LaVM 4/2001 vp HE 14/2001 vp
Hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta

LaVM 4/2001 vp - HE 14/2001 vp Hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 28 päivänä helmikuuta 2001 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi rikoslain muuttamisesta ( HE 14/2001 vp ).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula , oikeusministeriö
  • lainsäädäntöneuvos Tomi Vuori , ylikomisario Jonne Lähteenmäki , sisäasiainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla koskeviin Schengenin sopimuksiin sekä näihin liittyviin sopimuksiin. Schengenin yleissopimus velvoittaa asettamaan ne virkamiehet, jotka Schengenin yleissopimuksen mukaan suorittavat rajan yli jatkuvaa tarkkailua tai takaa-ajoa, saman rikosoikeudellisen suojan ja vastuun alaiseksi kuin vastaavissa tehtävissä olevat suomalaiset virkamiehet.

Esityksessä ehdotetaan, että mainitut Schengenin yleissopimuksessa tarkoitetut virkamiehet rinnastettaisiin suomalaisiin virkamiehiin rikoslaissa säädetyssä virkamiehen väkivaltaisessa vastustamisessa. Lahjuksen ottamista koskevat rikoslain säännökset ulotettaisiin koskemaan myös mainittuja virkamiehiä. Ehdotukset edellyttävät myös muutoksia määritelmä- ja soveltamisalasäännöksiin. Samalla ehdotetaan kumottavaksi tarpeettomana rikoslain muuttamisesta heinäkuussa 1998 annettu sisällöltään vastaava laki. Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan viimeistään 25 päivänä maaliskuuta 2001, jolloin Suomessa ryhdytään soveltamaan Schengenin sopimuksia.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta kun­nioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Henrik Lax /r
vpj. Matti Vähänäkki /sd
jäs. Sulo Aittoniemi /alk
Jyri Häkämies /kok
Erkki Kanerva /sd
Toimi Kankaanniemi /skl
Annika Lapintie /vas
Kari Myllyniemi /kesk
Kirsi Ojansuu /vihr
Veijo Puhjo /vas
Susanna Rahkonen /sd
Tero Rönni /sd
Mauri Salo /kesk (osittain)
Timo Seppälä /kok
Marja Tiura /kok
Lasse Virén /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Timo Tuovinen