TaVM 30/2000 vp HE 148/2000 vp
Hallituksen esitys laiksi kaivoslain muuttamisesta

TaVM 30/2000 vp - HE 148/2000 vp Hallituksen esitys laiksi kaivoslain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 10 päivänä lokakuuta 2000 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi kaivoslain muuttamisesta ( HE 148/2000 vp ).

Lausunto

Talousvaliokunta on pyytänyt esityksestä ympäristövaliokunnan lausunnon (YmVL 11/2000 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • ylitarkastaja Heikki Vartiainen , nuorempi hallitussihteeri Sari Rapinoja , kauppa- ja teollisuusministeriö
  • hallitusneuvos Auvo Haapanala , ympäristöministeriö
  • lakimies Ulla Hurmaranta , Suomen Kuntaliitto
  • teknologiajohtaja Esko Alopaeus , Outokumpu Mining Oy

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtauksen esteitä ja voimassaoloaikaa koskevia säännöksiä. Samalla ehdotetaan muutettavaksi ja täydennettäväksi säännöksiä, jotka koskevat kaivospiiriä määrättäessä huomioon otettavia seikkoja sekä kaivospiirihakemukseen liitettäviä tietoja.

Ehdotuksen tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia maankäytön kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja ympäristövaikutusten huomioon otta­miseen kaivospiirin alueella, kaivospiirin apualueella ja valtausalueella.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään.

Päättäessään uudesta maankäyttö- ja rakennuslaista eduskunta hyväksyi lausuman, johon käsiteltävänä oleva hallituksen esitys perustuu. Esitys sisältää lausumassa edellytetyt välttämättömät muutokset kaivoslakiin.

Muutokset parantavat mahdollisuuksia ottaa valtauksissa sekä kaivospiiriä määrättäessä ja apualuetta osoitettaessa huomioon myös alueiden käytön suunnittelun tarpeet. Kunnalla on mahdollisuus ottaa kantaa valtaushakemukseen, joka koskee valtausta asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella. Kaivospiirihakemukseen on liitettävä kunnan lausunto tai ainakin selvitys siitä, että kunnalle on annettu tilaisuus ottaa kantaa hakemukseen, jollei kuntaa ole jo kuultu muussa yhteydessä. Valiokunta tähdentää mutkatonta ja avointa tiedonkulkua lupaviranomaisen, kauppa- ja teollisuusministeriön ja muiden osapuolten kesken.

Kauppa- ja teollisuusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan kaivoslainsäädännön kokonaisuudistusta. Valiokunta viittaa siihen, mitä ympäristövaliokunnan lausunnossa on sanottu, ja ympäristövaliokunnan tapaan kiirehtii uudistusta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Leena Luhtanen /sd
vpj. Mari Kiviniemi /kesk
jäs. Klaus Hellberg /sd
Susanna Huovinen /sd
Mikko Immonen /vas
Reijo Kallio /sd
Marja-Leena Kemppainen /skl
Kalervo Kummola /kok
Pekka Kuosmanen /kok
Mika Lintilä /kesk
Olli Nepponen /kok
Antti Rantakangas /kesk
Ola Rosendahl /r
Juhani Sjöblom /kok
vjäs. Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen