YmVM 10/2017 vp HE 69/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin aluskierrätyksestä annetun asetuksen täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin aluskierrätyksestä annetun asetuksen täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta ( HE 69/2017 vp ): Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • lainsäädäntöneuvos Tuomas Aarnio - ympäristöministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksellä annettaisiin Euroopan unionin aluskierrätysasetuksen täytäntöönpanon kannalta tarpeelliset merenkulkua, jätehuoltoa, ympäristönsuojelua, työsuojelua ja rangaistuksia koskevat kansalliset säännökset.  

Aluskierrätysasetus kattaa suurehkojen alusten koko elinkaaren rakentamisesta niiden purkamiseen. Asetuksen pääasiallisena tarkoituksena on, että alus voidaan käytön jälkeen purkaa ympäristönsuojelun ja työsuojelun kannalta asianmukaisesti Suomessa, Euroopan unionin alueella tai muissa maissa. Samalla varmistettaisiin se, että purkamisessa syntyvistä materiaaleista huolehditaan purkamon alueella ja muualla asianmukaisesti. 

Aluskierrätysasetuksella pannaan Euroopan unionissa täytäntöön Hongkongin kansainvälinen yleissopimus turvallisesta ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukaisesta aluskierrätyksestä, kuitenkin siten, että aluskierrätysasetus on joissain suhteissa sopimusta tiukempi.  

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan osaksi mahdollisimman pian, osaksi valtioneuvoston asetuksella säädettävänä päivänä. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksellä annetaan EU:n aluskierrätysasetuksen täytäntöönpanemiseksi vielä antamatta olevat tarpeelliset kansalliset määräykset alusten purkamiseen liittyvästä ympäristönsuojelusta, työsuojelusta, jätehuollosta, merenkulusta ja rangaistuksista. Tähän mennessä asetuksesta on täytäntöönpantu artiklat 13, 14 ja 26 ympäristönsuojelulakiin ja jätelakiin tehdyillä tarkistuksilla. 

Aluskierrätysasetuksella pannaan EU:ssa täytäntöön Hongkongin yleissopimus turvallisesta aluskierrätyksestä. Se on tullut voimaan vuonna 2013, mutta sitä sovelletaan vasta osittain. Muilta osin asetus tulee sovellettavaksi vuoden 2018 lopussa sitten, kun eurooppalaiseen luetteloon sisältyvien purkamoiden kapasiteetti ylittää vaaditun rajan. 

EU:n komissio tarkastelee aluskierrätysasetusta arvioiden, missä määrin se täyttää Hongkongin yleissopimuksen vaatimukset ja tuleeko siihen tehdä muutoksia. Valiokunta pitää tärkeänä, että Suomi toteuttaa osaltaan tarvittavat lainsäädäntötoimet yleissopimuksen hyväksymiseksi mahdollisimman nopeasti sitten, kun se on mahdollista, vaikka Suomen ratifioinnilla sinänsä on vain pieni vaikutus Hongkongin sopimuksen voimaantuloon. 

Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella ympäristövaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Ympäristövaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 69/2017 vp sisältyvät 1.—5. lakiehdotuksen. 

Helsingissä 9.6.2017 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja Satu Hassi /vihr

jäsen Anders Adlercreutz /r

jäsen Tiina Elovaara /ps

jäsen Pauli Kiuru /kok

jäsen Rami Lehto /ps

jäsen Eeva-Maria Maijala /kesk

jäsen Sari Multala /kok

jäsen Saara-Sofia Sirén /kok

jäsen Ari Torniainen /kesk

varajäsen Hannu Hoskonen /kesk

varajäsen Arto Pirttilahti /kesk

varajäsen Mari-Leena Talvitie /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marja Ekroos