Sisällysluettelo

TyVM 8/1994 - HE 270/1994
Työasiainvaliokunnan mietintö n:o 8 hallituksen esityksestä laiksi säteilylain muuttamisesta

TyVM 8/1994 - HE 270/1994Työasiainvaliokunnan mietintö n:o 8 hallituksen esityksestä laiksi säteilylain muuttamisesta

HE 270/1994

Eduskunta on 24 päivänä marraskuuta 1994 lähettänyt työasiainvaliokunnan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen n:o 270 laiksi säteilylain muuttamisesta.

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina neuvotteleva virkamies Raimo Salonen sosiaali- ja terveysministeriöstä, yli-insinööri Ilkka Kyttälä työministeriöstä, ylitarkastaja Olli Pahkala ympäristöministeriöstä, hallintojohtaja Antti Niittylä ja säteilyturvajohtaja Heimo Kahlos Säteilyturvakeskuksesta, lakimies Markku Kojo Akavasta sekä yli-insinööri Petri Pommelin Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta (STAKES).

Hallituksen esityksessä ehdotetaan yhdenmukaistettavaksi säteilylaki Euroopan unionin säteilyturvallisuutta koskevien direktiivien säännösten kanssa. Esitettävät muutokset koskevat pääosin säteilyturvallisuuden varmistamisessa noudatettavaa valvontamenettelyä, eivätkä ne muuta säteilyturvallisuuden tasoa Suomessa.

Merkittävimmät muutokset ovat säteilytoimintaan liittyvien tuotteiden kansallista ennakkovalvontaa koskevien säännösten kumoaminen ja korvaaminen Euroopan talousalueella noudatettavalla valvontajärjestelmällä, radioaktiivisten aineiden vientiä koskevien sääntöjen mukauttaminen sekä radioaktiivisten jätteiden valtioiden välisiä siirtoja koskevien periaatteiden ja menettelytapojen täsmentäminen Euroopan unionissa noudatettavien sääntöjen mukaisiksi.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja saadun selvityksen perusteella valiokunta pitää hallituksen esitykseen sisältyvää lakiehdotusta tarpeellisena ja puoltaa sen hyväksymistä. Valiokunta ehdottaa kuitenkin 28 §:ään teknistä muutosta niin, että siihen sisältyvä viittaus Euroopan unionin lainsäädäntöön korjataan viittaukseksi Euroopan yhteisön säädöksiin. Euroopan unioni ei ole oikeushenkilö, eikä sillä ole lainsäädäntövaltaa.

Valiokunta korostaa Suomen korkeatasoisen normiston merkitystä. Alan kansainvälistä tieteellistä ja muuta kehitystä tulee aktiivisesti seurata.

Valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen, että työpaikoilla ja muualla, missä normistoa sovelletaan, sen sisältö tunnetaan ja tehtävät ja vastuusuhteet ovat selkeät.

Valiokunta ehdottaa kunnioittaen,

että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksyttäisiin näin kuuluvana:

Laki

säteilylain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetun säteilylain (592/91) 76 §,

muutetaan 17 §:n 1 momentin 3, 4 ja 6 kohta ja 2 momentti, 6 luvun otsikko, 21, 22 ja 23 §, 25 §:n 2 momentin 3 kohta, 28 §:n otsikko, 40 ja 56 §, 61 §:n 1 ja 4 kohta ja 69 §:n 1 ja 2 momentti, sekä

lisätään 17 §:ään uusi 3 momentti, 28 §:ään uusi 2 momentti, 32 §:ään uusi 3 momentti, 39 §:ään uusi 2 momentti, lakiin uusi 52 a § ja 61 §:ään uusi 6, 7 ja 8 kohta seuraavasti:

5 luku

Lupajärjestelmä

(Kuten hallituksen esityksessä)

6 luku

Tuoteturvallisuus ja säteilymittaukset

(Kuten hallituksen esityksessä)

28 §
Luovuttajan velvollisuudet

Sen, joka vie radioaktiivisia aineita Euroopan unioniin kuuluvaan maahan, on ennalta varmistettava, että aineiden vastaanottaja täyttää Euroopan yhteisöjen säädösten ja kyseisen maan lainsäädännön vaatimukset, jotka on asetettu radioaktiivisten aineiden hallussapidolle, käytölle ja jätehuollolle. Radioaktiivisten aineiden viennistä säädetään tarkemmin asetuksella.

(Kuten hallituksen esityksessä)

Voimaantulosäännös

(Kuten hallituksen esityksessä)

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 1994

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Lindroos, varapuheenjohtaja Nordman sekä jäsenet Hautala, Häkämies, Koistinen, Komi, Kuittinen, Laitinen, P. Leppänen, Morri, Mäkipää, Rimmi, J. Roos, Taina (osittain), Takala ja Viljanen.