MmVM 1/2017 vp HE 1/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain 30 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain 30 §:n muuttamisesta ( HE 1/2017 vp ): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • hallitussihteeri Hannu Miettinen - maa- ja metsätalousministeriö
  • maatalousylitarkastaja Tove Jern - maa- ja metsätalousministeriö
  • ylitarkastaja Tiia Mäkinen-Töykkä - Elintarviketurvallisuusvirasto
  • ryhmäpäällikkö Kaija Kallio-Mannila - Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • oikeusministeriö
  • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elintarvikelakia. 

Lakiin lisättäisiin Elintarviketurvallisuusvirastolle toimivalta asettaa torjunta-ainejäämien väliaikainen enimmäismäärä.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2017. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

EU:n kasvinsuojeluasetuksessa (EY) N:o 1107/2009 (28 artikla) säädetään menettelystä, jonka mukaisesti kasvinsuojeluaine pääsääntöisesti hyväksytään. Asetuksen 53 artiklasta käy ilmi, että jäsenvaltio voi erityisoloissa poiketa 28 artiklan mukaisesta hyväksymismenettelystä ja sallia enintään 120 päivän ajan kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisen rajoitettua ja valvottua käyttöä varten. 

Esityksessä elintarvikelain (23/2006) 30 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi torjunta-aineen jäämän kansallista MRL-arvoa (Maximum Residue Level) koskeva kohta, jonka perusteella Elintarviketurvallisuusvirasto voi asettaa EU:n torjunta-ainejäämäasetuksen (EY) N:o 396/2005 (18 artiklan 4 kohta) mukaisen kansallisen väliaikaisen enimmäismäärän. 

Valiokunta toteaa, että ehdotettu muutos mahdollistaa öljyhampun tuotannon lisäämisen maassamme. Öljyhampun tuotannon lisäys kasvattaa kansallista proteiiniomavaraisuutta, koska kasvi sekä on öljykasvi että sisältää runsaasti proteiinia. Kansallisen huoltovarmuuden parantamiseksi proteiiniomavaraisuuden nostaminen on keskeistä. 

Valiokunta toteaa lisäksi, että maailmanlaajuisesti katsoen kasvinsuojeluaineiden käyttö maassamme on vähäistä. Tämäkin puoltaa EU:n ulkopuolelta tapahtuvan tuonnin korvaamista kotimaisella tuotannolla. Vaikka maamme maantieteelliset olosuhteet vähentävät kasvinsuojeluaineiden tarvetta, eräiden kemiallisten yhdisteiden käyttö Suomessa on kuitenkin välttämätöntä. Valiokunta korostaa tässäkin yhteydessä varovaisuusperiaatteen noudattamisen merkitystä.  

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 1/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 

Helsingissä 10.2.2017 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja Jari Leppä /kesk

varapuheenjohtaja Reijo Hongisto /ps

jäsen Markku Eestilä /kok

jäsen Pertti Hakanen /kesk

Teuvo Hakkarainen /ps

jäsen Lasse Hautala /kesk

Anne Kalmari /kesk

jäsen Johanna Karimäki /vihr

jäsen Jukka Kopra /kok

Susanna Koski /kok

jäsen Kari Kulmala /ps

jäsen Mats Nylund /r

jäsen Harry Wallin /sd

jäsen Eerikki Viljanen /kesk

jäsen Peter Östman /kd

varajäsen Eero Suutari /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Carl Selenius