MmVM 4/2007 vp HE 70/2007 vp
Hallituksen esitys laeiksi elintarvikelain muuttamisesta ja Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun lain 1 §:n 2 momentin kumoamisesta

MmVM 4/2007 vp - HE 70/2007 vp Hallituksen esitys laeiksi elintarvikelain muuttamisesta ja Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun lain 1 §:n 2 momentin kumoamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä syyskuuta 2007 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen ­laeiksi elintarvikelain muuttamisesta ja Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun lain 1 §:n 2 momentin kumoamisesta ( HE 70/2007 vp ).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

 • elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi , maa- ja metsätalousministeriö
 • neuvotteleva virkamies Anne Haikonen , kauppa- ja teollisuusministeriö
 • ylitarkastaja Sebastian Hielm , sosiaali- ja terveysministeriö
 • ylijohtaja Tuula Honkanen-Buzalski , Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
 • sopimustoimitsija Hannu Moilanen , Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
 • asiamies Kristian Karrasch , Palkansaajajärjestö Pardia ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • oikeusministeriö
 • Kuluttajavirasto
 • Elintarviketeollisuusliitto ry
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • Suomen Kuluttajaliitto ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi elintarvikelakia ja Elintarviketurvallisuusvirastosta annettua lakia. Esityksen mukaan elintarvikelainsäädäntöön liittyvistä tehtävistä ja Elintarviketurvallisuusviraston tulosohjauksesta vastaisi maa- ja metsätalousministeriö.

Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä jäljempänä ehdotettavin muutoksin.

Yksityiskohtaiset perustelut

Elintarvikelain muuttamista koskevan lakiehdotuksen 35 §:n 4 momentissa ehdotetaan, että maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä elintarvikevalvontaa hoitavien viranhaltijoiden kelpoisuusehdoista ja täydennyskoulutuksesta. Valtion virkamieslain (715/1994) 8 §:n 2 momentin mukaan valtion virkaan vaadittavasta tutkinnosta ja muista vastaavista erityisistä kelpoisuusehdoista on kuitenkin säädettävä lailla tai valtioneuvoston asetuksella. Tämän vuoksi valiokunta katsoo, että asetuksenantovaltuutusta ei tule siirtää maa- ja metsätalousministeriölle, ainakaan siltä osin kuin kyse on valtion virkamiesten kelpoisuusehdoista.

Mainitun virkamieslain lainkohdan nojalla on säädetty valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta (321/2006), jossa on muun muassa eräiden viranhaltijoiden kelpoisuusvaatimuksia. Kyseiset vaatimukset koskevat sekä valtion että kunnallisia viranhaltijoita. Valiokunnalle toimitetussa selvityksessä ei ole nähty estettä sille, että jatkossakin viranhaltijoiden kelpoisuusehdoista säädettäisiin kokonaisuudessaan lailla tai valtioneuvoston asetuksella. Näin ollen voimassa olevan elintarvikelain 35 §:n 4 momenttia ei tarvitse muuttaa.

Edellä esitetyn perusteella valiokunta ehdottaa, että hallituksen esityksen lakiehdotuksesta elintarvikelain muuttamisesta poistetaan 35 §:n 4 momenttia koskeva kohta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa,

että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana,

että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna seuraavasti (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki

elintarvikelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 7 §:n 3 ja 4 momentti, 20 §:n 5 momentti ja 25 §:n 3 momentti sekä

muutetaan 7 §:n 2 momentti, 8 §:n 2 ja 3 momentti, 9 §:n 3 momentti, 10 §:n 2 ja 3 momentti, 11 §, 14 §:n 4 momentti, 15 §:n 4 momentti, 17 §:n 2 momentti, 20 §:n 4 momentti, 21 §:n 3 momentti, ­24 §:n 1 momentti, 25 §:n 2 momentti, 27 §:n 3 momentti, 28 §:n 5 momentti, 29 §, (poist.), 37 §:n 1 momentti, 40 §:n 4 momentti, 45 §:n 2 momentti, 46 §:n 2 momentti, 50 §:n 5 momentti, 52 §:n 4 momentti, 70 §:n 2 momentti ja 71 §:n 3 momentti seuraavasti:

7—11, 14, 15, 17, 20, 21, 24, 25 ja 27—29 §

(Kuten HE)

35 §

(Poist.)

37, 40, 45, 46, 50, 52, 70 ja 71 §

(Kuten HE)

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Jari Leppä /kesk
vpj. Pertti Hemmilä /kok
jäs. Hannu Hoskonen /kesk
Anne Kalmari /kesk
Lauri Kähkönen /sd
Esa Lahtela /sd
Mats Nylund /r
Pentti Oinonen /ps
Klaus Pentti /kesk
Petri Pihlajaniemi /kok
Erkki Pulliainen /vihr
Kari Rajamäki /sd
Arto Satonen /kok
Katja Taimela /sd
Pekka Vilkuna /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Carl Selenius