StVM 21/2007 vp HE 150/2007 vp
Hallituksen esitys laiksi Säteilyturvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

StVM 21/2007 vp - HE 150/2007 vp Hallituksen esitys laiksi Säteilyturvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta  on  6  päivänä  marraskuuta   2007 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi Säteilyturvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta ( HE 150/2007 vp ).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • hallitusneuvos Raimo Salonen , sosiaali- ja terveysministeriö
  • johtaja Antti Niittylä , Säteilyturvakeskus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Säteilyturvakeskuksesta   annettua  lakia  siten,  että Säteilyturvakeskuksen johtokunta lakkautetaan. Säteilyturvakeskusta johtaisi pääjohtaja.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta pitää tärkeänä lakiehdotuksen perusteluissa mainittua neuvottelukuntaa, johon voidaan nimetä nykyistä useamman sidosryhmän  edustajia  ja edistää siten eri hallinnonalojen asiantuntemuksen hyödyntämistä Säteilyturvakeskuksen toiminnassa. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Juha Rehula /kesk
vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
jäs. Risto Autio /kesk
Maria Guzenina-Richardson /sd
Hannakaisa Heikkinen /kesk
Anneli Kiljunen /sd
Håkan Nordman /r
Lenita Toivakka /kok
Erkki Virtanen /vas
vjäs. Ilkka Kantola /sd
Tapani Mäkinen /kok
Tapani Tölli /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Harri Sintonen