TaVM 12/1997 - HE 70/1997
Hallituksen esitys laiksi kaivoslain muuttamisesta

TaVM 12/1997 - HE 70/1997Hallituksen esitys laiksi kaivoslain muuttamisesta

HE 70/1997

Johdanto

Vireilletulo

Eduskunta on 14 päivänä toukokuuta 1997 lähettänyt talousvaliokunnan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen 70/1997 vp laiksi kaivoslain muuttamisesta.

Asiantuntijat

Esityksen johdosta valiokunnassa ovat olleet kuultavina ylitarkastaja Heikki Vartiainen kauppa- ja teollisuusministeriöstä, hallitusneuvos Hannu Karjalainen ympäristöministeriöstä, johtaja Pentti Roiko-Jokela Metsähallituksesta ja sihteeri Pekka Salonen Lapin Kullankaivajien Liitosta.

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kaivoslain säännöksiä, jotka koskevat valtion omistamilla mailla maalajeista huuhdottavaa kultaa. Kaivospiiritoimituksesta ja kaivosoikeuksien myöntämisestä ehdotetaan luovuttavaksi valtion omistamilla mailla huuhdottavan kullan osalta.

Voimassa olevan lain mukaan, jos valtaaja osoittaa, että valtausalueella on kaivoskivennäisiä niin runsaasti ja siinä muodossa, että esiintymää todennäköisesti voidaan käyttää hyväksi, hänellä on oikeus laissa säädetyin edellytyksin saada määrätyksi alue kaivostyön suorittamista varten kaivospiiriksi ja hän voi siten saada oikeuden kaivospiirissä olevien kaivoskivennäisten hyväksi käyttämiseen (kaivosoikeus).

Lakia ehdotetaan täydennettäväksi siten, että edellä mainittu ei koske valtion omistamalla alueella maalajeista huuhdottavan kullan ja sen huuhdonnan yhteydessä sivutuotteena talteen otetun muun kaivoskivennäisen valtausaluetta.

Kaivospiirin ja kaivosoikeuden myöntäminen huuhdontakultavaltausten nojalla on käynyt tarpeettomaksi, koska kaivostoiminnassa hyödynnettäviä kultaesiintymiä ei pitkän tutkimustyön aikana ole löytynyt.

Voimassa olevan lain mukaan valtausalue saa olla enintään yhden neliökilometrin suuruinen yhtenäinen alue.

Valtion omistamalla alueella oleva huuhdottavan kullan valtausalue ehdotetaan rajoitettavaksi enintään seitsemään hehtaariin.

Vastaavasti tällaisen alueen valtausmaksu ehdotetaan alennettavaksi vähintään kymmenestä pinta-alayksiköstä vähintään viiteen pinta-alayksikköön. Valtausmaksun suuruudesta säädetään asetuksella. Asetuksen mukaan valtaajan kauppa- ja teollisuusministeriölle suorittama vuotuinen valtausmaksu on nykyään 40 markkaa hehtaarilta.

Lain mukaan valtaus on voimassa vähintään kaksi vuotta ja enintään viisi vuotta valtauskirjan antopäivästä.

Esityksessä ehdotetaan, että kauppa- ja teollisuusministeriö voi myöntää valtion alueella olevalle huuhdottavan kullan valtauksen voimassa ololle pidennystä enintään viisi vuotta.

Päätösehdotus

Talousvaliokunnalla ei ole huomautettavaa lakiehdotuksen johdosta. Valiokunta kunnioittaen ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksyttäisiin muuttamattomana.

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1997

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Tuulikki Hämäläinen /sd, varapuheenjohtaja Seppo Kääriäinen /kesk, jäsenet Arto Bryggare /sd, Paula Kokkonen /kok, Martti Korhonen /vas, Riitta Korhonen /kok, Pekka Kuosmanen /kok, Leena Luhtanen /sd, Erkki Partanen /sd, Ola Rosendahl /r, Matti Ryhänen /kesk, Juhani Sjöblom /kok, Sakari Smeds /skl, Osmo Soininvaara /vihr ja Janne Viitamies /sd (osittain).