TyVM 14/1998 vp HE 248/1998 vp
Hallituksen esitys laiksi säteilylain muuttamisesta

TyVM 14/1998 vp - HE 248/1998 vp Hallituksen esitys laiksi säteilylain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä marraskuuta 1998 lähettänyt työasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi säteilylain muuttamisesta (HE 248/1998 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • neuvotteleva virkamies Raimo Salonen ,  so-siaali- ja terveysministeriö
  • lainsäädäntöneuvos Leena Vettenranta , oi-keusministeriö
  • johtaja Antti Niittylä , ylitarkastaja Ritva Havukainen , Säteilyturvakeskus
  • toimistopäällikkö Maija Kleemola , Tietosuojavaltuutetun toimisto
  • dosentti Juhani Ahovuo , Suomen Lääkäriliitto
  • asiamies  Seli  Liesilinna , Terveyden-    ja  sosiaalihuoltoalan ammattijärjestö TEHY

Lisäksi valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot Kunnalliselta työmarkkinalaitokselta, Suomen Radiologiyhdistykseltä ja Suomen Röntgenhoitajaliitolta.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi säteilylakia kahden Euroopan atomienergiayhteisön antaman säteilyturvallisuutta koskevan direktiivin täytäntöönpanemiseksi.

Direktiivit koskevat työntekijöiden ja väestön terveyden suojelemista ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta ja henkilöiden terveyden suojelemista ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta lääketieteellisen säteilyaltistuksen yhteydessä.

Ensiksi mainitun direktiivin täytäntöönpanemiseksi ehdotetaan säteilylain säteilytyötä koskevien säännösten uudistamista sekä kolmea teknistä tarkistusta lain muihin osiin. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi säteilyn lääketieteellistä käyttöä koskevia säännöksiä. Ne sisältävät keskeiset periaatteet sekä perusteet direktiivissä edellytettyjen menettelyjen kehittämiselle säteilyn lääketieteellisessä käytössä.

Esitys sisältää valtuutussäännöksen, jolla sosiaali- ja terveysministeriö valtuutettaisiin antamaan tarkempia säännöksiä säteilyn lääketieteellisen käytön perusteista ja vaatimuksista. Koska muutokset edellyttäisivät suunnitelmallisia ja pitkäjänteisiä kehittämistoimenpiteitä terveydenhuollon yksiköissä, sosiaali- ja terveys-ministeriö päättäisi siirtymävaiheen käytännön toimenpiteistä ja ohjaisi täytäntöönpanoa ter-veydenhuollossa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 1999 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Hallituksen esityksen valmistelussa on keskitytty kahden säteilyn käyttöä koskevan  direk-tiivin täytäntöönpanoon. Valmistelussa ei ole otettu huomioon henkilötietojen suojaan liittyviä oikeussäännöksiä, vaikka esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilörekisterisäännöksiä. Valmistelussa olisi tullut huomata, että eräät henkilötiedon suojaa koskevat säädökset ovat asetus- eivätkä laintasoisia, kuten hallitusmuodon säännökset ja perustuslakivaliokunnan tulkintakäytäntö edellyttävät.

Valiokunta toteaa, että hallituksen esityksen valmistelu ei täytä hyvälle lainvalmistelulle asetettuja vaatimuksia. Esityksen puutteet ovat vakavia, koska ne koskevat hallitusmuodossa säädettyjä perusoikeuksia. Virheet olisi ollut yksinkertaista välttää, mikäli ministeriö olisi toiminut yhteistyössä esimerkiksi oikeusministeriön ja tietosuojavaltuutetun kanssa.

Esityksessä ehdotetaan, että laki tulee voimaan vuoden 1999 alusta. Voimaantuloajankohtaa on perusteltu direktiivien velvoitteilla. Valiokunta on tehnyt lakiehdotukseen välttämättömät muutokset. Tässä vaiheessa ei ole kuitenkaan ollut mahdollista varmistua siitä, että laki on sisällöltään, selkeydeltään ja systematiikaltaan hyvä. Valiokunta pitää tärkeänä, että ministeriö tarkistaa asian ja tarvittaessa antaa eduskunnalle uuden esityksen.

Säteilylain uusien säännösten tarkoituksena on suojata aikaisempaa paremmin työntekijöitä, potilaita ja muita henkilöitä ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta. Potilas- ja työturvallisuuden kannalta on tärkeää, että säteilytyötä tekevillä terveydenhuollon ammattihenkilöillä on hyvä ja ajan tasalla oleva ammattitaito. Valiokunta on kiinnittänyt asiaan aikaisemminkin huomiota (TyVM 3/1997 vp) samoin kuin lääketieteellisessä käytössä olevan laitekannan vanhentuneisuuteen. Hallituksen esityksen päämäärien saavuttaminen edellyttää, että uudistusten toteuttamiseen, mm. terveydenhuollon henkilöstön koulutukseen, kohdennetaan riittävästi voimavaroja.

Yksityiskohtaiset perustelut

34 § Annosrekisteri.

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi säännös toiminnan harjoittajan velvollisuudesta antaa tiedot säteilyaltistusseurannan tuloksista Säteilyturvakeskukselle. Tiedot säteilytyötä tekevien säteilyaltistuksesta talletetaan Säteilyturvakeskuksen ylläpitämään annosrekisteriin. Pykälän 2 momentin säännöstä säteilyaltistustietojen luovuttamisesta ilman työntekijän suostumusta ehdotetaan laajennettavaksi.

Hallitusmuodon 8 §:n 1 momentin mukaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Momentti sisältää myös velvoitteen säätää lailla henkilötietojen suojasta. Perustuslakivaliokunta on useissa lausunnoissaan arvioinut momentin säännöksiä ja valiokunta on korostanut yksityiskohtaisten säännösten täsmällisyyden tärkeyttä. Tänä vuonna perustuslakivaliokunta on todennut, että henkilötietojen suojaa koskevan hallitusmuodon 8 §:n 1 momentin perusoikeussäännöksen kannalta tärkeitä sääntelykohteita ovat ainakin rekisteröinnin tavoite, rekisteröitävien henkilötietojen sisältö, niiden sallitut käyttötarkoitukset mukaan luettuna tietojen luovutettavuus ja tietojen säilytysaika henkilörekisterissä sekä rekisteröidyn oikeusturva samoin kuin näiden seikkojen sääntelemisen kattavuus ja yksityiskohtaisuus lain tasolla (PeVL 14/1998 vp ja PeVL 25/1998 vp).

Ehdotetun 34 §:n säännökset eivät täytä edellä esitettyjä vaatimuksia ja valiokunta ehdottaa pykälää täsmennettäväksi ja säännösten uudelleen jaottelemista neljään momenttiin.

Valiokunta ehdottaa, että 1 momenttiin lisätään säännökset rekisterin käyttötarkoituksesta ja rekisteriin talletettavista tiedoista. Näitä ovat säteilysuojelun kannalta olennaiset tunnistetiedot työntekijästä, tiedot säteilytyön laadusta, käytetyistä säteilyaltistuksen seurantamenetelmistä ja säteilyaltistukseen vaikuttavista tekijöistä, joilla on merkitystä altistuksen määrityksessä. Lisäksi rekisteriin merkitään altistusmäärityksen tulokset jokaisen työntekijän osalta.

Valiokunta ehdottaa, että tietojen luovuttamisesta rekisteriin säädetään uudessa 2 momentissa. Vastuu työntekijän säteilysuojelusta on toiminnan harjoittajalla. Hän on myös vastuussa siitä, että tiedot annosrekisteriin toimitetaan Säteilyturvakeskukselle sen määräämällä tavalla. Säännös vastaa asiallisesti nykyistä käytäntöä.

