LaVM 2/2000 vp HE 154/1999 vp
Hallituksen esitys laiksi rikoslain 37 luvun 12 §:n muuttamisesta

LaVM 2/2000 vp - HE 154/1999 vp Hallituksen esitys laiksi rikoslain 37 luvun 12 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 30 päivänä marraskuuta 1999 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi rikoslain 37 luvun 12 §:n muuttamisesta ( HE 154/1999 vp ).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • lainsäädäntöneuvos Jarmo Littunen , lainsäädäntöneuvos Lena Andersson , oikeusministeriö
  • lakiasiainpäällikkö Arno Lindgren , Suomen Pankki

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että rikoslain rahan määritelmä laajennetaan koskemaan seteliä ja metallirahaa, jota ei ole vielä laskettu liikkeelle. Muutoksella halutaan erityisesti varmistaa, että 1 päivänä tammikuuta 2002 käyttöön otettavilla euroseteleillä ja -metallirahoilla on rikosoikeudellinen suoja väärentämistä vastaan jo ennen kuin niillä on laillisen maksuvälineen asema. Esityksen taustalla on Euroopan unionin neuvoston antama päätöslauselma rahanväärennyksen estämiseksi annettavan rikosoikeudellisen suojan vahvistamisesta euron käyttöönoton yhteydessä.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Lakivaliokunta on antanut lausunnon rahanväärennyksen estämiseksi annettavaa rikosoikeudellista suojaa koskevasta puitepäätösehdotuksesta (LaVL 3/1999 vp — U 24/1999 vp). Tuolloin valiokunta totesi, että rikoslakia on mahdollisesti täydennettävä sellaisen valuutan osalta, jota ei ole vielä laskettu liikkeelle.

Aikaisemman kannanottonsa mukaisesti valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena sekä puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta kun­nioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2000

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Henrik Lax /r
vpj. Matti Vähänäkki /sd
jäs. Leena-Kaisa Harkimo /kok
Jyri Häkämies /kok
Erkki Kanerva /sd
Toimi Kankaanniemi /skl
Annika Lapintie /vas
Paula Lehtomäki /kesk
Kari Myllyniemi /kesk
Kirsi Ojansuu /vihr
Susanna Rahkonen /sd
Tero Rönni /sd
Mauri Salo /kesk
Marja Tiura /kok
Lasse Virén /kok (osittain)