säädetään jätteen siirron, tuonnin tai kauttakulun yhteydessä vaadittavista lupahakemuksista, toimivaltaisten viranomaisten suostumusten antamisesta ja lupien myöntämisestä, siirtoa koskevista vastaanottoilmoituksista, vientikielloista, vakioasiakirjojen käyttämisestä sekä toimivaltaisten viranomaisten nimeämisestä. Järjestelmän tarkoituksena on työntekijöiden ja väestön suojelu.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 25 päivänä joulukuuta 2008.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Esityksen mukaan EU:n jätesiirtodirektiivi pannaan Suomessa kansallisesti täytäntöön ns. blankettilailla. Tämä tarkoittaa, että säteilylakiin lisätään säännös, jonka mukaan radioaktiivisten jätteiden siirrot on toimeenpantava EU:n jätesiirtodirektiivissä säädettyjä menettelyjä noudattaen.

Esityksen perusteluissa on selvitetty oikeusministeriön ja perustuslakivaliokunnan kriittisiä näkemyksiä blankettimuotoisen täytäntöönpanon käyttämisestä. Valiokunta yhtyy oikeusministeriön ja perustuslakivaliokunnan näkemyksiin tällaisen täytäntöönpanotavan ongelmallisuudesta lainsäädännön selkeyden ja ymmärrettävyyden kannalta. Valiokunta pitää tärkeänä, että kansallisia täytäntöönpanotoimia edellyttävät EU-säännökset sisällytetään yleensä kansalliseen lainsäädäntöön. Valiokunta katsoo kuitenkin, että jätesiirtodirektiivin säännösten tekninen luonne ja soveltamistapausten vähäisyys huomioon ottaen se voidaan panna täytäntöön esityksessä ehdotetulla tavalla.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Arto Satonen /kok
vpj. Jukka Gustafsson /sd
jäs. Susanna Haapoja /kesk
Hannakaisa Heikkinen /kesk
Anna-Maja Henriksson /r
Arja Karhuvaara /kok
Johanna Karimäki /vihr
Merja Kuusisto /sd
Esa Lahtela /sd
Jari Larikka /kok
Markus Mustajärvi /vas
Sanna Perkiö /kok
Paula Sihto /kesk
Katja Taimela /sd
Jyrki Yrttiaho /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Ritva Bäckström