Hallituksen esityksessä ehdotetun 2 momentin mukaan annosrekisteristä voidaan luovuttaa tietoja mm. terveydenhuollon viranomaiselle. Tämä käsite on epätäsmällinen, ja valiokunta ehdottaa sen poistamista ja säännöksen sanamuodon tarkistamista. Momentti siirtyy uudeksi 3 momentiksi, koska valiokunta on ehdottanut uuden 2 momentin lisäämistä pykälään.

Toiminnan harjoittajan on seurattava työntekijöiden säteilyaltistusta ja siihen vaikuttavia työoloja työpaikalla. Lisäksi hän vastaa siitä, ettei säteilyaltistus ylitä säädettyjä enimmäisarvoja. Toiminnan harjoittaja nimeää vastaavan lääkärin, joka varmistaa työntekijöiden terveydellisen soveltuvuuden säteilytyöhön. Vastaavan lääkärin tehtävistä säädetään 33 §:n 1 momentissa ja hänen pätevyysvaatimuksistaan asetuksella. Näiden tehtävien suorittamiseksi sekä toiminnan harjoittajan että vastaavan lääkärin on saatava tehtävässään tarvitsemansa tiedot myös ilman työntekijän suostumusta.

Rekisteritietojen säilytysajoista on säädettävä laissa. Tästä syystä valiokunta ehdottaa, että pykälään lisätään uusi 4 momentti, joka sisältää viittaussäännöksen 34 b §:ään, jonka 2 momentti sisältää säännökset terveystietojen säilytysajasta. Täten annosrekisterissä ja terveystiedostossa olevien tietojen säilytysaika säännellään yhteneväisesti.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työasiainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 34 § muutettuna seuraavasti:

34 §

Annosrekisteri

Edellä 2 §:ssä tarkoitetun yksilönsuojaperiaatteen ja optimointiperiaatteen toteutumisen valvomiseksi Säteilyturvakeskus pitää tiedostoa säteilytyössä toimivien työntekijöiden säteilyaltistuksesta (annosrekisteri). Annosrekisteriin tallennetaan kunkin työntekijän tunnistetiedot sekä tiedot säteilytyön laadusta, käytetyistä säteilyaltistuksen seurantamenetelmistä ja säteilyaltistukseen vaikuttavista tekijöistä sekä tiedot säteilyaltistuksen määrityksen tuloksista.

Toiminnan harjoittaja vastaa siitä, että rekisteröitävät tiedot ja säteilyaltistuksen seurannan tulokset toimitetaan Säteilyturvakeskukselle sen määräämällä tavalla eriteltyinä siten, että jokaisen työntekijän säteilyaltistus voidaan määrittää. (Uusi 2 mom.)

Ilman työntekijän suostumusta saadaan hänen säteilyaltistustaan koskevat tiedot luovuttaa 33 §:ssä tarkoitetulle vastaavalle lääkärille (poist.) ja säteilyaltistusta aiheuttavan toiminnan harjoittajalle. Tiedot saadaan luovuttaa Euroopan unionin jäsenvaltioissa olevalle toiminnan harjoittajalle, kun se on tarpeen työnantajalle kuuluvien säteilyaltistuksen seurantaa koskevien velvoitteiden täyttämiseksi .

Annosrekisterissä olevien työntekijän tunnistetietojen säilytysajasta on voimassa, mitä 34 b:ssä säädetään työntekijän terveystietojen säilytysajasta . (Uusi 4 mom.)

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1998

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Reijo Lindroos /sd
vpj. Armas Komi /kesk
jäs. Tuula Haatainen /sd
Anne Huotari /vas (osittain)
Matti Huutola /vas
Kari Kantalainen /kok
Kyösti Karjula /kesk
Sirkka Lekman /kok
Pirkko Peltomo /sd
Heikki Rinne /sd
Outi Siimes /kok
Raimo Tiilikainen /r
Pertti Virtanen /evir
vjäs. Tauno Pehkonen /skl