YmVM 2/2007 vp HE 30/2007 vp
Hallituksen esitys laeiksi jätelain ja rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

YmVM 2/2007 vp - HE 30/2007 vp Hallituksen esitys laeiksi jätelain ja rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 5 päivänä kesäkuuta 2007 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi jätelain ja rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta ( HE 30/2007 vp ).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • vanhempi hallitussihteeri Tuomas Aarnio , ympäristöministeriö
  • ylitarkastaja Kaija Rainio , suunnittelija Tuulia Toikka , Suomen ympäristökeskus

Lisäksi valiokunta on saanut oikeusministeriön kirjallisen lausunnon.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jätelakia ja rikoslain ympäristön turmelemista koskevaa pykälää. Jätelain muutoksella annetaan jätteiden siirrosta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1013/2006 täydentävät jätteiden siirtojen rajoituksia, toimivaltaisia viranomaisia ja rangaistuksia koskevat säännökset. Rikoslain muutosesitys sisältää jätteiden siirtoa koskevaan asetukseen ja tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 842/2006 liittyvät rangaistussäännökset.

Esityksessä on otettu huomioon perustuslain säännökset ja jätteiden siirtoja koskevia nykyisiä alemmanasteisia säännöksiä ehdotetaan sisällytettäväksi jätelakiin.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan samana päivänä kuin jätteen siirroista annettua asetusta aletaan soveltaa eli 12 päivänä heinäkuuta 2007.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Yksityiskohtaiset perustelut

48 c §. Jätteensiirtoasetuksen 18 artiklan mukaisen jätteen kansainvälinen siirto.

Ehdotettu 1. lakiehdotuksen 48 c § koskee viranomaisen tietojensaantioikeutta. Valiokunta on tehnyt pykälään kielellisen korjauksen. Valiokunta toteaa, että "muulla ympäristönsuojelullisista syistä laittomalla toiminnalla" tarkoitetaan jätteensiirtoasetuksen 11.1.c ja 12.1.d artikloissa tarkoitettuja yhteisön tai jäsenmaan lainsäädännön vastaisia tekoja.

60 §. Jäterikkomus.

Hallituksen esityksen 1. lakiehdotuksen jäterikkomusta koskevaa 60 §:ää on muutettu vastaamaan EU:n jätteensiirtoasetuksen vaatimuksia. Valiokunta toteaa, että pykälän perusteluista ei ilmene sen tarkoitus. Tarkoituksena on säätää, että jäterikkomuksen sijasta sovelletaan rikoslain 48 luvun 1 §:ää jätteensiirtoasetuksen vastaiseen maahantuontiin, maastavientiin ja siirtoon silloin, kun teko on omiaan aiheuttamaan ympäristön pilaantumista, muuta vastaavaa ympäristön haitallista muuttumista tai roskaantumista taikka vaaraa terveydelle. Tahallisissa teoissa tällöin on myös yritys rangaistava. Muissa tapauksissa sovelletaan jäterikkomusta koskevia säännöksiä.

Valiokunta on tehnyt pykälään lakiteknisen korjauksen.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa,

että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja 1. lakiehdotuksen 48 c ja 60 § muutettuina seuraavasti (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

1. lakiehdotus

48 c §

Jätteensiirtoasetuksen 18 artiklan mukaisen jätteen kansainvälinen siirto

Suomen ympäristökeskuksella on oikeus pyynnöstä saada jätteen kansainvälisestä siirrosta vastaavalta tai jätteen kuljettajalta jätteensiirtoasetuksen liitteessä VII tarkoitetut tiedot jätteensiirtoasetuksen 18 artiklassa tarkoitetuista jätteistä, jos se on tarpeen tarkastuksia ja täytäntöönpanoa varten.

60 §

Jäterikkomus

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta

(1 ja 2 kohta kuten HE)

3) tuo maahan, vie maasta tai siirtää Suomen alueen kautta jätettä tämän lain tai sen nojalla annetun säännöksen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen tai jätteensiirtoasetuksen vastaisesti,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, jäterikkomuksesta sakkoon.

(2 mom. kuten HE)

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Susanna Huovinen /sd
vpj. Pentti Tiusanen /vas
jäs. Rakel Hiltunen /sd
Timo Korhonen /kesk
Merja Kuusisto /sd
Tapani Mäkinen /kok
Petteri Orpo /kok
Sanna Perkiö /kok
Tanja Saarela /kesk
Janne Seurujärvi /kesk
Tarja Tallqvist /kd
Kimmo Tiilikainen /kesk
Pauliina Viitamies /sd
vjäs. Janina Andersson /vihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marja Ekroos