LaVM 11/2000 vp HE 185/2000 vp
Hallituksen esitys laiksi rikoslain 45 luvun 27 §:n muuttamisesta

LaVM 11/2000 vp - HE 185/2000 vp Hallituksen esitys laiksi rikoslain 45 luvun 27 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä marraskuuta 2000 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi rikoslain 45 luvun 27 §:n muuttamisesta ( HE 185/2000  vp).

Viitetieto

Kysymyksessä on muun muassa eduskunnassa alkusyksystä 2000 havaitun lakiteknisen virheen korjaaminen, johon ei ole vaihtoehtoisia tapoja. Sen vuoksi valiokunta ei ole pitänyt asiantuntijoiden kuulemista tarpeellisena.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain 45 lukua siten, että sen 27 §:n 2 momentissa viitataan Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön päätökseen perustuvaan rauhanturvaamistoimintaan annetun lain muutettuun nimikkeeseen.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että rikoslain 45 luvun 1 §:n muuttamisesta 18 päivänä elokuuta 2000 annettu laki kumotaan tarpeettomana. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Eduskunta on keväällä 2000 hyväksynyt ensin lain rikoslain 2 luvun 14 a §:n ja 45 luvun muuttamisesta (559/2000) ja sen jälkeen lain rikoslain 45 luvun 1 §:n muuttamisesta (752/2000). Jälkimmäinen laki on erehdyksessä jäänyt sovittamatta yhteen ensin mainitun lain kanssa. Hallituksen esitys on virheen korjaamiseksi välttämätön. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta kun­nioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2000

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

vpj. Matti Vähänäkki /sd
jäs. Sulo Aittoniemi /alk
Leena-Kaisa Harkimo /kok
Jyri Häkämies /kok
Erkki Kanerva /sd
Toimi Kankaanniemi /skl
Annika Lapintie /vas
Paula Lehtomäki /kesk
Kirsi Ojansuu /vihr
Veijo Puhjo /vas
Tero Rönni /sd
Mauri Salo /kesk
Marja Tiura /kok
Lasse Virén /kok
vjäs. Seppo Lahtela /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Kaisa Vuorisalo